Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08 octombrie 2007.

În vigoare de la 08 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (2) din Constituția României, republicată, statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, consacrându-se dreptul copiilor la ocrotire specială, sub forma alocațiilor acordate de stat, fără nicio discriminare sau condiționare. În prezent, alocația de stat pentru copii este plătită de mai mulți ordonatori de credite, ceea ce conduce la cheltuieli administrative și de gestionare nejustificat de mari. În plus, există un număr important de copii care, în funcție de participarea școlară, pot avea un parcurs variabil între sistemul de plată al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și cel al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, ceea ce conduce la întârzieri ale plății alocației de stat pentru perioade mai mari de timp.

Totodată, este necesară pregătirea preluării plății acestei prestații de către Agenția Națională pentru Prestații Sociale, care se înființează la începutul anului 2008, fapt pentru care este necesar a se adopta măsuri imediate pentru preluarea de la toți ordonatorii de credite a plății alocației de stat pentru copiii cu handicap, precum și pentru cei înscriși în unitățile școlare din subordinea altor organe ale administrației publice centrale de specialitate.

Neadoptarea cadrului normativ necesar, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanței de urgență, va conduce la imposibilitatea preluării în condiții optime a plății alocației de stat și, respectiv, la neasigurarea continuității plății acestei prestații pentru un număr mare de copii. Aceste elemente constituie situații extraordinare și vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani."

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii este de 0,35 lei lunar și se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse." Modificări (1)

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocația de stat pentru copii se plătește reprezentantului legal al copilului, stabilit în condițiile legii." Modificări (1)

4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) și (7), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(4) Alocația de stat pentru copiii prevăzuți la alin. (21) se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de către reprezentanții legali. Sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceștia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani, alocația de stat poate fi plătită direct acestuia, cu respectarea condiției prevăzute la alin. (3), sau, în funcție de opțiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

(5) Alocația de stat plătită în condițiile prevăzute la alin. (4) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.

(6) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (21), sumele cu titlu de alocație de stat plătite conform alin. (4) se fac venit la bugetul de stat.

(7) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (21) măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocația de stat se va acorda potrivit situației în care se află copilul."

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. - Modificări (1)

Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București comunică direcției de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, situația privind copiii care au decedat."

6. La articolul 6, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) și (21).

.....................................................................................................................

(4) Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii."

7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocație de stat pentru copii se face prin mandat poștal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocație de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la direcția teritorială."

8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Contestațiile formulate împotriva modului de stabilire și de plată a alocației de stat pentru copii se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare."

9. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Fondurile pentru plata alocației de stat pentru copii, precum și pentru cheltuielile cu administrarea și transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

(2) Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.

(3) În cazul achitării drepturilor de alocație de stat în cont curent personal sau cont de card, direcțiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între direcțiile teritoriale și unitățile bancare."

10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

În aplicarea prezentei legi, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a drepturilor se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. -

(1) În vederea efectuării de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse a plății alocației de stat pentru copii, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale care au în subordine unități de învățământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, vor pune la dispoziția direcțiilor teritoriale bazele de date complete cu beneficiarii alocației de stat pentru copii și reprezentanții legali ai acestora, până la data de 1 noiembrie 2007. Răspunderea asupra corectitudinii bazelor de date revine instituțiilor care le-au întocmit și predat.

(2) Elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii vor fi cuprinși în bazele de date furnizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

(3) Sumele aferente alocațiilor de stat pentru copii achitate din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, neridicate de către persoanele în drept, se utilizează în continuare, în cadrul termenului de prescripție prevăzut de lege, pentru plata acestor drepturi.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(3) se pot elabora instrucțiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului educației, cercetării și tineretului sau, după caz, al ministrului internelor și reformei administrative ori al ministrului apărării.

Art. III. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. IV. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

(2) Plata alocației de stat pentru copiii preluați de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, de la instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și de la celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale care au în subordine unități de învățământ, precum și pentru copiii cu handicap se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2008.

(3) Plata alocației de stat pentru copii în anul 2007, precum și a sumelor restante, cu respectarea termenelor de prescripție prevăzute de lege, se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

Începând cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocației de stat pentru copii, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, se stabilește la 32 lei.

Art. VI. -

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Pazstor Gabriela,
secretar de stat
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 octombrie 2007.

Nr. 97.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...