Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Acordul de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor din 27.11.2006 *)

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Acord Nr. 4.842 RO

Acord din data de 27 noiembrie 2006 între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Împrumutatul și Banca convin asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Condiții generale, definiții

1.01. Condițiile generale (definite în apendicele la prezentul acord) constituie parte integrantă a prezentului acord.

1.02. În afară de cazul în care contextul impune altfel, termenii scriși cu majuscule, utilizați în prezentul acord, au sensurile stabilite în Condițiile generale sau în apendicele la prezentul acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile stabilite în prezentul acord sau la care se face referire în el, suma de una sută optzeci de milioane de dolari S.U.A. (180.000.000) (împrumutul), pentru a asista finanțarea proiectului descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a IV-a din anexa nr. 2 la prezentul acord.

2.03. Comisionul de angajament plătibil de către Împrumutat va fi egal cu trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an la soldul netras al împrumutului, acesta fiind subiect al oricărei reduceri așa cum poate stabili Banca la un moment dat.

2.04. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un procent (1%) din suma împrumutului, acesta fiind subiect al oricărei reduceri așa cum poate stabili Banca la un moment dat. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de șaizeci (60) de zile de la data intrării în vigoare.

2.05. Dobânda plătibilă de Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu LIBOR pentru moneda împrumutului, plus marja variabilă, și poate fi subiect al oricărei reduceri așa cum poate stabili Banca la un moment dat.

2.06. Datele de plată sunt 15 mai și 15 noiembrie ale fiecărui an.

2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu Graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord.

ARTICOLUL III Proiectul

3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului și ale programului. În acest scop, Împrumutatul, prin MTCT: (i) va asigura executarea părții 1 a Proiectului de către C.N. A.D.N.R. - S.A.; și (ii) va asigura executarea părții a 2-a a Proiectului de către C.N. C.F.R. - S.A., ambele în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale.

3.02. Fără a limita prevederile secțiunii 3.01 a prezentului acord și în afară de cazul în care Împrumutatul și Banca convin în alt fel, Împrumutatul, prin MTCT, va asigura executarea Proiectului în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.

ARTICOLUL IV Compensațiile Băncii

4.01. Cazurile suplimentare de suspendare sunt următoarele:

a) o situație apărută, care ar putea face improbabilă executarea Proiectului sau a unei părți a acestuia;

b) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, ceea ce ar putea afecta din punct de vedere material și nefavorabil capacitatea C.N. A.D.N.R. - S.A. de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin Acordul de proiect al C.N. A.D.N.R. - S.A.;

c) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce ar putea afecta din punct de vedere material și nefavorabil capacitatea C.N. C.F.R. - S.A. de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin Acordul de proiect al C.N. C.F.R. - S.A.; și

d) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea legislației de mediu în așa fel încât, după părerea Băncii, să fie afectată în mod material și nefavorabil implementarea Proiectului ori realizarea obiectivelor acestuia.

4.02. Cazurile suplimentare de accelerare sunt următoarele: apariția oricăruia dintre evenimentele specificate la lit. b), c) sau d) din secțiunea 4.01 a prezentului acord.

ARTICOLUL V Intrarea în vigoare

5.01. Condițiile suplimentare de intrare în vigoare sunt următoarele:

a) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. a fost semnat în numele Împrumutatului și al C.N. A.D.N.R. - S.A.

b) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. a fost semnat în numele Împrumutatului și al C.N. C.F.R. - S.A.

c) C.N. - A.D.N.R. S.A. a predat Băncii situațiile sale financiare pentru anul 2004, auditate satisfăcător din punctul de vedere al Băncii.

5.02. Condițiile juridice suplimentare sunt următoarele:

a) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. este autorizat corespunzător de către Împrumutat și de C.N. A.D.N.R. - S.A. și creează obligații legale pentru Împrumutat și pentru C.N. A.D.N.R. - S.A., în conformitate cu termenii săi.

b) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. este autorizat corespunzător de către Împrumutat și de C.N. C.F.R. - S.A. și creează obligații legale pentru Împrumutat și pentru C.N. C.F.R. - S.A., în conformitate cu termenii săi.

5.03. Termenul-limită pentru intrarea în vigoare este la o sută cincizeci (150) de zile de la data semnării prezentului acord.

ARTICOLUL VI Reprezentanți, adrese

6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice.

6.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

București

România

Telex: 11239

Fax: (4021) 312 6792

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, DC 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

INTBAFRAD

Washington, DC

Telex: (MCI)

248423 (MCI) sau

64145

Fax:

(1202) 477 6391

Convenit la București, România, la data și anul înscrise mai sus.

Pentru România, Pentru Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
ministrul finanțelor publice, Benoit Blarel,
reprezentant autorizat director,
reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a asista Împrumutatul în vederea reducerii costurilor de transport prin îmbunătățirea calității generale a rețelelor de drumuri naționale și căi ferate, în primii ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

Proiectul are următoarele părți:

Partea 1 Sprijin pentru sectorul rutier

Sprijinirea C.N. A.D.N.R. - S.A. pentru implementarea unui program pentru întreținerea infrastructurii drumurilor naționale și modernizarea practicilor sale de întreținere prin: (i) implementarea unui program pentru întreținerea periodică și reparațiile curente ale drumurilor naționale; (ii) furnizarea de servicii de asistență tehnică în vederea modernizării C.N. A.D.N.R. - S.A. ca organizație, a îmbunătățirii practicilor de administrare a drumurilor și de proiectare a lucrărilor de întreținere a drumurilor, inclusiv formarea personalului corespunzător.

Partea a 2-a Sprijin pentru sectorul feroviar

Sprijinirea C.N. C.F.R. - S.A. pentru implementarea unui program pentru întreținerea infrastructurii de căi ferate și modernizarea practicilor sale de întreținere prin: (i) implementarea unui program pentru întreținere, reparații periodice și curente și revizii ale liniilor interoperabile de căi ferate, în vederea eliminării restricțiilor temporare de viteză și îmbunătățirii siguranței traficului; și (ii) furnizarea de servicii de asistență tehnică pentru C.N. C.F.R. - S.A. în vederea îmbunătățirii practicilor de administrare a căilor ferate și de proiectare și inspectare a lucrărilor de întreținere a căilor ferate, inclusiv formarea personalului corespunzător.

ANEXA Nr. 2

EXECUȚIA PROIECTULUI

SECȚIUNEA I Finanțarea subsidiară; aranjamente instituționale și alte aranjamente

A. Acorduri subsidiare

1. Pentru a facilita implementarea părții I a Proiectului de către C.N. A.D.N.R. - S.A., Împrumutatul va pune la dispoziția C.N. A.D.N.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului, în cadrul unui acord subsidiar încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, MTCT și C.N. A.D.N.R. - S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A.), în termenii și în condițiile aprobate de Bancă.

2. Pentru a facilita implementarea părții a II-a a Proiectului de către C.N. C.F.R. - S.A., Împrumutatul va pune la dispoziția C.N. C.F.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului, în cadrul unui acord subsidiar stabilit între Ministerul Finanțelor Publice și MTCT ale Împrumutatului, precum și C.N. C.F.R. - S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A.), în termenii și în condițiile aprobate de Bancă.

3. Împrumutatul își va exercita drepturile în cadrul acordurilor subsidiare într-o manieră care să protejeze interesele Împrumutatului și ale Băncii și să realizeze scopurile împrumutului. În afară de cazul în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va aloca, modifica, abroga sau renunța la niciunul dintre acordurile subsidiare ori la vreuna dintre prevederile acestora.

B. Aranjamente instituționale și alte aranjamente

1. În perioada de implementare a Proiectului, Împrumutatul, prin MTCT, se va asigura de faptul că C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. vor fi menținute cu structuri organizatorice și de management, cu personal și resurse suficiente, pentru a le permite să implementeze cu eficacitate partea I și partea a II-a din Proiect, ceea ce va fi acceptabil pentru Bancă.

2. Împrumutatul, prin MTCT, C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A., va lua toate măsurile necesare implementării Proiectului în conformitate cu programele anuale de întreținere a infrastructurii și nu va modifica, suspenda, abroga, abandona sau retrage vreuna dintre prevederile programelor anuale de întreținere a infrastructurii fără aprobarea prealabilă a Băncii.

3. Împrumutatul, prin MTCT, va asigura următoarele:

a) execuția Proiectului în conformitate cu prevederile legislației privind mediul înconjurător;

b) informarea promptă a Băncii cu privire la orice evoluții apărute în domeniul legislației, regulilor sau procedurilor Împrumutatului, C.N. A.D.N.R. - S.A. sau C.N. C.F.R. - S.A., care ar putea afecta implementarea Proiectului; și

c) transmiterea către Bancă a primelor trei (3) rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului, precum și a primelor trei (3) permise/licențe de mediu necesare pentru îndeplinirea Proiectului.

4. Împrumutatul, prin C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A.:

a) va înștiința Banca cu privire la orice intenție de a achiziționa terenuri în scopurile Proiectului, în totalitate sau parțial, cu privire la următoarele: reședințe, proprietăți agricole, structuri comerciale și de afaceri și/sau terenuri folosite de persoane fără revendicarea unui titlu legal;

b) va prezenta cadrul de achiziționare a terenurilor și broșura informativă într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, cu cel puțin șaizeci (60) de zile înainte de efectuarea oricărei activități de achiziție de terenuri în cadrul Proiectului;

c) va asigura că achizițiile de terenuri efectuate în cadrul Proiectului vor fi realizate în concordanță cu cadrul de achiziționare a terenurilor, iar broșura informativă va fi transmisă tuturor persoanelor afectate, la începerea respectivelor achiziții, odată cu notificarea de expropriere.

SECȚIUNEA a II-a Monitorizarea Proiectului; raportare; evaluare

A. Programele anuale de întreținere a infrastructurii și rapoartele Proiectului

1. Împrumutatul, prin MTCT și C.N. A.D.N.R. - S.A.:

a) va transmite către Bancă, cel târziu în data de 30 noiembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 30 noiembrie 2006, un program anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic, prezentat într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, din punctul de vedere al părții I a Proiectului; programul va cuprinde activitățile convenite și costurile aferente pentru finanțare din veniturile împrumutului pentru respectivul an;

b) va monitoriza și evalua evoluția Proiectului și va întocmi rapoarte de proiect pentru partea I a Proiectului, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și pe baza indicatorilor conveniți cu Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada calendaristică a unui trimestru; (ii) va fi predat Băncii nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea perioadei pe care o acoperă raportul respectiv; și (iii) va indica evoluția, rezultatele și produsele realizate prin implementarea programelor anuale de întreținere a infrastructurii pe perioada anterioară unui astfel de raport;

c) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 31 decembrie 2006, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), iar dacă astfel de analize sunt satisfăcătoare pentru Bancă, va conveni împreună cu Banca asupra programului anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic; și

d) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 30 aprilie 2007, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), și va conveni împreună cu Banca asupra modificărilor ce vor fi aplicate programului anual de întreținere a infrastructurii pentru perioada rămasă din următorul an calendaristic.

2. Împrumutatul, prin MTCT și prin C.N. C.F.R. - S.A.:

a) va transmite către Bancă, pentru analiză și aprobare, cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 15 noiembrie 2006, un program anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, din punctul de vedere al părții a II-a a Proiectului; programul va cuprinde activitățile convenite și costurile aferente pentru finanțare din veniturile împrumutului pentru respectivul an și un program actualizat pentru o perioadă de 5 ani referitor la activitățile de întreținere, reparații periodice și curente, verificare și investiții;

b) va monitoriza și evalua evoluția Proiectului și va pregăti rapoarte de proiect pentru partea a II-a a Proiectului, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și pe baza indicatorilor conveniți cu Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada calendaristică a unui trimestru; (ii) va fi predat Băncii nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea perioadei pe care o acoperă raportul respectiv; și (iii) va indica evoluția, rezultatele și produsele realizate prin implementarea programelor anuale de întreținere a infrastructurii pe perioada anterioară unui astfel de raport;

c) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 15 decembrie, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), iar dacă astfel de analize sunt satisfăcătoare pentru Bancă, va conveni împreună cu Banca asupra programului anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic și un program actualizat pentru o perioadă de 5 ani referitor la activitățile de întreținere, reparații periodice și curente, verificare și investiții; și

d) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 15 februarie 2007, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), și va conveni împreună cu Banca asupra modificărilor ce vor fi aplicate programului anual de întreținere a infrastructurii pentru perioada rămasă din următorul an calendaristic.

B. Managementul financiar; rapoarte financiare și audituri

1. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. să mențină un sistem de management financiar, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 din Condițiile generale.

2. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. să întocmească și să transmită Băncii, nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare, neauditate, pentru Proiect, care acoperă trimestrul respectiv, satisfăcătoare ca formă și conținut pentru Bancă.

3. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. să aibă situațiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 b) din Condițiile generale. Fiecare audit al situațiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului.

Situațiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi predate Băncii nu mai târziu de șase (6) luni de la încheierea perioadei respective.

SECȚIUNEA a III-a Achiziții

A. Generale

1. Bunuri și lucrări. Toate bunurile și lucrările necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din veniturile împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu condițiile prevăzute în secțiunea I a liniilor directoare pentru achiziții sau la care se face referire în această secțiune și în conformitate cu prevederile Programului.

2. Serviciile consultanților. Toate serviciile de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din veniturile împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu condițiile prevăzute în secțiunea I a liniilor directoare pentru consultanți sau la care se face referire în această secțiune și în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

3. Definiții. Termenii scriși cu majuscule, utilizați în prezenta secțiune pentru a descrie anumite metode de achiziții sau metode prin care Banca va verifica anumite contracte se referă la metoda corespunzătoare descrisă în liniile directoare pentru achiziții sau în liniile directoare pentru consultanți, după caz.

B. Metode specifice de achiziții de bunuri și lucrări

1. Licitație competitivă internațională. În afară de cazul în care se prevede altfel în paragraful 2 de mai jos, bunurile și lucrările se vor achiziționa în cadrul unor contracte acordate pe baza procedurilor de licitație competitivă internațională.

2. Alte metode de achiziție a bunurilor și lucrărilor. Tabelul de mai jos specifică metodele de achiziție, altele decât licitația competitivă internațională, care pot fi folosite pentru bunuri și lucrări. Planul de achiziții va specifica circumstanțele în care se pot folosi aceste metode.

Metoda de achiziție
a) Licitație națională competitivă: contracte pentru lucrări estimate la costuri mai mici de 5.000.000 dolari S.U.A. și bunuri estimate la costuri mai mici decât 500.000 dolari S.U.A. pe contract pot fi achiziționate în conformitate cu legile naționale și cu reglementările Împrumutatului, în măsura în care ele au fost anterior considerate acceptabile de Bancă.
b) Cumpărare

C. Metode specifice de achiziții pentru serviciile de consultanță

1. Selecție pe bază de calitate și cost. În afară de cazul în care se prevede altfel în paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în cadrul unor contracte acordate pe baza selecției pe bază de calitate și cost.

2. Alte metode de achiziții pentru serviciile de consultanță. Tabelul de mai jos specifică metodele de achiziții, altele decât selecția pe bază de calitate și cost, care pot fi folosite pentru serviciile de consultanță. Planul de achiziții va specifica circumstanțele în care se pot folosi aceste metode.

Metoda de achiziție
a) Selecție pe baza calității
b) Selecție a costului celui mai scăzut
c) Selecție pe baza calificărilor consultanților
d) Selecție din sursă unică

D. Verificarea de către Bancă a deciziilor de achiziție

Planul de achiziții va prevedea contractele care vor fi supuse unei verificări prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face subiectul unei verificări ulterioare a Băncii.

SECȚIUNEA a IV-a Tragerea sumelor împrumutului

A. Prevederi generale

1. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni și cu instrucțiunile suplimentare pe care Banca le va specifica prin înștiințare Împrumutatului, pentru a finanța cheltuielile eligibile prezentate în tabelul din paragraful 2 de mai jos.

2. Tabelul următor specifică acele categorii de cheltuieli eligibile ce ar putea fi finanțate din sumele împrumutului (categorie), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie, precum și procentul de cheltuieli ce va fi finanțat pentru cheltuielile eligibile în fiecare categorie.

Categorie Sumă alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.) Procent din cheltuieli ce se vor finanța
(1) Bunuri, lucrări și servicii de consultanță pentru partea I a Proiectului, așa cum au fost ele identificate în programele anuale de întreținere a infrastructurii pentru partea I a Proiectului 90.000.000 dolari S.U.A. 80%
(2) Bunuri, lucrări și servicii de consultanță pentru partea a II-a a Proiectului, așa cum au fost ele identificate în programele anuale de întreținere a infrastructurii pentru partea a II-a a Proiectului 90.000.000 dolari S.U.A. 80%
SUMA TOTALĂ: 180.000.000 dolari S.U.A.
Modificări (2)

B. Condiții de tragere, perioada de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor părții A a prezentei secțiuni, nu se va face nicio tragere:

a) din contul împrumutului, până ce Banca nu a primit plata comisionului inițial, în sumă completă; sau

b) pentru plăți efectuate înainte de data prezentului acord, exceptând faptul că se pot face trageri până la o sumă agregată care nu depășește echivalentul a 36.000.000 dolari S.U.A. pentru plăți efectuate anterior acestei date, dar numai pe data de 1 ianuarie 2006, sau ulterior acestei date, pentru cheltuieli eligibile din categoria (1) și (2).

2. Data-limită de tragere este data de 31 decembrie 2008. Modificări (2)

ANEXA Nr. 3

GRAFICUL DE AMORTIZARE

Data de plată pentru ratele de capital Suma plătibilă din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)*)
La fiecare 15 mai și 15 noiembrie, începând cu 15 mai 2012 până la 15 noiembrie 2023 7.500.000
Modificări (2)

*) Cifrele din această coloană reprezintă suma în dolari S.U.A. ce trebuie rambursată, cu excepțiile incluse în prevederile secțiunii 3.10 din Condițiile generale.

APENDICE

Definiții

1. Programul anual de întreținere a infrastructurii - fiecare dintre cele două documente (i) întocmite de C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. în legătură cu partea I și, respectiv, partea a II-a a Proiectului și care includ lista activităților ce se vor realiza în fiecare an în conformitate cu respectiva parte a Proiectului, precum și planul de implementare, de achiziții și de monitorizare și bugetul referitor la astfel de activități; și (ii) convenite de către Împrumutat și Bancă, ca urmare a părții A a secțiunii a II-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.

2. Categorie - o categorie așa cum se stabilește în tabelul din secțiunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.

3. C.N.C.F.R. - S.A. - Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare.

4. Liniile directoare pentru consultanți - Linii directoare: selecția și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale, publicate de Bancă în mai 2004.

5. Legislația de mediu - unul sau mai multe dintre următoarele acte normative: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; Hotărârea Guvernului nr. 918/2002*) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; și toată legislația secundară referitoare la aceasta.

*) Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului ~nr. 1.213~/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 septembrie 2006.

6. UE - Uniunea Europeană.

7. Condiții generale - Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, datate 1 iulie 2005.

8. Broșura informativă - documentul entităților de implementare a Proiectului, la care se face referire în paragraful 4 al secțiunii I partea B a anexei nr. 2 la prezentul acord și care, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, explică diferitele etape și cerințe procedurale în cadrul procedurii de expropriere, precum și drepturile proprietarilor și ale altor persoane afectate la fiecare etapă, inclusiv, în special, documentarea pretențiilor și drepturile de apel.

9. Cadrul de achiziționare a terenurilor - documentul satisfăcător pentru Bancă și care a fost adoptat de către Împrumutat și care stabilește legile și procedurile administrative, precum și un proces de prezentare (inclusiv broșura informativă) ce prevede procesele și compensațiile adecvate pentru strămutări, pierderi de venituri generate de acestea, pentru persoane fizice sau ale companiilor, datorită terenurilor ce vor fi achiziționate pentru obiective publice, inclusiv pentru implementarea Proiectului.

10. MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului al Împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.

11. Programul de întreținere a infrastructurii drumurilor naționale - programul de activități de întreținere periodică și reparații curente pentru perioada 2006-2007, așa cum a fost el stabilit în Program, care va fi aplicat rețelei de drumuri naționale a Împrumutatului și care este proiectat să îmbunătățească infrastructura drumurilor.

12. Liniile directoare pentru achiziții - Liniile directoare privind achizițiile în cadrul împrumuturilor BIRD și al creditelor IDA, publicate de Bancă în mai 2004.

13. Planul de achiziții - planul de achiziții al entităților de implementare a Proiectului, din data de 25 mai 2006, la care se face referire în paragraful 1.16 din Liniile directoare pentru achiziții și în paragraful 1.24 din Liniile directoare pentru consultanți, care va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menționate.

14. Program - programul de activități pentru perioada 2006-2013 pentru sectorul de transporturi al Împrumutatului și care are menirea să îmbunătățească infrastructura drumurilor și a căilor ferate.

15. Programul de întreținere a infrastructurii căilor ferate - programul de activități de întreținere, reparații periodice și curente și activități de revizii pentru perioada 2006-2007, stabilite în Program, ce va fi aplicat liniilor de cale ferată interoperabile, definite în Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.

16. - C.N.A.D.N.R. S.A. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., înființată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004.

17. Acordurile subsidiare - Acordul subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. și Acordul subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. la care se face referire la punctele A.1 și, respectiv, A.2 ale părții A a secțiunii I a anexei nr. 2 la prezentul acord, conform cărora Împrumutatul va pune la dispoziția C.N. A.D.N.R. - S.A. și, respectiv, a C.N. C.F.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului.

;
se încarcă...