Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Procedura de autorizare a unităților protejate din 23.04.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Prezenta procedură stabilește modalitatea și condițiile de autorizare a unităților protejate pe baza autorizației eliberate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, în condițiile legii.

(2) Autorizația reprezintă actul administrativ care dă dreptul de funcționare entității respective ca unitate protejată.

Art. 2. -

În vederea autorizării ca unitate protejată, solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele situații:

a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate și de organizare, în cadrul cărora cel puțin 30% din numărul total de angajați cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap;

b) secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie și cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate și salarizate;

c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfășoare activități economice independente, inclusiv asociația familială care are în componență o persoană cu handicap. Sunt incluse aici și persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care își desfășoară activitatea atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei.

Art. 3. -

(1) Dosarul cu documentele necesare obținerii autorizației se va depune la sediul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap din municipiul București, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, denumită în continuare Autoritate.

(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizației, adresată conducătorului instituției;

b) copii de pe statut și de pe actul constitutiv, legalizate;

c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului sau, după caz, copie legalizată de pe încheierea de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor;

d) copii de pe alte acte doveditoare privind înființarea, organizarea și exercitarea unor profesii în baza unor legi speciale;

e) un tabel cu structura și numărul personalului, din care să rezulte procentul de persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă din numărul total al angajaților; în tabel se va menționa data întocmirii;

f) precizări referitoare la activitățile/produsele/serviciile pe care le oferă entitatea care a solicitat autorizarea de funcționare ca unitate protejată;

g) copii de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap;

h) copii de pe certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ale persoanelor cu handicap angajate, respectiv autorizate, în termen de valabilitate;

i) copie de pe autorizația de funcționare vizată anual pentru asociațiile familiale sau pentru persoanele cu handicap care desfășoară activități economice independente.

Art. 4. -

(1) Dosarul va fi analizat de o comisie de autorizare, denumită în continuare comisie, care funcționează pe lângă Autoritate.

(2) Comisia va fi stabilită prin ordin al președintelui Autorității.

(3) Membrii comisiei nu beneficiază de indemnizație de ședință.

Art. 5. -

Comisia are următoarele atribuții principale:

a) asigură condițiile necesare pentru buna desfășurare a procesului de autorizare;

b) analizează dosarul depus de solicitant și întocmește în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului o notă prin care propune președintelui Autorității acordarea/neacordarea autorizației de funcționare ca unitate protejată;

c) ține evidența nominală a autorizațiilor eliberate într-un registru special, numerotat și ștampilat pe fiecare pagină.

Art. 6. -

(1) În baza notei întocmite de comisie, președintele Autorității va emite un ordin de autorizare sau, după caz, de neautorizare ca unitate protejată.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului, comisia va comunica răspunsul solicitantului.

(3) Persoana căreia i s-a respins cererea de autorizare poate depune contestație în termen de 15 zile, care se înregistrează la registratura Autorității.

(4) Contestația se soluționează de către președintele Autorității în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 7. -

Autorizația își păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispozițiile legale referitoare la funcționarea unităților protejate.

Art. 8. -

(1) Unitatea protejată are obligația ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul anterior să prezinte Autorității raportul de activitate care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) numărul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numărul total de angajați, pentru fiecare lună calendaristică;

b) domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate;

c) modalitatea de respectare a dispozițiilor legale referitoare la funcționarea unităților protejate;

d) numărul de contracte încheiate în sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În caz de neprezentare a raportului, președintele Autorității va dispune suspendarea autorizației.

(3) Pe perioada suspendării autorizației, unitatea protejată nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute de lege.

(4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate.

Art. 9. -

(1) Președintele Autorității dispune retragerea autorizației de funcționare ca unitate protejată, în situația în care unitatea protejată nu prezintă raportul de activitate conform prevederilor art. 8 alin. (4).

(2) Unitatea protejată poate solicita președintelui Autorității retragerea autorizației de funcționare ca unitate protejată.

Art. 10. -

(1) Autoritatea poate solicita Inspecției Sociale controlul respectării prevederilor legale de către unitățile protejate autorizate.

(2) La propunerea Inspecției Sociale în acest sens, Autoritatea poate suspenda autorizația, punându-i în vedere unității protejate să remedieze, în termen de 30 de zile, deficiențele constatate, sub sancțiunea retragerii autorizației.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...