Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că de la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplină cu acquis-ul comunitar a legislației naționale din domeniul transporturilor, inclusiv în ceea ce privește permisul de conducere,

ținând cont de prevederile art. 53 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, care face parte integrantă din Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 care prevede obligația pentru România de a pune în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, de la data aderării, dispozițiilor directivelor și deciziilor,

luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea transpunerii art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) și art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, care să asigure exercitarea de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene a dreptului de a obține în România permis de conducere, precum și recunoașterea și preschimbarea permiselor de conducere naționale pe care le dețin,

în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din Tratatul de aderare și din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligația ce incumbă statului român de a comunica măsurile naționale de executare către Comisia Europeană,

având în vedere notificarea Comisiei Europene de punere în întârziere, ca fază premergătoare a declanșării procedurii de infringement, prevăzută de art. 226 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, pentru necomunicarea măsurilor de transpunere integrală de către România a Directivei Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere și ținând cont de necesitatea de a comunica în cel mai scurt timp către Comisia Europeană faptul că respectivele dispoziții au fost transpuse în legislația română,

ținând seama de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligații va avea ca efect declanșarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare a României,

se impune adoptarea, în regim de urgență, a prezentului act normativ, care are drept scop transpunerea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) și art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.

În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Se interzic amplasarea construcțiilor de orice fel și practicarea actelor de comerț pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condițiile în care acestea ar afecta siguranța circulației pietonilor și vehiculelor."

2. La articolul 6, punctul 13 se abrogă.

3. La articolul 6, punctele 19 și 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedește consumul de produse ori substanțe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezența în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulație;

20. mijloc tehnic omologat și verificat metrologic - dispozitivul care stabilește concentrația de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;". Jurisprudență

4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul și tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, omologate."

5. Alineatele (4) și (10) ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni și emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

.....................................................................................................................

(10) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea."

6. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autovehiculele și remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții și pot, după caz, să fie înmatriculate în condițiile prevăzute la alin. (1)."

7. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorității competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condițiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz."

8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

(1) Persoanele cu domiciliul sau reședința în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni sau care au rezidența normală în România pot solicita obținerea permisului de conducere la autoritățile competente să le examineze.

(2) Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, prin rezidență normală se înțelege locul unde o persoană locuiește în mod obișnuit, adică cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic, datorită unor legături personale și profesionale sau, în cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strânse între acestea și locul în care locuiesc."

9. Alineatele (1), (4), (5) și (6) ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Examinarea pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanții își au domiciliul, reședința ori rezidența normală sau, în cazul celor aflați la studii în România potrivit art. 231 alin. (1), de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituția de învățământ.

.....................................................................................................................

(4) În cazul cetățenilor străini care își stabilesc domiciliul sau reședința în România, precum și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidența normală sau care se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulație internațională.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum și la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susținerea unui nou examen, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obținerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau pentru o infracțiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulație, cu excepția cazurilor când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1)."

10. Articolul 27 se abrogă.

11. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ține de către poliția rutieră, în condiții stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative."

12. La articolul 32 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite ori care însoțesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului și depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum și tractoarele care tractează utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depășite."

13. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Vitezele maxime admise în afara localităților pentru categoriile și subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt următoarele:

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A și B;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D și subcategoria D1;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 și C1;

d) 45 km/h, pentru tractoare și mopede."

14. Alineatele (1) și (2) ale articolului 52 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliția rutieră.

(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic."

15. Alineatele (1) și (2) ale articolului 57 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) La intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condițiile stabilite prin regulament.

(2) La intersecțiile cu circulație dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicațiile ori semnalele polițistului rutier."

16. Alineatele (1) și (2) ale articolului 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Au regim de circulație prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b), atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcțiune semnalele luminoase și sonore.

(2) Conducătorii autovehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulație, cu excepția celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență."

17. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

(1) Poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar se suportă de către deținătorul acestuia.

(3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliția rutieră în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament."

18. Alineatul (2) al articolului 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparținând Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază."

19. Alineatele (1) și (2) ale articolului 71 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Sunt interzise accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală, a mașinilor și utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole și forestiere, a animalelor de povară, de tracțiune sau de călărie, precum și a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naționale, în municipii și pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să amenajeze, cu acordul administratorului drumului public și avizul poliției rutiere, drumuri laterale, căi de acces către aceste drumuri, precum și locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulației animalelor și vehiculelor prevăzute la alin. (1), semnalizate corespunzător."

20. La articolul 75, litera d) se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 76. -

(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii."

22. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 79. -

(1) Conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt obligați:

a) să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezența;

b) să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se exceptează de la obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. b):

a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condițiile legii;

b) conducătorul de vehicul care deține o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulație a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul."

23. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 80. -

(1) Proprietarul, deținătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă, tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulație este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligația prezentării la unitatea de poliție dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective."

24. Articolul 801 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 801. -

În situațiile prevăzute la art. 79 și 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliție sau, după caz, de societățile din domeniul asigurărilor."

25. După articolul 801 se introduce un nou articol, articolul 802, cu următorul cuprins:

"

Art. 802. -

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparații la vehicule avariate au obligația să țină evidența proprie a reparațiilor executate, potrivit legii, și să comunice de îndată, la cererea poliției rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta."

26. Alineatele (2) și (3) ale articolului 81 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăților din domeniul asigurărilor, poliția rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.

(3) La solicitarea poliției rutiere, societățile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidența acestora sau alte date expres cerute, în condițiile legii."

27. Alineatul (3) al articolului 82 se abrogă.

28. Alineatul (5) al articolului 82 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Persoanele care și-au stabilit domiciliul ori reședința sau, după caz, au rezidența normală în România pot să își înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au domiciliul, reședința sau, după caz, rezidența normală."

29. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

(1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 20 și art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere naționale valabile, eliberate de autoritățile:

a) statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2);

b) statelor membre ale Uniunii Europene;

c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere național eliberat de autoritățile unui stat care nu este membru al Convenției asupra circulației rutiere și nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto trebuie să posede și permis de conducere internațional.

(3) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la alin. (1), precum și cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, deținute de persoane care au domiciliul, reședința sau rezidența normală în România, pot fi preschimbate cu documente similare românești, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

30. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Neîndeplinirea de către unitatea de asistență medicală autorizată care a efectuat examenul de specialitate a obligației de a comunica poliției rutiere faptul că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecțiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepsește cu amendă."

31. Alineatul (2) al articolului 93 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii, fără documentele de constatare eliberate de poliția rutieră sau, după caz, de societățile din domeniul asigurărilor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

32. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.

33. La articolul 96 alineatul (2), litera f) se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

34. Alineatul (4) al articolului 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către șeful poliției rutiere din județul sau municipiul București care îl are în evidență pe titularul permisului de conducere."

35. Partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (2), (3) și (6) ale articolului 97 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 97. -

(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, polițistul rutier dispune și una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

.....................................................................................................................

(2) Reținerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către polițistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație.

(3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consideră suspendare, conform dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. b).

.....................................................................................................................

(6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabilește prin regulament."

36. La articolul 97 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar."

37. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

8. nerespectarea obligației pasagerilor aflați într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranță omologate;

9. nerespectarea obligației de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecție omologată;".

38. La articolul 100 alineatul (1), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare;".

39. La articolul 100 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) neprezentarea la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2)."

40. La articolul 101 alineatul (1), punctul 2 se abrogă.

41. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

"

18. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)."

42. La articolul 102, punctele 2, 13 și 30 ale alineatului (1), precum și litera d) a alineatului (3) se abrogă.

43. La articolul 103 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane și instanța de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulație încălcată prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce."

44. După alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta."

45. Alineatul (6) al articolului 103 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, rezidența normală, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere."

46. Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 104. -

La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dar nu mai puțin de 30 de zile, în condițiile prevăzute în regulament."

47. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 106. -

(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

a) când permisul de conducere i-a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) când fapta a fost urmărită ca infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, iar instanța de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal;

c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungește cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație."

48. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

8. oprirea neregulamentară;

9. folosirea incorectă a luminilor de drum față de autovehiculul care circulă în fața sa, în aceeași direcție de mers."

49. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:

"

7. staționarea neregulamentară;

8. folosirea luminilor de ceață în alte condiții decât pe timp de ceață;".

50. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului;".

51. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuțele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;".

52. Alineatul (8) al articolului 109 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Amenzile privind circulația pe drumurile publice se achită în condițiile legii și se fac venit integral la bugetele locale."

53. Alineatele (3), (4), (5) și (6) ale articolului 111 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și art. 102 alin. (3) lit. a)-c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulație, eliberându-se dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, în condițiile stabilite în regulament.

(5) În situațiile prevăzute la art. 85 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) și la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.

(6) Prelungirea dreptului de circulație, atunci când dovada înlocuitoare eliberată în condițiile alin. (4) prevede acest drept, se poate dispune, cu câte 30 de zile, de către șeful poliției rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instanței de judecată care soluționează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale ori scoaterii de sub urmărire penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești."

54. La articolul 113 alineatul (1), literele b) și d) se abrogă.

55. După alineatul (1) al articolului 113 se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(12) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Poliției Române comunică sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul."

56. La articolul 114 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."

57. Articolul 118 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 118. -

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.

(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care va efectua mențiunile în evidențe și îi va restitui permisul de conducere.

(4) În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pentru a preda permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce."

58. Alineatele (1) și (2) ale articolului 120 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 120. -

(1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(2) Procesele-verbale ale cetățenilor străini sau ale cetățenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidența normală în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către poliția rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Poliției Române."

59. Alineatul (1) al articolului 121 se abrogă.

Art. II. -

Prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 801, art. 802, art. 81 alin. (3) și art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispozițiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulație din care au rezultat numai pagube materiale.

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) și art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 237 din 28 august 1991, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 iunie 2007.

Nr. 69.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...