Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 64/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul Puneri în aplicare (1)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul general și principiile administrării datoriei publice.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autorizare bugetară permanentă - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse în bugetul de stat aferente plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale în vigoare;

b) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări - organismul care avizează condițiile financiare privind emiterea de garanții de stat, precum și acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligații de natura datoriei publice guvernamentale, ale cărui componență și competențe se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) datorie publică - totalitatea obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și locale; Reviste (1)

d) datorie publică guvernamentală - totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei și Finanțelor, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

e) datorie publică locală - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor și la nivelul unității administrativ-teritoriale de către autoritățile administrației publice locale, din comisioanele încasate de la subîmprumutați/garantați de Guvern, respectiv de la garantații de către autoritățile administrației publice locale, precum și din alte surse prevăzute de lege; Reviste (1)

g) garantat - persoana juridică pentru care se prevede ca rambursarea finanțării garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul garanțiilor acordate unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale, precum și din veniturile operatorilor economici și ale serviciilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de garanțiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă din surse proprii;

h) garanție - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, sau de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neonorate ale garantatului, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; Reviste (1)

i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, ori de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru o perioadă determinată;

j) subîmprumut - finanțare rambursabilă angajată de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor și transferată către subîmprumutat prin acordul de împrumut subsidiar; Reviste (1)

k) subîmprumutat - persoană juridică ce beneficiază de împrumuturi angajate de Ministerul Economiei și Finanțelor și a căror rambursare se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2007:
Dispoziții generale
Datoria publică guvernamentală
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
;
se încarcă...