Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

Modificări (26), Referințe (20), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant și competitiv în raport cu structurile din țările membre ale Uniunii Europene.

Ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți

în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează următoarele structuri: Modificări (1), Referințe (1)

a) Cancelaria Primului-Ministru, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de șeful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; șeful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite; Modificări (5)

b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general, înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru; în cadrul Secretariatului general al Guvernului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat; Modificări (4), Jurisprudență (1)

c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat; Modificări (7)

d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite; Modificări (7)

e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat;

f) Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, preluată din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat; Modificări (3)

g) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Modificări (1)

h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Normele privind funcționarea Cancelariei PrimuluiMinistru și a Aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru. Modificări (2)

(3) Normele privind funcționarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Art. 2. - Modificări (1)

Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru: Modificări (4)

a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

b) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; președintele agenției are calitatea de ordonator principal de credite;

c) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce privește actele de gestiune;

d) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuți în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie; Modificări (1)

f) Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

g) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

h) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; Modificări (1)

i) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;

j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

k) Agenția Națională pentru Sport, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

l) Agenția Națională Anti-doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 879, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. Modificări (5)

(2) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 4. -

(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, preia atribuțiile, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desființează.

(2) Conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurată de un președinte, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, numiți și revocați prin decizie a primului-ministru.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii, preia atribuțiile specifice în domeniul radiocomunicațiilor, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilității electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, care se desființează.

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

(3) Atribuțiile specifice în domeniul operării la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației se preiau de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și se exercită prin Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale, care se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului, finanțată integral din venituri proprii. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Serviciile Societății Informaționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

(5) Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale preia, conform protocolului de predarepreluare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, imobilul situat în municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilitățile bugetare existente și din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum și sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, aferente atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) și altor domenii conexe care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (4). Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență (3)

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin preluarea activității Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, structură fără personalitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desființează. Jurisprudență (3)

(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (1)

(4) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, înființată potrivit alin. (1), va prelua din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, pe bază de protocol, 147 de posturi, inclusiv demnitarii și personalul aferent acestora, precum și toate drepturile și obligațiile, inclusiv bunurile mobile și imobile, aferente activității fostei Autorități Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Modificări (1)

(5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structura de personal preluată, precum și drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (4).

(6) Personalul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, înființată potrivit alin. (1), își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(7) Prin decizie, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor județene, respectiv ale comisiei municipiului București. Hotărârile emise de comisiile județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu întrunesc condițiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivată a vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, și transmise comisiilor județene, respectiv comisiei municipiului București, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifică hotărârile inițiale, deciziile de invalidare și cele prin care se soluționează contestațiile se comunică beneficiarilor și pot fi atacate în termen de 30 de zile la secția de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. În baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătorești definitive, Direcția economică din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților efectuează plata compensațiilor bănești. Jurisprudență (12)

(8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, și ale Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în vederea aplicării acestor legi.

(9) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor. Jurisprudență (2)

(10) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 7. -

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Art. 8. -

(1) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primuluiministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.

(2) Directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 9. - Jurisprudență (3)

(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Administrația Națională a Rezervelor de Stat este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Modificări (1), Jurisprudență (4)

Art. 10. -

(1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Modificări (1)

(2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.

(2) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apărării, cu reîntregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea susținerii activității oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007.

Art. 12. -

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor funcționează în continuare ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 13. -

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

Art. 14. -

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului.

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 15. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Jurisprudență (1)

Art. 16. -

(1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - UMP-PAL, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice, își încetează activitatea.

(2) Departamentul de implementare programe și ajustare structurală, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, își încetează activitatea, atribuțiile și personalul acestuia urmând a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru și al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru. Modificări (2)

(3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF funcționează în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 17. -

(1) Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, instituție publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Redacția Publicațiilor pentru Străinătate este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 18. -

(1) Agenția Nucleară, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) Agenția Nucleară este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 19. -

(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.

(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

Art. 20. -

Autoritatea Națională pentru Tineret, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării și tineretului.

Art. 21. -

Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 22. -

(1) Agenția pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea șefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Agenția pentru Strategii Guvernamentale este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...