Guvernul României

Hotărârea nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2005 până la 21 ianuarie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 9/2009.
Formă aplicabilă de la 02 mai 2007 până la 21 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniile culturii și cultelor.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor elaborează, în colaborare cu Consiliul Național al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului și coordonează elaborarea de către Centrul Național al Cinematografiei a strategiei și politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei.

(3) Ministerul Culturii și Cultelor are sediul în municipiul București, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.

Art. 2. -

În activitatea sa, Ministerul Culturii și Cultelor asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacrate de Constituția României și de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, în ceea ce privește:

a) libertatea de expresie și de creație;

b) șansele egale și accesul liber la cultură;

c) participarea la viața culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

d) libertatea conștiinței și a credințelor religioase.

Art. 3. -

Ministerul Culturii și Cultelor își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) cultura și libertățile culturale reprezintă un element esențial al dezvoltării umane;

b) creativitatea culturală este o sursă a progresului uman;

c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile;

d) cultura este un factor al creșterii calității vieții și al asigurării coeziunii sociale;

e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața autorităților.

Art. 4. -

În activitatea sa, Ministerul Culturii și Cultelor urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) creșterea gradului de acces și de participare la cultură;

b) promovarea diversității și prezervarea identităților culturale;

c) promovarea multiculturalismului și protejarea culturii minorităților;

d) protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial;

e) promovarea și dezvoltarea creației contemporane și susținerea creatorilor;

f) susținerea circulației operelor și a creațiilor, promovarea dialogului intercultural și a creației culturale în circuitul mondial de valori;

g) sprijinirea mobilității creatorilor și artiștilor, precum și a specialiștilor din domeniul culturii;

h) stimularea vieții culturale în cadrul comunităților locale și apropierea acestora de valorile culturii;

i) susținerea participării comunităților la dezvoltarea societății cunoașterii, prin asumarea de către instituțiile publice de cultură a funcțiilor de centre de acces universal la informație;

j) proiectarea unui sistem specific de protecție socială pentru creatori și artiști;

k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;

l) formarea și specializarea resurselor umane din sectorul culturii;

m) promovarea de programe și proiecte în domeniul educației adulților;

n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.

Art. 5. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale:

1. elaborează, cu consultarea și participarea autorităților publice interesate, a operatorilor culturali și societății civile, strategii, programe naționale și direcții de acțiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competență;

2. sprijină și finanțează, în condițiile legii, proiecte, programe și acțiuni culturale în toate domeniile culturii și artei;

3. asigură buna funcționare a sistemului său instituțional, în aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității;

4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau având incidență cu acesta;

5. inițiază și negociază, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

6. dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din convențiile, acordurile și alte înțelegeri internaționale încheiate și intrate în vigoare, pentru domeniile sale de activitate;

7. inițiază și dezvoltă parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile societății civile pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor oferite de instituțiile și așezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale și educative ale publicului;

8. sprijină, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, buna funcționare și activitatea instituțiilor și a așezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităților județene sau locale;

9. promovează drepturile și interesele creatorilor, artiștilor și specialiștilor din domeniul culturii; Practică judiciară (1)

10. asigură, cu respectarea legislației în vigoare, colaborarea și consultarea cu sindicatele și patronatul din domeniile sale de activitate, precum și cu alte structuri ale societății civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidență asupra sectorului culturii și pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

11. asigură, în condițiile legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

12. asigură promovarea programelor și proiectelor din domeniul său de activitate, într-un sistem competițional deschis, pe baza principiilor transparenței și primordialității valorii;

13. elaborează norme, normative și metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate instituțiile și așezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora; Practică judiciară (1)

14. coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate, numește și revocă, în condițiile legii, conducerile acestora;

15. asigură dezvoltarea capacității instituționale a structurilor din subordinea sa și formarea profesională a angajaților acestora;

16. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă și financiară a instituțiilor din subordine;

17. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea sau reorganizarea unor instituții din subordine, avizează, în condițiile legii, înființarea sau reorganizarea instituțiilor și a așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora;

18. aprobă, potrivit legii, prețuri și tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii și Cultelor și oferite de instituțiile din subordinea sa;

19. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentațiilor tehnico-economice din competența sa de aprobare, potrivit legii;

20. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administrației publice sub autoritatea căruia funcționează operatorii economici din domeniul său de activitate;

21. colaborează cu instituțiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare și pentru prelucrarea acestora;

22. inițiază, organizează și susține, în condițiile legii, concursuri interne și internaționale, tabere, rezidențe de creație și interpretare, precum și alte manifestări similare;

23. acordă, în condițiile legii, burse, granturi de studii și călătorie, premii și distincții pentru toate domeniile sale de activitate și sprijină participarea oamenilor de cultură și a artiștilor români la manifestări similare din străinătate;

24. colaborează cu autoritățile și instituțiile din sectorul educațional pentru dezvoltarea programelor de învățământ artistic și diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii;

25. colaborează cu structurile din sistemul educațional pentru realizarea de programe de educație artistică și de dezvoltare a abilităților creative, în scopul creșterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precădere în rândul tinerilor;

26. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii și cultelor, cu respectarea normelor legale.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor urmărește îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană și garantează ducerea la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din actul aderării și din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, în domeniile sale de activitate.

Art. 6. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții specifice:

1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română și cu alte instituții interesate, după caz, activitatea și programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează și susține programele și proiectele culturale derulate de acestea;

2. numește și eliberează din funcție, prin ordin comun al ministrului culturii și cultelor, ministrului afacerilor externe și al președintelui Institutului Cultural Român, în condițiile legii, directorii și directorii adjuncți ai institutelor culturale ale României din străinătate;

3. avizează numirile și eliberările din funcție ale personalului diplomatic cu atribuții în domeniul culturii;

4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, înființarea de noi institute culturale ale României în străinătate;

5. promovează și susține, în condițiile legii, programe și proiecte culturale cu participarea diasporei românești și colaborează în acest scop cu autorități, instituții, organizații neguvernamentale sau cu alte entități;

6. stabilește, împreună cu Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională de Arheologie și Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, Strategia națională în domeniul patrimoniului cultural național, mobil și imobil;

7. elaborează norme, normative și metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legii;

8. coordonează activitățile de cercetare, proiectare, evidență, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, mobil și imobil, și le finanțează potrivit legii; Modificări (1)

9. coordonează activitatea de atestare a experților și a specialiștilor în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național imobil;

10. avizează, potrivit legii, constituirea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea și executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;

11. coordonează activitatea de acreditare a experților, conservatorilor și restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural național mobil;

12. colaborează cu autoritățile publice centrale și locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaște, a respecta și a pune în valoare patrimoniul cultural național;

13. colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale la elaborarea și avizarea, împreună cu Comisia Națională a Monumentelor Istorice și cu Comisia Națională de Arheologie, după caz, a programelor și planurilor de amenajare și dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente istorice;

14. acționează, potrivit competențelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural național, sustrase sau exportate ilicit;

15. avizează temele de proiectare și soluțiile arhitecturale și de artă monumentală, cu consultarea organizațiilor profesionale și de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

16. contribuie la crearea cadrului juridic și instituțional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea și punerea în valoare a artei și culturii minorităților naționale din România;

17. susține programe pentru promovarea, protejarea și revitalizarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

18. promovează și coordonează, în condițiile legii, programe de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;

19. coordonează activitatea de atestare a artiștilor liber-profesioniști, a traducătorilor, precum și activitatea de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic;

20. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

21. colaborează cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile de specialitate și cu organizațiile din domeniu pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din aparatul propriu și al serviciilor deconcentrate, precum și din instituțiile publice de cultură;

22. organizează și susține, în condițiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire;

23. editează publicații de specialitate și de informare pentru domeniile sale de competență;

24. coordonează, asigură și urmărește, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare și realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale și de investiții din domeniul său de activitate;

25. aprobă Strategia de dezvoltare a cinematografiei naționale, elaborată de Centrul Național al Cinematografiei;

26. elaborează, în cooperare cu Consiliul Național al Audiovizualului, Strategia națională în domeniul audiovizualului;

27. sprijină, în condițiile legii, protecția drepturilor de autor și ale artiștilor interpreți;

28. asigură relațiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din România;

29. sprijină toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, și mediază situațiile litigioase;

30. acordă asistență cultelor religioase, în condițiile legii, pentru soluționarea problemelor specifice;

31. analizează cererile de înființare a noi culte religioase, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri în vederea recunoașterii acestora;

32. formulează propuneri pentru recunoașterea, conform legii, a șefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la solicitarea cultelor religioase;

33. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării personalului clerical și laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învățământul teologic neintegrat în învățământul de stat, potrivit legii;

34. colaborează cu sistemul educațional și avizează, alături de autoritățile publice cu competențe în domeniul învățământului, planurile de învățământ și programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;

35. sprijină cultele religioase în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă și socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

36. sprijină cultele religioase în activitatea de evidență, păstrare, conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor, în condițiile legii;

37. organizează, în colaborare cu cultele religioase și cu instituțiile specializate din țară și/sau din străinătate, activități periodice de instruire și de perfecționare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea și punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condițiile legii;

38. organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă și de arhitectură religioasă, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiune de comunicări și prin promovarea turismului cultural-religios;

39. acordă sprijin financiar, în condițiile legii, pentru:

a) construirea și repararea lăcașurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor care stau la baza acestor lucrări;

b) consolidarea și punerea în valoare a bunurilor imobile și mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în posesia ori în folosința cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condițiile legilor specifice;

c) întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

d) susținerea unor acțiuni religioase având caracter național sau internațional, realizate de conducerile cultelor religioase din România;

e) dezvoltarea și susținerea activității de cercetare și analiză a fenomenului religios, potrivit legii;

f) susținerea activității de asistență socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni și/sau în alte instituții, precum și a activităților privind reinserția socială a persoanelor defavorizate și marginalizate, potrivit legii.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 7. -

Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Culturii și Cultelor va acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri, din țară și din străinătate.

Art. 8. -

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Culturii și Cultelor este abilitat să solicite și să primească informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii și Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, se mai pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum și colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Comisarul pentru programul "Sibiu-capitală culturală europeană 2007" și colectivul operațional condus de acesta funcționează, pe perioada derulării programului, în coordonarea ministrului culturii și cultelor.

(3) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii și personalul aferent cabinetului ministrului culturii și cultelor. Modificări (1)

(4) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Cultelor, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(5) Ministrul culturii și cultelor poate constitui comisii de specialitate și alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu și la fundamentarea deciziilor de specialitate.

Art. 10. -

(1) În condițiile legii, la nivelul Ministerului Culturii și Cultelor se înființează Unitatea de management al proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane și regulamentul de funcționare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(3) Ministrul culturii și cultelor numește personalul Unității de management al proiectului și stabilește atribuțiile directorului acesteia.

(4) Salarizarea personalului Unității de management al proiectului se realizează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

Art. 11. -

(1) Conducerea Ministerului Culturii și Cultelor se exercită de către ministrul culturii și cultelor.

(2) Ministrul culturii și cultelor conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii și Cultelor și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.

(3) Ministrul culturii și cultelor este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul culturii și cultelor emite ordine și instrucțiuni.

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii și cultelor este ajutat de 2 secretari de stat, un secretar general și un secretar general adjunct.

(6) Ministrul culturii și cultelor poate dispune, în condițiile legii, exercitarea temporară de către alți demnitari sau funcționari a unor atribuții prevăzute prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 12. -

(1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii și cultelor și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, potrivit anexei nr. 1 și regulamentului de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 13. -

(1) Secretarul general este subordonat ministrului culturii și cultelor și îndeplinește atribuțiile prevăzute prin lege și sarcinile stabilite de acesta.

(2) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct.

(3) Secretarul general adjunct este funcționar public de carieră numit prin concurs sau examen, conform legii.

Art. 14. -

(1) Ministrul culturii și cultelor numește și revocă președinții și specialiștii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, precum și ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii.

(2) Fondurile necesare funcționării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, în condițiile legii.

(3) Prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condițiile legii, indemnizațiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariați ai Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 15. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Culturii și Cultelor poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenții civile sau contracte individuale de muncă cu timp parțial, după caz.

(2) În situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în țară, în interesul instituției, Ministerul Culturii și Cultelor poate suporta cheltuielile de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care, prin convențiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parțial încheiate, s-a prevăzut acest lucru.

Art. 16. -

(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, sunt conduse de un director executiv, care este funcționar public, potrivit legii.

Art. 17. -

(1) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale:

1. îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural național;

2. colaborează cu autoritățile publice și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

3. participă, la cererea autorităților abilitate și împreună cu acestea, la acțiuni de control al respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;

4. avizează, potrivit legii, înființarea, reorganizarea sau desființarea instituțiilor publice de cultură și a așezămintelor culturale care funcționează sub autoritatea consiliilor județene sau locale;

5. finanțează, în condițiile legii, programe, proiecte și acțiuni culturale, în situații de urgență;

6. sprijină, în condițiile legii, activitatea organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii și cultelor;

7. inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și mesteșugurilor tradiționale;

8. editează sau sprijină, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;

9. solicită și primesc, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii și Cultelor, de la autorități ale administrației publice, de la instituții publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;

10. controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite prin lege;

11. îndeplinesc, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, atribuțiile Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul cultelor;

12. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de ministrul culturii și cultelor.

(2) Organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 18. -

(1) Unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii și cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, precum și atribuțiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 19. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Memorie Culturală își schimbă denumirea în "CIMEC - Institutul de Memorie Culturală", instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.

Art. 20. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activitățile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă și persoane, cu un consum mediu lunar de carburanți de 400 litri, o mașină de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri și două autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanți de 450 litri. Practică judiciară (1)

Art. 21. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi - 177
(exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului)
Modificări (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Culturii și Cultelor

                          ┌──────────────────┐
    ┌─────────────────────────────────┐   ┌────┤   MINISTRU   ├────┐   ┌──────────────────────────────────┐
 ┌─ ─ ─┤ Direcția Relații internaționale ├─────┤  ├──────────────────┤  ├──────┤Compartimentul Audit public intern├─ ─ ─┐
 ─   └─────────────────────────────────┘   │  │   Cabinet   │  │   └──────────────────────────────────┘   ─
 ─   ┌─────────────────────────────────┐   │  └────────┬─────────┘  │   ┌──────────────────────────────────┐   ─
 ── ─ ─┤   Serviciul legislație    ├─────┤       │       ├──────┤    Serviciul juridic     ├─ ─ ──
 ─   └─────────────────────────────────┘   │       │       │   └──────────────────────────────────┘   ─
 ─   ┌─────────────────────────────────┐   │       │       │   ┌──────────────────────────────────┐   ─
 ── ─ ─┤Compartimentul Informații publice├─────┘       │       └──────┤   Compartimentul control   ├─ ─ ──
 ─   └─────────────────────────────────┘          │           └──────────────────────────────────┘   ─
 └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬─ ─ ─ ─ ─ ─┘
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────┴──────────────────────┬──────────────────┐    ─
│ ┌────────────────────────────┐ ┌───────┴────────┐            ┌────────┴───────┐  ┌─────┴────────┴─────────────┐
├─┤   Direcția generală   │ │Secretar de Stat│            │Secretar de Stat│ ┌ ─┤   Secretar General   │
│ │Patrimoniu cultural național│ ├────────────────┤            ├────────────────┤ ─ ├────────────────────────────┤
│ ├────────────────────────────┘ │  Cabinet   │            │  Cabinet   │ ─ │  Secretariat general   │
│ │                └┬───────────────┘            └┬───────────────┘ ─ └──────────────┬─────────────┘
├ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌──────────────┴─────────────┐
│ │ ┌───────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────┐   │ ┌─────────────┐  │ Secretar general adjunct │
│ ├─┤Direcția monumente istorice│ │ │  Direcția generală Creație  │   ├─┤ Direcția  │  └──────────────┬─────────────┘
│ │ │    și arheologie    │ ├─┤  contemporană, diversitate  │   │ │Relații culte│ ┌────────────────┘
│ │ └───────────────────────────┘ │ │      culturală      │   │ └─────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐
│ │ ┌───────────────────────────┐ │ └┬──────────────────────────────┘   │ ┌─────────────┐ ├─┤Unitatea de Politici Publice│
│ ├─┤Direcția muzee, colecții și│ │ │ ┌───────────────────────────────┐  │ │ Serviciul │ │ └────────────────────────────┘
│ │ │ garanții guvernamentale │ │ ├─┤Serviciul artele spectacolului │  └─┤ Asistență, │ │ ┌────────────────────────────┐
│ │ └───────────────────────────┘ │ │ └───────────────────────────────┘   │ învățământ │ ├─┤ Unitatea de management al │
│ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────────┐   └─────────────┘ │ │    Proiectului     │
│ │ │ Compartimentul patrimoniu │ │ ├─┤Serviciul diversitate culturală│           │ └────────────────────────────┘
│ └─┤ imaterial și așezăminte │ │ │ └───────────────────────────────┘           │ ┌────────────────────────────┐
│  │     culturale     │ │ │ ┌───────────────────────────────┐           ├─┤Unitatea de afaceri europene│
│  └───────────────────────────┘ │ ├─┤ Biroul promovarea creației și │           │ └────────────────────────────┘
│ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ moștenirii culturale scrise │           │ ┌────────────────────────────┐
└─┤ Compartimentul monumente de │ │ │ └───────────────────────────────┘           │ │  Direcția managementul  │
 │  for public, arhitectură  │ │ │ ┌───────────────────────────────┐           ├─┤ resurselor umane, servicii │
 └─────────────────────────────┘ │ └──┤Compartimentul cinematografie, │           │ │deconcentrate, parteneriate │
                  │   │  strategii audiovizuale   │           │ │    teritoriale     │
                  │   └───────────────────────────────┘           │ └────────────────────────────┘
                  │ ┌───────────────────────────────┐             │ ┌────────────────────────────┐
                  └─┤ Compartimentul pentru relația │             ├─┤ Direcția buget, finanțe, │
                   │cu Parlamentul și dialog social│             │ │    contabilitate    │
                   └───────────────────────────────┘             │ └────────────────────────────┘
                                                │ ┌────────────────────────────┐
                                                └─┤Direcția achiziții publice, │
                                                 │ dezvoltare, administrativ │
                                                 └────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii
și Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii și cultelor

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
Unități care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
I. Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
1. Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București - servicii publice deconcentrate Bugetul de stat
2. Biblioteca Națională a României Bugetul de stat
3. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) Bugetul de stat
NOTĂ:
Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.
II. Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc*) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Centrul Național al Cinematografiei Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Muzeul Național de Artă al României din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Muzeul Național de Artă Contemporană al României Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Muzeul Național de Istorie a României din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Muzeul Național "Brukenthal" din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Muzeul Național "Peleș" din Sinaia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Muzeul Național al Țăranului Român din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Muzeul Național Bran din Bran Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Complexul Muzeal Național "Moldova" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19. Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20. Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21. Muzeul Național "George Enescu" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22. Teatrul Național "I.L. Caragiale" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23. Teatrul Național "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
24. Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
25. Teatrul Național "Mihai Eminescu" Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
26. Teatrul Național "Marin Sorescu" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
27. Teatrul Național din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
28. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
29. Opera Națională București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
30. Opera Națională Română din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
31. Opera Maghiară din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
32. Opera Națională Română din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
33. Opera Națională Română din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
34. Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
35. Filarmonica "George Enescu" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
36. Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
37. Centrul Național de Cultură al Romilor Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
38. Centrul Național de Artă "Tinerimea Română" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
39. Centrul Cultural "Sala Palatului" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
40. Centrul European de Cultură din Sinaia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
41. Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
42. Centrul de Cultură "Arcuș" din Covasna Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
43. Centrul Național al Dansului București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
44. Oficiul Național al Monumentelor Istorice Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
45. Institutul Național al Monumentelor Istorice Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
46. Institutul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
47. Oficiul Național de Servicii pentru Biblioteci Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
48. Studioul de Creație Cinematografică din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
49. Editura Video din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
50. Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
51. Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
52. Administrația Fondului Cultural Național Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
53. Centrul Cultural Toplița, din Toplița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
NOTĂ:
Unitățile menționate la nr. crt. 4-53 pot utiliza un număr maxim de 6.384 posturi.
III. Instituții publice finanțate din venituri proprii
54. CIMEC - Institutul de Memorie Culturală Venituri proprii
55. ARTEXIM Venituri proprii
56. Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Venituri proprii
Publicații
57. "Contemporanul" Venituri proprii
58. "Literatorul" Venituri proprii
59. "Manuscriptum" Venituri proprii
60. "Deșteptarea Aromânilor" Venituri proprii
61. "Moftul român" Venituri proprii
62. "Albina" Venituri proprii
63. "Teatrul" Venituri proprii
64. "Universul cărții" Venituri proprii
65. "A Het" Venituri proprii
66. "Korunk" Venituri proprii
67. "Muvelodes" Venituri proprii
68. "Vilnie Slovo" Venituri proprii
69. Revista "Biblioteca" Venituri proprii
Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
70. Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
71. Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
72. Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.
73. Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.
74. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
75. Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
76. Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A.

*) Organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii și cultelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...