Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene din 03.04.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează potrivit prezentei proceduri.

2. Cererea, însoțită de documentele prevăzute la pct. 49 alin. (5) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, se depune direct la registratura Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București sau la poștă, prin scrisoare recomandată.

Cererea poate fi depusă și prin împuternicit desemnat conform art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Documentele justificative, certificatul emis de statul membru în care persoana impozabilă este stabilită, precum și declarațiile în limba străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.1. De la registratură, cererea, însoțită de documentație, se repartizează Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Activității de metodologie și administrare a veniturilor statului, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile în Registrul de evidență a cererilor de rambursare, organizat potrivit anexei nr. 1a).

4.2. Numărul de înregistrare în Registrul de evidență se utilizează ca număr de referință și se înscrie pe toate documentele referitoare la modul de soluționare a cererii de rambursare respective.

5. Toate documentele anexate cererii de rambursare se scanează și se arhivează în format electronic.

6. La depunerea unei cereri de rambursare, compartimentul de specialitate verifică în evidențele proprii dacă respectiva persoană este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe sau contribuții, potrivit legilor speciale care prevăd înregistrarea directă.

7. Compartimentul de specialitate analizează documentația depusă de persoana impozabilă, verificând respectarea condițiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 49 alin. (1)-(9) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul analizei se consemnează într-un referat întocmit conform modelului din anexa nr. 1b).

8. În cazul în care există suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul directorului executiv adjunct coordonator, efectuarea unei cercetări la fața locului, potrivit art. 56 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la persoana impozabilă stabilită în România care a emis factura respectivă.

9. Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză și, după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la fața locului, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

Decizia se întocmește în două exemplare, se verifică și se vizează de șeful compartimentului de specialitate și se înaintează, împreună cu documentația, referatul de analiză și, după caz, procesul-verbal, spre aprobare directorului executiv adjunct coordonator.

Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10. În baza datelor din evidența analitică pe plătitor și a Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate întocmește Nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.

Nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se întocmește în 3 exemplare, se semnează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de directorul executiv adjunct coordonator.

Nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, aprobată, se transmite, pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie, în vederea efectuării compensării și/sau restituirii.

11. După efectuarea compensării și/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți două exemplare ale Notei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau ale Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând și data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de rambursare.

12. După operarea datelor privind soluționarea cererii de rambursare în evidența specială, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți arhivează dosarul solicitării.

Dosarul solicitării cuprinde:

- Cererea solicitantului;

- Referatul de analiză;

- Procesul-verbal privind rezultatul cercetării la fața locului, după caz;

- Decizia de rambursare;

- Nota privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau de rambursare.

13. După primirea Notei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de trezorerie, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți îl înștiințează pe solicitant despre modul de soluționare a cererii, prin transmiterea Deciziei de rambursare a TVA, a Notei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum și a documentației care evidențiază taxa a cărei rambursare a fost solicitată.

Toate documentele se ștampilează de către compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.

ANEXA Nr. 1a)

EVIDENȚA CERERILOR DE RAMBURSARE A TVA

Nr. crt. Nr. de referință Denumirea/ numele și prenumele solicitantului Codul de identificare fiscală din țara în care este stabilit Numărul și data înregistrării cererii de rambursare a TVA Suma solicitată Decizia organului fiscal*) Suma aprobată Diferențe constatate față de suma solicitată Data efectuării compensării și/sau restituirii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*) Se va completa cu: A - în cazul cererilor aprobate;
R - în cazul cererilor respinse.

ANEXA Nr. 1b)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București

Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

Nr.

Aprobat,
Conducătorul unității fiscale/
Director coordonator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat,
Șef compartiment specialitate,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ

A. Date de identificare ale persoanei impozabile

Cod de identificare fiscală .................................................

Denumire ....................................................................

Domiciliu fiscal ............................................................

B. Analiza documentară a cererii de rambursare aferentă lunii/perioadei ..... ............................................................ an ................

Au fost analizate următoarele documente:

În urma analizei s-au constatat următoarele:

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare []

b) Se transmite pentru efectuarea cercetării la fața locului []

Întocmit,
................................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...