Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA din 15.02.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Depunerea cererii și a documentelor justificative

1. Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență fiscală este înregistrată poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile stabilite în România, în sensul art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din același cod, în condițiile prevăzute de pct. 80 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;

- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

2. În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență fiscală este înregistrat, până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opțiunea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

3. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență fiscală este înregistrată ori la poștă, prin scrisoare recomandată.

4. Cererea va fi însoțită de documente din care să rezulte activitatea desfășurată și periodicitatea acesteia, și anume:

a) declarație pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfășurată;

b) balanțele de verificare întocmite pentru anul anterior;

c) jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;

d) alte documente pe care le consideră relevante pentru luarea deciziei.

5. Cererea se soluționează în termenul prevăzut la art. 681 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Analiza documentelor și emiterea deciziei

1. Zilnic, cererile contribuabililor împreună cu documentația anexată se transmit spre soluționare compartimentului analiză de risc din cadrul organului fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență fiscală este înregistrată, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Compartimentul de specialitate analizează cererea și documentele anexate, urmărind îndeplinirea condițiilor prevăzute la cap. I.

3.1. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informații suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

3.2. În acest caz, termenul prevăzut pentru soluționarea cererii se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 681 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Totodată, organul fiscal analizează comportamentul fiscal al persoanei impozabile, având în vedere următoarele:

a) îndeplinirea tuturor obligațiilor declarative și de plată, la data analizei;

b) existența unor fapte înscrise în cazierul fiscal.

5. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmește referatul de analiză prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.

6.1. În baza referatului de analiză, compartimentul de specialitate întocmește decizia privind perioada fiscală prevăzută în anexa nr. 3 la procedură, în două exemplare.

6.2. Referatul de analiză și decizia privind perioada fiscală se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

7. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică decizia prevăzută la pct. 6.1 persoanei impozabile potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribuții în gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile.

8.2. Dosarul solicitării, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atribuții în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

8.3. Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea persoanei impozabile;

- documentația anexată la cerere;

- referatul de analiză;

- un exemplar al deciziei privind perioada fiscală.

9. Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare și plată următoare datei comunicării deciziei și se menține pe durata păstrării condițiilor prevăzute la cap. I pct. 1.

10. La data modificării condițiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizia menționată mai sus, persoana impozabilă este obligată să înștiințeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declarații de mențiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA
a semestrului sau anului calendaristic
ANUL:
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
Solicit aprobarea utilizării ca perioadă fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată a:
semestrului calendaristic
anului calendaristic
Anexez următoarele documente:Numele persoanei care face cererea
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Cod MFP: 14.13.03.02/p

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE ......................................

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ............................................

Nr. ..........................

Avizat, Aprobat,
Șef compartiment specialitate, Conducătorul unității fiscale,
REFERAT DE ANALIZĂ
A. Date de identificare a persoanei impozabile
Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliu fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiect de activitate principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod id_link=1125899;CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Analiza documentară a Cererii nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /data
Au fost analizate următoarele documente:
-
-
-
C. Analiza informațiilor deținute de organul fiscal
Au fost analizate următoarele informații:
-
-
-
D. Concluzii:
a) Se propune aprobarea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală a semestrului/anului calendaristic []
b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele: []
Întocmit,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE . . . . . . . . . . . . . . Aprobat/Data . . . . . .
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducătorul unității fiscale,
Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . . . L.S.
DECIZIE PRIVIND PERIOADA FISCALĂ
Către:
Denumirea persoanei impozabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În baza art. 1561 din Legea id_link=1125900;nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a Cererii nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . , vă comunicăm:
- se aprobă perioada fiscală:
- semestrul calendaristic []
- anul calendaristic []
- nu se aprobă cererea []
Motivația respingerii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea perioadei fiscale aprobate prin prezenta decizie este valabilă de la data comunicării, pe durata păstrării condițiilor prevăzute la pct. 80 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din id_link=1125901;Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
La data modificării condițiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin prezenta decizie, persoana impozabilă este obligată să înștiințeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declarații de mențiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu prevederile id_link=1125902;art. 179 alin. (2) din Ordonanța Guvernului id_link=1125903;nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor id_link=1125904;art. 177 din același act normativ.
Verificat, Întocmit,
Funcția Funcția
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod MFP: 14.13.02.02/p

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...