Datoria publică guvernamentală | Ordonanță de urgență 64/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Datoria publică guvernamentală

ARTICOLUL 3 Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1)

(1) În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor are ca obiectiv asigurarea necesităților de finanțare guvernamentală în condițiile minimizării costurilor pe termen lung și limitării riscurilor implicate.

(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea în vedere reglementările în materie ale instituțiilor europene abilitate.

(3) În cazul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor poate încheia acorduri cu instituțiile financiare, în vederea utilizării de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilatarelă a obligațiilor rezultate între părțile participante, astfel încât să rezulte periodic o singură obligație finală netă a uneia dintre părți, în conformitate cu legislația în materie în vigoare și în baza normelor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(4) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, cu consultarea Băncii Naționale a României, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului și spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare o impun.

(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile alin. (1), reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului Trezoreriei Statului. Modificări (1)

ARTICOLUL 4 Contractarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Reviste (1)

(1) Guvernul este autorizat să angajeze în numele și în contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în următoarele scopuri: Reviste (2)

a) finanțarea deficitului bugetului de stat, finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație, finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat din exercițiul curent;

b) refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;

c) menținerea în permanență a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu criteriile prevăzute în normele metodologice elaborate în conformitate cu art. 12 alin. (1);

d) finanțarea pe bază de lege a unor programe/proiecte sau a altor necesități prioritare pentru economia românească. Reviste (1)

(2) În cazul alin. (1) lit. d), beneficiarii garanțiilor de stat, precum și subîmprumutații se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin lege, numai după obținerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. Derogări (3), Reviste (1)

(3) Autoritățile administrației publice centrale nu pot fi beneficiari ai garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei și Finanțelor contractează împrumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evoluția disponibilităților existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și de evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat în decursul acelui an.

(5) Finanțările rambursabile contractate de la organismele financiare internaționale destinate finanțării deficitului bugetului de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(6) Modalitatea de aprobare a operațiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabilește prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

ARTICOLUL 5 Rambursarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agențiile de rating pentru evaluarea riscului de țară, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului și alte cheltuieli legate de angajarea finanțărilor rambursabile în numele și contul statului vor fi plătite din bugetul de stat. Modificări (1), Reviste (1)

(2) În vederea plății serviciului datoriei publice guvernamentale, se acordă autorizare bugetară permanentă pentru efectuarea acestor cheltuieli.

(3) Sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele:

a) disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finanțările rambursabile angajate în numele statului pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale;

c) cheltuielile prevăzute cu această destinație în bugetul de stat;

d) sumele încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor de la subîmprumutați, în baza acordurilor încheiate cu aceștia, cu respectarea condițiilor acordurilor prin care au fost angajate finanțările rambursabile;

e) sumele prevăzute în bugetele persoanelor juridice care au contractat finanțări rambursabile cu garanția statului;

f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor pentru situațiile în care garantații/subîmprumutații nu își onorează obligațiile prevăzute în acordurile încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor;

g) alte surse, în condițiile legii.

(4) Banca Națională a României, în baza convențiilor încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor, poate acționa ca agent al statului în rambursarea datoriei publice guvernamentale contractate în altă monedă decât moneda națională, precum și în organizarea licitațiilor de titluri de stat pe piața internă. Reviste (1)

(5) Pentru activitățile derulate de către Banca Națională a României, în conformitate cu alin. (4), în calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale și pentru plasarea către terți a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este stabilit prin convenție între cele două părți.

ARTICOLUL 6 Fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garanțiile de stat, precum și din subîmprumuturi se constituie fondul de risc.

(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitățile administrativ-teritoriale se stabilește la un nivel inferior celui calculat în conformitate cu procedurile prevăzute în normele metodologice emise în baza art. 12 alin. (1), prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finanțe publice locale, înființat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

(3) Sursele fondului de risc sunt:

a) sumele încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutați/garantați de stat;

b) sumele încasate de la subîmprumutați/garantați de stat, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile garantate sau subîmprumutate de stat, plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în numele garantatului ori al subîmprumutatului;

c) dobânzi la disponibilitățile aflate în contul fondului de risc;

d) majorări de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;

e) sume recuperate conform legii;

f) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop.

(4) Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligațiilor aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.

(5) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor.

(6) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul de stat în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitățile rămase în fondul de risc la sfârșitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

ARTICOLUL 7 Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor
în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat
Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Reviste (1)

(1) Sumele plătite la scadențe de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, precum și majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se individualizează sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Modificări (1)

(2) Cu sumele recuperate în condițiile prezentului articol se reîntregește disponibilul fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală.

ARTICOLUL 8 Raportarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1)

Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează anual raportul privind datoria publică guvernamentală și îl transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobată a raportului este transmisă spre informare Parlamentului, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului următor celui de raportare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2007:
Dispoziții generale
Datoria publică guvernamentală
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
Sprijin pentru deținătorii de credite imobiliare în valută
Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată/Sur les risques dans les contrats publics financés par des fonds privés/About risks in the privately financed public contracts
Referințe în cărți:
Drept financiar
;
se încarcă...