Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale

Modificări (4), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 29 iunie 2007.

În vigoare de la 29 iunie 2007 până la 11 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 329/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, a fost prevăzută înființarea în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a Autorității Naționale pentru Serviciile Societății Informaționale, care urma să preia atribuțiile Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației în domeniul operării la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice. Până la această dată autoritatea nu a fost organizată, întrucât reanalizarea cadrului de funcționare a dus la concluzia necesității transformării acestei autorități în agenție, structură adecvată atribuțiilor pe care aceasta urmează să le îndeplinească.

Ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a acestei instituții, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale, denumită în continuare ASSI se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în scopul implementării și operării la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice. Modificări (1)

(2) ASSI are sediul în municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

(3) ASSI poate dispune de sedii teritoriale.

(4) ASSI își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(5) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ASSI se asigură integral din venituri proprii.

Art. 2. - Jurisprudență

În realizarea obiectului său de activitate, ASSI are următoarele atribuții principale:

a) dezvoltă și operează Sistemul e-guvernare, Sistemul electronic de achiziții publice și Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene, interjudețene limitrofe și interjudețene; Jurisprudență

b) reglementează activitățile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, în condițiile legii; Modificări (1)

c) implementează, coordonează și operează la nivel național sisteme informatice și de comunicații proprii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; Modificări (2)

d) colaborează cu instituții și organizații naționale, regionale și internaționale din domeniul său de competență;

e) înaintează către ministerul de specialitate propuneri de acte normative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice și al serviciilor societății informaționale; Modificări (1)

f) auditează, la cerere, performanța aplicațiilor și sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice;

g) selectează procesatorii de plăți online cu card în cadrul proiectului "Ghișeul virtual de plăți"; Modificări (1)

h) asigură recunoașterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

i) poate acorda consultanță de specialitate pentru instituții și organizații naționale, regionale și internaționale; Modificări (1)

j) poate încheia convenții, protocoale, înțelegeri cu instituțiile din țară care au atribuții în domeniu și cu instituțiile similare din străinătate, în condițiile legii; Modificări (1)

k) poate fi membru sau membru fondator al organizațiilor interne și internaționale de specialitate și poate participa la activitățile acestora; Modificări (1)

l) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectare și cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate;

m) urmărește interoperabilitatea aplicațiilor de guvernare prin mijloace electronice; Modificări (1)

n) întocmește rapoarte anuale asupra activității proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației;

o) exercită oricare alte activități stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3. -

(1) ASSI colaborează cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, având dreptul de a solicita și de a primi din partea acestora informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor sale.

(2) În activitatea sa ASSI este sprijinită de un comitet consultativ, format din 5 membri, dintre care unul este reprezentantul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, iar unul al Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

(3) Numirea membrilor și regulamentul de organizare și funcționare a comitetului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(4) ASSI poate prelua, în condițiile legii, infrastructuri de comunicații ale altor instituții publice. Modificări (1)

CAPITOLUL II Conducerea, structura organizatorică și asigurarea surselor de finanțare a activității

Art. 4. -

(1) Conducerea ASSI este asigurată de un președinte, ajutat de 2 vicepreședinți. Modificări (1)

(2) Președintele este ordonator de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice.

(3) La nivelul ASSI se constituie comisii tehnice pentru susținerea activității de reglementare și supraveghere. Membrii comisiilor vor fi nominalizați de conducătorii instituțiilor implicate.

(4) Prin decizie a președintelui ASSI se pot constitui comitete și pe alte domenii de activitate.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite decizii, care pot avea caracter normativ sau individual.

(6) Deciziile prin care se adoptă norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Președintele și vicepreședinții sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației. Modificări (1), Jurisprudență

(8) Numirea în funcție atât a președintelui, cât și a celor 2 vicepreședinți se face în urma susținerii și promovării unui concurs, în condițiile legii. Jurisprudență

(9) Salariul președintelui și al vicepreședinților se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației, în condițiile legii.

(10) Atribuțiile președintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a ASSI.

(11) Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale altei persoane din structura organizatorică a ASSI.

Art. 5. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale ASSI se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(2) La nivelul ASSI se pot constitui unități de management al proiectului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Veniturile proprii ale ASSI se asigură din următoarele surse:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează și operează, încasate potrivit legii;

b) tarife pentru activitățile desfășurate în domeniul său de activitate;

c) donații, legate și sponsorizări în condițiile legii;

d) credite interne și externe contractate în condițiile legii;

e) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii.

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția ASSI și se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 7. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al ASSI se aprobă potrivit dispozițiilor legale în vigoare în domeniul finanțelor publice.

(2) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 8. -

(1) Pentru efectuarea încasărilor și plăților necesare, ASSI dispune de conturi și subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului și la bănci comerciale, în condițiile legii.

(2) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare și pentru garantarea obligațiilor asumate, ASSI poate constitui depozite în condițiile legii.

(3) În cazuri întemeiate, în vederea exercitării atribuțiilor stabilite de lege în sarcina sa, ASSI poate contracta credite bancare sau împrumuturi interne sau externe, în lei sau în valută.

Art. 9. -

(1) Personalul ASSI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în condițiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.

(2) Pentru asigurarea continuității furnizării serviciilor, implementării și operării sistemelor informatice ale administrației publice ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul necesar este preluat, pe bază de protocol de predare-preluare, urmat de încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, cu menținerea nivelului de salarizare prevăzut prin actele normative în vigoare și a tuturor drepturilor dobândite în temeiul contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului ASSI se stabilesc prin fișa postului, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a ASSI.

(4) Angajarea, avansarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ASSI se aprobă prin decizie a președintelui, în condițiile legii.

(5) Salarizarea personalului ASSI se face conform reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 10. -

(1) Pentru desfășurarea activităților specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, imobilul clădire și teren din București, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel național a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activități, sursele de finanțare aferente atribuțiilor specifice, o cotă parte stabilită prin protocol, din disponibilitățile bugetare existente și din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, precum și un număr de 10 autoturisme cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe lună. Modificări (1)

(2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Virarea sumelor prevăzute la alin. (1) în contul ASSI se va efectua, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului de predare-preluare, din disponibilitățile bugetare existente.

(4) Consumul mediu de carburant pe autovehicul este de 350 de litri pe lună.

(5) Nu se consideră depășiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat prin prezentul act normativ.

(6) Paza sediilor ASSI se organizează și se efectuează cu efective de jandarmi.

Art. 11. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(3) Atribuțiile specifice în domeniul operării la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației se preiau de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și se exercită prin Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale, care se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, finanțată integral din venituri proprii."

2. Alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.

3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(5) Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, imobilul situat în municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilitățile bugetare existente și din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum și sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, aferente atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) și altor domenii conexe."

4. La articolul 30 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației» se înlocuiește cu denumirea «Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, prin Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale», în cazul atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3)."

Art. 12. -

Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are în subordine Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale și în coordonare directă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București și Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, instituții prevăzute în anexele nr. 3 și 5."

2. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației", cu următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 5

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea
Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației:
Nr. crt. Denumirea unității
1. Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale"

Art. 13. -

Alin. (1) al art. 72 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 72. -

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, acesta din urmă putând delega atribuțiile prevăzute personalului Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul interimar al comunicațiilor
și tehnologiei informației,
Laszlo Borbely
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 iunie 2007

Nr. 73.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...