Guvernul României

Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice din 11.07.2007

Modificări (9), Referințe (1), Proceduri (9), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniu de reglementare

Art. 1. -

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilității publice nr. 51/2006.

Art. 2. -

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licențele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile într-o unitate administrativ-teritorială, pentru:

a) serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

b) serviciul public de alimentare cu apă;

c) serviciul public de canalizare;

d) serviciul public de salubrizare a localităților;

e) serviciul de iluminat public;

f) serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

Domeniu de aplicare

Art. 3. -

Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice române, persoanelor juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene sau persoanelor juridice străine extracomunitare care solicită eliberarea unei licențe pentru un serviciu de utilități publice ori pentru una sau mai multe activități specifice acestuia.

Scop

Art. 4. -

Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile generale privind acordarea licențelor care sunt de competența Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

b) procedura de solicitare și acordare a licențelor;

c) condițiile în care se modifică licențele acordate și condițiile asociate acestora;

d) procedura de suspendare și retragere a licențelor, precum și de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială;

e) tarifele pentru analiza documentațiilor de licențiere, tarifele pentru acordarea licențelor, precum și tarifele anuale de menținere a licențelor, percepute de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice de la solicitanții, respectiv titularii de licențe. Modificări (1)

Definiții și abrevieri

Art. 5. -

În sensul prevederilor prezentului regulament abrevierile, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) A.N.R.S.C. - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

b) A.N.R.E. - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

c) comisie de licențiere - structură organizată în cadrul A.N.R.S.C., care examinează îndeplinirea cerințelor în vederea acordării/respingerii, modificării, suspendării, retragerii licențelor sau de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul într- o unitate administrativ-teritorială;

d) condiții asociate licenței - anexă la licență și parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligațiile, restricțiile, sancțiunile, precum și unitățile administrativ-teritoriale unde titularul de licență are permisiunea de a presta/furniza un serviciu de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia;

e) echivalare - acțiunea de recunoaștere a valabilității unor atestate/autorizații/licențe obținute de la alte autorități competente din țară sau din țările comunitare;

f) licență - act tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunosc calitatea de operator de servicii/activități de utilități publice, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia;

g) modificare a licenței - decizie a A.N.R.S.C. prin care licența acordată se modifică în condițiile prezentului regulament;

h) modificare a condițiilor asociate licenței - decizie a A.N.R.S.C. prin care condițiile asociate licenței se modifică, conform prevederilor prezentului regulament;

i) normalizare - activitate care conduce la eliminarea cauzelor care au condus la nerespectarea de către titularul licenței a prevederilor legale;

j) notificare - înștiințare prealabilă a titularului de licență cu privire la decizia de retragere a licenței;

k) operator - persoană juridică română, persoană juridică înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene sau persoană juridică străină extracomunitară, care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia;

l) parte interesată - persoană sau grup de persoane, care sunt afectate de serviciile furnizate/prestate de titularii de licență;

m) procedură - specificație detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activități sau a unui proces;

n) reprezentant autorizat - persoană fizică sau juridică română posesoare a unei împuterniciri prin care i se permite să acționeze în numele unei persoane juridice;

o) retragere a licenței - decizie a A.N.R.S.C. prin care unui titular de licență i se revocă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile pentru care a fost licențiat;

p) suspendare a licenței - decizie a A.N.R.S.C. prin care unui titular de licență i se retrag, parțial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, acesta putând continua activitatea în regim controlat, pentru a nu afecta interesele utilizatorilor;

q) titular de licență - persoană juridică deținătoare a unei licențe eliberate de autoritatea competentă.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții generale privind acordarea licențelor

Art. 6. -

(1) Activitățile specifice serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru care A.N.R.S.C. acordă licențe, în condițiile prezentului regulament, sunt următoarele:

a) captarea apei brute;

b) tratarea apei brute;

c) captarea și tratarea apei brute;

d) transportul apei potabile și/sau industriale;

e) înmagazinarea apei;

f) distribuția apei potabile și/sau industriale;

g) colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;

h) epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;

i) colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;

j) evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare;

k) evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;

l) furnizarea apei potabile.

(2) Activitățile specifice serviciului public de salubrizare a localităților, pentru care A.N.R.S.C. acordă licențe, în condițiile prezentului regulament, sunt următoarele:

a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

b) sortarea deșeurilor municipale;

c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

e) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

f) înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora;

g) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

h) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

i) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

(3) Activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, pentru care A.N.R.S.C. acordă licențe, în condițiile prezentului regulament, sunt următoarele:

a) producerea energiei termice, cu excepția activității de producere a energiei termice în cogenerare;

b) transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

(4) Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C. acordă o singură licență valabilă pentru toate activitățile specifice serviciului.

(5) Pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, A.N.R.S.C. acordă o singură licență, valabilă pentru toate activitățile specifice serviciului, cu excepția activității de producere a energiei termice în cogenerare.

(6) A.N.R.S.C. acordă licențe separate pentru activitățile menționate la alin (3), numai dacă activitatea de producere a energiei termice în sistem centralizat, într-o unitate administrativ-teritorială, este organizată pentru a fi prestată/furnizată de către mai mulți producători de energie termică ori de către unul sau mai mulți producători de energie termică în cogenerare.

(7) Licența pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se acordă numai dacă solicitanții fac dovada capacității tehnico-organizatorice, a calificării personalului și a unei dotări tehnico-materiale cel puțin pentru activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) -g).

(8) Licența pentru serviciul public de salubrizare a localităților se acordă numai dacă solicitanții fac dovada capacității tehnico-organizatorice, a calificării personalului și a unei dotări tehnico-materiale cel puțin pentru activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) -d).

Art. 7. -

Licența emisă de A.N.R.S.C. dă dreptul titularului de licență să participe la un număr nelimitat de proceduri de delegare a gestiunii serviciului sau a activităților menționate în aceasta, în unități administrativ-teritoriale corespunzătoare clasei de licențiere acordate.

Art. 8. -

(1) Persoanele juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene care dețin licențe/autorizații/atestate emise în țările de origine au obligația să solicite la A.N.R.S.C. recunoașterea și echivalarea acestora.

(2) Persoanele juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene care nu dețin licențe/autorizații/atestate emise în țările de origine au obligația să solicite la A.N.R.S.C. acordarea unei licențe în vederea participării la procedurile de delegare a gestiunii serviciului/activităților de utilități publice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Pentru participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului/activităților de utilități publice, persoanele juridice străine au obligația să înființeze în România o filială, cu personalitate juridică, care va solicita la A.N.R.S.C. acordarea licenței, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Persoanele juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene care au câștigat o licitație de delegare a gestiunii serviciului/activităților de utilități publice în România au obligația să înființeze în România un sediu secundar și să solicite la A.N.R.S.C. acordarea licenței, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Desființarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a licenței, atrage de drept retragerea licenței.

Art. 9. -

Licențele se acordă următoarelor categorii de solicitanți:

a) autorităților administrației publice locale sau unei structuri proprii a acestora cu personalitate juridică;

b) asociațiilor de dezvoltare comunitară;

c) societăților comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităților administrativ-teritoriale;

d) societăților comerciale cu capital social privat sau mixt.

Art. 10. -

Licențele se atribuie, pe 3 clase, solicitanților care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., dar au această capacitate, precum și furnizorilor/prestatorilor care asigură serviciul ori una sau mai multe activități specifice acestuia în funcție de numărul de locuitori deserviți, după cum urmează:

a) clasa 1 - pentru un număr mai mare sau egal cu 300.000 de locuitori;

b) clasa 2 - pentru un număr cuprins între 50.000 și 300.000 de locuitori;

c) clasa 3 - pentru un număr mai mic sau egal cu 50.000 de locuitori.

Art. 11. -

(1) Titularii de licență care prestează un serviciu/activitate de utilități publice au dreptul să participe la licitații de delegare a gestiunii serviciului/activității, organizate de autoritățile administrației publice locale, în unități administrativ-teritoriale corespunzătoare clasei de licențiere acordate, doar dacă numărul de locuitori deserviți împreună cu numărul de locuitori ce urmează a fi deservit nu necesită o clasă de licențiere superioară.

(2) Titularii de licențe care constată că le este necesară o clasă de licențiere superioară vor solicita de la A.N.R.S.C., cu cel puțin 15 zile înaintea desfășurării licitației, acordarea unei noi licențe, însoțită de documentele necesare atestării capabilității tehnico-financiare pentru o clasă superioară de licențiere, în condițiile prezentului regulament.

(3) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat, A.N.R.S.C. nu are obligația să analizeze și să evalueze cererea de acordare a unei noi licențe până la data desfășurării licitației.

Art. 12. -

(1) Durata de valabilitate a licenței este:

a) de un an, pentru licența care conferă titularului doar dreptul să participe la un număr nelimitat de proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activității de utilități publice;

b) de maximum 5 ani, pentru licența care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități specifice acestuia;

c) pe durata de valabilitate a licențelor/ autorizațiilor/atestatelor emise în țările de origine ale operatorilor din Uniunea Europeană, dar nu mai mare de 5 ani.

(2) Durata de valabilitate a licenței, prevăzută la alin. (1) lit. b), nu va depăși durata de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților.

Art. 13. -

(1) La expirarea valabilității licenței titularul va solicita eliberarea unei noi licențe.

(2) În cazul în care titularul unei licențe intenționează să solicite o nouă licență, cererea și documentația întocmită în conformitate cu prevederile prezentului regulament se vor depune la A.N.R.S.C. cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate al licenței acordate.

(3) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat, A.N.R.S.C. nu are obligația să analizeze și să evalueze cererea de acordare a unei noi licențe până la data expirării termenului de valabilitate a licenței acordate.

Art. 14. -

A.N.R.S.C. nu acordă licențe dacă solicitantul se află în una din următoarele situații:

a) s-a instituit procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

b) a fost sancționat de A.N.R.S.C. prin retragerea licenței pentru serviciul/activitatea care face obiectul unei noi solicitări, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei de înregistrare a cererii;

c) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea licenței;

d) nu îndeplinește cerințele minimale de capabilitate tehnică și financiară prevăzute în prezentul regulament;

e) înregistrează pierderi din activitatea de exploatare pentru serviciul/activitatea pentru care solicită licența; Practică judiciară (1)

f) nu deține în termen de valabilitate avize, acorduri, autorizații specifice pentru serviciile/activitățile furnizate/prestate, conform prevederilor legale, pentru motive ce-i sunt imputabile;

g) serviciile/activitățile pentru care se solicită licența nu se regăsesc în obiectul de activitate.

CAPITOLUL II Procedura de solicitare și acordare a licențelor

SECȚIUNEA 1 Solicitarea licențelor

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Pentru acordarea licenței unei persoane juridice române care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație care va cuprinde:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activității de utilități publice pentru care se solicită licența, valoarea capitalului social, structura acționariatului, forma de organizare;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului;

d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de direcția generală a finanțelor publice prin administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidență, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

e) certificat fiscal privind taxele și impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de Direcția impozite și taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidență, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

f) copii de pe situațiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în vigoare, aferente exercițiului financiar anterior; filialele înființate de societățile comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situațiilor financiare ale companiei/societății-mamă, aferente exercițiului financiar anterior;

g) declarație pe propria răspundere, semnată de conducătorul societății și ștampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

i) dovada achitării tarifului de analiză a documentației de licențiere;

j) copii de pe cărțile de identitate și certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing și contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităților pentru care se solicită acordarea licenței, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz;

k) planul de conducere și organizare a propriei activități pe care intenționează să-l aplice în situația câștigării unei licitații de delegare a gestiunii serviciului/activității, semnat de conducătorul societății și ștampilat, din care să rezulte cel puțin personalul specializat, calificat și autorizat pe care intenționează să-l angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităților pentru care a solicitat licența; durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activității pentru care a solicitat licența, în cazul câștigării unei licitații de delegare a gestiunii serviciului/activității; proiectul de organigramă; investițiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea și modernizarea sistemelor publice, eșalonate pe următorii 5 ani; termenele și fondurile estimate pentru obținerea fiecărui tip de aviz, acord și autorizație necesară prestării serviciului/activităților pentru care a solicitat licența; termenele și fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activitățile pentru care a solicitat licența.

(2) Titularul de licență care pe perioada de valabilitate a licenței nu mai îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1) lit. j) are obligația să solicite la A.N.R.S.C. retragerea licenței acordate.

Art. 16. -

(1) Pentru acordarea licenței unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care nu prestează niciun/nicio serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. în țările comunitare, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație, care va cuprinde toate documentele corespondente în țara de origine prevăzute la art. 15 alin. (1), în traducere legalizată la un birou notarial din România.

(2) Persoanelor juridice înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene aflate în situația prevăzută la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2).

Art. 17. -

Dispozițiile art. 16 sunt aplicabile și persoanelor juridice străine extracomunitare care nu prestează niciun/nicio serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. în țara de origine, dacă au înființat în România o filială, cu personalitate juridică, prin care solicită licența.

Art. 18. - Modificări (1), Proceduri (9)

Pentru acordarea licenței unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care deține licență/autorizație emisă în țara de origine pentru serviciul/activitatea similar/similară pentru care solicită licența, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație, care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b) copie de pe licența/autorizația eliberată de autoritatea competentă din străinătate;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de autoritatea din țara de origine;

d) numărul de locuitori deserviți pentru care asigură serviciul/activitatea licențiat/licențiată/autorizat/autorizată în țările comunitare;

e) tabel cu dotarea tehnică de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea și vechimea utilajelor aflate în proprietate sau închiriate;

f) memoriu de prezentare, din care să reiasă cel puțin experiența în domeniu în gestionarea unor servicii/activități similare cu cele pentru care se solicită acordarea licenței, cu privire la contractele, localitățile, perioada și numărul de persoane deservite;

g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

h) dovada achitării tarifului de analiză a documentației de licențiere.

Art. 19. -

Pentru acordarea licenței unei persoane juridice înregistrate în alt stat al Uniunii Europene care nu deține licență/autorizație emisă în țara de origine, dar prestează un/o serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. în țările comunitare similar/similară cu cel/cea pentru care solicită licența, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România:

a) documentele prevăzute la art. 18 lit. a), c), d), e), f), g) și h);

b) copii de pe situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior.

Art. 20. -

(1) Persoanele juridice aflate în situațiile prevăzute la art. 15, 16, 17, 18 și 19, care au câștigat o licitație de delegare a gestiunii serviciului/activităților pe baza unei licențe, au obligația să solicite de la A.N.R.S.C. acordarea unei noi licențe, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților, conform prevederilor art. 21 și 22, după caz.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), solicitanții pot prezenta în documentația de licențiere avizele/acordurile/ autorizațiile prevăzute la art. 21 alin. (2), (3), (4) și (5), după caz, sau solicitările făcute pentru obținerea acestora.

(3) În cazul în care titularul de licență de participare la licitație nu îndeplinește condiția de la alin. (1), A.N.R.S.C. este îndreptățită să retragă licența acordată, potrivit prezentului regulament.

Art. 21. -

(1) Pentru acordarea licenței unei persoane juridice române care prestează un/o serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație, care va cuprinde:

a) documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) -i), în cazul persoanelor juridice; Practică judiciară (1)

b) documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și i), pentru compartimentele de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, însoțite de copia de pe hotărârea autorității administrației publice locale de înființare a compartimentului de specialitate;

c) copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului sau a unor activități ale acestuia, adoptată de consiliile locale ale comunelor, municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, de consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, în care să fie precizată activitatea pentru care se solicită licența, în cazul gestiunii directe;

d) copie de pe contractul/contractele de delegare a gestiunii serviciului încheiat/încheiate cu autoritățile administrației publice locale, în cazul gestiunii delegate;

e) numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activitățile pentru care solicită licența;

f) lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licența, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalațiilor și echipamentelor componente ale sistemului;

g) schemele tehnologice ale sistemului exploatat, care să conțină și interfața cu alți operatori, dacă este cazul;

h) structura de personal, calificat și autorizat, aferent serviciului/activității;

i) organigrama valabilă la data solicitării licenței, din care să rezulte departamentele cu sarcini în desfășurarea activităților pentru care se solicită licențierea;

j) dotarea tehnico-materială, care va include date privind utilajele și/sau autovehiculele specializate din dotare destinate serviciului, specificându-se tipul/marca, capacitatea de lucru, anul de fabricație și numărul de bucăți;

k) indicatorii economico-financiari specifici serviciului/activității pentru care se solicită licența, conform anexei nr. 7;

l) strategia de investiții, reflectată în planul de investiții, elaborat pentru o perioadă de minimum 3 ani, din care să rezulte obiectivele propuse, costurile estimate, sursele de finanțare și termenele de realizare;

m) strategia privind implementarea unui sistem de management integrat, care va prevedea termenele și costurile de conformare;

n) prețurile/tarifele practicate pentru serviciul/activitățile furnizate/prestate în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenței; se menționează tipul, numărul și data documentului de aprobare;

o) indicatorii de performanță ai serviciului/nivelele de servicii, aprobați/aprobate de autoritatea administrației publice locale în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenței, care se vor prezenta obligatoriu în format electronic.

(2) Pentru activitățile specifice serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, documentația va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care a solicitat acordarea licenței:

a) gradul de contorizare la nivel de branșament;

b) copie de pe autorizația/autorizațiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate;

c) copie de pe autorizația/autorizațiile de mediu, în termen de valabilitate, pentru prestarea/furnizarea activităților pentru care se solicită licența;

d) copie de pe programul/programele de monitorizare de control al calității apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

e) copie de pe programul/programele de monitorizare de audit al calității apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

f) copie de pe autorizația sanitară pentru producerea și distribuția apei potabile;

g) copie de pe programul/programele de monitorizare a calității apei uzate și epurate, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pentru serviciul public de canalizare;

h) copie de pe planul/planurile de conformare privind calitatea apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

i) copie de pe certificatul de înregistrare la Ministerul Sănătății Publice pentru laboratoarele proprii unde se efectuează monitorizarea calității apei potabile;

j) copii de pe contractele încheiate pentru efectuarea analizelor bacteriologice și fizico-chimice ale apei în laboratoare acreditate, în cazul în care solicitantul nu deține laboratoare proprii.

(3) Pentru activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, documentația va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care a solicitat acordarea licenței:

a) gradul de contorizare la nivel de branșament;

b) copie de pe autorizația/autorizațiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate;

c) copie de pe autorizația/autorizațiile de mediu, în termen de valabilitate, pentru prestarea/furnizarea activităților pentru care se solicită licența.

(4) Pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare a localităților, documentația va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care a solicitat acordarea licenței:

a) copie de pe autorizația/autorizațiile pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar, eliberată/eliberate de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

b) copie de pe autorizația de mediu pentru fiecare activitate prestată;

c) copie de pe avizul/autorizația/acordul de mediu, pentru activitatea de înființare și administrare a depozitelor de deșeuri menajere;

d) anexa nr. 9, completată cu date referitoare la infrastructura exploatată și dotarea tehnică a solicitantului, pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare;

e) termenele de închidere și situația constituirii fondurilor de închidere, pentru solicitanții care administrează/exploatează depozite de deșeuri neconforme;

f) copie de pe contractul încheiat cu operatorul care administrează/exploatează depozitul de deșeuri.

(5) Pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public, documentația va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și copia de pe atestatul pentru proiectarea sau executarea de instalații electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Național, eliberat de A.N.R.E.

(6) În cazul în care există hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii serviciului/activității licențiat/licențiate care se derulează pe o perioadă mai mare decât cea de valabilitate a licenței, titularii de licență vor depune la registratura A.N.R.S.C. o cerere de solicitare a unei noi licențe, însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului;

b) copie de pe hotărârea de dare în administrare/contractul/contractele de delegare a gestiunii serviciului/activității;

c) indicatorii economico-financiari specifici serviciului/activității pentru care se solicită licența, conform anexei nr. 7;

d) copii de pe situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent;

e) copii de pe toate autorizațiile/avizele/acordurile/atestatele, în termen de valabilitate, necesare desfășurării serviciului/activităților pentru care solicită licența.

Art. 22. -

Dispozițiile art. 21 sunt aplicabile atât persoanelor juridice înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, cât și persoanelor juridice străine extracomunitare care prestează un/o serviciu/activitate de utilități publice în România, din sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Art. 23. -

(1) Persoanele juridice aflate în situațiile prevăzute la art. 21 și 22, care au câștigat o licitație de delegare a gestiunii serviciului/activităților pentru care dețin licență, au obligația să solicite de la A.N.R.S.C. modificarea corespunzătoare a condițiilor asociate licenței, în sensul acordării permisiunii de operare în respectivele unități administrativ-teritoriale, în termen de maximum 90 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților, conform prevederilor art. 53.

(2) În cazul în care titularul unei licențe nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. este îndreptățită să suspende licența acordată.

Art. 24. -

(1) Pentru documentele prevăzute la art. 15, 18, 19, 20 și 21, A.N.R.S.C. poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.

(2) Documentația va avea atașat opisul privind toate documentele pe care le conține.

(3) Documentele necesare acordării licențelor pot fi depuse pe suport optic, cu excepția cererii-tip și a celor pentru care se solicită originalul, semnătura în original sau copie legalizată.

SECȚIUNEA a 2-a Analiza documentelor prezentate de solicitantul licenței

Art. 25. -

A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, în vederea acordării licenței, și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în termen de 30 de zile de la înregistrarea documentației.

Art. 26. -

A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, în vederea modificării licenței sau a condițiilor asociate licenței, și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea documentației.

Art. 27. -

A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, în vederea retragerii licenței, respectiv în vederea retragerii permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în termen de 5 zile de la înregistrarea documentației.

Art. 28. -

În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare de completări, solicitantul nu furnizează toată documentația corespunzătoare prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, A.N.R.S.C. va înapoia acestuia documentația aferentă, radiind solicitarea respectivă din procedura de acordare a licenței, comunicând această decizie solicitantului.

Art. 29. -

În funcție de modul de prezentare și de complexitatea informațiilor conținute în documentația depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate decide:

a) convocarea la sediul A.N.R.S.C. a reprezentanților autorizați ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentațiile puse la dispoziție;

b) verificarea la fața locului a realității datelor din documentația transmisă de solicitant; constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. și reprezentantul autorizat al solicitantului.

Art. 30. -

(1) A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, întocmește un raport de specialitate, care include propunerea justificată de acordare/respingere a licenței, de modificare a licenței sau a condițiilor asociate acesteia, de suspendare ori retragere a licenței, respectiv de retragere a permisiunii de a presta într-o unitate administrativ-teritorială serviciul/activitățile licențiat/licențiate.

(2) Raportul de specialitate întocmit se preia de către secretarul comisiei de licențiere, care îl prezintă spre analiză comisiei de licențiere a A.N.R.S.C., care se va pronunța, în cadrul unei ședințe convocate în acest scop, asupra modului de soluționare.

(3) Data și locul desfășurării ședinței se comunică solicitantului cu 3 zile lucrătoare înainte, prin notă telefonică, fax, e-mail sau poștă.

Art. 31. -

(1) Propunerea de acordare/respingere, modificare, suspendare, retragere a licenței sau a permisiunii de a presta/furniza serviciul într-o unitate administrativ-teritorială se supune la vot în cadrul comisiei de licențiere, numită prin decizie a președintelui A.N.R.S.C.

(2) Comisia de licențiere este compusă din 5 membri, dintre care un președinte, un vicepreședinte și 3 membri.

(3) Comisia de licențiere este asistată de secretarul acesteia și de un consilier juridic din cadrul A.N.R.S.C, fără drept de vot.

(4) La ședințele comisiei de licențiere pot fi invitați, în calitate de consilieri, fără drept de vot, reprezentanți ai:

a) Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

b) Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile;

c) Ministerului Sănătății Publice;

d) Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;

e) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

f) asociațiilor profesionale ori ai altor instituții sau organisme, după caz.

(5) La ședințele comisiei de licențiere pot participa autorii rapoartelor de specialitate, precum și alte persoane interesate.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (2), (3) și (4) nu sunt remunerate ca urmare a activității desfășurate în cadrul comisiei de licențiere.

(7) Participarea invitaților și a solicitantului la ședințele comisiei de licențiere nu este obligatorie.

Art. 32. -

Comisia de licențiere este legal constituită în prezența a 3 membri, dintre care unul trebuie să fie președintele sau vicepreședintele acesteia, hotărârile adoptându-se cu majoritate de voturi. În cazul unui vot egal, votul președintelui sau al vicepreședintelui, după caz, este hotărâtor.

Art. 33. -

(1) Hotărârile comisiei de licențiere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, semnat de către membrii acesteia.

(2) Punctele de vedere și opiniile separate ale participanților la ședință se menționează în procesul-verbal.

Art. 34. -

Secretarul comisiei are următoarele obligații:

a) prezintă raportul de specialitate spre analiză comisiei de licențiere;

b) elaborează proiectul ordinii de zi a ședinței comisiei de licențiere;

c) convoacă membrii comisiei și consilierii;

d) întocmește procesele-verbale ale ședințelor;

e) verifică plata obligațiilor financiare pentru acordarea licenței.

SECȚIUNEA a 3-a Acordarea licențelor

Art. 35. -

A.N.R.S.C. decide asupra acordării/respingerii licenței în termen de 60 de zile de la înregistrarea documentației la sediul A.N.R.S.C. sau în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 25.

Art. 36. -

A.N.R.S.C. decide asupra modificării licenței sau asupra modificării condițiilor asociate licenței, în termen de 30 de zile de la înregistrarea documentației la sediul A.N.R.S.C. ori în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 26.

Art. 37. -

(1) A.N.R.S.C. decide asupra retragerii licenței sau asupra retragerii permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii transmise de solicitant ori în termen de 15 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 27.

(2) În cazul în care se decide retragerea licenței, titularii de licență sunt exceptați de la plata tarifului de menținere a licenței începând cu data înregistrării la A.N.R.S.C. a cererii transmise de solicitant.

Art. 38. -

(1) Acordarea/respingerea licenței se face prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., care urmează a fi comunicat solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii, prin notă telefonică sau fax.

(2) În termen de 30 de zile de la data comunicării de către A.N.R.S.C. a înștiințării privind acordarea licenței, solicitantul va face dovada plății tarifului de acordare a licenței.

(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C. va proceda la retragerea licenței acordate, în condițiile prevăzute la art. 31 și 32.

(4) Licențele intră în vigoare de la data eliberării lor.

Art. 39. - Practică judiciară (1)

(1) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind acordarea licenței se transmite solicitantului după achitarea tarifului aferent, însoțit de următoarele documente:

a) licența, al cărei model este cel din anexa nr. 12;

b) condițiile asociate licenței, care constituie parte integrantă a acesteia.

(2) În cazul refuzului de acordare a licenței, precum și în cazul retragerii acesteia, A.N.R.S.C. transmite solicitantului, respectiv titularului de licență: Practică judiciară (1)

a) ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind respingerea cererii de acordare a licenței sau de retragere a acesteia, după caz;

b) motivele refuzului de acordare, respectiv de retragere a licenței.

Art. 40. -

(1) Operatorii cărora li s-a acordat sau retras licența se publică pe pagina de web a A.N.R.S.C.

(2) În cazul refuzului de acordare a licenței, solicitantul poate depune o nouă documentație de licențiere după 6 luni de la data emiterii ordinului prin care s-a respins acordarea licenței.

Art. 41. -

Ordinul prin care se acordă, modifică, suspendă, retrage sau se refuză acordarea licenței poate fi atacat la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 42. -

Condițiile asociate licenței pentru titularii de licență care nu prestează/furnizează niciun/nicio serviciu/activitate de utilități publice aflat/aflată în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. trebuie să conțină, cel puțin:

a) denumirea titularului de licență;

b) obiectul licenței, respectiv serviciul/activitățile pentru care se acordă licența conform tipurilor de licențe, așa cum sunt acestea definite la art. 6;

c) perioada de valabilitate a licenței;

d) drepturile titularului de licență;

e) obligațiile titularului de licență;

f) interdicții, restricții și sarcini pentru titularul de licență, în scopul menținerii unui mediu concurențial normal în domeniu, evitării dezechilibrelor pe piață și a practicilor anticoncurențiale;

g) prevederi cu privire la controlul și îndrumarea de către A.N.R.S.C. a titularului de licență, în legătură cu respectarea condițiilor asociate acesteia și a celorlalte reglementări emise în domeniu;

h) condiții privind retragerea licenței;

i) cazurile în care A.N.R.S.C. este îndreptățită să aplice sancțiuni titularului de licență.

Art. 43. -

Condițiile asociate licenței pentru titularii de licență care prestează/furnizează în România un/o serviciu/activitate de utilități publice, aflată în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., trebuie să conțină, pe lângă cerințele prevăzute la art. 42, cel puțin:

a) delimitarea unităților administrativ-teritoriale în care titularul de licență poate desfășura serviciul/activitățile care face/fac obiectul licenței, respectiv are dreptul de a presta/furniza serviciul/activitățile licențiat/licențiate;

b) cerințe privind asigurarea protecției și conservării mediului;

c) cerințe privind asigurarea sănătății publice;

d) cerințe privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță, după caz;

e) cerințe privind asigurarea funcționării optime, în condiții de siguranță și de performanță a construcțiilor și instalațiilor exploatate, în conformitate cu legislația și reglementările legale în vigoare;

f) cerințe de respectare a specificațiilor privind metodologia de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice, pentru funcționarea optimă, rentabilă a acestora, pentru promovarea eficienței economice în sectorul serviciilor publice și protejarea intereselor utilizatorilor, prevăzute pentru domeniul reglementat;

g) obligația de a prezenta la A.N.R.S.C. date reale și complete privind serviciul/activitatea licențiat/licențiată;

h) cerințe privind implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activitățile licențiat/licențiate;

i) cerințe privind modificarea licenței sau a condițiilor asociate acesteia;

j) cerințe privind suspendarea licenței;

k) cerințe privind retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea licențiat/licențiată într-o unitate administrativ-teritorială, în cazul când titularul licenței își desfășoară activitatea în mai multe unități administrativ-teritoriale.

Art. 44. -

Condițiile asociate licenței fac parte integrantă din licență și sunt anexă la aceasta.

Art. 45. -

(1) Licențele se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

(2) Numărul licenței este numărul de ordine din acest registru.

(3) Licența se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.

Art. 46. -

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de acordare a licențelor se publică pe cheltuiala titularului de licență în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

SECȚIUNEA a 4-a Criterii de acordare a licențelor

Art. 47. -

Acordarea unei licențe se face pe baza următoarelor criterii obligatorii:

a) posibilitatea ca solicitantul să devină titular de licență, dacă acesta nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 14;

b) existența hotărârii de dare în administrare a gestiunii serviciului/activității pentru care solicită licența, emisă de autoritățile administrației publice locale, în cazul gestiunii directe;

c) existența în termen de valabilitate a contractelor încheiate cu autoritățile administrației publice locale, în baza cărora solicitantul prestează/furnizează serviciul/activitățile pentru care se solicită licența, în cazul gestiunii delegate; Practică judiciară (1)

d) contractele de delegare a gestiunii serviciului/activității prezentate de solicitanți au fost atribuite în condițiile legii;

e) asigurarea dotării tehnico-materiale cu utilaje corespunzătoare necesare desfășurării serviciului/activității pentru care solicită licența.

CAPITOLUL III Modificarea licenței și a condițiilor asociate acesteia

SECȚIUNEA 1 Modificarea licenței

Art. 48. -

(1) La cererea titularului, conform modelului din anexa nr. 2, sau din proprie inițiativă, A.N.R.S.C. poate decide modificarea licenței în următoarele situații:

a) în cazul modificării datelor de identificare ale titularului de licență;

b) în vederea prelungirii valabilității licenței, ca urmare a prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de delegare a serviciului/activității licențiat/licențiate;

c) în cazul în care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), cererea de modificare a licenței, conform modelului din anexa nr. 2, va fi însoțită de copiile de pe certificatul constatator și certificatul de înmatriculare, emise de oficiul registrului comerțului.

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), cererea de modificare a licenței, conform modelului din anexa nr. 2, va fi însoțită de copia de pe actul adițional la contractul de delegare a serviciului/activității licențiat/licențiate și copii de pe toate autorizațiile/avizele/atestatele necesare prestării serviciului/activității licențiat/licențiate, în termen de valabilitate.

(4) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. c), modificarea licenței se face din inițiativa A.N.R.S.C., care va comunica în scris titularilor de licență modificările survenite, eliberând acestora licențe cu un conținut modificat, cu respectarea egalității de tratament a titularilor și în raport cu natura situației care determină modificarea.

Art. 49. -

Pentru situația prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. a), în termen de 30 de zile de la apariția situației nou-create, titularul licenței va solicita modificarea acesteia, A.N.R.S.C. putând decide:

a) modificarea corespunzătoare a licenței, eliberând licență cu un conținut modificat, dacă solicitarea este întemeiată;

b) retragerea licenței, dacă A.N.R.S.C. nu poate proceda la modificarea acesteia.

SECȚIUNEA a 2-a Modificarea condițiilor asociate licenței

Art. 50. -

La cererea titularului, conform modelului din anexa nr. 3, A.N.R.S.C. poate decide modificarea condițiilor asociate licenței în următoarele situații:

a) în cazul încetării valabilității unor contracte de delegare a serviciului/activității licențiate;

b) în cazul prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de delegare a serviciului/activității licențiat/licențiate;

c) în cazul unor hotărâri de dare în administrare a serviciului/activității licențiat/licențiate;

d) în cazul atribuirii altor contracte de delegare a serviciului/activității licențiat/licențiate.

Art. 51. -

(1) Pentru situațiile prevăzute la art. 50 lit. a) și b), titularul licenței va solicita la A.N.R.S.C., în termen de 30 de zile de la apariția situației nou-create, modificarea corespunzătoare a condițiilor asociate licenței.

(2) Cererea de modificare a Condițiilor asociate licenței, conform modelului din anexa nr. 3, va fi însoțită de copia de pe contractul care și-a încetat valabilitatea sau actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului/activității licențiat/licențiate.

(3) A.N.R.S.C. decide în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii emiterea unor amendamente la condițiile asociate licenței.

(4) În cazul în care titularul licenței nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. poate decide din proprie inițiativă suspendarea licenței.

Art. 52. -

În situația prevăzută la art. 50 lit. a), titularul de licență are obligația să asigure continuitatea serviciului/activităților licențiat/licențiate până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 53. -

(1) Pentru situațiile prevăzute la art. 50 lit. c) și d), titularul licenței va solicita la A.N.R.S.C., în termen de maximum 90 de zile de la emiterea hotărârii de dare în administrare ori de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului/activității, modificarea corespunzătoare a condițiilor asociate licenței.

(2) Cererea de modificare a condițiilor asociate licenței, conform modelului din anexa nr. 3, va fi însoțită de copia de pe hotărârea de dare în administrare/contractul de delegare a gestiunii serviciului/activității și de copiile de pe toate avizele/acordurile/autorizațiile necesare prestării serviciului/activității sau de pe solicitările efectuate în vederea obținerii acestora.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, A.N.R.S.C. decide:

a) emiterea unor amendamente la condițiile asociate licenței, dacă documentația de licențiere este completă;

b) solicitarea de completări și clarificări, dacă documentația de licențiere este incompletă.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), titularul licenței are obligația să transmită completările în maximum 30 de zile de la data solicitării.

(5) În cazul în care titularul licenței nu respectă termenul prevăzut la alin. (1) sau (4), după caz, A.N.R.S.C. poate decide din proprie inițiativă suspendarea licenței.

Art. 54. -

Modificarea licențelor, respectiv a condițiilor asociate licenței, se realizează conform prevederilor art. 30, 31 și 32.

Art. 55. -

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de modificare a licenței, respectiv de modificare a condițiilor asociate acesteia, se transmite titularului de licență în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 56. -

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de modificare a licenței se publică pe cheltuiala titularului de licență în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL IV Procedura de suspendare și retragere a licențelor și de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate-administrativ teritorială

SECȚIUNEA 1 Suspendarea licenței

Art. 57. -

A.N.R.S.C. decide suspendarea licenței, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, în următoarele situații:

a) în cazurile specificate în prezentul regulament;

b) în cazurile specificate în condițiile asociate licenței;

c) în cazul unor grave greșeli profesionale care puteau afecta viața și sănătatea publică, respectiv protecția și conservarea mediului, și acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni, dacă situația creată se poate normaliza;

d) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de agenții constatatori ai A.N.R.S.C.;

e) în cazul refuzului de a transmite la A.N.R.S.C. date și informații despre serviciul/activitățile licențiat/licențiate.

Art. 58. -

(1) Suspendarea licenței se face pe o perioadă de maximum 6 luni și intră în vigoare de la data emiterii ordinului președintelui A.N.R.S.C. de suspendare a licenței.

(2) A.N.R.S.C. trebuie să facă dovada înștiințării, în scris, în vederea participării la ședințele comisiei de licențiere a operatorilor propuși pentru suspendarea licenței. Prezența acestora nu este obligatorie.

(3) Operatorul căruia i s-a suspendat licența este exceptat de la plata tarifului anual de menținere a licenței, pe toată perioada de suspendare, începând cu data emiterii ordinului președintelui A.N.R.S.C. de suspendare a licenței.

SECȚIUNEA a 2-a Retragerea licenței

Art. 59. -

(1) A.N.R.S.C. decide, la cererea titularului de licență, retragerea licenței în următoarele situații:

a) în cazul licențelor care confereau titularului de licență doar dreptul de a participa la proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activităților licențiat/licențiate;

b) ca urmare a încetării valabilității sau rezilierii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului/activităților licențiat/licențiate, în cazul când titularul licenței presta/furniza serviciul/activitatea într-o singură unitate administrativ-teritorială și acesta intenționează să nu mai participe la proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activităților licențiat/licențiate;

c) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului;

d) în cazul când titularul licenței intenționează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului/activităților licențiat/licențiate.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c), titularul de licență are obligația să asigure continuitatea prestării/furnizării serviciului/activității licențiat/licențiate până la preluarea gestiunii serviciului/activității de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), titularul de licență trebuie să facă dovada că a înștiințat autoritățile administrației publice locale, precum și A.N.R.S.C. despre intenția de încetare a prestării/furnizării serviciului/activităților licențiat/licențiate, cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii la A.N.R.S.C. a cererii de retragere a licenței.

(4) Cererea de retragere a licenței, conform modelului din anexa nr. 4, va fi însoțită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.

Art. 60. - Practică judiciară (1)

A.N.R.S.C. decide retragerea licenței, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, în următoarele situații:

a) în cazurile specificate în prezentul regulament;

b) în cazurile specificate în condițiile asociate licenței; Practică judiciară (1)

c) în cazul unor greșeli profesionale care afectează grav viața și sănătatea publică, respectiv protecția și conservarea mediului;

d) la expirarea termenului de suspendare a licenței, dacă situația creată nu se poate normaliza;

e) în cazul în care titularul licenței îndeplinește condițiile de suspendare a licenței și a mai a fost sancționat de două ori prin suspendarea licenței;

f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de agenții constatatori ai A.N.R.S.C., în situația prevăzută la art. 57 lit. c);

g) în cazul constatării unor date, acte, informații sau declarații false prezentate în documentația de licențiere, în temeiul cărora s-a acordat licența;

h) în cazul refuzului titularului de licență de a supune controlului sau de a pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control; Practică judiciară (1)

i) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului.

Art. 61. - Practică judiciară (1)

(1) În situațiile prevăzute art. 59, dacă retragerea licenței s-a făcut la cererea titularului de licență, acesta nu mai are dreptul să solicite o nouă licență decât după 6 luni de la data emiterii ordinului președintelui A.N.R.S.C. de retragere a licenței.

(2) În situațiile prevăzute la art. 60, dacă retragerea licenței s-a făcut din inițiativa A.N.R.S.C., titularul licenței nu mai are dreptul să solicite o nouă licență decât după 2 ani de la data emiterii ordinului președintelui A.N.R.S.C. de retragere a licenței.

Art. 62. -

În cazul în care retragerea licenței se face din inițiativa A.N.R.S.C., aceasta se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul este obligat să presteze/furnizeze serviciul în condițiile hotărârii de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților.

Art. 63. - Practică judiciară (1)

Retragerea licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator.

Art. 64. -

În cazul în care operatorul căruia i s-a retras licența este un serviciu public de specialitate cu sau fără personalitate juridică, organizat în subordinea autorității administrației publice locale, aceasta are obligația să scoată la licitație, conform prevederilor legale, serviciul/activitatea pe care îl/o presta acest titular de licență.

Art. 65. -

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de suspendare, respectiv de retragere a licenței, se transmite organizației în termen de maximum 5 zile de la data emiterii și se publică pe pagina de web a A.N.R.S.C.

SECȚIUNEA a 3-a Retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială

Art. 66. -

În cazul când un titular de licență prestează/furnizează serviciul/activitățile licențiat/licențiate în mai multe unități administrativ-teritoriale, A.N.R.S.C. decide, la cererea titularului de licență, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială în următoarele situații:

a) ca urmare a rezilierii unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activităților licențiat/licențiate în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

b) în cazul când titularul licenței intenționează să nu mai presteze/furnizeze serviciul/activitățile licențiat/licențiate în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 67. -

(1) În situația prevăzută la art. 66 lit. a), titularul licenței are obligația să solicite la A.N.R.S.C. retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în maximum 15 zile de la rezilierea contractului.

(2) În cazul în care titularul de licență nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. poate decide, din proprie inițiativă sau la solicitarea unor părți interesate, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea în unitatea administrativ-teritorială respectivă și suspendarea licenței.

(3) În situația prevăzută la art. 66 lit. a), titularul de licență are obligația să asigure continuitatea prestării/furnizării serviciului/activității licențiat/licențiate până la preluarea gestiunii serviciului/activității de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 68. -

În situația prevăzută la art. 66 lit. b), titularul de licență trebuie să facă dovada că a înștiințat autoritatea administrației publice locale, precum și A.N.R.S.C. cu privire la intenția de încetare a prestării/furnizării serviciului/activităților licențiat/licențiate în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii la A.N.R.S.C. a cererii de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială.

Art. 69. -

Cererea de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, conform modelului din anexa nr. 5, va fi însoțită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.

Art. 70. -

În cazul când un titular de licență prestează/furnizează serviciul/activitățile licențiat/licențiate în mai multe unități administrativ-teritoriale, A.N.R.S.C. decide, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea dintr-o unitate administrativ-teritorială, în următoarele situații:

a) în cazurile specificate în condițiile asociate licenței;

b) în cazul neaplicării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea competentă, în vederea normalizării activităților prestate/furnizate la nivelul localității;

c) în cazul unor grave greșeli profesionale care afectează viața și sănătatea publică, respectiv protecția și conservarea mediului din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 71. -

În cazul în care retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială se face din inițiativa A.N.R.S.C., aceasta se notifică titularului de licență cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul este obligat să presteze/furnizeze serviciul/activitatea în condițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului/activității.

Art. 72. -

Retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială atrage revocarea hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activității și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator.

Art. 73. -

În cazul retragerii permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, A.N.R.S.C. decide emiterea unor amendamente la condițiile asociate licenței.

Art. 74. -

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială se transmite titularului licenței în termen de 5 zile de la data emiterii și se publică pe pagina de web a A.N.R.S.C..

Art. 75. -

Suspendarea/retragerea licenței, respectiv retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, se realizează conform prevederilor art. 30, 31 și 32.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 76. -

(1) Licențele acordate de A.N.R.E. operatorilor de servicii publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, care au trecut în sfera de competență a A.N.R.S.C., se vor modifica în condițiile prezentului regulament.

(2) În vederea modificării, titularii licențelor vor depune la A.N.R.S.C., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente: Modificări (1)

a) cererea tip, conform anexei nr. 6;

b) copie de pe certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului;

d) copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului/activităților, în cazul gestiunii directe;

e) copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu autoritățile administrației publice locale, în cazul gestiunii delegate;

f) copii de pe situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent;

g) numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activitățile pentru care solicită licența;

h) gradul de contorizare la nivel de branșament;

i) lista cu componentele definitorii ale infrastructurii tehnico-edilitare aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licența, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalațiilor și echipamentelor componente ale sistemului;

j) schemele tehnologice ale sistemului exploatat care să conțină și interfața cu alți operatori, dacă este cazul;

k) organigrama;

l) structura de personal, calificat și autorizat, aferent serviciului/activității;

m) dotarea tehnico-materială, pentru prestarea activităților pentru care solicită licența;

n) autorizația de gospodărie a apelor, pentru prestarea activităților pentru care solicită licența, în termen de valabilitate;

o) autorizația de mediu, pentru prestarea activităților pentru care solicită licența, în termen de valabilitate;

p) strategia de investiții, pe următorii 3 ani, pentru reabilitarea sistemelor de producere, transport și distribuție a energiei termice;

q) declarație pe propria răspundere, semnată de directorul general și ștampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

r) copii de pe licențele și condițiile asociate licenței/licențelor eliberate de A.N.R.E., pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, cu excepția celor pentru producerea energiei termice în cogenerare;

s) dovada achitării tarifului de analiză a documentației de licențiere.

(3) A.N.R.S.C. poate solicita și alte informații, completări sau documente decât cele prevăzute la alin. (2).

Art. 77. -

(1) Modificarea licențelor acordate de A.N.R.E. nu se va face dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:

a) a încetat definitiv activitatea care face obiectul licenței;

b) s-a instituit procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. va proceda la retragerea licenței.

Art. 78. -

Licențele acordate de A.N.R.E. pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută în regulament se vor modifica în mod corespunzător.

Art. 79. -

A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, decide modificarea licențelor acordate de A.N.R.E. în sensul echivalării acestora și acordarea unei noi licențe, conform prevederilor art. 25, 30, 31, 32 și 35.

Art. 80. -

(1) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de acordare a licenței va fi comunicat solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii.

(2) Ordinele președintelui A.N.R.S.C. prevăzute la alin. (1) se publică pe cheltuiala titularului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 81. -

Autorizațiile de participare la licitație și autorizațiile temporare de funcționare, acordate de A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 140/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 25 februarie 2003, își păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

Art. 82. -

(1) Licențele acordate de A.N.R.S.C. înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

(2) Prevederile prezentului regulament, referitoare la modificarea licenței sau a condițiilor asociate licenței, la suspendarea/retragerea licenței ori la retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, sunt aplicabile și pentru titularii care dețin licențe acordate de A.N.R.S.C. înainte de intrarea în vigoare a acestuia.

(3) Documentațiile de licențiere/autorizare depuse la registratura A.N.R.S.C. până la 21 martie 2007 și întocmite conform dispozițiilor din Regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, se analizează și se evaluează conform criteriilor prevăzute în acesta.

Art. 83. - Modificări (1)

Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea și menținerea licențelor, respectiv pentru analiza documentațiilor de licențiere, este prezentată în anexa nr. 8. Tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se modifică anual prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în funcție de evoluția indicelui prețului de consum, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 84. -

(1) Pentru modificarea licențelor emise de A.N.R.E., A.N.R.S.C. nu percepe tarife pentru acordarea licenței.

(2) Solicitanții pentru care licențele emise de A.N.R.E. și-au încetat valabilitatea au obligația să solicite la A.N.R.S.C. acordarea unei licențe, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 85. -

(1) Începând cu anul al doilea de valabilitate a licenței, titularul va achita un tarif anual de menținere egal cu valoarea tarifului pentru acordarea licenței.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac titularii de licență pentru care A.N.R.S.C. a modificat licențele emise de A.N.R.E., în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care vor achita un tarif anual de menținere egal cu valoarea tarifului pentru acordarea licenței, stabilit în anexa nr. 8, începând cu primul an de valabilitate a licenței.

(3) Tariful anual de menținere a licenței se datorează, în condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu data de întâi a lunii în care s-a eliberat licența. Plata tarifului de menținere se va efectua în tranșe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent.

(4) Pentru modificarea licențelor, respectiv a condițiilor asociate licenței, A.N.R.S.C. nu percepe tarife.

(5) Întârzierea în achitarea sumelor datorate atrage majorări de întârziere similare celor prevăzute pentru obligațiile la bugetul general consolidat, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Ordinea stingerii creanțelor datorate la bugetul A.N.R.S.C. din tariful anual de menținere a licenței și a majorărilor de întârziere este cea prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Art. 86. -

(1) Încasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C. și nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) Tarifele percepute de la fiecare titular de licență se varsă în contul A.N.R.S.C..

Art. 87. -

Licențele nu pot fi transferate în întregime sau în parte. Orice transfer efectuat este nul de drept și determină retragerea imediată a licenței.

Art. 88. -

Trecerea de la o clasă de licențiere la alta se poate face numai prin solicitarea și, respectiv, acordarea în condițiile prevăzute de prezentul regulament a unei noi licențe.

Art. 89. -

Eliberarea de duplicate ale licenței se face la cererea titularului, după achitarea unui tarif în cuantum de 10% din tariful de acordare corespunzător licenței.

Art. 90. -

(1) Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Anexele nr. 1-12 se modifică prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE
pentru acordarea licenței

Către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (administrator/director) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice/primărie), cu sediul în țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . , având CUI/CIF/etc. . . . . . . ., cont . . . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . . . ., Sucursala . . . . . . . . . . . . . . , vă solicit acordarea licenței clasa . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviciul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., respectiv pentru activitatea/activitățile de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
în următoarea/următoarele unități administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (municipiu/oraș/comună din județul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . Numele și prenumele
Semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 2 la regulament

CERERE
pentru modificarea licenței

Către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele) , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (administrator/director) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice/primărie), cu sediul în țara . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . , având CUI . . ., vă solicit modificarea licenței clasa . . . . . . . . nr. . . . . . . din . . . . . . acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea titularului de licență)
Data . . . . . . . . Numele și prenumele
Semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 3 la regulament

CERERE
pentru modificarea condițiilor asociate licenței

Către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (administrator/director) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice/primărie) cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . , având CUI . . . . . . . . . . . . ., vă solicit modificarea condițiilor asociate licenței anexă la licența clasa . . . . . . nr. . . . . din . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviciul/activitatea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca urmare a restrângerii/extinderii/prelungirii prestării/furnizării serviciului/activității în următoarea/ următoarele unități administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (municipiu/oraș/comună din județul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . Numele și prenumele
Semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 4 la regulament

CERERE
pentru retragerea licenței

Către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (administrator/director) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice/primărie), cu sediul în țara . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . ., sectorul/județul . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . , având CUI . . . . . . . . . . . . , vă solicit retragerea licenței clasa . . . . . . nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviciul/activitatea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . Numele și prenumele
Semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 5 la regulament

CERERE
pentru retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială

Către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (administrator/director)
la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (denumirea persoanei juridice/primărie),
cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . , având CUI . . . . . . . . . . , vă solicit retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitățile de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . Numele și prenumele
Semnătura și ștampila,

ANEXA Nr. 6 la regulament

CERERE
pentru modificarea licenței/licențelor emisă/emise de A.N.R.E.

Către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (administrator/director) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice/primărie), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . . . , sc. . . ., et. . . , ap. . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . , având CUI . . . . . . . . . . , cont . . . . . . . . . . . deschis banca . . . . . . . . . . , sucursala . . . . . . . . . . ., vă solicit modificarea licenței/licențelor emise de A.N.R.E.
nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
în licență clasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviciul/activitatea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . respectiv activitățile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în următoarea/următoarele unități administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (municipiu/oraș/comună din județul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numărul de locuitori pentru care se asigură serviciul/activitatea care face obiectul licenței este de . . . .
Data . . . . . . . . Numele și prenumele
Semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 7 la regulament

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari specifici serviciului/activității pentru care se solicită licența se vor prezenta, distinct de alte activități economice sau servicii, conform modelului din tabelul următor.

lei
Nr. crt. Indicator Valoare
An
n-2 n-1 n*)
1. Venituri din exploatare
2. Rezultatul din exploatare profit
pierdere
3. Datorii curente
restante
4. Datorii către bugetul consolidat al statului curente
restante
5. Creanțe curente
restante

*) n reprezintă anul curent, în cazul în care depunerea documentației la A.N.R.S.C. se face în semestrul II al anului în curs, respectiv anul precedent, în cazul în care depunerea documentației se face în semestrul I al anului în curs.

ANEXA Nr. 8 la regulament Modificări (5)

TARIFE
pentru acordarea și menținerea licențelor
Modificări (1)

A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor, sunt cele din tabelul următor:

lei
Nr. crt. Serviciul/activitatea Licență
clasa 1 clasa 2 clasa 3
1. serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 22.500 10.000 1.200
2. serviciul public de alimentare cu apă 15.000 7.500 1.000
3. captarea și tratarea apei brute 10.000 5.000 700
4. captarea apei brute 4.000 2.000 700
5. tratarea apei brute 6.000 3.000 1.000
6. transportul apei potabile și/sau industriale 6.500 3.250 450
7. distribuția apei potabile și/sau industriale 6.500 3.250 450
8. serviciul public de canalizare 9.000 3.000 600
9. colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare 4.500 1.500 300
10. epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar 4.500 1.500 300
11. colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora 1.800 600 300
12. evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților 1.800 600 300
13. evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare 1.800 600 300
14. furnizarea apei potabile 1.000 700 300
15. serviciul public de salubrizare a localităților 30.000 15.000 1.500
16. precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale 20.000 10.000 1.200
17. înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora 10.000 5.000 1.000
18. colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări 3.000 1.000 500
19. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor 6.000 3.000 500
20. măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice 7.000 3.500 500
21. depozitarea controlată a deșeurilor menajere 5.000 2.500 500
22. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 8.000 4.000 600
23. sortarea deșeurilor municipale 8.000 4.000 500
24. dezinsecția, dezinfecția și deratizarea 10.000 5.000 800
25. serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat 10.000 5.000 1.000
26. producerea energiei termice în sistem centralizat 8.800 4.400 880
27. transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat 6.600 3.300 550
28. serviciul de iluminat public local 30.000 12.000 2.000

A.2. Tariful de analiză a documentației de licențiere este de 50 lei. Modificări (1)

A.3. Titularii licențelor, care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori, vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 300 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 100 lei.

ANEXA Nr. 9 la regulament

VERIFICAREA
capacității tehnice a solicitantului

I. Licența pentru activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția:

       i=n
       ___
N x I(m)   \
||||||||   /__ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) + a(j) x b(j) x d(j) x e(j),
  ro     i=1

unde:

N - numărul de locuitori ai localității;

I(m) - indicele mediu de producere a deșeurilor menajere ce se ia în calcul este de 0,8 kg/locuitor/zi, dacă la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un alt indice;

ro - greutatea specifică a deșeurilor menajere este de 350 kg/m3, dacă la nivelul localității nu a fost stabilită prin măsurători și înregistrări statistice o altă greutate specifică a deșeurilor;

a(i) - numărul de autocompactoare de aceeași capacitate și același grad de compactare;

b(i) - capacitatea de transport; [m3]

c(i) - gradul de compactare;

d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;

e(i) - numărul de schimburi/zi;

i - numărul de autocompactoare;

a(j) - numărul de autocontainere de aceeași capacitate;

b(j) - capacitatea de transport; [m3]

d(j) - numărul de curse efectuate/schimb;

e(j) - numărul de schimburi/zi;

j - numărul de autocontainere.

II. Licența pentru activitatea de măturat, spălat și stropit căi publice se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

II.1. Pentru activitatea de măturat

H x N(u) x V x l x 1.000 S(m) <= |||||||||||||||||||||||| [m2], n

unde:

S(m) - suprafața totală a străzilor care se mătură; [m2]

H - numărul de ore de acțiune a utilajului/schimb, de regulă se consideră 6,5 ore dacă din condițiile specifice de prestare a activității nu rezultă altfel;

N(u) - numărul de utilaje aferente activității;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

l - lățimea de acțiune a utilajului; [m]

n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

II.2. Pentru activitatea de spălat și stropit căi publice

    H x N(u) x V x l x 1.000
S(s) <= |||||||||||||||||||||||| [m2],
          n

unde:

S(s) - suprafața totală a străzilor care se spală/stropesc;

H - numărul de ore de acțiune a utilajului/schimb, de regulă se consideră 5,5 ore dacă din condițiile specifice de prestare a activității nu rezultă altfel;

N(u), V și n au semnificațiile de mai sus.

III. Licența pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ și următoarele condiții:

III.1. Pentru activitatea de curățare a zăpezii

    H x N(c) x V x l x 1.000
S(c) <= |||||||||||||||||||||||| [m2],
          n

unde:

S(c) - suprafața totală a căilor publice de pe care se curăță zăpada; [m2]

H - numărul de ore de acțiune a utilajului/schimb, de regulă, se consideră 7,5 ore dacă din condițiile specifice de prestare a activității nu rezultă altfel;

N(c) - numărul de utilaje utilizate pentru curățarea zăpezii;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

l - lățimea de acțiune a utilajului; [m]

n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

III.2. Pentru activitatea de transport al zăpezii

    i=n
    ___
    \
    /__ N(i) x b(i) x d(i) x e(i)
    i=1
S(c) <= |||||||||||||||||||||||||||||| [m2]
          2 x h(m)

unde:

S(c) - suprafața totală a căilor publice de pe care se curăță zăpada; [m2]

N(i) - numărul de utilaje pentru transportul zăpezii de aceeași capacitate;

h(m) - înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administrația Națională de Meteorologie; [m]

b(i) - capacitatea de transport; [m3]

d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;

e(i) - numărul de schimburi/zi.

III.3. Pentru activitatea de menținere în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau îngheț

    H x N(p) x V x l x 1.000
S(p) <= |||||||||||||||||||||||| [m2],
          n

unde:

S(p) - suprafața stradală pe care se asigură prevenirea poleiului; [m2]

H - numărul de ore de acțiune a utilajului/schimb, de regulă, se consideră 5,5 ore dacă din condițiile specifice de prestare a activității nu rezultă altfel;

N(p) - numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

l - lățimea de acțiune a utilajului; [m]

n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

ANEXA Nr. 10 la regulament*)

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

NECESARUL MINIM
de autospeciale și utilaje specifice pentru acordarea licențelor aferente serviciului public de salubrizare a localităților

Necesar utilaje pe activități
Tipul licenței
ACTIVITATEA
Colectat și transport deșeuri Măturat și spălat căile publice Curățat și transport zăpadă
Autogunoieră compactoare Autocontainer Autospecială spălat containere Autoperie colectoare Mijloace de transport (autogunoieră, tractor cu remorcă, autobasculantă) Încărcător frontal Plug pentru zăpadă Utilaj de răspândire material antiderapant Mijloace de transport (autobasculantă, tractor cu remorcă etc.) Încărcător frontal
CLASA 1 10 1 4 4 6 4 20 6 10 4
CLASA 2 5 - 2 2 3 2 10 3 5 2
CLASA 3 2 - - 1 1 1 2 1 1 1
(continuare tabel)
ACTIVITATEA
Administrare depozit ecologic Dezinsecție, dezinfecție și deratizare
Buldozer Autocompactor Mijloace de transport (autogunoieră, tractor cu remorcă, autobasculantă) Încărcător frontal Pulverizator Atomizor Mijloace de transport
3 2 2 1 12 6 6
2 1 1 1 6 3 3
- - - - 3 1 1

ANEXA Nr. 11 la regulament*)

*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

DOTAREA TEHNICĂ MINIMĂ
pentru acordarea licențelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, alimentare cu energie termică și de iluminat

Necesar utilaje pe serviciuTipul licenței
Alimentare cu apă Canalizare
Buldoexcavator Motopompă Aparat de sudură prin electroftiziune și cap la cap Mijloace de transport (autobasculantă, tractor cu remorcă, etc.) Automacara Freză pentru tăiat îmbrăcăminți asfaltice Autovidanjă Autospecială cu sistem de curățare rețele de canalizare și sistem de vidanjare Freză pentru tăiat îmbrăcăminți asfaltice
CLASA 1 3 5 3 3 2 2 - 2 2
CLASA 2 2 3 2 2 1 2 - 1 1
CLASA 3 1 2 1 1 - 1 1 - -
(continuare tabel)
Alimentare cu energie termică Iluminat public
Buldoexcavator Motopompă Mijloace de transport (autobasculantă, tractor cu remorcă, etc.) Aparat de sudură cu flacără oxiacetilenică Aparat de sudură manual cu arc electric Automacara Freză pentru tăiat îmbrăcăminți asfaltice Autoșasiu PRB Mijloace de transport (autoturisme, autoutilitară etc.)
3 5 3 3 3 2 3 3 3
2 3 2 2 2 1 2 2 2
1 2 1 1 1 1 1 1 1

ANEXA Nr. 12 la regulament*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...