Guvernul României

Hotărârea nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării

Modificări (13)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 11 ianuarie 2001.

În vigoare de la 11 ianuarie 2001 până la 03 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 741/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației și Cercetării aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul învățământului și cercetării științifice.

(3) Sediul central al Ministerului Educației și Cercetării este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 30.

Art. 2. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării conduce sistemul național de învățământ și cercetare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

(2) Ministerul Educației și Cercetării preia patrimoniul fostei Agenții Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare.

Art. 3. -

Ministerul Educației și Cercetării exercită următoarele funcții:

a) de strategie - prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovării;

b) de administrare - prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare și control al realizării politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovării;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat - prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională - prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri.

Art. 4. -

Atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării pentru domeniile învățământului și cercetării științifice universitare sunt prevăzute în Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

În vederea exercitării funcțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării are în domeniul cercetării științifice următoarele atribuții:

a) fundamentarea, elaborarea și actualizarea periodică a politicilor și strategiilor în domeniu;

b) diseminarea de informații în domeniile cercetării-dezvoltării și inovării; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum și pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu și gestionarea rezultatelor de interes public;

c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbției și difuziei acestora în rândul agenților economici și în economie în general; susținerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinanțarea temelor care asigură parteneriate între centrele de cercetare și agenți economici;

d) organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine și diseminare de informații, traduceri, precum și altele asemenea în domeniul său de activitate;

e) stimularea și, după caz, asigurarea editării, tipăririi și difuzării de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență; publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea;

f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, sănătății, muncii, precum și din alte domenii;

g) elaborarea de acte normative și de reglementări în domeniu, precum și crearea și dezvoltarea cadrului instituțional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi ce intră în domeniul său de competență; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor și reglementărilor promovate;

h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru și prin cercetare;

i) susținerea prin cofinanțare a participării instituțiilor de învățământ și de cercetare la elaborarea strategiilor de ramură privind dezvoltarea economică durabilă;

j) stimularea și monitorizarea participării României la programe și la proiecte internaționale, europene, comunitare și bilaterale în domeniu;

k) atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultanței interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;

l) definirea de politici de restructurare, modernizare și de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administrației publice centrale care au atribuții specifice;

m) stimularea dezvoltării regionale și locale, prin programe și proiecte de dezvoltare a învățământului, cercetării, tehnologiei și de stimulare a inovării; stimularea și inițierea înființării și dezvoltării de centre de excelență, de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic și altele asemenea; sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului;

n) stimularea dialogului între comunitatea științifică și alte structuri ale societății civile și promovarea implicării acestor structuri, în mod direct și activ, inclusiv prin susținere financiară, în definirea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, științei, tehnologiei și inovării;

o) definirea procedurilor specifice de analiză, de monitorizare și evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei și inovării; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării, tehnologiei și inovării, pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor. Ministerul Educației și Cercetării poate contracta servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică etc.;

p) elaborarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea și actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;

r) evaluarea programelor cuprinse în planul național și detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului național și informarea Guvernului asupra realizării acestora;

s) conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică și de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor către agenți economici, instituții publice, instituții și unități cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, organizații neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competițional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare;

ș) prognozarea, planificarea și programarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență și utilizarea acestor resurse;

t) implementarea sistemului informatic național pentru învățământ, cercetare și tehnologie, inclusiv prin cofinanțare, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de rețele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unitățile și instituțiile de învățământ;

ț) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calității produselor, procedeelor și serviciilor, în ceea ce privește activitățile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecția consumatorilor și coordonarea asistenței tehnice în acest domeniu;

u) coordonarea de politici în domeniul proprietății intelectuale și stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

v) în vederea susținerii efortului general de integrare se va putea întocmi și finanța un program de traducere și tehnoredactare a legislației și reglementărilor comunitare; prioritate în realizarea acestor lucrări vor avea serviciile de specialitate din cadrul institutelor de cercetare și al instituțiilor de învățământ;

w) coordonarea activității de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific.

Art. 6. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării organizează în structura sa o direcție generală specializată - Agenția Națională pentru Energie Atomică - în coordonarea ministrului delegat.

(2) Agenția Națională pentru Energie Atomică coordonează cercetarea științifică în domeniul energiei nucleare și exercită, în domeniul utilizării fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice, următoarele atribuții principale:

a) elaborarea și monitorizarea strategiei, politicilor și a programului nuclear național pentru promovarea și utilizarea fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice; ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administrației publice centrale, agenții economici, unitățile de învățământ și de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea de a aplica în practică activitățile din domeniul atomic și nuclear;

b) elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei, politicilor și programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul nuclear;

c) informarea cetățenilor în legătură cu beneficiile și riscurile asociate activităților nucleare, precum și crearea de atitudini și comportamente adecvate;

d) stimularea dezvoltării parteneriatului internațional; colaborarea, împreună cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (A.I.E.A.) și cu alte organizații internaționale, regionale sau naționale de profil din alte țări, precum și reprezentarea României în relațiile cu acestea; în acest scop încheie, împreună cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, acorduri și contracte de cercetare-dezvoltare, de asistență tehnică, de expertiză, de informare și/sau de specializare a personalului, cu avizele ministerelor de specialitate; coordonează Consiliul interministerial pentru energie atomică, analizează propunerile privind activitățile prioritare ale României în domeniul nuclear și propune măsuri corective în cazul sesizării unor deficiențe în aplicarea programelor în domeniu;

e) propune anual, împreună cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, componența delegației României la Conferința Generală a A.I.E.A.;

f) promovează, împreună cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, participarea agenților economici din domeniul nuclear la activitățile pe profilul de activitate și la cele care se desfășoară sub egida A.I.E.A.;

g) monitorizează sau, după caz, coordonează activități ale unor unități de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate în programe specifice în domeniu;

h) asigură cadrul necesar în vederea corelării politicilor și programelor industriale și a celor de altă natură, care au relevanță pentru domeniul în cauză, cu politicile și programele de cercetare-dezvoltare și inovare de profil.

(3) Atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării, care, potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, sunt aduse la îndeplinire de către Agenția Națională pentru Energie Atomică, nu înlătură sau nu restrâng competența ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și agenților economici, unităților de învățământ, de cercetare, de sănătate, care desfășoară activități în domeniul nuclear-atomic.

Art. 7. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării pot fi organizate servicii, birouri și colective temporare de lucru.

(3) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării. Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe acestora, unități pentru activitatea extrașcolară.

(4) Ministerul Educației și Cercetării poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană.

Art. 8. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării se sprijină pe organisme de nivel național în domeniul învățământului și cercetării: consilii, comisii și colegii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componența acestor organisme naționale este stabilită prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Atribuțiile organismelor naționale sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele naționale pot avea câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fondurile bugetare și extrabugetare.

(5) Activitatea organismelor naționale este coordonată de ministrul educației și cercetării sau, după caz, de ministrul delegat sau de un secretar de stat.

(6) Membrii consiliilor naționale, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora din afara ministerului pot fi remunerați în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Întreaga activitate a Ministerului Educației și Cercetării este condusă de ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. În exercitarea atribuțiilor sale ministrul educației și cercetării emite ordine și instrucțiuni.

(2) Ministrul delegat conduce activitatea de cercetare științifică.

(3) Ministrul educației și cercetării reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(4) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 10. -

(1) Numărul total de posturi este de 386, exclusiv demnitarii și cabinetele miniștrilor.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general și ale secretarului general adjunct pentru probleme de cercetare sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 11. -

Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației și Cercetării ori în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția sau la unitatea de la care provine.

Art. 12. -

(1) Instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4, 5 și 6.

(2) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte reglementări legale.

Art. 13. -

Ministerul Educației și Cercetării asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

Art. 14. -

Ministerul Educației și Cercetării are în domeniul cercetării și tehnologiei următoarele responsabilități:

a) de a defini obiectivele strategice;

b) de a asigura planificarea activităților, conform obiectivelor stabilite;

c) de a defini, aplica, monitoriza și evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective, pe termen scurt, mediu și lung;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar în vederea aplicării politicilor de cercetare;

e) de a asigura armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și de a prelua acquisul comunitar;

f) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerența politicilor guvernamentale;

g) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii;

h) de a promova parteneriatul între cercetători și beneficiari/utilizatori ai rezultatelor;

i) de a defini, finanța, aplica, monitoriza și evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional

Art. 15. -

(1) Unitățile de cercetare științifică care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar cele care funcționează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile subordonate cuprinse în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unității.

(3) Numirea și eliberarea din funcție a directorilor generali, a directorilor și a membrilor consiliilor de administrație ale unităților prevăzute în anexele nr. 5 și 6 se fac prin ordin al ministrului, în condițiile legii.

Art. 16. -

Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește și alte atribuții ce îi revin prin acte normative.

Art. 17. -

(1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în fostul Minister al Educației Naționale și în cadrul fostei Agenții Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare este preluat de Ministerului Educației și Cercetării pe bază de examen sau concurs.

Art. 18. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru instituțiile și unitățile subordonate, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și control, potrivit legii.

(2) Ministerul Educației și Cercetării va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 19. -

Ministerul Educației și Cercetării va analiza rețeaua școlară din mediul rural și va propune Guvernului soluții de restructurare până la 30 iulie 2001.

Art. 20. -

Din taxele de la studenții și cursanții străini în baza art. 92 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare - se constituie un fond, la dispoziția ministrului educației și cercetării, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută.

Art. 21. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate extrabugetară, prin contabilitate distinctă.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetară prevăzute la alin. (1) vor fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau vor fi virate direct de Ministerul Educației și Cercetării în cazul în care prin contractul cu acești agenți economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației și Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile pentru activități extrabugetare, menționate la alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare și depozitare, precum și pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare în vederea desfășurării acestei activități.

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3) sau pentru alte destinații stabilite de inspectoratele școlare conform prevederilor legale.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, Hotărârea Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, Hotărârea Guvernului nr. 1.005/1999 privind organizarea modului de colaborare și de asigurare a legăturilor României cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 decembrie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 4 ianuarie 2001.

Nr. 23.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației și Cercetării

                                   Numărul total de posturi = 386,
                            exclusiv demnitarii și cabinetele miniștrilor
 
           ┌─────────────────────────────────┐
           │Ministrul Educației și Cercetării├─────────────────────────────────┐
           ├─────────────────────────────────┤                 │
           │    Cabinet Ministru     │             ┌───────┴────────┐
           └───────────────┬─────────────────┘             │Ministru Delegat│
                   │                      │ cu Cercetarea │
                   │ ┌────────────────────┐          ├────────────────┤
                   ├──┤Consilier Diplomatic│          │Cabinet Demnitar│
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ │ └────────────────────┘          └───────┬────────┘
      ─Consilierul ministerial─ │ ┌───────────────────────┐            │
      ─  pentru politici  ─ │ │ Colegiul Ministrului │            │
      ─  educaționale și  ──┼──┤Educației și Cercetării│            │
      ─ cercetare-dezvoltare ─ │ └───────────────────────┘            │
      ─_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _─ │                          │
   ┌────────────────────┬─────────┴─────────────┬──────────────────────────┬──────────┤
┌─────┴────────┐  ┌──────┴───────┐        │             │ ┌───────┴───────┐
│ Secretar de │  │ Secretar de │        │             │ │ Secretar de │
│ Stat pentru │  │ Stat pentru │        │             │ │ Stat pentru │
│ Învățământ │  │ Învățământ │        │             │ │ Cercetare și │
│Preuniversitar│  │ Superior și │        │             │ │ Relațiile cu │
└─────┬────────┘  │ Integrare  │        │             │ │ Parlamentul │
   │       │ Europeană  │        │             │ └───────┬───────┘
   │       └──────┬───────┘    ┌───────┴────────┐         │     │
   │          │        │Secretar General│         │     │
   │          │        └───────┬────────┘         │     │
   │          │       ┌────────┤             │     │
   │          │       │┌───────┴────────┐         │     │
   │          │       ││Secretar General│         │     │
   │          │       ││  Adjunct   │         │     │
   └──────────┐ ┌───────┴──────────┐  │└────────────────┘         │ ┌────────┴─────────┐
┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐ │  │┌──────────────┐  ┌─────────────┐ │ │ ┌──────────────┐ │
│  Direcția  │ │ │ │  Direcția  │ │  ││  Direcția  │  │ Direcția  │ │ │ │  Agenția  │ │
│  Generală  │ │ │ │  Generală  │ │  ││  Generală  │  │ Generală  │ │ │ │ Națională  │ │
│  pentru  ├┐│ │ │  pentru  ├┐│  ││Informatizare,│  │  pentru  │ │ │ │  pentru  │ │
│ Învățământ │││ │ │ Coordonarea │││  └┤  Relații  │  │Relațiile cu ├┐│ │ │  Energie  ├┐│
│Preuniversitar│││ │ │Învățământului│││  │  Publice,  │  │ Sindicatele │││ │ │  Atomică  │││
└──────────────┘││ │ │  Superior  │││  │Administrativ │  │și Patronatul│││ │ │  Direcție  │││
┌──────────────┐││ │ └──────────────┘││  │ și Personal │  └─────────────┘││ │ │  Generală  │││
│  Direcția  │││ │ ┌──────────────┐││  └──────────────┘  ┌─────────────┐││ │ └──────────────┘││
│  Generală  │││ │ │  Direcția  │││            │ Direcția  │││ │ ┌──────────────┐││
│  pentru  │││ │ │  Generală  │││            │ Generală  ├┼┘ │ │  Direcția  │││
│ Evaluare,  ├┤│ │ │  pentru  │││            │Buget Finanțe││ │ │  Generală  │││
│ Prognoze și │││ │ │  Educație  │││            └─────────────┘│ │ │  pentru  ├┤│
│ Dezvoltare │││ │ │ Continuă,  ├┼┘            ┌─────────────┐│ │ │  Transfer  │││
└──────────────┘││ │ │ Formarea și ││            │ Direcția  ││ │ │Tehnologic și │││
┌──────────────┐├┘ │ │Perfecționarea││            │ Generală  ││ │ │  Inovare  │││
│ Direcția  ││ │ │ Personalului ││            │ Juridic,  ├┘ │ └──────────────┘││
│ Generală  ││ │ │  Didactic  ││            │ Audit și  │  │ ┌──────────────┐├┘
│  pentru   ││ │ └──────────────┘│            │  Control  │  │ │  Direcția  ││
│Învățământ în ├┤ │ ┌──────────────┐│            └─────────────┘  │ │  Generală  ││
│  Limbile  ││ │ │  Direcția  ││                     │ │  pentru  ││
│Minorităților ││ │ │  Generală  ││                     │ │ Politici,  ├┤
└──────────────┘│ │ │  pentru  ││                     │ │ Strategii de ││
┌──────────────┐│ │ │ Integrare  ├┘                     │ │ Cercetare, ││
│  Direcția  ││ │ │ Europeană și │                      │ │Plan Național ││
│  Generală  ││ │ │  Relații  │                      │ └──────────────┘│
│  pentru  ├┤ │ │Internaționale│                      │ ┌──────────────┐│
│ Activități ││ │ └──────┬───────┘                      │ │  Direcția  ││
│ Extrașcolare ││ │    │                          │ │  Generală  ││
└──────────────┘│ │    │                          │ │  pentru  ├┘
┌──────────────┐│ │    │                          │ │ Dezvoltare │
│  Direcția  ││ │    │                          │ │Instituțională│
│  Generală  ├┼──┘    │                          │ └──────────────┘
│  pentru  │└───────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
│Patrimoniu și │
│ Investiții │
└──────────────-

ANEXA Nr. 2

CONSILII CONSULTATIVE
ale Ministerului Educației și Cercetării

A. Consilii consultative pentru educație

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
I. Consiliul Național pentru Reformă a Învățământului Bugetul de stat
II. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare Bugetul de stat
III. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Bugetul de stat
IV. Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Bugetul de stat
V. Consiliul Național al Bibliotecilor Bugetul de stat
VI. Consiliul Național al Rectorilor Bugetul de stat
VII. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
VIII. Consiliul Național pentru Curriculum Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
IX. Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
Modificări (1)

B. Consilii consultative pentru cercetare

I. Consiliul interministerial pentru energie atomică

II. Consiliul interministerial pentru știință, tehnică și inovare

III. Consiliul interministerial pentru infrastructura calității și armonizarea reglementărilor tehnice

IV. Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare și inovare și Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior

ANEXA Nr. 3

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, exceptând unitățile de cercetare științifică

A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București:
-Servicii publice descentralizate ale Ministerului Educației și Cercetării în a căror subordine funcționează unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe (ateliere, cămine, internate, cantine, tabere școlare etc.) NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat este de 359.502. Bugetul de stat
II. Instituții de învățământ superior de stat:
1. Universitatea "Politehnica" din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
5. Universitatea din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
9. Universitatea de Arte din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
11. Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
15. Universitatea din Bacău Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
16. Universitatea de Nord din Baia Mare Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
20. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
21. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
23. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
24. Universitatea "Ovidius" din Constanța Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
25. Universitatea Maritimă din Constanța Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
26. Universitatea din Craiova Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
27. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
30. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
32. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
34. Universitatea din Oradea Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
35. Universitatea din Petroșani Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
36. Universitatea din Pitești Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
40. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
41. Universitatea "Valachia" din Târgoviște Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
42. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
44. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
47. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
48. Universitatea de Vest din Timișoara Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
49. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Transfer de la bugetul de stat și venituri proprii
III. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu:
Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Finanțe Bugetul de stat în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat
2. Managementul întreprinderii Bugetul de stat în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat
IV. Biblioteci centrale universitare:
Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
V. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
VI. Centrul de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și al Cercetării Științifice Universitare Bugetul de stat
VII. Serviciul Național de Evaluare și Examinare Bugetul de stat
VIII. Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" Bugetul de stat
IX. Agenția Națională "Socrates" Bugetul de stat
X. Agenția Socială a Studenților Bugetul de stat
XI. Biblioteca Pedagogică Națională "I. C. Petrescu" din București Bugetul de stat
XII. Palatul Național al Copiilor din București Bugetul de stat
XIII. Comitetul Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale Bugetul de stat
XIV. Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XV. Corul Național de Cameră "Madrigal" Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XVI. Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XVII. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XVIII. Oficiul Național pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date ROEDUNET Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XIX. Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XX. Federația Sportului Școlar și Universitar Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XXI. Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XXII. Centrul Național de Formare a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XXIII. Centrul Național de Formare a Managerilor din Învățământul Preuniversitar Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XXIV. Centrul de Formare Continuă în Limba Germană (la Mediaș) Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XXV. Comisia Națională de Evaluare și Acreditare în Învățământul Preuniversitar Venituri extrabugetare
XXVI. Editura Didactică și Pedagogică - R.A. Venituri extrabugetare
XXVII. Centrul de Pregătire, Perfecționare și Conversie Profesională a Adulților Venituri extrabugetare
XXVIII. Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală și centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică locală Venituri extrabugetare
XXIX. Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic (AMCSIT - Politehnica) Venituri extrabugetare
XXX. Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
XXXI. Casele universitarilor:
Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Casa Universitarilor din București Venituri extrabugetare
2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare
3. Casa Universitarilor din Iași Venituri extrabugetare
4. Casa Universitarilor din Timișoara Venituri extrabugetare
5. Casa Universitarilor din Brașov Venituri extrabugetare
6. Casa Universitarilor din Craiova Venituri extrabugetare

B. Alte unități aflate în sfera de competență a
Ministerului Educației și Cercetării

I. Oficiul Național CEEPUS - în cadrul ministerului Bugetul de stat
II. Oficiul Român TEMPUS Bugetul de stat
III. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor - în cadrul ministerului Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
Modificări (1)

ANEXA Nr. 4

CASE DE CULTURĂ STUDENȚEȘTI ȘI CLUBURI SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării

I. Case de cultură studențești:

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Casa de Cultură Studențească din București Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
2. Casa de Cultură Studențească din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
3. Casa de Cultură Studențească din Iași Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
4. Casa de Cultură Studențească din Timișoara Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
5. Casa de Cultură Studențească din Craiova Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
6. Casa de Cultură Studențească din Brașov Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
7. Casa de Cultură Studențească din Galați Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
8. Casa de Cultură Studențească din Petroșani Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
9. Casa de Cultură Studențească din Târgu Mureș Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
10. Casa de Cultură Studențească din Ploiești Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
11. Casa de Cultură Studențească din Pitești Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
12. Casa de Cultură Studențească din Alba Iulia Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
13. Casa de Cultură Studențească din Sibiu Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

II. Cluburi sportive studențești:

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Fizică Atomică din București*) Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
2. Institutul Național de Informare și Documentare din București**) Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
3. Agenția Spațială Română Venituri extrabugetare
4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare
5. Institutul Național de Inventică din Iași Venituri extrabugetare
6. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor din Craiova Venituri extrabugetare
7. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor din Târgu Mureș Venituri extrabugetare
8. Centrul de Cercetări de Medicină Comparată - CCMC Venituri extrabugetare
9. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
10. Institutul Limbii Române Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
11. Institutul de Științe ale Educației Bugetul de stat
12. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Bugetul de stat
13. Institutul Național Român de Tracologie din București Bugetul de stat
Modificări (3)

*) Un număr maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanțează de la bugetul de stat.

**) Un număr maxim de 20 de posturi pentru bibliotecă se finanțează de la bugetul de stat.

ANEXA Nr. 6

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Nr. crt . Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București Venituri extrabugetare
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI București Venituri extrabugetare
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București Venituri extrabugetare
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București Venituri extrabugetare
5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie București Venituri extrabugetare
6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București Venituri extrabugetare
7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH București Venituri extrabugetare
8. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București Venituri extrabugetare
9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași Venituri extrabugetare
10. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București Venituri extrabugetare
11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București Venituri extrabugetare
12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București Venituri extrabugetare
13. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC București Venituri extrabugetare
14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOCOMAR București Venituri extrabugetare
15. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București Venituri extrabugetare
16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București Venituri extrabugetare
17. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea Venituri extrabugetare
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...