Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. din 28.06.2007

Modificări (3), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2007 până la 06 august 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 527/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., aflată în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, se organizează și funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

(2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul București, str. Romulus nr. 6, sectorul 2. Modificări (2)

Art. 2. -

(1) A.N.R.S.C. are competențele și atribuțiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 și de legislația specifică fiecărui serviciu comunitar de utilitate publică.

(2) A.N.R.S.C. are ca scop reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.

Art. 3. -

A.N.R.S.C. își exercită prerogativele de autoritate publică în condiții de echidistanță și echilibru față de utilizatorii și furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, precum și față de autoritățile administrației publice locale. A.N.R.S.C. își exercită competențele și atribuțiile față de toți furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, operatorii economici și instituțiile publice care desfășoară în condiții de monopol activități specifice serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare, precum și operatorii economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.

CAPITOLUL II Conducerea A.N.R.S.C.

SECȚIUNEA 1 Președintele A.N.R.S.C.

Art. 4. -

(1) Conducerea A.N.R.S.C. este asigurată de un președinte ajutat de un vicepreședinte, ale căror funcții sunt asimilate funcției de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.

(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți și revocați în/din funcții prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative, în condițiile legii.

(3) Președintele și vicepreședintele asigură îndeplinirea atribuțiilor și competențelor care revin A.N.R.S.C., potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, ale prezentului regulament, precum și a atribuțiilor specifice prevăzute de alte acte normative.

(4) Președintele, în exercitarea atribuțiilor sale, emite avize, ordine și decizii. Practică judiciară (1)

Art. 5. -

Președintele A.N.R.S.C. reprezintă instituția în relațiile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

Art. 6. -

Președintele îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) conduce activitatea A.N.R.S.C.;

b) exercită calitatea de ordonator de credite;

c) prezintă ministrului internelor și reformei administrative rapoarte anuale cu privire la starea serviciilor comunitare de utilități publice și la activitatea A.N.R.S.C.;

d) asigură colaborarea cu ministerele, autoritățile naționale cu răspunderi similare din alte domenii de activitate, instituțiile prefectului, autoritățile administrației publice locale, instituții similare din străinătate, operatorii și reprezentanții utilizatorilor de servicii comunitare de utilități publice și alți operatori economici, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin A.N.R.S.C., potrivit legii;

e) organizează, coordonează și controlează, prin direcțiile de specialitate ale A.N.R.S.C., aplicarea prevederilor legale;

f) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice serviciilor comunitare de utilități publice;

g) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice centrale, care au implicații și consecințe asupra activităților din sfera serviciilor comunitare de utilități publice.

SECȚIUNEA a 2-a Vicepreședintele A.N.R.S.C.

Art. 7. -

Vicepreședintele este numit de primul-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.

Art. 8. -

Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui în absența acestuia, în condițiile legii.

Art. 9. -

Vicepreședintele are următoarele atribuții principale:

a) coodonează, controlează și răspunde de activitatea instituției în limita dispozițiilor specifice primite de la președinte;

b) îndeplinește orice alte sarcini și dispoziții primite de la președintele A.N.R.S.C., în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul consultativ al A.N.R.S.C.

Art. 10. -

(1) Președintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează.

(2) Consiliul consultativ este constituit dintr-un președinte și 9 membri, numiți prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., conform legii. Președintele A.N.R.S.C. conduce activitatea consiliului consultativ, fiind președintele acestuia.

(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de o persoană din cadrul A.N.R.S.C., desemnată de președinte prin ordin și care nu este membru al consiliului.

(4) Consiliul consultativ se întrunește cel puțin o dată pe trimestru sau la cererea președintelui.

Art. 11. -

Consiliul consultativ are următoarele atribuții principale:

a) aprobă, în ședința de constituire, cu majoritate de voturi, regulamentul propriu de funcționare, la propunerea președintelui;

b) adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor; în caz de paritate a voturilor, votul președintelui este hotărâtor;

c) analizează și propune modificări ale normelor și normativelor tehnico-economice în raport cu politicile economice guvernamentale, evoluția tehnologiilor aplicate și dinamica puterii de cumpărare;

d) analizează și propune elaborarea/abrogarea, modificarea sau completarea, după caz, de acte normative în sprijinul dezvoltării serviciilor pentru populație, reducerii componentelor birocratice și armonizării intereselor și raporturilor dintre furnizori/prestatori și utilizatori;

e) întocmește raportul anual de analiză și sinteză a activității proprii, aprobat cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor consiliului.

CAPITOLUL III Organizarea A.N.R.S.C.

Art. 12. -

(1) Structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. și în agențiile teritoriale este de 216, exclusiv președintele și vicepreședintele. Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele din aparatul central și în agențiile teritoriale se face prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. Modificări (2)

(3) În structura A.N.R.S.C. se organizează și funcționează 8 agenții teritoriale, fără personalitate juridică, câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(4) În cadrul A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui, pot fi constituite servicii, birouri și compartimente în aparatul central, iar în cadrul agențiilor teritoriale, birouri și/sau compartimente județene.

(5) Statul de funcții al A.N.R.S.C. se aprobă anual prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

Art. 13. -

(1) Sediile, sarcinile, atribuțiile și competențele, precum și modul de coordonare a agențiilor teritoriale ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

(2) Prefecții, împreună cu consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității agențiilor sale teritoriale.

CAPITOLUL IV Resurse umane

Art. 14. -

(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariați angajați pe bază de contract individual de muncă.

(2) Angajarea, promovarea, avansarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu legislația muncii și cu contractul colectiv de muncă și se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.S.C.

Art. 15. -

(1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabilește în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Modificări (1)

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, încheiat la nivelul A.N.R.S.C., în condițiile legii.

CAPITOLUL V Finanțarea A.N.R.S.C.

Art. 16. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale A.N.R.S.C. se asigură integral din venituri proprii, obținute în condițiile legii din tarifele percepute pentru acordarea licențelor/autorizațiilor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, din tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, din contribuții ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare, ale operatorilor economici și instituțiilor publice, astfel cum sunt prevăzuți la alin. (2), și ale organismelor internaționale, precum și din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finanțele publice. Modificări (1)

(2) Se fixează în cuantum de 0,1% contribuția datorată de:

a) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. sau din fondurile bănești alocate de autoritățile administrației publice locale pentru desfășurarea acestor activități;

b) operatorii economici și instituțiile publice care prestează activități specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și serviciului public de alimentare cu energie termică și care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.

(3) Modul de achitare a contribuției se aprobă prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în condițiile legii, și se dă publicității.

(4) Nivelul tarifelor prevăzute de Legea nr. 51/2006 se stabilește în actele normative de aprobare a regulamentelor privind acordarea licențelor/autorizațiilor, a Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor, precum și în actul normativ privind, aprobarea tarifelor pentru consultanță, pentru activitatea de pregătire și specializare profesională a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilități publice.

Art. 17. -

(1) A.N.R.S.C. întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.N.R.S.C. rămân la dispoziția autorității și se folosesc în anul următor, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI Atribuțiile specifice compartimentelor din cadrul A.N.R.S.C.

Art. 18. - Modificări (1)

Direcțiile generale, direcțiile și serviciile din cadrul A.N.R.S.C. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în următoarele domenii de activitate:

a) Direcția juridică și metodologie asigură activitatea de asistență și reprezentare juridică și coordonează activitatea de avizare/elaborare a proiectelor de acte normative la nivelul A.N.R.S.C.;

b) Direcția financiar, contabilitate, administrativ asigură organizarea contabilității A.N.R.S.C., în condițiile legii, precum și informațiile necesare ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și a modului de administrare a elementelor de activ și de pasiv;

c) Direcția control, sesizări și relații cu publicul controlează modul în care sunt respectate și aplicate de către furnizori/prestatori prevederile legislației specifice serviciilor comunitare de utilități publice și soluționează sesizările și petițiile adresate A.N.R.S.C. pentru acest domeniu;

d) Serviciul comunicare, mass-media gestionează, prin mijloace specifice, imaginea publică a A.N.R.S.C.;

e) Serviciul resurse umane gestionează politica de resurse umane, care are la bază un pachet de măsuri menit să asigure necesarul de forță de muncă calificată și specializată în domeniile în care instituția își desfășoară activitatea;

f) Serviciul audit intern realizează auditarea activităților desfășurate de întreg aparatul A.N.R.S.C., în vederea gestionării în mod corespunzător a patrimoniului A.N.R.S.C.;

g) Direcția generală tehnică, licențe și managementul calității elaborează reglementări, norme și prescripții tehnice în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, propune eliberarea de licențe/autorizații pentru serviciile comunitare de utilități publice, precum și de autorizații pentru operatorii economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor, auditează și supraveghează funcționarea sistemului de management integrat la nivelul A.N.R.S.C.;

h) Direcția prețuri, tarife, protecția utilizatorilor și analize economice elaborează norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile comunitare de utilități publice, din competența de reglementare a A.N.R.S.C., și propune spre avizare prețurile și tarifele pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și prețurile și tarifele pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu excepția energiei termice produse în cogenerare;

i) Direcția generală monitorizare piață și consultanță în teritoriu monitorizează piața serviciilor comunitare de utilități publice, analizează și evaluează starea serviciilor comunitare de utilități publice la nivel național și acordă servicii de îndrumare și consultanță în teritoriu;

j) Direcția informatică și pregătirea personalului operatorilor realizează, dezvoltă, îmbunătățește permanent și menține în funcțiune sistemul informatic propriu, în vederea schimbului de informații cu factorii interesați de activitatea A.N.R.S.C., și inițiază și organizează programe de instruire și pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate.

Art. 19. -

(1) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor de specialitate se aprobă prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din structura A.N.R.S.C. se stabilesc prin fișele posturilor, aprobate de angajator.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. -

Actele administrative încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare, își produc efectele în conformitate cu actul normativ în vigoare la momentul încheierii lor.

Art. 21. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. vor fi stabilite atribuțiile și sarcinile compartimentelor de specialitate, precum și răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C., în baza regulamentului de organizare și funcționare.

ANEXĂ la regulament Modificări (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A A.N.R.S.C.

Numărul maxim de posturi: 216,
exclusiv președintele și vicepreședintele
Modificări (1)

   ┌──────────────────────────┐          ┌──────────┐      ┌────────────────────────────┐
   │ CONSILIUL CONSULTATIV  │<──────────────────>│PREȘEDINTE├────────────┤  Serviciul audit intern  │
   └──────────────────────────┘          └─────┬────┘      └────────────────────────────┘
                              │         ┌────────────────────────────┐
   ┌──────────────────────────┐             ├─────────────────┤    VICEPREȘEDINTE    │
   │Direcția control, sesizări├──────────────────────────┤         └────────────────────────────┘
   │ și relații cu publicul │             │         ┌────────────────────────────┐
   └──────────────────────────┘             ├─────────────────┤   Direcția juridică   │
                              │         │    și metodologie    │
                              │         └────────────────────────────┘
                              │         ┌────────────────────────────┐
                              ├─────────────────┤  Direcția financiar,   │
   ┌──────────────────────────┐             │         │contabilitate, administrativ│
   │ Serviciul comunicare,  ├──────────────────────────┤         └────────────────────────────┘
   │    mass-media    │             │         ┌────────────────────────────┐
   └──────────────────────────┘             ├─────────────────┤ Serviciul resurse umane  │
                              │         └────────────────────────────┘
    ┌────────────────────────────────┬──────────────────┴────────────┬───────────────────────────────────┐
┌───────┴─────────┐       ┌────────┴────────┐      ┌─────────┴──────────┐       ┌──────────┴─────────┐
│Direcția generală│       │Direcția prețuri,│      │ Direcția generală │       │Direcția informatică│
│tehnică, licențe │       │tarife, protecția│      │  monitorizare  │       │  și pregătirea  │
│ și managementul │       │utilizatorilor și│      │piață și consultanță│       │  personalului  │
│  calității  │       │analize economice│      │  în teritoriu  │       │  operatorilor  │
└─────────────────┘       └─────────────────┘      └──────────┬─────────┘       └────────────────────┘
    ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┴───────┬──────────────┬──────────────┐
┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴──────┐
│  Agenția  ││  Agenția  ││  Agenția  ││  Agenția  ││  Agenția  ││  Agenția  ││  Agenția  ││  Agenția  │
│teritorială 1││teritorială 2││teritorială 3││teritorială 4││teritorială 5││teritorială 6││teritorială 7││teritorială 8│
└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└─────────────ș

NOTĂ:

1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Eest - care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea.

3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.

7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

8. Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov - care grupează municipiul București și județul Ilfov.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...