Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere importanța acordată domeniului migrației și azilului la nivelul Uniunii Europene, adoptarea unei politici comune europene în aceste domenii, modelul instituțional și recomandările experților din unele state membre,

luând în considerare faptul că înființarea unei instituții responsabile la nivel național de gestionarea unitară a problematicii migrației și azilului a fost amânată pentru a evita apariția unor întârzieri în îndeplinirea angajamentelor punctuale asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană în domeniul justiție și afaceri interne,

întrucât este necesar ca autoritățile române să își asigure cât mai urgent capacitatea instituțională de îndeplinire a obligațiilor de stat membru, precum și de gestionare eficientă a problematicii din ce în ce mai complexe din domeniul migrației și azilului, la nivel național,

ținând cont de faptul că orice întârziere în procesul de înființare a noii instituții poate crea sincope în gestionarea problematicii la nivel intern, riscul pierderii unor fonduri comunitare și a altor oportunități ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, precum și întârzieri în abordarea pragmatică a admisiei și șederii în România a străinilor în conformitate cu interesul economic al statului român,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Oficiul Român pentru Imigrări, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, care se desființează.

(2) Oficiul Român pentru Imigrări preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă în domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor.

(3) Oficiul Român pentru Imigrări își exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului, al integrării străinilor și a legislației relevante în aceste domenii.

(4) Personalul Oficiului Român pentru Imigrări este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.

(5) Sediul Oficiului Român pentru Imigrări se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

(1) Activitatea Oficiului Român pentru Imigrări constituie serviciu public și se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Oficiul Român pentru Imigrări cooperează cu alte structuri din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative și cu alte instituții ale statului care au atribuții în asigurarea ordinii de drept, colaborează în acest sens cu cetățenii și poate încheia acorduri cu instituții similare din străinătate, precum și cu organizații internaționale, în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Finanțarea cheltuielilor Oficiului Român pentru Imigrări se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și din alte surse, în condițiile legii.

(2) Oficiul Român pentru Imigrări poate utiliza, în condițiile legii, fonduri bănești sau bunuri materiale provenite din donații și sponsorizări ori obținute în baza unor acorduri interne sau internaționale.

Art. 4. -

(1) Personalul Autorității pentru străini și al Oficiului Național pentru Refugiați se transferă în interesul serviciului sau, după caz, se preia și se numește în funcții la Oficiul Român pentru Imigrări, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Posturile din cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă cu atribuții pe linia eliberării permiselor de muncă se preiau, în condițiile legii, de către Oficiul Român pentru Imigrări.

(3) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă cu atribuții pe linia eliberării permiselor de muncă se transferă sau, după caz, se preia de către Oficiul Român pentru Imigrări și se numește în funcții, în condițiile legii.

(4) Patrimoniul Oficiului Român pentru Imigrări se compune din cel al Autorității pentru străini și al Oficiului Național pentru Refugiați.

(5) Oficiul Român pentru Imigrări preia drepturile și obligațiile Autorității pentru străini și ale Oficiului Național pentru Refugiați, precum și ale structurilor teritoriale ale acestora și continuă litigiile în curs.

(6) Oficiul Român pentru Imigrări preia de la Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă baza de date referitoare la eliberarea permiselor de muncă pentru străini, precum și echipamentele, aplicațiile informatice și arhiva aferente acesteia.

(7) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2007 și în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 5. -

Structura organizatorică și atribuțiile Oficiului Român pentru Imigrări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:

I. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi se pot înființa în subordinea Oficiului Român pentru Imigrări, prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, centre regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil și a celor cărora le-a fost acordată o formă de protecție în România."

3. Litera m) a alineatului (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

m) dreptul de a primi gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență medicală spitalicească de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viața în pericol iminent, prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat.

Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/și prin alte unități sanitare acreditate și autorizate conform legii;".

4. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 35 Competența primirii cererilor de azil

Autoritățile competente să primească o cerere de azil sunt următoarele:

a) structurile Oficiului Român pentru Imigrări;

b) structurile Poliției de Frontieră Române;

c) struturile Poliției Române;

d) structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției."

5. Alineatul (5) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Cererile de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei și cele depuse la organele Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției se înregistrează în registre speciale."

6. Alineatul (3) al articolului 70 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul în care, din motive obiective, străinul nu poate părăsi teritoriul României în termenul prevăzut la art. 53 alin. (3) sau, după caz, la art. 51 alin. (6), Oficiul Român pentru Imigrări acordă acestuia permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de reglementările legale privind regimul străinilor în România."

7. Articolul 118 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 118 Obligația de informare

După înregistrarea cererii de azil, solicitantul va fi informat, în scris, de către funcționarul desemnat al autorității la care a fost depusă cererea, cu privire la faptul că informații referitoare la cererea și persoana sa, inclusiv amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informații între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil."

8. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 122 Procedura de determinare a statului responsabil
în cazul cetățenilor străini

(1) Cetățenii străini cu ședere ilegală vor fi informați, în scris, de către funcționarii desemnați din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, cu privire la faptul că informații referitoare la cererea și persoana acestora, inclusiv amprentele papilare luate, pot face obiectul schimbului de informații între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.

(2) Oficiul Român pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare pentru a verifica dacă un străin descoperit cu ședere ilegală pe teritoriul României a depus anterior o solicitare de azil pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al altui stat care a convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.

(3) În cazul în care, în urma verificării amprentelor papilare, cetățeanul străin a fost identificat într-un alt stat membru ori există dovezi sau argumente circumstanțiale care conduc la stabilirea responsabilității altui stat, structura responsabilă din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări inițiază procedura prevăzută de convențiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.

(4) Condițiile pentru verificarea amprentelor papilare ale unui cetățean străin cu privire la depunerea anterioară a unei solicitări de azil pe teritoriul unui alt stat membru sunt îndeplinite dacă:

a) străinul declară că a depus solicitare de azil fără să indice statul membru respectiv;

b) străinul nu solicită azil, dar se opune returnării în țara de origine, susținând că se află în pericol;

c) străinul încearcă să împiedice îndepărtarea sa, refuzând că coopereze în stabilirea identității sale, în special prezentând documente de identitate false sau neprezentând niciun document.

(5) În urma analizei dovezilor și a argumentelor circumstanțiale aflate la dosar și a răspunsului primit din partea statului solicitat, funcționarii anume desemnați potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil, prin hotărâre motivată.

(6) Hotărârea prevăzută la alin. (5) se comunică de îndată cetățeanului străin, în scris, prin comunicare directă de către reprezentanții Oficiului Român pentru Imigrări ori prin trimitere poștală la ultima reședință declarată a acestuia.

(7) Hotărârea prevăzută la alin. (5) este executorie.

(8) În situația în care statul sesizat nu își recunoaște responsabilitatea ori dovezile sau argumentele circumstanțiale nu indică responsabilitatea unui alt stat, Oficiul Român pentru Imigrări întreprinde măsurile legale ce se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor în România."

9. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 123 și alineatului (2) al articolului 125, sintagma "art. 122 alin. (6)" se înlocuiește cu sintagma "art. 122 alin. (5)".

10. În cuprinsul articolului 129 sintagma "art. 122 alin. (9)" se înlocuiește cu sintagma "art. 122 alin. (6)".

11. La articolul 133 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) dreptul de a primi gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență medicală spitalicească de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viața în pericol iminent, prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/și prin alte unități sanitare acreditate și autorizate conform legii;".

12. La articolul 38 alineatele (1)-(3), articolul 56 alineatul (1), articolul 64 alineatul (1), articolul 71 alineatul (2), articolul 80 alineatul (2), articolul 88 alineatul (4), articolul 89 alineatul (3), articolul 103 alineatul (1), articolul 109 alineatul (1), articolul 111 alineatul (1) și articolul 123 alineatul (2), sintagma "Oficiul Național pentru Refugiați" și, după caz, sintagma "Oficiul Național pentru Refugiați sau, după caz, structurile teritoriale ale acestuia" se înlocuiește cu sintagma "structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări."

II. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) străin - persoana care nu are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European;".

2. La articolul 2, litera c) se abrogă.

3. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) permis de ședere în scop de muncă - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condițiile legii, și atestă dreptul de ședere și de muncă pe teritoriul României;".

4. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) cercetător - străinul, titular al unei diplome de absolvire a unor studii superioare de natură să îi permită accesul la programe de doctorat și care este acceptat de o unitate de cercetare-dezvoltare să desfășoare activități de cercetare științifică în cadrul unui proiect."

5. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) numărul autorizațiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor, conform prevederilor legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;".

6. La articolul 20, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) viza de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE;

(ii) desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP;

(iii) desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC;

(iv) angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM;

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD;

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF;

(vii) activități religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU;

(viii) activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS;

(ix) viza diplomatică și viza de serviciu, identificată prin simbolul DS;

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS;".

7. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 21 Viza de tranzit aeroportuar

Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetățenii statelor cuprinse în lista stabilită în anexa nr. 3 la Instrucțiunile consulare comune adoptate prin decizie a Consiliului Uniunii Europene sau în baza deciziilor Consiliului Uniunii Europene. Același regim se aplică și străinilor care, fără a fi cetățeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frotierei de stat, eliberat de autoritățile statelor respective."

8. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 22 Viza de tranzit

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depășească 5 zile."

9. La articolul 24 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

"

h1) activități de cercetare științifică - străinilor care urmează să intre în România pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică."

10. Alineatul (4) al articolului 26 se abrogă.

11. Alineatul (1) al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Valabilitatea documentului de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depășească valabilitatea vizei solicitate cu cel puțin 3 luni."

12. Alineatele (2) și (3) ale articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.

(3) Viza de scurtă ședere se acordă de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, astfel:

a) fără aprobarea prealabilă a Centrului Național de Vize, pentru străinii care provin din statele prevăzute în lista menționată la alin. (2), pentru care nu este necesară procedura invitației;

b) cu aprobarea prealabilă a Centrului Național de Vize, pentru străinii care provin din statele menționate în lista prevăzută la art. 36 alin. (2)."

13. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 31 Acordarea vizei române de către organele poliției de frontieră

Vizele de scurtă ședere și de tranzit se pot acorda, cu titlu de excepție, și de către organele poliției de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 7 martie 2003, și ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulații a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006."

14. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 36 Domeniul de aplicare

(1) Acordarea vizelor de scurtă ședere străinilor proveniți din statele menționate în lista prevăzută la art. 30 alin. (2) pentru care este stabilită procedura invitației se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea condițiilor speciale din prezenta secțiune.

(2) Lista statelor pentru ai căror cetățeni sunt aplicabile aceste prevederi se stabilește de către Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Internelor și Reformei Administrative."

15. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 44 Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă

(1) Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza autorizației de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări.

(2) Autorizația de muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului, dacă se constată îndeplinirea următoarelor condiții:

a) angajatorul face dovada faptului că desfășoară o activitate legală în România, că nu are datorii și că a făcut o selecție legală, cu prezentarea dovezilor care să ateste acestea, potrivit prevederilor legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;

b) străinul îndeplinește condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, este apt din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă, nu are antecedente penale, se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, precum și a celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) e1), e2) și f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. b1) și b3).

(3) Autorizația de muncă nu se acordă străinilor care în ultimii 2 ani au avut un drept de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale și nu au respectat planul de afaceri prevăzut la art. 43 alin. (2) lit. a).

(4) Oficiul Român pentru Imigrări emite autorizația în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării din partea angajatorului. În cazurile în care pentru constatarea îndeplinirii condițiilor de obținere a autorizației sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

(5) Solicitarea de viză trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de muncă, eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;

b) dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;

d) asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

(6) Străinul poate solicita viza de lungă ședere pentru angajare în muncă în termen de 30 de zile de la eliberarea autorizației. Viza se aprobă de Centrul Național de Vize, fără a mai fi necesară și obținerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7)."

16. După alineatul (5) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Străinii prevăzuți la alin. (1), titulari ai unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de ședere este mai mică de un an."

17. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

ARTICOLUL 471 Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități
de cercetare științifică

(1) Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se acordă străinilor în baza avizului Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și al Oficiului Român pentru Imigrări.

(2) Avizul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică se eliberează la solicitarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) unitățile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condițiile legii;

b) să existe un acord de primire între unitățile prevăzute la lit. a) și cercetătorul care a fost acceptat să desfășoare activități în cadrul unui proiect de cercetare științifică. Forma și condițiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

(3) Solicitarea de viză trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) acordul de primire avizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;

c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei."

18. La articolul 48 alineatul (1) litera b1), punctul iv) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puțin 50.000 euro."

19. La articolul 50 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) solicită acordarea sau prelungirea dreptului de ședere pentru același scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de ședere în baza căruia se află pe teritoriul României, cu excepția membrilor de familie ai cetățeanului român, dacă solicită prelungirea dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei;".

20. La alineatul (2) al articolului 50, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de ședere și a costului documentului ce se emite în acest scop;".

21. Alineatul (2) al articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cererea va fi însoțită de documentul de trecere a frontierei de stat, în original și în copie, de un certificat medical eliberat de o instituție sanitară publică sau privată, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada deținerii legale a spațiului de locuit la adresa la care declară că are reședința pe teritoriul României, de dovada asigurării sociale de sănătate, a mijloacelor de întreținere și a taxelor aferente prelungirii dreptului de ședere și costului documentului ce se emite în acest scop, precum și de celelalte acte prevăzute în prezentul capitol, în funcție de scopul pentru care solicită aprobarea șederii în România."

22. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) investiția este concretizată fie în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acționarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, fie, alternativ, în crearea a cel puțin 15 locuri de muncă, în cazul acționarului, și 10 în cazul asociatului. În cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie să fie încadrate cu persoane angajate cu normă întreagă de muncă, în condițiile legii;".

23. La articolul 55 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) certificatul cuprinzând principalii indicatori economico-financiari emis de instituția competentă, care să cuprindă, conform bilanțului anual, date referitoare la active imobilizate total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;".

24. Alineatul (5) al articolului 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Dreptul de ședere temporară în acest scop se prelungește succesiv pentru perioade de un an, iar în cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiții de minimum 500.000 de euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, dreptul de ședere se prelungește pe perioade de 3 ani."

25. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Cuantumul investiției și numărul locurilor de muncă se calculează în funcție de cota de participare a asociatului sau acționarului la societatea comercială."

26. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 56 Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă

(1) Străinilor intrați în România în scopul angajării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară, dacă:

a) sunt titulari ai unei autorizații de muncă valabile;

b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își are sediul angajatorul sau o convenție civilă încheiată cu o structură sportivă, în condițiile legii, dacă străinii desfășoară activități în calitate de sportiv profesionist;

c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puțin la nivelul salariului minim garantat în plată;

d) actul medical de atestare a stării de sănătate, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă;

e) certificatul de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligațiilor către bugetul public național, doar la prelungirile ulterioare sau dacă între data înregistrării solicitării pentru eliberarea autorizației și data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de ședere au trecut mai mult de 60 de zile;

f) copia actului de identitate și, după caz, a autorizației sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activități ori profesii independente, dacă angajatorul este persoană fizică.

(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și e), precum și dacă îndeplinește condițiile pentru prelungirea autorizației de muncă.

(3) Cererea pentru prelungirea dreptului de ședere temporară se depune de către străin cel târziu la data încetării dreptului de ședere.

(4) Dreptul de ședere temporară se prelungește pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a autorizației de muncă sau, după caz, cu perioada pentru care valabilitatea acesteia se prelungește.

(5) Străinilor care pot fi încadrați în muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără autorizație de muncă, în condițiile legii, li se poate prelungi dreptul de ședere fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a)."

27. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 59 Schimbarea profilului de studiu

(1) Străinul căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția ca durata totală a șederii prevăzută pentru studiile inițiale să nu fie depășită.

(2) În situația în care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializării profesionale, se depășește durata totală a șederii prevăzută pentru studiile inițiale, este necesară obținerea unei noi vize de lungă ședere în scop de studii."

28. La articolul 62 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Străinilor membri de familie ai unui cetățean român li se poate prelungi dreptul de ședere, dacă cetățeanul român, potrivit legii, are domiciliul sau reședința în România, astfel:".

29. Alineatul (2) al articolului 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autorizația de muncă sau, după caz, autorizația de desfășurare a activității se eliberează în condițiile legii, pe baza dreptului de ședere."

30. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins:

ARTICOLUL 671 Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru desfășurarea
de activități de cercetare științifică

(1) Străinilor intrați în România în scopul desfășurării de activități de cercetare științifică li se prelungește dreptul de ședere temporară dacă prezintă acordul de primire avizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.

(2) Dreptul de ședere în acest scop se prelungește pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.

(3) Cercetătorul, posesor al unui permis de ședere în acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de ședere temporară în scopul desfășurării de activități de cercetare științifică fără a mai fi necesară obținerea în prealabil a unei vize de lungă ședere în acest scop. Permisul de ședere se acordă în baza avizului Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzut la art. 471 alin. (2), în condițiile alin. (2)."

31. După articolul 671 se introduce un nou articol, articolul 672, cu următorul cuprins:

ARTICOLUL 672 Activitatea didactică

Străinii titulari ai unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică pot desfășura activități didactice în condițiile legii."

32. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) străinii detașați - cu prezentarea autorizației de muncă eliberate în condițiile legii. Dreptul de ședere pentru acest scop poate fi prelungit pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației de muncă, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispozițiile legale privind prelungirea dreptului de ședere a străinilor angajați în muncă;".

33. La alineatul (1) al articolului 68, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) străinii angajați ai persoanelor juridice cu sediul într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European detașați în România - cu prezentarea următoarelor documente:

(i) copia actului de detașare tradus și apostilat în condițiile legii;

(ii) permisul de ședere eliberat de statul în care își are sediul angajatorul, în original și în copie."

34. La articolul 68 alineatul (1) litera b1), punctul iv) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puțin 50.000 euro. La prelungirile ulterioare trebuie să facă dovada că aportul de capital s-a concretizat în realizarea sau achiziționarea de construcții destinate desfășurării activităților prevăzute de Nomenclatorul Clasificării Activităților din Economia Națională sau în transfer de tehnologie."

35. Alineatul (4) al articolului 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Străinii prevăzuți la alin. (1) lit. d) sunt exceptați de la obligația prezentării dovezii mijloacelor de întreținere și sunt scutiți de la plata taxelor consulare. Dreptul de ședere pentru această categorie se prelungește pe perioade de 4 ani."

36. Alineatul (1) al articolului 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Împotriva străinilor care au intrat ilegal, a căror ședere pe teritoriul României a devenit ilegală, a căror viză sau drept de ședere a fost anulat sau revocat, a acelora cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de ședere temporară, a acelora cărora le-a încetat dreptul de ședere permanentă, precum și a foștilor solicitanți de azil Oficiul Român pentru Imigrări poate dispune măsura returnării de pe teritoriul României."

37. La articolul 80 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) în termen de 90 de zile, pentru:

(i) străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de ședere temporară pentru desfășurarea de activități comerciale ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept, precum și membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de ședere pentru reîntregirea familiei;

(ii) străinul căruia i-a încetat dreptul de ședere permanentă, dacă nu îndeplinește condițiile de prelungire a dreptului de ședere temporară pentru unul din scopurile prevăzute în prezenta ordonanță."

38. Alineatul (5) al articolului 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Străinilor care au trecut ilegal frontiera de stat, precum și celor cu ședere ilegală a căror identitate nu a putut fi stabilită li se emite decizie de returnare sub escortă, care va fi însoțită de luarea în custodie publică, în condițiile prevăzute la art. 93."

39. Alineatele (2) și (3) ale articolului 82 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul străinilor prevăzuți la art. 80 alin. (5), decizia de returnare sub escortă poate fi contestată la curtea de apel competentă teritorial pe raza căreia se află centrul de cazare, în termen de 3 zile de la data comunicării. Instanța se pronunță în termen de 5 zile, hotărârea fiind definitivă și irevocabilă.

(3) Contestația prevăzută la alin. (1) și (2) suspendă executarea măsurii de îndepărtare."

40. Alineatul (2) al articolului 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda sau, după caz, prelungi dreptul de ședere în România de către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru unul dintre scopurile și în condițiile prevăzute la capitolul IV, fără a mai fi necesară obținerea în prealabil a unei vize de lungă ședere."

41. Alineatele (4) și (5) ale articolului 93 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Luarea în custodie publică a străinilor declarați indezirabili se dispune de instanța de judecată care a dispus măsura declarării ca indezirabil prin hotărârea prevăzută la art. 83 alin. (5). Custodia publică a străinilor declarați indezirabili încetează la data punerii în executare a hotărârii instanței de judecată, în condițiile prevăzute la art. 83 alin. (8).

(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuți la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtați de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanța trebuie să se pronunțe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanței este irevocabilă."

42. Alineatul (8) al articolului 100 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) În situația nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (6) sau (7) poate fi dispusă măsura luării în custodie publică a străinului."

43. Alineatul (4) al articolului 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Împotriva străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicției va fi de 5 ani."

44. La articolul 103 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) permisul de ședere în scop de muncă străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere temporară și dreptul de muncă;".

45. După alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Prevederile referitoare la permisul de ședere temporară se aplică în mod corespunzător și permisului de ședere în scop de muncă."

46. Articolul 120 se abrogă.

47. La articolul 124, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

9. nerespectarea obligației ce revine străinului cu privire la permisul de ședere, prevăzută la art. 104 alin. (2), respectiv cu privire la cartea de rezidență, prevăzută la art. 1093 alin. (4), precum și neprezentarea documentelor de călătorie, în cazul străinilor aflați în România în baza unei vize sau în temeiul unor convenții internaționale sau acte normative prin care se desființează unilateral regimul de vize;".

48. Alineatul (2) al articolului 127 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 124 pct. 4, 9 și 14, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 125, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

49. Alineatele (1)-(3) și (5) ale articolului 131 se abrogă.

50. La articolul 131 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanței de urgență, polițiștii din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări sunt abilitați:".

51. La articolul 132, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată să suporte cheltuielile de îndepărtare a străinului care a fost acceptat de către aceasta să desfășoare activități de cercetare științifică în cadrul unui proiect, în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de ședere. Răspunderea unității de cercetare-dezvoltare privind suportarea cheltuielilor încetează după 6 luni de la încetarea valabilității acordului de acceptare."

52. Alineatul (2) al articolului 1341 se abrogă.

Art. 7. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 8. -

În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Autoritatea pentru Străini" și "Oficiul Național pentru Refugiați" se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu sintagma "Oficiul Român pentru Imigrări".

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva Consiliului 2005/71/CE privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 289 din 3 noiembrie 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 20 iunie 2007.

Nr. 55.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...