Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică

Modificări (7), Puneri în aplicare (3), Referințe (47), Derogări (16), Librăria Indaco (1), Reviste (3), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- comisioanele de neutilizare plătite în prezent ca urmare a netragerii la timp a sumelor aferente împrumuturilor contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate ordonatorilor principali de credite;

- necesitatea asigurării finanțării deficitului bugetului de stat în condiții cât mai eficiente și în condițiile limitării riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale prin preluarea cât mai rapidă a operațiunilor de natura datoriei publice guvernamentale de către Ministerul Economiei și Finanțelor, atât pentru portofoliul existent, cât și pentru noile împrumuturi;

- complexitatea și dimensiunea operațiunilor și demersurilor necesar a fi realizate în vederea preluării începând cu anul 2008 a operațiunilor specifice datoriei publice guvernamentale contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență fie de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, respectiv semnarea protocoalelor de predare-primire cu ordonatorii principali de credite, modificarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și a actelor normative de aprobare ori de ratificare a acestora, precum și sincronizarea acestora cu etapele și calendarul procesului de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2008, pentru care termenul limită de depunere la Guvern este 30 septembrie 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul Puneri în aplicare (1)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul general și principiile administrării datoriei publice.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autorizare bugetară permanentă - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse în bugetul de stat aferente plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale în vigoare;

b) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări - organismul care avizează condițiile financiare privind emiterea de garanții de stat, precum și acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligații de natura datoriei publice guvernamentale, ale cărui componență și competențe se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) datorie publică - totalitatea obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și locale; Reviste (1)

d) datorie publică guvernamentală - totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei și Finanțelor, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

e) datorie publică locală - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor și la nivelul unității administrativ-teritoriale de către autoritățile administrației publice locale, din comisioanele încasate de la subîmprumutați/garantați de Guvern, respectiv de la garantații de către autoritățile administrației publice locale, precum și din alte surse prevăzute de lege; Reviste (1)

g) garantat - persoana juridică pentru care se prevede ca rambursarea finanțării garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul garanțiilor acordate unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale, precum și din veniturile operatorilor economici și ale serviciilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de garanțiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă din surse proprii;

h) garanție - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, sau de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neonorate ale garantatului, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Reviste (1)

i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, ori de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru o perioadă determinată;

j) subîmprumut - finanțare rambursabilă angajată de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor și transferată către subîmprumutat prin acordul de împrumut subsidiar; Reviste (1)

k) subîmprumutat - persoană juridică ce beneficiază de împrumuturi angajate de Ministerul Economiei și Finanțelor și a căror rambursare se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale. Reviste (1)

CAPITOLUL II Datoria publică guvernamentală

ARTICOLUL 3 Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1)

(1) În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor are ca obiectiv asigurarea necesităților de finanțare guvernamentală în condițiile minimizării costurilor pe termen lung și limitării riscurilor implicate.

(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea în vedere reglementările în materie ale instituțiilor europene abilitate.

(3) În cazul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor poate încheia acorduri cu instituțiile financiare, în vederea utilizării de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilatarelă a obligațiilor rezultate între părțile participante, astfel încât să rezulte periodic o singură obligație finală netă a uneia dintre părți, în conformitate cu legislația în materie în vigoare și în baza normelor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(4) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, cu consultarea Băncii Naționale a României, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului și spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare o impun.

(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile alin. (1), reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului Trezoreriei Statului. Modificări (1)

ARTICOLUL 4 Contractarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Reviste (1)

(1) Guvernul este autorizat să angajeze în numele și în contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în următoarele scopuri: Reviste (2)

a) finanțarea deficitului bugetului de stat, finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație, finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat din exercițiul curent;

b) refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;

c) menținerea în permanență a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu criteriile prevăzute în normele metodologice elaborate în conformitate cu art. 12 alin. (1);

d) finanțarea pe bază de lege a unor programe/proiecte sau a altor necesități prioritare pentru economia românească. Reviste (1)

(2) În cazul alin. (1) lit. d), beneficiarii garanțiilor de stat, precum și subîmprumutații se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin lege, numai după obținerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. Derogări (3), Reviste (1)

(3) Autoritățile administrației publice centrale nu pot fi beneficiari ai garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei și Finanțelor contractează împrumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evoluția disponibilităților existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și de evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat în decursul acelui an.

(5) Finanțările rambursabile contractate de la organismele financiare internaționale destinate finanțării deficitului bugetului de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(6) Modalitatea de aprobare a operațiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabilește prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

ARTICOLUL 5 Rambursarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agențiile de rating pentru evaluarea riscului de țară, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului și alte cheltuieli legate de angajarea finanțărilor rambursabile în numele și contul statului vor fi plătite din bugetul de stat. Modificări (1), Reviste (1)

(2) În vederea plății serviciului datoriei publice guvernamentale, se acordă autorizare bugetară permanentă pentru efectuarea acestor cheltuieli.

(3) Sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele:

a) disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finanțările rambursabile angajate în numele statului pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale;

c) cheltuielile prevăzute cu această destinație în bugetul de stat;

d) sumele încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor de la subîmprumutați, în baza acordurilor încheiate cu aceștia, cu respectarea condițiilor acordurilor prin care au fost angajate finanțările rambursabile;

e) sumele prevăzute în bugetele persoanelor juridice care au contractat finanțări rambursabile cu garanția statului;

f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor pentru situațiile în care garantații/subîmprumutații nu își onorează obligațiile prevăzute în acordurile încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor;

g) alte surse, în condițiile legii.

(4) Banca Națională a României, în baza convențiilor încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor, poate acționa ca agent al statului în rambursarea datoriei publice guvernamentale contractate în altă monedă decât moneda națională, precum și în organizarea licitațiilor de titluri de stat pe piața internă. Reviste (1)

(5) Pentru activitățile derulate de către Banca Națională a României, în conformitate cu alin. (4), în calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale și pentru plasarea către terți a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este stabilit prin convenție între cele două părți.

ARTICOLUL 6 Fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garanțiile de stat, precum și din subîmprumuturi se constituie fondul de risc.

(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitățile administrativ-teritoriale se stabilește la un nivel inferior celui calculat în conformitate cu procedurile prevăzute în normele metodologice emise în baza art. 12 alin. (1), prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finanțe publice locale, înființat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

(3) Sursele fondului de risc sunt:

a) sumele încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutați/garantați de stat;

b) sumele încasate de la subîmprumutați/garantați de stat, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile garantate sau subîmprumutate de stat, plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în numele garantatului ori al subîmprumutatului;

c) dobânzi la disponibilitățile aflate în contul fondului de risc;

d) majorări de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;

e) sume recuperate conform legii;

f) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop.

(4) Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligațiilor aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.

(5) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor.

(6) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul de stat în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitățile rămase în fondul de risc la sfârșitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

ARTICOLUL 7 Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor
în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat
Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Reviste (1)

(1) Sumele plătite la scadențe de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, precum și majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se individualizează sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Modificări (1)

(2) Cu sumele recuperate în condițiile prezentului articol se reîntregește disponibilul fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală.

ARTICOLUL 8 Raportarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1)

Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează anual raportul privind datoria publică guvernamentală și îl transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobată a raportului este transmisă spre informare Parlamentului, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului următor celui de raportare.

CAPITOLUL III Sancțiuni

ARTICOLUL 9

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor rambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, care are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepsește.

ARTICOLUL 10

(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările rambursabile contractate direct sau garantate de stat ori de unitățile administrativ-teritoriale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepsește.

ARTICOLUL 11 Puneri în aplicare (1)

(1) Nerespectarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică, conform normelor emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 15.000 lei. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale împuternicite, în condițiile legii.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 12 Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Guvernul aprobă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Modalitățile de înregistrare și raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

ARTICOLUL 13 Puneri în aplicare (1)

Pentru contractarea și administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

ARTICOLUL 14 Modificări (1), Referințe (4), Reviste (1)

(1) Începând cu anul 2008, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii de credite cu sau fără garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) obligațiile de natura datoriei publice contractate pentru finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Puneri în aplicare (1)

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale, a fondurilor necesare efectuării plății serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe și interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(4) Începând cu anul 2008, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturi interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete. Puneri în aplicare (1)

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei publice guvernamentale. Puneri în aplicare (1)

(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 30 noiembrie 2007. Puneri în aplicare (1)

(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol, se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite implicați în aplicarea acestor prevederi. Puneri în aplicare (1)

(9) Până la data de 1 octombrie 2007, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține acordul finanțatorilor externi, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

ARTICOLUL 15

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) și d), iar din alin. (2) - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, se consideră trimitere la art. 3 din prezenta ordonanță de urgență.

(3) Procedurile de contractare a datoriei publice, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.

(4) Derularea împrumuturilor active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va face conform procedurilor stabilite prin legislația aplicabilă până la acea dată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14. Derogări (1)

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 27 iunie 2007.

Nr. 64.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
Sprijin pentru deținătorii de credite imobiliare în valută
Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată/Sur les risques dans les contrats publics financés par des fonds privés/About risks in the privately financed public contracts
Referințe în cărți:
Drept financiar
;
se încarcă...