Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Acordul de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor din 27.11.2006 *)

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Acord Nr. 4.842 RO

Acord din data de 27 noiembrie 2006 între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Împrumutatul și Banca convin asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Condiții generale, definiții

1.01. Condițiile generale (definite în apendicele la prezentul acord) constituie parte integrantă a prezentului acord.

1.02. În afară de cazul în care contextul impune altfel, termenii scriși cu majuscule, utilizați în prezentul acord, au sensurile stabilite în Condițiile generale sau în apendicele la prezentul acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile stabilite în prezentul acord sau la care se face referire în el, suma de una sută optzeci de milioane de dolari S.U.A. (180.000.000) (împrumutul), pentru a asista finanțarea proiectului descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a IV-a din anexa nr. 2 la prezentul acord.

2.03. Comisionul de angajament plătibil de către Împrumutat va fi egal cu trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an la soldul netras al împrumutului, acesta fiind subiect al oricărei reduceri așa cum poate stabili Banca la un moment dat.

2.04. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un procent (1%) din suma împrumutului, acesta fiind subiect al oricărei reduceri așa cum poate stabili Banca la un moment dat. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de șaizeci (60) de zile de la data intrării în vigoare.

2.05. Dobânda plătibilă de Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu LIBOR pentru moneda împrumutului, plus marja variabilă, și poate fi subiect al oricărei reduceri așa cum poate stabili Banca la un moment dat.

2.06. Datele de plată sunt 15 mai și 15 noiembrie ale fiecărui an.

2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu Graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord.

ARTICOLUL III Proiectul

3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului și ale programului. În acest scop, Împrumutatul, prin MTCT: (i) va asigura executarea părții 1 a Proiectului de către C.N. A.D.N.R. - S.A.; și (ii) va asigura executarea părții a 2-a a Proiectului de către C.N. C.F.R. - S.A., ambele în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale.

3.02. Fără a limita prevederile secțiunii 3.01 a prezentului acord și în afară de cazul în care Împrumutatul și Banca convin în alt fel, Împrumutatul, prin MTCT, va asigura executarea Proiectului în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.

ARTICOLUL IV Compensațiile Băncii

4.01. Cazurile suplimentare de suspendare sunt următoarele:

a) o situație apărută, care ar putea face improbabilă executarea Proiectului sau a unei părți a acestuia;

b) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, ceea ce ar putea afecta din punct de vedere material și nefavorabil capacitatea C.N. A.D.N.R. - S.A. de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin Acordul de proiect al C.N. A.D.N.R. - S.A.;

c) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce ar putea afecta din punct de vedere material și nefavorabil capacitatea C.N. C.F.R. - S.A. de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin Acordul de proiect al C.N. C.F.R. - S.A.; și

d) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea sau retragerea legislației de mediu în așa fel încât, după părerea Băncii, să fie afectată în mod material și nefavorabil implementarea Proiectului ori realizarea obiectivelor acestuia.

4.02. Cazurile suplimentare de accelerare sunt următoarele: apariția oricăruia dintre evenimentele specificate la lit. b), c) sau d) din secțiunea 4.01 a prezentului acord.

ARTICOLUL V Intrarea în vigoare

5.01. Condițiile suplimentare de intrare în vigoare sunt următoarele:

a) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. a fost semnat în numele Împrumutatului și al C.N. A.D.N.R. - S.A.

b) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. a fost semnat în numele Împrumutatului și al C.N. C.F.R. - S.A.

c) C.N. - A.D.N.R. S.A. a predat Băncii situațiile sale financiare pentru anul 2004, auditate satisfăcător din punctul de vedere al Băncii.

5.02. Condițiile juridice suplimentare sunt următoarele:

a) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A. este autorizat corespunzător de către Împrumutat și de C.N. A.D.N.R. - S.A. și creează obligații legale pentru Împrumutat și pentru C.N. A.D.N.R. - S.A., în conformitate cu termenii săi.

b) Acordul de împrumut subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A. este autorizat corespunzător de către Împrumutat și de C.N. C.F.R. - S.A. și creează obligații legale pentru Împrumutat și pentru C.N. C.F.R. - S.A., în conformitate cu termenii săi.

5.03. Termenul-limită pentru intrarea în vigoare este la o sută cincizeci (150) de zile de la data semnării prezentului acord.

ARTICOLUL VI Reprezentanți, adrese

6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice.

6.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

București

România

Telex: 11239

Fax: (4021) 312 6792

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, DC 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

INTBAFRAD

Washington, DC

Telex: (MCI)

248423 (MCI) sau

64145

Fax:

(1202) 477 6391

Convenit la București, România, la data și anul înscrise mai sus.

Pentru România, Pentru Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
ministrul finanțelor publice, Benoit Blarel,
reprezentant autorizat director,
reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a asista Împrumutatul în vederea reducerii costurilor de transport prin îmbunătățirea calității generale a rețelelor de drumuri naționale și căi ferate, în primii ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

Proiectul are următoarele părți:

Partea 1 Sprijin pentru sectorul rutier

Sprijinirea C.N. A.D.N.R. - S.A. pentru implementarea unui program pentru întreținerea infrastructurii drumurilor naționale și modernizarea practicilor sale de întreținere prin: (i) implementarea unui program pentru întreținerea periodică și reparațiile curente ale drumurilor naționale; (ii) furnizarea de servicii de asistență tehnică în vederea modernizării C.N. A.D.N.R. - S.A. ca organizație, a îmbunătățirii practicilor de administrare a drumurilor și de proiectare a lucrărilor de întreținere a drumurilor, inclusiv formarea personalului corespunzător.

Partea a 2-a Sprijin pentru sectorul feroviar

Sprijinirea C.N. C.F.R. - S.A. pentru implementarea unui program pentru întreținerea infrastructurii de căi ferate și modernizarea practicilor sale de întreținere prin: (i) implementarea unui program pentru întreținere, reparații periodice și curente și revizii ale liniilor interoperabile de căi ferate, în vederea eliminării restricțiilor temporare de viteză și îmbunătățirii siguranței traficului; și (ii) furnizarea de servicii de asistență tehnică pentru C.N. C.F.R. - S.A. în vederea îmbunătățirii practicilor de administrare a căilor ferate și de proiectare și inspectare a lucrărilor de întreținere a căilor ferate, inclusiv formarea personalului corespunzător.

ANEXA Nr. 2

EXECUȚIA PROIECTULUI

SECȚIUNEA I Finanțarea subsidiară; aranjamente instituționale și alte aranjamente

A. Acorduri subsidiare

1. Pentru a facilita implementarea părții I a Proiectului de către C.N. A.D.N.R. - S.A., Împrumutatul va pune la dispoziția C.N. A.D.N.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului, în cadrul unui acord subsidiar încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, MTCT și C.N. A.D.N.R. - S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. A.D.N.R. - S.A.), în termenii și în condițiile aprobate de Bancă.

2. Pentru a facilita implementarea părții a II-a a Proiectului de către C.N. C.F.R. - S.A., Împrumutatul va pune la dispoziția C.N. C.F.R. - S.A. o parte din sumele împrumutului, în cadrul unui acord subsidiar stabilit între Ministerul Finanțelor Publice și MTCT ale Împrumutatului, precum și C.N. C.F.R. - S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. C.F.R. - S.A.), în termenii și în condițiile aprobate de Bancă.

3. Împrumutatul își va exercita drepturile în cadrul acordurilor subsidiare într-o manieră care să protejeze interesele Împrumutatului și ale Băncii și să realizeze scopurile împrumutului. În afară de cazul în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va aloca, modifica, abroga sau renunța la niciunul dintre acordurile subsidiare ori la vreuna dintre prevederile acestora.

B. Aranjamente instituționale și alte aranjamente

1. În perioada de implementare a Proiectului, Împrumutatul, prin MTCT, se va asigura de faptul că C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. vor fi menținute cu structuri organizatorice și de management, cu personal și resurse suficiente, pentru a le permite să implementeze cu eficacitate partea I și partea a II-a din Proiect, ceea ce va fi acceptabil pentru Bancă.

2. Împrumutatul, prin MTCT, C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A., va lua toate măsurile necesare implementării Proiectului în conformitate cu programele anuale de întreținere a infrastructurii și nu va modifica, suspenda, abroga, abandona sau retrage vreuna dintre prevederile programelor anuale de întreținere a infrastructurii fără aprobarea prealabilă a Băncii.

3. Împrumutatul, prin MTCT, va asigura următoarele:

a) execuția Proiectului în conformitate cu prevederile legislației privind mediul înconjurător;

b) informarea promptă a Băncii cu privire la orice evoluții apărute în domeniul legislației, regulilor sau procedurilor Împrumutatului, C.N. A.D.N.R. - S.A. sau C.N. C.F.R. - S.A., care ar putea afecta implementarea Proiectului; și

c) transmiterea către Bancă a primelor trei (3) rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului, precum și a primelor trei (3) permise/licențe de mediu necesare pentru îndeplinirea Proiectului.

4. Împrumutatul, prin C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A.:

a) va înștiința Banca cu privire la orice intenție de a achiziționa terenuri în scopurile Proiectului, în totalitate sau parțial, cu privire la următoarele: reședințe, proprietăți agricole, structuri comerciale și de afaceri și/sau terenuri folosite de persoane fără revendicarea unui titlu legal;

b) va prezenta cadrul de achiziționare a terenurilor și broșura informativă într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, cu cel puțin șaizeci (60) de zile înainte de efectuarea oricărei activități de achiziție de terenuri în cadrul Proiectului;

c) va asigura că achizițiile de terenuri efectuate în cadrul Proiectului vor fi realizate în concordanță cu cadrul de achiziționare a terenurilor, iar broșura informativă va fi transmisă tuturor persoanelor afectate, la începerea respectivelor achiziții, odată cu notificarea de expropriere.

SECȚIUNEA a II-a Monitorizarea Proiectului; raportare; evaluare

A. Programele anuale de întreținere a infrastructurii și rapoartele Proiectului

1. Împrumutatul, prin MTCT și C.N. A.D.N.R. - S.A.:

a) va transmite către Bancă, cel târziu în data de 30 noiembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 30 noiembrie 2006, un program anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic, prezentat într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, din punctul de vedere al părții I a Proiectului; programul va cuprinde activitățile convenite și costurile aferente pentru finanțare din veniturile împrumutului pentru respectivul an;

b) va monitoriza și evalua evoluția Proiectului și va întocmi rapoarte de proiect pentru partea I a Proiectului, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și pe baza indicatorilor conveniți cu Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada calendaristică a unui trimestru; (ii) va fi predat Băncii nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea perioadei pe care o acoperă raportul respectiv; și (iii) va indica evoluția, rezultatele și produsele realizate prin implementarea programelor anuale de întreținere a infrastructurii pe perioada anterioară unui astfel de raport;

c) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 31 decembrie 2006, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), iar dacă astfel de analize sunt satisfăcătoare pentru Bancă, va conveni împreună cu Banca asupra programului anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic; și

d) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 30 aprilie 2007, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), și va conveni împreună cu Banca asupra modificărilor ce vor fi aplicate programului anual de întreținere a infrastructurii pentru perioada rămasă din următorul an calendaristic.

2. Împrumutatul, prin MTCT și prin C.N. C.F.R. - S.A.:

a) va transmite către Bancă, pentru analiză și aprobare, cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 15 noiembrie 2006, un program anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, din punctul de vedere al părții a II-a a Proiectului; programul va cuprinde activitățile convenite și costurile aferente pentru finanțare din veniturile împrumutului pentru respectivul an și un program actualizat pentru o perioadă de 5 ani referitor la activitățile de întreținere, reparații periodice și curente, verificare și investiții;

b) va monitoriza și evalua evoluția Proiectului și va pregăti rapoarte de proiect pentru partea a II-a a Proiectului, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și pe baza indicatorilor conveniți cu Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada calendaristică a unui trimestru; (ii) va fi predat Băncii nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea perioadei pe care o acoperă raportul respectiv; și (iii) va indica evoluția, rezultatele și produsele realizate prin implementarea programelor anuale de întreținere a infrastructurii pe perioada anterioară unui astfel de raport;

c) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 15 decembrie, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), iar dacă astfel de analize sunt satisfăcătoare pentru Bancă, va conveni împreună cu Banca asupra programului anual de întreținere a infrastructurii pentru următorul an calendaristic și un program actualizat pentru o perioadă de 5 ani referitor la activitățile de întreținere, reparații periodice și curente, verificare și investiții; și

d) va analiza împreună cu Banca, cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an, pe parcursul implementării Proiectului, sau cel târziu la o altă dată agreată de Bancă, începând cu data de 15 februarie 2007, activitățile, rezultatele și produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se face referire la lit. b), și va conveni împreună cu Banca asupra modificărilor ce vor fi aplicate programului anual de întreținere a infrastructurii pentru perioada rămasă din următorul an calendaristic.

B. Managementul financiar; rapoarte financiare și audituri

1. Împrumutatul va determina C.N. A.D.N.R. - S.A. și C.N. C.F.R. - S.A. să mențină un sistem de management financiar, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 din Condițiile generale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...