Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 64/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 12 Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Guvernul aprobă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Modalitățile de înregistrare și raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

ARTICOLUL 13 Puneri în aplicare (1)

Pentru contractarea și administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

ARTICOLUL 14 Modificări (1), Referințe (4), Reviste (1)

(1) Începând cu anul 2008, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii de credite cu sau fără garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) obligațiile de natura datoriei publice contractate pentru finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Puneri în aplicare (1)

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale, a fondurilor necesare efectuării plății serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe și interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(4) Începând cu anul 2008, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturi interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete. Puneri în aplicare (1)

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei publice guvernamentale. Puneri în aplicare (1)

(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 30 noiembrie 2007. Puneri în aplicare (1)

(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol, se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite implicați în aplicarea acestor prevederi. Puneri în aplicare (1)

(9) Până la data de 1 octombrie 2007, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține acordul finanțatorilor externi, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

ARTICOLUL 15

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) și d), iar din alin. (2) - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, se consideră trimitere la art. 3 din prezenta ordonanță de urgență.

(3) Procedurile de contractare a datoriei publice, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.

(4) Derularea împrumuturilor active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va face conform procedurilor stabilite prin legislația aplicabilă până la acea dată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14. Derogări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2007:
Dispoziții generale
Datoria publică guvernamentală
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
;
se încarcă...