Art II | Ordonanță de urgență 33/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. II. -

Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice și gazelor naturale este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licențe, autorizații și atestări, pentru prestări de servicii, precum și din contribuții ale operatorilor economici din sectorul energiei și gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaționale."

2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

ANRE elaborează, stabilește și urmărește respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței gazelor naturale, precum și a energiei electrice, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor."

3. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Atribuțiile și competențele prevăzute la alin. (1) se completează cu atribuțiile și competențele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007."

4. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Conducerea ANRE se asigură de un președinte, ajutat de 3 vicepreședinți, numiți și revocați prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Președintele reprezintă ANRE în relațiile cu terții.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din președinte, cei 3 vicepreședinți și 7 reglementatori.

(3) Cei 7 reglementatori prevăzuți la alin. (2) sunt numiți de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea președintelui ANRE.

(4) Comitetul de reglementare își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat prin decizie a președintelui ANRE.

(5) Mandatele președintelui, vicepreședinților și ale membrilor Comitetului de reglementare încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (6);

f) prin revocare.

(6) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități cu caracter comercial în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale și cu exercitarea de funcții publice, cu excepția celei didactice din învățământul superior, în condițiile legii.

(7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui ANRE, din care:

a) 2 membri din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei și gazelor naturale;

c) 2 membri din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei și gazelor naturale;

d) un membru din partea asociațiilor din administrația publică locală;

e) 2 membri din partea organizațiilor profesionale;

f) 2 membri din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale.

(8) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale și al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora."

6. Articolul 11 se abrogă.

7. Articolul 12 se abrogă.

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Personalul ANRE este angajat și eliberat din funcție în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare, ale contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE și ale legislației muncii.

(2) Salarizarea personalului ANRE și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești și cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE și al contractului individual de muncă."

9. Articolul 14 se abrogă.

10. Articolul 15 se abrogă.

11. Articolul 16 se abrogă.

12. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 99. -

(1) Prețurile și tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se aprobă prin ordin al președintelui ANRE, care va conține inclusiv data intrării în vigoare a acestora.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

13. După alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Prezenta lege reglementează sectorul și piața gazelor naturale și se completează cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementează sectorul și piața energiei electrice."

14. În cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea "Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuiește cu denumirea "Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 33/2007:
Art I
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 89^1 "
Art II
Art 6 "
Art 7 "
Art 10 "
Art 13 "
Art 99 "
;
se încarcă...