Guvernul României

Hotărârea nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

Modificări (12), Referințe (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 10 ianuarie 2001.

În vigoare de la 10 ianuarie 2001 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 740/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței stabilește politica în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților de lucrări publice, transport și locuințe, în cadrul politicii generale a Guvernului, și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 2. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. elaborează și supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

2. elaborează politica economică în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat;

4. elaborează și implementează politicile de aplicare a strategiei naționale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului și locuinței;

5. aplică și urmărește în sectorul lucrărilor publice și al transporturilor prevederile Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană și strategia națională și sectorială de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană;

6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activităților de transport și locuinței;

7. fundamentează și elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;

8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale și din creditele externe, în domeniile sale de activitate;

9. exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar la companiile naționale, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

10. elaborează și pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate și asigură gestionarea întregului proces de privatizare pentru unitățile de sub autoritatea sa;

11. aprobă tarifele percepute pentru eliberarea de autorizații și licențe, precum și cuantumul redevențelor;

12. asigură organizarea și dezvoltarea cercetării științifice în domeniile lucrărilor publice, transporturilor, locuinței, amenajării teritoriului, urbanism, siguranța construcțiilor, prin corelare cu programele naționale de cercetare în aceste domenii;

13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

14. promovează sistemul instituțional pentru dezvoltarea pieței libere a construcțiilor, asigură condițiile unui mediu concurențial în cadrul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;

15. elaborează și promovează cadrul legal în vederea stimulării investițiilor cu capital autohton și străin în domeniile sale de activitate;

16. asigură concepția unitară a aplicării politicii naționale de amenajare și echipare cu lucrări publice a teritoriului național;

17. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora;

18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaționale, pe baza convențiilor, acordurilor și înțelegerilor stabilite, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale interesate de domeniul său de activitate;

19. susține promovarea intereselor agenților economici autohtoni de profil pe piețele internaționale;

20. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de construcții și infrastructuri;

21. asigură administrarea, dezvoltarea și gestionarea infrastructurilor de transport și a echipamentelor de interes național din sistemul național de transport;

22. asigură tuturor utilizatorilor acces egal și nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

23. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul și mijlocul de transport;

24. sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;

25. stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor;

26. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activitățile și serviciile de interes național din domeniul transporturilor;

27. elaborează și supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare și alte tarife care sunt în competența de aprobare a Guvernului;

28. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale;

29. stabilește prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informațional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

30. elaborează și supune spre aprobare Guvernului schema rețelei naționale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a mărfurilor între toate localitățile țării, precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri internaționale de transport;

31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania națională care gestionează infrastructura feroviară, cu societățile naționale și/sau cu societățile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;

32. realizează activități de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituțiilor publice din subordine, al companiilor naționale, societăților naționale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum și al societăților comerciale, care desfășoară activități în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul și lucrări publice, pentru membrii de familie ai acestora, precum și pentru pensionarii care au lucrat în transporturi și lucrări publice și pentru membrii lor de familie, care folosesc rețeaua sanitară proprie;

33. asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului național, ca sinteză a politicilor și planurilor sectoriale și locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifică respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;

34. stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum și pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente;

35. colaborează cu consiliile județene și locale la elaborarea studiilor și programelor referitoare la dezvoltarea urbană și rurală, la construcția de locuințe și lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participă la susținerea operațiunilor urbanistice și de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;

36. sprijină și îndrumă administrația publică locală prin activități ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiții în infrastructura urbană, reglementări specifice și politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi soluționate la nivelurile de competență locală;

37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliți prin lege, pentru organizarea și realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;

38. asigură evidența terenurilor din domeniul privat al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și eliberează certificatele de proprietate, conform legii;

39. asigură fundamentarea și elaborarea programelor referitoare la îmbunătățirea și dezvoltarea fondului de lucrări publice și locuințe;

40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse;

41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competența de aprobare a Guvernului și le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe sociale, susținând necesitatea, oportunitatea și eficiența economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

42. inițiază și urmărește elaborarea programului de protecție antiseismică, inclusiv a programului pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme; Modificări (1)

43. colaborează, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autoritățile administrației publice locale în acțiunea de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente;

44. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acționare, pe plan central și local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului național de apărare împotriva dezastrelor;

45. organizează elaborarea, avizarea și aprobarea reglementărilor tehnice și economice pentru domeniile sale de activitate, precum și documentarea specialiștilor, în condițiile legii; asigură directivarea și asistența tehnică pentru implementarea calității în construcții, prin reglementări tehnice și economice, cu participarea specialiștilor din cercetare, proiectare, învățământ superior și execuția lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice și economice;

46. organizează și asigură desfășurarea activității comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici;

47. organizează activitatea de agrementare tehnică pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții, precum și activitatea de atestare a mașinilor și a echipamentelor tehnologice de construcții noi;

48. asigură condițiile pentru aplicarea unitară a sistemului calității în construcții, conform legii;

49. asigură, potrivit legii, monitorizarea achizițiilor de proiectare și execuție a lucrărilor publice.

Art. 3. -

În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are următoarele atribuții principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituții publice subordonate, unități care funcționează sub autoritatea sa sau societăți comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instrucțiuni și regulamente obligatorii pentru activitățile specifice feroviare, auto, navale și aeriene;

2. participă la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activitățile de transport;

3. elaborează, în condițiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspecția de stat privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licențiere și autorizare a agenților economici care efectuează sau urmează să efectueze activități de transport sau activități specifice siguranței traficului și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor și autorizațiilor;

7. stabilește organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale și aeriene;

8. aprobă utilizarea spațiului aerian, a căilor navigabile în apele naționale și internaționale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne;

9. exercită activitatea de registru, de inspecție de stat și de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, a resurselor din fonduri speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport și a resurselor din credite interne și externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură și al calității acestora;

11. urmărește aplicarea și respectarea reglementărilor privind executarea silită a creanțelor la bugetele fondurilor speciale;

12. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licențiere și brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concură la siguranța traficului și stabilește condițiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licențelor sau brevetelor acordate;

13. emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum și în transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;

14. autorizează funcționarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor și a autogărilor;

15. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

16. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;

17. asigură certificarea și omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

18. gestionează frecvențele de comunicații alocate;

19. asigură, prin rețeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranței circulației și navigației, precum și controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor și activităților de transport și emite autorizații sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaște acest drept;

20. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Naționale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menținerea în exploatare a liniei respective și regimul exploatării acesteia;

21. asigură reglementarea și organizarea circulației aeronavelor civile în spațiul aerian național, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naționale;

22. organizează spațiul aerian național și stabilește principiile și regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, în timp de pace;

23. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;

24. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerințele tehnice, operaționale și procedurale pentru înființarea, funcționarea și dezafectarea aerodromurilor civile;

25. asigură autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor tehnice, operaționale, de siguranță a zborului, de securitate aeronautică și de protecție a mediului, potrivit standardelor internaționale acceptate de România;

26. eliberează licențe de lucru agenților economici care desfășoară activități în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

27. emite reglementări aeronautice privind desfășurarea activităților de transport aerian public;

28. restricționează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spațiul aerian național, după caz, în scopul protecției mediului;

29. stabilește aeroporturile din România care, în urma derulării activităților specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecție a mediului, cu avizul Ministerului Apelor și Protecției Mediului;

30. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcționare are impact semnificativ asupra mediului;

31. emite reglementările, standardele și procedurile privind evaluarea, auditarea și autorizarea și/sau licențierea agenților economici aeronautici civili;

32. emite permisul de producție pe baza căruia se autorizează producția de serie a aeronavelor civile și a componentelor acestora;

33. elaborează Programul național de securitate aeronautică pe baza căruia se asigură protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită; răspunde de dezvoltarea, implementarea și operaționalitatea acestui program;

34. reglementează, organizează și desfășoară activitățile privind ancheta administrativă a incidentelor și accidentelor de aviație civilă;

35. acordă permisiunea de intrare și de plecare a navelor românești și străine în/din porturile civile românești;

36. supraveghează și controlează navigația în apele naționale a navelor sub pavilion român, precum și a navelor arborând pavilion străin, dar aparținând unor persoane fizice sau juridice române, în marea liberă;

37. stabilește, nominal și pe porțiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ține seama și de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

38. stabilește regulile de navigație în marea teritorială, în apele interioare și în porturile românești, în conformitate cu reglementările naționale și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

40. stabilește, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei și atribuțiile funcțiilor la bordul navelor;

41. emite reglementări cu privire la durata și conținutul cursurilor de pregătire, modul de obținere a brevetelor și certificatelor de capacitate, precum și cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate și a brevetelor dobândite prin examen;

42. organizează sistemul de salvare pe mare și pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul de Interne;

43. stabilește căile navigabile, porturile, radele și bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

44. stabilește modul de recrutare, școlarizare și brevetare a piloților, precum și efectuarea serviciului de pilotaj maritim și fluvial;

45. stabilește, cu acordul organelor de grăniceri, locurile de acostare și de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

46. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei și a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile și de convențiile internaționale la care România este parte;

47. stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulație a acestora, precum și metodologia de inspecție tehnică periodică;

48. certifică prin omologare sau prin inspecția tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației;

49. autorizează stațiile de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică;

50. acreditează instituții publice subordonate, organisme tehnice specializate și societăți comerciale, autorizate, care să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglemetările specifice transportului rutier și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate;

51. autorizează înființarea și funcționarea centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepția celor care aparțin Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații și altor instituții similare;

52. emite norme metodologice și organizează pregătirea, examinarea și atestarea profesională a instructorilor și a profesorilor necesari în procesul de pregătire și de perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

53. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum și pentru verificările periodice;

54. asigură prin rețeaua sanitară proprie asistența medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației;

55. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine și execută controlul acestei activități, iar pentru transporturile speciale, strategice, și cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale;

56. stabilește, potrivit legii, norme și normative tehnice obligatorii de proiectare, construcții, reparare și exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor și stațiilor de cale ferată și de metrou, astfel încât acestea să corespundă și nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme și autorizează agenții economici să efectueze astfel de activități;

57. stabilește, în condițiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne și internaționale, norme unitare ale activităților de intervenție, de căutare și salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum și a vieților omenești;

58. asigură buna organizare a activităților de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor și a situațiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere și organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi și activitățile de protecție împotriva actelor de intervenție ilicită;

59. controlează respectarea de către deținătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, conform reglementărilor interne și internaționale;

60. coordonează activitățile industriale, de construcții, de cercetare și proiectare, de sănătate, precum și alte activități specifice transporturilor și zonelor libere;

61. emite norme tehnice pentru construcția, reparația, întreținerea infrastructurii și mijloacelor de transport;

62. elaborează programe de pregătire și de perfecționare pentru personalul de siguranță din transporturi și organizează desfășurarea acestora;

63. asigură dirijarea aeronavelor în spațiul aerian al României și a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;

64. exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcțiilor și la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calității în construcții, în toate etapele și componentele acestuia; controlul de stat se exercită de către Inspectoratul de stat în construcții, prin preluarea atribuțiilor Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, organizat în cadrul ministerului ca direcție generală, și de către inspectoratele în construcții județene, respectiv al municipiului București, subordonate acestuia, care funcționează ca servicii publice descentralizate ale ministerului; Modificări (1)

65. editează publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

66. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

67. asigură secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe sociale;

68. asigură secretariatul Centrului național pentru așezări umane (habitat);

69. asigură secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activității de punere în siguranță a fondului construit; Modificări (1)

70. asigură secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismelor și alunecărilor de teren;

71. asigură secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrările de interes național, potrivit legii;

72. asigură secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcții și al Comisiei naționale de atestare a mașinilor și echipamentelor tehnologice de construcții, precum și Secretariatul Consiliului pentru calitate în construcții;

73. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

Art. 4. -

(1) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este asigurată de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței emite ordine.

(4) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. Modificări (1)

Art. 5. -

În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prevăzută în anexa nr. 1, funcționează direcții generale și direcții. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței se pot organiza servicii, birouri, precum și colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Corpul de control al ministrului, Inspectoratul de stat în construcții, Inspectoratul de stat în transporturi și Inspectoratul aviației civile se organizează la nivel de direcții generale.

(3) Inspectoratul de stat în construcții și inspectoratele teritoriale se organizează și funcționează potrivit regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Oficiul relații cu Parlamentul, Oficiul relații cu sindicatele și patronatele și Oficiul pentru investitori străini și autohtoni se organizează la nivel de direcții generale.

(5) Numărul maxim de posturi este de 660, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

(6) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. -

(1) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței poate delega o parte din atribuțiile sale secretarilor de stat.

Art. 8. -

(1) Secretarul general al ministerului este funcționar public de carieră, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe bază de examen sau concurs, organizat conform legii.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Secretarul general coordonează buna funcționare a compartimentelor și a activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și din unitățile subordonate.

(3) Secretarul general este ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct.

(4) Secretarul general adjunct este funcționar public de carieră, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe bază de examen sau concurs.

Art. 9. -

Atribuțiile, sarcinile și răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncți și ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 10. -

(1) Pe lângă ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 11. -

(1) Unitățile aflate în subordinea și, respectiv, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a unităților din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Modificări (1)

(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 12. -

În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme interesate.

Art. 13. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activitățile specifice de inspecție și control, care se desfășoară pe întregul teritoriu al țării, pentru activitățile desfășurate în cadrul programelor PHARE și pentru transportul delegațiilor, precum și pentru alte activități specifice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 3.

Art. 14. -

(1) Centrele de medicină preventivă din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sunt instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, finanțate integral de la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Centrele de medicină preventivă regionale reprezintă autoritatea de sănătate publică în transporturi care desfășoară activități de medicină preventivă și inspecție sanitară de stat în transporturi și care colaborează cu unitățile descentralizate ale Ministerului Sănătății și Familiei, în scopul realizării politicilor și programelor naționale de sănătate, al monitorizării stării de sănătate și al organizării statisticii de sănătate în transporturi.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de medicină preventivă regionale se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(4) Conducătorii centrelor de medicină preventivă regionale sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(5) Inspecția sanitară de stat în transporturi se exercită de către personal specializat, împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pe baza legitimației speciale de inspecție sanitară de stat în transporturi, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Forma, modelul, conținutul și condițiile de eliberare ale legitimației speciale se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 15. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. -

Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranța rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 17. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței preia toate drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor și ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, care se desființează.

Art. 18. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 aprilie 1999, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, cu modificările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.

(2) Anexa nr. 1 cuprinzând spațiile, utilitățile și valorile aferente deținute de Ministerul Transporturilor și Societatea Națională a Căilor Ferate Române în clădirea "Palat C.F.R." la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/1996 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, în administrarea Regiei Autonome "Societatea Națională a Căilor Ferate Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 20 noiembrie 1996, se modifică și va avea cuprinsul din anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 4 ianuarie 2001.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI

                                                                 Numărul maxim de posturi = 660,
                                                                exclusiv demnitarii și posturile
                                                                  aferente cabinetelor acestora

                                                ┌──────────────────────────────┐
                                              ┌────┤DIRECȚIA RELAȚII CU MASS-MEDIA│
                                              │  └──────────────────────────────┘
                                              │  ┌────────────────────┐
                                   ┌────────────────┐  ├────┤CONSILIER DIPLOMATIC│
               ┌─────────────────────┐        │  MINISTRU  │  │  └────────────────────┘
               │COLEGIUL MINISTERULUI├────────────────┼────────────────┼────┤  ┌────────────────────────────────┐
               └─────────────────────┘        │CABINET DEMNITAR│  ├────┤CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│
                                   └───────┬────────┘  │  └────────────────────────────────┘
                                       │       │  ┌──────────┐
                                       │       └────┤CONSILIERI│
                                       │         └──────────┘
     ┌───────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┼──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐
┌────────┴───────┐      ┌───────┴────────┐     ┌────────┴───────┐ │ ┌───────┴────────┐   ┌───────┴────────┐      ┌────────┴───────┐
│SECRETAR DE STAT│      │SECRETAR DE STAT│     │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│   │SECRETAR DE STAT│      │        │
├────────────────┤      ├────────────────┤     ├────────────────┤ │ ├────────────────┤   ├────────────────┤      │SECRETAR GENERAL│
│CABINET DEMNITAR│      │CABINET DEMNITAR│     │CABINET DEMNITAR│ │ │CABINET DEMNITAR│   │CABINET DEMNITAR│      │        │
└────────────────┘      └────────────────┘     └────────────────┘ │ └────────────────┘   └────────────────┘      └────────┬───────┘
┌────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┼─────────────────────────────┐            ┌────────┴───────┐
│┌──────────────────┐│┌────────────────────────┐│┌──────────────────────────┐│┌───────────────────────────┐│┌──────────────────────┐│SECRETAR GENERAL│
││DIRECȚIA GENERALĂ │├┤DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU│├┤  DIRECȚIA GENERALĂ DE  │││  DIRECȚIA GENERALĂ DE  │├┤INSPECTORATUL DE STAT ││  ADJUNCT   │
├┤CADASTRU IMOBILIAR│││ CONSTRUCȚII LOCUINȚE │││  INTEGRARE EUROPEANĂ  │├┤ REGLEMENTĂRI ȘI CALITATEA │││ ÎN AVIAȚIA CIVILĂ  │└────────┬───────┘
││  ȘI GESTIUNEA  ││└────────────────────────┘│└──────────────────────────┘││   SERVICIILOR ÎN    ││└──────────────────────┘┌────────┘
││ LOCALITĂȚILOR  ││┌────────────────────────┐│┌──────────────────────────┐││  TRANSPORTUL FEROVIAR  ││┌──────────────────────┐│┌─────────────────────────┐
│└──────────────────┘││DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU│├┤OFICIU PENTRU INVESTITORI ││└───────────────────────────┘├┤INSPECTORATUL DE STAT │││ DIRECȚIA GENERALĂ DE  │
│┌──────────────────┐├┤   DEZVOLTAREA    │││  STRĂINI ȘI AUTOHTONI  ││┌───────────────────────────┐││  ÎN TRANSPORTURI  │││ MANAGEMENT, STRATEGIE, │
├┤DIRECȚIA GENERALĂ │││  INFRASTRUCTURII,  ││└──────────────────────────┘││  DIRECȚIA GENERALĂ DE  ││└──────────────────────┘├┤  INFORMATIZARE ȘI   │
││  AMENAJAREA  │││INVESTIȚII ȘI CONCESIUNI││┌──────────────────────────┐├┤ SERVICII TRANSPORT AERIAN ││┌──────────────────────┐││    STATISTICĂ    │
││ TERITORIULUI ȘI ││└────────────────────────┘├┤  DIRECȚIA GENERALĂ DE  │││   ȘI AEROPORTURI    │├┤ OFICIUL RELAȚII CU ││└─────────────────────────┘
││   URBANISM   ││┌────────────────────────┐││ RELAȚII INTERNAȚIONALE ││└───────────────────────────┘││   PARLAMENTUL   ││┌─────────────────────────┐
│└──────────────────┘└┤  DIRECȚIA GENERALĂ  ││└──────────────────────────┘│┌───────────────────────────┐│└──────────────────────┘├┤  DIRECȚIA MEDICALĂ  │
│┌──────────────────┐ │  LUCRĂRI PUBLICE   ││┌──────────────────────────┐├┤ DIRECȚIA GENERALĂ AGENȚIA ││┌──────────────────────┐│└─────────────────────────┘
├┤DIRECȚIA GENERALĂ │ └────────────────────────┘└┤  DIRECȚIA GENERALĂ DE  │││   ZONELOR LIBERE    │││ OFICIUL RELAȚII CU ││┌─────────────────────────┐
││  TEHNICĂ ÎN  │              │RELAȚII FINANCIARE EXTERNE││└───────────────────────────┘└┤  SINDICATELE ȘI  │││ DIRECȚIA GENERALĂ DE  │
││  CONSTRUCȚII  │              └──────────────────────────┘│┌───────────────────────────┐ │   PATRONATELE   │├┤  RESURSE UMANE ȘI   │
│└──────────────────┘                            ││  DIRECȚIA GENERALĂ A  │ └──────────────────────┘││    SALARIZARE    │
│┌──────────────────┐                            ├┤ TRANSPORTURILOR MARITIME, │             │└─────────────────────────┘
└┤ INSPECTORATUL  │                            ││PE DUNĂRE ȘI CĂI NAVIGABILE│             │┌─────────────────────────┐
 │  DE STAT ÎN  │                            │└───────────────────────────┘             ││  DIRECȚIA GENERALĂ  │
 │  CONSTRUCȚII  │                            │┌───────────────────────────┐             ├┤ JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS │
 └──────────────────┘                            ││  DIRECȚIA GENERALĂ DE  │             │└─────────────────────────┘
                                       └┤   REGLEMENTĂRI ȘI   │             │┌─────────────────────────┐
                                       │ CALITATEA SERVICIILOR ÎN │             ││  DIRECȚIA GENERALĂ  │
                                       │ TRANSPORTURILE RUTIERE  │             ├┤ ECONOMICĂ ȘI RELAȚII  │
                                       └───────────────────────────┘             ││    BUGETARE     │
                                                                  │└─────────────────────────┘
                                                                  │┌─────────────────────────┐
                                                                  ││DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII│
                                                                  ├┤ PUBLICE, SECRETARIAT  │
                                                                  ││  TEHNIC, PROTOCOL ȘI  │
                                                                  ││   ADMINISTRATIV   │
                                                                  │└─────────────────────────┘
                                                                  │┌─────────────────────────┐
                                                                  ├┤  DIRECȚIA DE AUDIT  │
                                                                  │└─────────────────────────┘
                                                                  │┌─────────────────────────┐
                                                                  └┤  SERVICIUL PROBLEME  │
                                                                   │    SPECIALE     │
                                                                   └─────────────────────────-

Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

A. UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor și Locuinței

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare Localitatea
1. Aeroclubul României Bugetul de stat București
2. Grupul de Intervenții și Salvare Navală Bugetul de stat Constanța
3. Spitalul nr. 1 Căi Ferate Witting București Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat București
4. Spitalul nr. 2 Căi Ferate București Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat București
5. Spitalul Căi Ferate Iași Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Iași
6. Spitalul Căi Ferate Cluj-Napoca Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Cluj-Napoca
7. Spitalul Căi Ferate Timișoara Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Timișoara
8. Spitalul Căi Ferate Ploiești Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Ploiești
9. Spitalul Căi Ferate Galați Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Galați
10. Spitalul Căi Ferate Constanța Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Constanța
11. Spitalul Căi Ferate Brașov Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Brașov
12. Spitalul Căi Ferate Pașcani Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Pașcani
13. Spitalul Căi Ferate Simeria Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Simeria
14. Spitalul Căi Ferate Oradea Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Oradea
15. Spitalul Căi Ferate Craiova Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Craiova
16. Spitalul Căi Ferate Sibiu Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Sibiu
17. Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Drobeta-Turnu Severin
18. Centrul de Medicină Preventivă București Bugetul de stat București
19. Centrul de medicină preventivă Cluj-Napoca Bugetul de stat Cluj-Napoca
20. Centrul de medicină preventivă Constanța Bugetul de stat Constanța
21. Centrul de medicină preventivă Brașov Bugetul de stat Brașov
22. Centrul de medicină preventivă Galați Bugetul de stat Galați
23. Centrul de medicină preventivă Iași Bugetul de stat Iași
24. Centrul de medicină preventivă Timișoara Bugetul de stat Timișoara
25. Centrul de medicină preventivă Craiova Bugetul de stat Craiova
26. Academia Română de Aviație Extrabugetară București
27. Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța Extrabugetară Constanța
28. Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluvială Galați Extrabugetară Galați
29. Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C. Extrabugetară Constanța
30. Autoritatea Feroviară Română - AFER Extrabugetară București
31. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Extrabugetară București
32. Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor Extrabugetară București
33. Clubul Sportiv "Rapid" Extrabugetară și alocații de la bugetul de stat București
34. Institutul de Statistica Construcțiilor și Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice și Construcții - INSEROM București Extrabugetară București
35. Inspectoratele în construcții județene, respectiv al municipiului București Extrabugetară Reședințe județene, respectiv municipiul București
Modificări (2)

NOTĂ:

1. Unitățile prevăzute la nr. crt. 1 și 2 pot utiliza un număr maxim de 505 posturi.

2. Unitățile prevăzute la nr. crt. 3-17 pot utiliza un număr maxim de 2.975 de posturi și pot primi transferuri de la bugetul de stat pentru activitățile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 154/1999.

3. Unitățile prevăzute la nr. crt. 18-25 pot utiliza un număr maxim de 397 de posturi.

B. UNITĂȚILE
care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor și Locuinței

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea
1. Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. București
2. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. București
3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A. București
4. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A. București
5. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători București - S.A. București
6. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Craiova - S.A. Craiova
7. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Timișoara - S.A. Timișoara
8. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Cluj - S.A. Cluj-Napoca
9. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Brașov - S.A. Brașov
10. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Iași - S.A. Iași
11. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Galați - S.A. Galați
12. Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Constanța - S.A. Constanța
13. Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. București
14. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. București
15. Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. București
16. Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A. Comuna Otopeni
17. Societatea Națională "Aeroportul Internațional București-Băneasa" - S.A. București
18. Societatea Națională "Aeroportul Internațional Constanța" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu
19. Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A. Timișoara
20. Regia Autonomă "Administrația Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" București
21. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" București
22. Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. București
23. Regia Autonomă "Registrul Naval Român" București
24. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. Constanța
25. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
26. Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța
27. Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
28. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
29. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu
30. Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" București
31. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" București
32. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Sulina" Sulina
33. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Constanța-Sud" Constanța
34. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" Brăila
35. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" Galați
36. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Giurgiu" Giurgiu
37. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" Curtici
38. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București București
39. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT București București
40. Agenția Națională pentru Locuințe - A.N.L. București
Modificări (2)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

PARCUL AUTO
pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim (bucăți) Consumul maxim de carburanți/autovehicul (litri/lună)
1. Inspecție și control - autoturism 26*) 300
2. Transport delegații - autovehicul pentru transport de persoane 2 450
3. Programe PHARE - autoturism 2 450
- autoturism de teren
4. Proiect de conservare a energiei termice (BERD) - autoturism 4 450
- autoturism de teren
5. Program MUDP II - autoturism 6 450
6. Aprovizionare - autovehicul pentru transport de marfă 3 450

*) Un autoturism la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor.

ANEXA Nr. 4

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
a Inspectoratului de stat în construcții și a inspectoratelor
teritoriale în construcții din subordinea acestuia

ANEXA Nr. 5 Modificări (2)

SPAȚIILE ȘI UTILITĂȚILE
deținute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
și de Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.
în clădirea "Palat C.F.R."

Proprietarul patrimoniului Nivelurile Suprafața construită (m2) Suprafața utilă (m2) Ponderea (%)
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței Subsol 666,00 598,83 0,83
Parter 395,00 355,27 0,54
Mezanin 1.095,00 985,32 1,47
Etajul I 5.936,00 5.342,40 7,98
Etajul II 5.936,00 5.342,40 7,98
Etajul III 5.936,00 5.342,40 7,98
TOTAL I: 19.964,00 17.966,62 29,8
Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R. - R.A. Subsol 9.250,58 7.906,69 12,51
Parter 7.757,58 6.981,82 10,44
Mezanin 6.016,33 5.414,70 8,10
Etajul I 992,25 893,03 1,33
Etajul IV 4.945,40 4.450,86 6,65
Etajul V 4.945,40 4.450,86 6,65
Etajul VI 4.945,40 4.450,86 6,65
Etajul VII 4.945,40 4.450,86 6,65
Etajul VIII 4.945,40 4.450,86 6,65
Etajul IX 1.884,40 1.695,96 2,53
Etajul X 1.884,40 1.695,96 2,53
Etajul XI 1.884,40 1.790,18 2,53
TOTAL II: 54.402,94 49.052,22 70,2
TOTAL GENERAL: 74.366,94 67.018,84 100,00

NOTĂ:

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va folosi fără plată 872 m2 din parcajul situat la intrarea în minister, latura dinspre Gara de Nord.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...