Art 3 | Ordonanță de urgență 30/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) în domeniul administrației publice: Referințe în jurisprudență (2)

1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate; Modificări (1)

2. îndrumă și controlează activitatea prefecților și a instituțiilor prefecților cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;

3. monitorizează cooperarea structurilor deconcentrate ale administrației publice centrale, de pe plan local, cu autoritățile administrației publice locale;

4. îndrumă și sprijină autoritățile publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege; Referințe în jurisprudență (3)

5. asigură aplicarea în mod unitar a principiilor autonomiei locale și descentralizării;

6. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul țării a legislației în vigoare referitoare la atribuțiile de reprezentare a statului de către aleșii locali;

7. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul țării a atribuțiilor delegate prin acte normative, pentru domeniul său de competență;

8. elaborează, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităților locale interesate;

9. asigură evidența unităților administrativ-teritoriale, a satelor și a celorlalte localități componente ale acestora;

10. organizează evidența denumirii unităților administrativ-teritoriale și a satelor și localităților componente:

11. asigură evidența aleșilor locali din unitățile administrativ-teritoriale;

12. asigură realizarea parteneriatului cu autoritățile administrației publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional și prin acordarea de asistență tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;

13. avizează și monitorizează acordurile și convențiile de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale le încheie cu autorități ale administrației publice locale din alte țări;

14. elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale cu finanțare internă și externă, precum și a serviciilor publice de interes general;

15. sprijină dezvoltarea capacității financiare prin elaborarea de politici fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale;

16. dezvoltă o bază națională de date care să asigure un sistem informațional unitar la nivelul administrației publice locale;

17. sprijină realizarea de investiții locale în infrastructură și în serviciile publice la nivel local;

18. implementează măsuri pentru înființarea, sprijinirea și dezvoltarea parcurilor industriale;

19. implementează programe pentru dezvoltarea parcurilor industriale, finanțate din sumele care se alocă anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase;

20. îndeplinește obligațiile ce îi revin conform legislației în materia ajutorului de stat, în calitate de inițiator/furnizor, pentru domeniile de competență;

21. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național;

22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecție, cadastru, cartografie și publicitate imobiliară, activitatea de evidență a persoanelor, precum și activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență civilă; Modificări (2)

23. constituie și utilizează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor;

24. asigură constituirea, evidența, selecționarea, păstrarea, conservarea și folosirea în interes public a documentelor din Fondul arhivistic național;

25. administrează, în condițiile legii, rezervele de stat;

26. îndeplinește, în condițiile legii, prin structurile competente, funcția de autoritate națională de reglementare pentru următoarele servicii comunitare de utilități publice: alimentare cu apă; canalizare și epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepția activităților de producere a energiei termice în cogenerare; salubrizarea localităților; iluminatul public; administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

27. organizează și coordonează activitatea de personalizare, emitere și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple;

28. organizează și coordonează activitatea de emitere și evidență a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere;

b) în domeniul ordinii, siguranței publice și securității naționale:

1. stabilește, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a proprietății publice și private;

2. organizează și desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități pentru prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate, a traficului și consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice, precum și a altor fenomene infracționale și fapte antisociale; Reviste (1)

3. coordonează, evaluează și monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel național, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor acestuia;

4. organizează, îndrumă și coordonează activitatea de protecție a persoanelor, bunurilor, obiectivelor și valorilor și organizează paza obiectivelor de importanță deosebită date în competență potrivit legii;

5. elaborează și asigură punerea în aplicare a documentelor strategice și operaționale privind întrebuințarea, planificarea și realizarea capacității operaționale a forțelor de ordine și siguranță publică pe timp de pace, în situații de criză și la război;

6. desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități de prevenire și combatere a acțiunilor de nerespectare a regimului juridic al produselor militare și al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare;

7. asigură, potrivit competențelor, desfășurarea activității pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală;

8. organizează activitatea de protecție a martorilor;

9. solicită de la autorități publice, de la persoane fizice sau juridice informații, date și documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege și în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinație, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului;

10. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României și realizează coordonarea interministerială în acest domeniu;

11. asigură, prin structurile specializate, aplicarea strategiei și politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile legii;

12. constituie și utilizează Registrul național al armelor și Cazierul judiciar;

13. constituie și utilizează Sistemul național de evidență a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;

14. implementează politicile României în domeniul azilului;

15. organizează și execută asigurarea medicală și psihologică a personalului propriu care participă la misiuni specifice;

16. conduce activitatea de informații, contrainformații și securitate în domeniile sale de competență;

c) alte atribuții:

1. elaborează, avizează și ține evidența proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităților din structura sa, a autorităților administrației publice locale și le susține în fața Guvernului și a Parlamentului; Modificări (1)

2. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare, îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene și reprezentarea României la Consiliul JAI și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, pentru domeniile sale de competență;

3. asigură procesul de notificare a legislației naționale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare, în domeniile sale de competență;

4. asigură procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative comunitare și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare pentru domeniile sale de competență;

5. fundamentează pozițiile României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor comunitare, pentru domeniile sale de competență;

6. elaborează cadrul instituțional și normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare în domeniul său de competență;

7. elaborează obiectivele și orientările activității internaționale în domeniul administrației publice și afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și documentele internaționale la care România este parte; organizează, coordonează, monitorizează, asigură și execută, în țară și în străinătate, activități de cooperare, reprezentare și relații internaționale în domeniul său de competență;

8. elaborează normele de înzestrare, întrebuințare, întreținere și reparare pentru armament, tehnică militară și alte bunuri din dotare, precum și normele de consum pentru muniții și alte materiale; stabilește normele privind planificarea materială și financiară, decontarea, evidența și controlul mijloacelor materiale și bănești necesare structurilor subordonate; Puneri în aplicare (1)

9. coordonează și controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare și funcționare; Referințe în jurisprudență (1)

10. realizează managementul resurselor umane din cadrul ministerului; Referințe în jurisprudență (2)

11. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează și controlează întreaga activitate economicofinanciară a ordonatorilor de credite; Referințe în jurisprudență (1)

12. realizează managementul logistic;

13. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfășurată de societățile comerciale, precum și de alte unități sau formațiuni din subordine;

14. organizează, coordonează și controlează activitatea proprie de comunicații, informatică, poștă militară, precum și cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea și protecția comunicațiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental și neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;

15. implementează și administrează sistemele complexe de comunicații și tehnologia informației atât pentru asigurarea misiunilor operative proprii, cât și pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte instituții, în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege;

16. organizează și asigură, prin unitățile de specialitate proprii, asistență psihologică și medicală profilactică, curativă și de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora și alte categorii de asistați;

17. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;

18. organizează, conduce și controlează activitatea de transparență decizională, informare publică și de relații cu presa, tradiții-educație, asistență religioasă și sport, de realizare a publicațiilor, filmelor, emisiunilor și materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;

19. negociază și încheie contracte de asistență de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate;

20. conduce instituțiile proprii de învățământ de specialitate;

21. răspunde de executarea măsurilor de apărare a țării, în domeniul său de activitate, potrivit legii;

22. asigură desfășurarea tuturor activităților în conformitate cu normele de protecție a mediului.

(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Reviste:
Necesitatea adaptării cadrului juridic național referitor la prevenirea și combaterea terorismului și amenințărilor conexe, în context european
;
se încarcă...