SPECII de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică | Ordonanță de urgență 57/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3 -
SPECII
de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică

Interpretare

1. Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea rețelei "NATURA 2000".

2. Speciile prezentate în anexă sunt indicate:

a) prin numele speciei ori subspeciei; sau

b) prin toate speciile care aparțin unui taxon mai mare sau unei părți din acel taxon.

3. Simboluri Modificări (1)

Un asterisc înaintea numelui speciilor semnifică faptul că este o specie prioritară.

a) ANIMALE VERTEBRATE

MAMIFERE

CHIROPTERA

Rhinolophidae

- Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă al lui Blasius)

- Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă)

- Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă)

- Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)

- Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely)

Vespertilionidae

- Barbastella barbastellus (Liliac cârn)

- Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi)

- Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari)

- Myotis blythi (Liliac comun mic)

- Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi)

- Myotis dasycneme (Liliac de iaz)

- Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu)

- Myotis myotis (Liliac comun)

RODENTIA

Sciuridae

- Spermophilus citellus (Citellus citellus) (Popândău/Șuită)

Cricetidae

- Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc)

Microtidae

- Microtus tatricus (Șoarece de Tatra)

Zapodidae

- Sicista subtilis (Șoarece săritor de stepă)

Castoridae

- Castor fiber (Castor)

CARNIVORA

Canidae Modificări (1)

- Canis lupus (Lup)

Ursidae

- * Ursus arctos (Urs brun)

Mustelidae Modificări (1)

- * Lutra lutra (Vidră, Lutră) Modificări (1)

- * Mustela lutreola (Noriță, Nurcă, Vidră mică, Dihor de apă)

- Vormela peregusna (Dihor pătat)

- Mustela eversmanni (Dihor de stepă)

Felidae

- Lynx lynx (Râs)

Phocidae

- * Monachus monachus (Vacă de mare, Focă cu burtă albă)

ARTILODACTYLA

Bovidae

- * Bison bonasus (Zimbru)

CETACEA

- Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)

- Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare)

PĂSĂRI

GAVIIFORMES

Gavidae

- Gavia stellata (Fundac mic)

- Gavia arctica (Fundac polar, Cufundac)

- Gavia immer (Cufundac mare)

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

- Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic)

Pelecanidae

- Pelecanus onocrotalus (Pelican comun)

- Pelecanus crispus (Pelican creț)

CICONIFORMES

Ardeidae

- Botaurus stellaris (Bou de baltă, Buhai de baltă)

- Ixobrychus minutus (Stârc pitic)

- Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte)

- Ardeola ralloides (Stârc galben)

- Egretta garzetta (Egretă mică)

- Egretta alba (Egretă mare)

- Ardea purpurea (Stârc roșu)

Ciconiidae

- Ciconia nigra (Barză neagră)

- Ciconia ciconia (Barză albă)

Threskiornithidae

- Plegadis felcinellus (fiigănuș, Ibis negru)

- Platalea leucorodia (Lopătar, Stârc lopătar)

ANSERIFORMES

Anatidae

- Cygnus cygnus (Lebădă de iarnă)

- Anser erythropus (Gârliță mică)

- Branta ruficollis (Gâscă cu gât roșu)

- Tadorna ferruginea (Călifar roșu)

- Aythya nyroca (Rață roșie, Rață cu ochii albi)

- Oxyura leucocephala (Rață cu cap alb)

FALCONIFORMES

Accipitridae

- Pernis apivorus (Viespar)

- Milvus migrans (Gaie brună, Gaie neagră)

- Milvus milvus (Gaie roșie, Șorliță)

- Haliaeetus albicilla (Codalb)

- Neophron percnopterus (Hoitar)

- Gypaetus barbatus (Zăganul, Vulturul bărbos)

- Aegypius monachus (Vultur pleșuv brun, Vultur negru)

- Gyps fulvus (Vultur pleșuv sur)

- Circaetus gallicus (Șerpar)

- Circus aeruginosus (Erete de stuf)

- Circus cyaneus (Erete vânăt)

- Circus macrourus (Erete alb)

- Circus pygargus (Erete sur)

- Accipiter brevipes (Uliu cu picioare scurte)

- Buteo rufinus (Șorecar mare)

- Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)

- Aquila clanga (Acvilă țipătoare mare)

- Aquila heliaca (Acvilă de câmp)

- Aquila chrysaetos (Acvilă de munte)

- Hieraaetus pennatus (Acvilă pitică, Acvilă mică)

Pandionidae

- Pandion haliaetus (Vultur pescar, Uligan pescar)

Falconidae

- Falco naumanni (Vânturel, Vinderel mic)

- Falco vespertinus (Șoimuleț, Vânturel de seară)

- Falco cherrug (Șoim dunărean)

- Falco peregrinus (Șoim călător)

GALLIFORMES

Tetraornidae

- Tetrao tetrix tetrix (Cocoș de mesteacăn)

- Tetrao urogallus (Cocoș de munte)

GRUIFORMES

Rallidae

- Porzana porzana (Cresteț pestriț, Cresteluț pestriț)

- Porzana parva (Cresteluț mijlociu, Cresteț mijlociu, Cresteț cenușiu)

- Porzana pussilla (Cresteluț pitic, Cresteț pitic)

- Crex crex (Cristei de câmp, Cârstei de câmp)

Gruidae

- Grus grus (Cocor)

Otididae

- Otis tarda (Dropie)

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

- Recurvirostra avosetta (Ciocîntors)

- Himantopus himantopus (Piciorong, Cătăligă)

Burhinidae

- Burhinus oedicnemus (Pasărea ogorului)

Glareolidae

- Glareola pratincola (Ciovlică ruginie)

Charadriidae

- Pluvialis apricaria (Ploier auriu)

- Charadrius alexandrinus (Prundăraș de sărătură)

- Charadrius (Eudromias) morinellus (Prundăraș de munte)

Scolopacidae

- Calidris alpina (Fungaci de țărm)

- Gallinago media (Becațină mare)

- Numenius tenuirostris (Culic cu cioc subțire)

- Tringa glareola (Fluierar de mlaștină)

- Phalaropus lobatus (Notatiță)

Laridae

- Larus melanocephalus (Pescăruș cu cap negru)

- Larus genei (Pescăruș cu cioc subțire, pescăruș roz, pescăruș rozalb)

- Larus minutus (Pescăruș mic)

Sternidae

- Sterna (Gelochelidon) nilotica (Pescăriță râzătoare)

- Sterna caspia (Pescăriță mare)

- Sterna sandvicensis (Chiră de mare)

- Sterna hirundo (Chiră de baltă)

- Sterna albifrons (Chiră mică)

- Chlidonias hybridus (Chirighiță cu obraz alb)

- Chlidonias niger (Chirighiță neagră)

STRIGIFORMES

Strigidae

- Bubo bubo (Buhă, Bufniță)

- Glaucidium passerinum (Ciuvică)

- Asio flammeus (Ciuf de câmp)

- Aegolius funereus (Minuniță)

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

- Caprimulgus europaeus (Caprimulg)

CORACIIFORMES

Alcedinidae

- Alcedo atthis (Pescăraș albastru)

Coraciidae

- Coracias garrulus (Dumbrăveancă)

PICIFORMES

Picidae

- Picus canus (Ghionoaie sură)

- Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră)

- Dendrocopos syriacus [Ciocănitoare (pestriță) de grădină]

- Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)

- Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb)

- Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte)

PASSERIFORMES

Alaudidae

- Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bărăgan)

- Calandrella brachydactyla (Ciocârlie de stol)

- Lullula arborea (Ciocârlie de pădure)

Motacillidae

- Anthus campestris (Fâsă de câmp)

Muscicapidae/Turdinae

- Oenanthe pleschanka (Pietrar negru)

- Luscinia svecica (Gușă vânătă)

Muscicapidae/Sylviinae

- Acrocephalus paludicola (Lăcar de pipirig)

- Acrocephalus melanopogon (Privighetoare de baltă)

- Sylvia nisoria (Silvie porumbacă)

Muscicapidae (Muscicarpinae)

- Ficedula parva (Muscar mic)

- Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

Laniidae

- Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic)

- Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră, Sfrâncioc mic)

Emberizidae

- Emberiza hortulana (Presură de grădină)

REPTILE

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

- Testudo hermanni (fiestoasă de uscat bănățeană)

- Testudo graeca (fiestoasă de uscat dobrogeană)

Emydidae

- Emys orbicularis (Broască țestoasă de apă)

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

- Elaphe quatuorlineata (Balaur mare) (inclusiv subspecia sauromates)

Viperidae

- Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi și/sau forme intermediare) (Viperă de stepă)

- * Vipera ursinii rakosiensis (Viperă de fâneață)

AMFIBIENI

CAUDATA

Salamandridae

- Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) (Triton cu creastă)

- Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) (Triton cu creastă dobrogean)

- Triturus montandoni (Triton carpatic)

- Triturus vulgaris ampelensis (Tritonul comun transilvănean)

ANURA

Discoglossidae

- Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roșie)

- Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)

Pelobatidae

- Pelobates fuscus (Broască de pământ, Broasca gheboasă)

PEȘTI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

- Eudontomyzon danfordi (Chișcar)

- Eudontomyzon mariae

- Eudontomyzon vladykovi

CLUPEIFORMES

Clupeidae

- Alosa pontica (Scrumbie de Dunăre)

- Alosa caspia caspia (Rizeafcă)

SALMONIFORMES

Salmonidae

- Hucho hucho (Lostriță)

Umbridae

- Umbra krameri (fiigănuș)

PERCIFORMES

Percidae

- Gymnocephalus schraetzer (Răspăr)

- Gymnocephalus baloni (Ghiborț de râu)

- Zingel spp.

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

- Aspius aspius (Avat)

- Barbus meridionalis (Moioagă)

- Chalcalburnus chalcoides (Obleț mare)

- Gobio albipinnatus (Porcușor de nisip)

- Gobio uranoscopus (Petroc)

- Gobio kessleri (Petroc)

- Leuciscus (Telestes) souffia (Clean dungat)

- Pelecus cultratus (Sabiță)

- Rutilus pigus (Babușcă de Tur)

- Rhodeus sericeus amarus (Boarcă)

Cobitidae

- Cobitis elongata (Fâsă mare)

- Cobitis taenia (Zvârlugă)

- Misgurnis fossilis (fiipar, Vârlan)

- Sabanejewia aurata (Dunarință)

SCORPAENIFORMES

- Cottus gobio (Zglăvoc)

NEVERTEBRATE

ARTHROPODA

CRUSTACEA

Decapoda (Crustacei)

- * Austropotamobius torrentium

INSECTA

Coleoptera (Gândaci)

- Bolbelasmus unicornis

- Boros schneideri

- Buprestis splendens

- Carabus hampei

- Carabus hungaricus

- Carabus variolosus

- Cerambyx cerdo (Croitor)

- Cucujus cinnaberinus

- Graphoderus bilineatus

- Lucanus cervus (Rădașcă)

- Morimus funereus

- Oxyporus mannerheimi

- * Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)

- Phryganophilus ruficollis Modificări (1)

- Pilemia tigrina

- Probaticus subrugosus

- * Pseudogaurotina excellens

- Rhysodes sulcatus

- * Rosalia alpina (Croitorul alpin)

- Stephanopachys substriatus

Lepidoptera (Fluturi diurni și nocturni)

- Arytrura musculus

- Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria Modificări (1)

- Catopta thrips

- Colias myrmidone

- Cucullia mixta lorica

- Dioszeghyana schmidtii

- Eriogaster catax

- Euphydryas aurinia

- Euphydryas maturna

- Erannis ankeraria

- Gortyna borelii lunata

- Glyphipterix loricatella

- Hypodryas maturna partiensis

- Lycaene helle

- Lycaena dispar

- * Lepidea morsei Modificări (2)

- Maculinea teleius

- Maculinea nausithous

- Nymphalis vaualbum Modificări (1)

- Pseudophilotes bavius

Odonata (Libelule)

- Coenagrion ornatum

- Coenagrion mercuriale

- Cordulegaster heros

- Leucorrhinia pecforalis

- Ophiogomphus cecilia

Orthoptera (Greieri și Cosași)

- Isophya harzi

- Isophya stysi

- Isophya costata

- Pholidoptera transsylvanica

- Odontopodisma rubripes

- Paracaloptenus caloptenoides

- Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

MOLLUSCA

Gastropoda (Melci)

- Anisus vorticulus

- Chilostoma banaticum

- Theodoxus transversalis

- Vertigo angustior

- Vertigo genesii

- Vertigo moulinisiana

BIVALVIA

Unionoida (Scoici)

- Unio crassus

b) PLANTE

PTERIDOPHYTA

Marsileaceae

- Marsilea quadrifolia (Trifoiaș de baltă)

Aspleniaceae

- Asplenium adulterinum (Feriguță, Ruginiță)

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

- Caldesia parnassifolia (Limbariță)

- Luronium natans

Boraginaceae

- Echium russicum (Capul șarpelui)

Campanulaceae

- Adenophora lilifolia

- Campanula romanica (Clopoțel dobrogean)

- * Campanula serrata (Clopoțel)

Caryophyllaceae

- * Dianthus diutinus (Garofiță)

- Moehringia jankae (Merinană)

Chenopodiaceae

- * Salicornia veneta

Asteraceae (Compositae)

- Centaurea jankae

- Centaurea pontica

- Ligularia sibirica (Curenchiu de munte)

- Cirsium brachycephalum (Pălămidă)

- * Serratula lycopifolia (Gălbinare)

Brassicaceae (Crucifere)

- Crambe tataria (Târtan)

- Draba dorneri (Flămânzică)

- Thlaspi jankae (Punguliță)

Cyperaceae

- Eleocharis carniolica

Droseraceae

- Aldrovanda vesiculosa (Otrățel)

Poaceae (Graminae)

- Poa granitica ssp. disparilis (Firuță de munte)

- Stipa danubialis (Colilie)

Fabaceae (Leguminoase)

- Astragalus peterffi (Cosaci)

Iridaceae

- * Gladiolus palustris (Gladiolă) Modificări (2)

- Iris aphylla ssp. hungarica (I. hungarica) (Iris)

- Iris humilis ssp. arenaria (I. arenaria) (Iris)

Lamiaceae (Labiatae)

- Dracocephalum austriacum (Mătăciune)

Liliaceae

- Colchicum arenarium (Brândușă)

- Tulipa hungarica (Lalea galbenă)

Oleaceae

- Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului)

Orchidaceae

- Cypripedium calceolus (Papucul doamnei)

- Liparis loeselii (Moșișoare)

Paeoniaceae

- Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)

Ranunculaceae

- Pulsatilla patens (Dediței, Sisinei)

- Pulsatilla grandis

- Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediței) Modificări (1)

Rosaceae

- Agrimonia pilosa (Turiță)

- Potentilla emilii-popii (Buruiană cu cinci degete)

Rubiaceae

- Galium moldavicum

Santalaceae

- Thesium ebracteatum (Măciulie)

Saxifragaceae

- Saxifraga hirculus (Ochii șoricelului)

Scrophulariaceae

- Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

Apiaceae (Umbelliferae)

- Angelica palustris (Angelică de baltă)

- Apium repens (fielină)

- Ferula sadleriana (Aerel) Modificări (1)

PLANTE INFERIOARE

Bryophyta

- Buxbaumia viridis

- Dichelyma capillaceum

- Dicranum viride

- Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

- Encalypta mutica

- Mannia triandra

- Meesia longiseta

- Orthotrichum rogeri

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 57/2007:
SCOPUL ȘI REGIMUL DE MANAGEMENT al categoriilor de arii naturale protejate
TIPURI de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare
SPECII de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică
Specii de interes comunitar Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă
SPECII DE INTERES NAȚIONAL Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă
SPECII DE INTERES COMUNITAR Specii de plante și de animale de interes comunitar, cu excepția speciilor de păsări, a căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management
SPECII DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ Specii de plante și de animale de interes național ale căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management
SPECII DE INTERES COMUNITAR a căror vânătoare este permisă
SPECII DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR a căror comercializare este permisă
SPECII DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR a căror comercializare este permisă în condiții speciale
METODE ȘI MIJLOACE de captură și ucidere și modalități de deplasare interzise în vederea capturării sau uciderii
CRITERII pentru selectarea siturilor eligibile în vederea identificării ca situri de importanță comunitară și pentru desemnarea lor ca arii speciale de conservare
STUDII ȘI CERCETĂRI necesare pentru asigurarea protecției, managementului și utilizării durabile a populațiilor speciilor de păsări
;
se încarcă...