Art I | Ordonanță de urgență 33/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice și gazelor naturale este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

2. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licențe, autorizații și atestări, pentru prestări de servicii, precum și din contribuții ale operatorilor economici din sectorul energiei și gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaționale."

3. Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) și (14) ale articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Conducerea ANRE se asigură de un președinte, ajutat de 3 vicepreședinți, numiți și revocați prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Președintele reprezintă ANRE în relațiile cu terții.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din președinte, cei 3 vicepreședinți și 7 reglementatori.

(3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuți la alin. (2), sunt numiți de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea președintelui ANRE.

...............................................................................................................................

(7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități cu caracter comercial în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale și cu exercitarea de funcții publice, cu excepția celei didactice din învățământul superior, în condițiile legii.

...............................................................................................................................

(10) Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 60 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate.

...............................................................................................................................

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui ANRE, din care:

a) 2 membri din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei și gazelor naturale;

c) 2 membri din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei și gazelor naturale;

d) un membru din partea asociațiilor din administrația publică locală;

e) 2 membri din partea organizațiilor profesionale;

f) 2 membri din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale.

...............................................................................................................................

(14) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora."

4. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Salarizarea personalului ANRE și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești și cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE și al contractului individual de muncă."

5. După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia și pentru membrii Consiliului consultativ, în condițiile prevăzute de lege."

6. Alineatul (1) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) ANRE elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice, precum și a gazelor naturale, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor."

7. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Atribuțiile și competențele prevăzute la alin. (2) se completează cu atribuțiile și competențele prevăzute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare."

8. După alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În vederea exercitării atribuțiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informațiile și documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidențele contabile ale acestora."

9. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu următorul cuprins:

"

Art. 891. -

Prezenta lege reglementează sectorul și piața energiei electrice și se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează sectorul și piața gazelor naturale."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 33/2007:
Art I
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 89^1 "
Art II
Art 6 "
Art 7 "
Art 10 "
Art 13 "
;
se încarcă...