Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

Modificări (2), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 octombrie 2007 până la 26 ianuarie 2008, fiind abrogat prin Decizie 1133/2007.
Suspendat de la data 12 decembrie 2007 până la data 26 ianuarie 2008 prin Decizie 1133/2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că prin Decizia Curții Constituționale nr. 665/2007 s-au constatat neconstituționale dispozițiile art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, ceea ce înseamnă că în cazul urmăririi penale a foștilor membri ai Guvernului se aplică procedura excepțională prevăzută de Legea nr. 115/1999, republicată, care va avea drept consecință înmulțirea cazurilor în care această procedură se aplică,

necesitatea asigurării de urgență a unei proceduri echitabile și transparente, prin asigurarea independenței și imparțialității membrilor comisiei care analizează sesizarea și prin comunicarea către opinia publică a motivelor care au stat la baza deciziei privind urmărirea penală a unui membru al Guvernului,

apariția în practică a unor situații care nu au fost avute în vedere de legiuitor, cum ar fi existența unor sesizări privindu-l pe ministrul justiției sau pe ministrul internelor și reformei administrative, situație în care membrii comisiei speciale propuși de aceștia s-ar putea afla în situații de incompatibilitate, ceea ce ar putea determina blocarea activității comisiei,

evitarea deturnării acestei proceduri speciale de la scopul său, acela de protecție a membrilor Guvernului în cazul unor sesizări abuzive,

înlăturarea oricăror suspiciuni de influență politică asupra unei decizii care trebuie să fie una de natură juridică,

luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situații extraordinare ce vizează elemente de interes public, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Doctrină (1)

Articolul 16 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Președintele României este sesizat pentru a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului de către primul-ministru sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă sesizarea este făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acesta îl va informa concomitent și pe primul-ministru.

(2) Orice cetățean care are cunoștință despre săvârșirea unei fapte penale de către membrii Guvernului în exercițiul funcției lor se poate adresa primului-ministru sau procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a solicita sesizarea Președintelui României.

(3) În exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Președintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului, adresează ministrului justiției sau, după caz, primului-ministru o cerere în acest scop.

(4) Comisia specială este formată din 5 judecători, numiți pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit. Propunerile privind componența comisiei vor fi aprobate de către Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și vor fi înaintate de către Consiliul Superior al Magistraturii Președintelui României. Componența comisiei se aprobă prin decret al Președintelui României.

(5) Membrii comisiei speciale aleg un președinte, care prezidează ședințele acesteia. Ședințele comisiei speciale nu sunt publice.

(6) Membrul Guvernului pentru care s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie, de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a depune înscrisuri.

(7) Comisia specială, după analiza sesizării, a probelor administrate, a declarațiilor membrului Guvernului față de care se solicită urmărirea penală și a înscrisurilor depuse de acesta, întocmește un raport prin care propune Președintelui României urmărirea penală sau clasarea sesizării.

(8) Raportul comisiei speciale va cuprinde opinia majoritară a membrilor comisiei; opiniile separate se vor menționa distinct în cuprinsul acestuia.

(9) Președintele României hotărăște asupra raportului prezentat de comisia specială. Dacă Președintele României nu își însușește concluziile raportului, acesta este obligat să își argumenteze decizia în fapt și în drept. Argumentele de fapt și de drept se aduc, de îndată, la cunoștință publică.

(10) Concluziile raportului comisiei speciale se aduc la cunoștință publică. Acestea, precum și cererea Președintelui României formulată potrivit alin. (3) se comunică imediat de către Administrația Prezidențială mijloacelor de informare în masă.

(11) Dacă membrul Guvernului pentru care Președintele României a cerut urmărirea penală este deputat sau senator, ministrul justiției sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente să declanșeze procedura de adoptare a cererii de începere a urmăririi penale. Dispozițiile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător.

(12) În situația în care membrul Guvernului pentru care s-a făcut sesizarea este ministrul justiției, cererea formulată potrivit alin. (3) se adresează primului-ministru."

Art. II. - Doctrină (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Superior al Magistraturii va înainta Președintelui României propunerile pentru numirea membrilor comisiei speciale, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 115/1999, republicată, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, comisia specială constituită potrivit prevederilor anterioare își încetează activitatea.

(3) Sesizările aflate în curs de soluționare și pentru care nu s-a întocmit raportul prevăzut la art. 16 alin. (5) din vechea reglementare vor fi preluate de comisia specială constituită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. -

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
p. Ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul,
Cristina-Ancuța Pocora

București, 4 octombrie 2007.

Nr. 95.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
;
se încarcă...