Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Modificări (4), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 12 aprilie 2007.

În vigoare de la 12 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii și componenței Guvernului, în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Economiei și Finanțelor prin reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice și prin preluarea activității în domeniul economiei de la Ministerul Economiei și Comerțului, care își încetează activitatea.

Art. 2. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Internelor și Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administrației și Internelor, care își încetează activitatea.

Art. 3. -

Se înființează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care își încetează activitatea.

Art. 4. -

(1) Se înființează Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educației și Cercetării, care își încetează activitatea.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului își realizează atribuțiile în domeniul tineretului prin Autoritatea Națională pentru Tineret, care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.

Art. 5. -

(1) Se înființează Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, care își încetează activitatea.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse își realizează atribuțiile în domeniul egalității de șanse prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.

Art. 6. -

(1) Se înființează Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație și a Autorității Naționale pentru Turism, care își încetează activitatea, prin preluarea activității în domeniul comerțului de la Ministerul Economiei și Comerțului, prin preluarea activității privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin preluarea activității în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care își încetează activitatea.

(2) Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat.

Art. 7. -

Se înființează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, care își încetează activitatea.

Art. 8. -

(1) Se înființează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene și prin preluarea activității în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcțiilor și în domeniul locuințelor de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care își încetează activitatea.

(2) Institutul European din România, instituție publică sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridică, trece din coordonarea fostului Minister al Integrării Europene în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Finanțarea Institutului European din România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene.

Art. 9. -

Se înființează Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile prin reorganizarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, care își încetează activitatea.

Art. 10. -

(1) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic și aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii își încetează activitatea.

(2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înființează Departamentul de Control al Guvernului prin preluarea atribuțiilor și personalului Autorității de Control a Guvernului, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, structură care se desființează. Modificări (2)

(3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, Departamentul de implementare programe și ajustare structurală și Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - UMP-PAL, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice, trec din structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 11. - Jurisprudență

Personalul instituțiilor publice înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se preia de la instituțiile ale căror structuri sau activități sunt preluate, respectiv de la instituțiile care se reorganizează, care se comasează sau care își încetează activitatea, și își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 12. -

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înființarea, reorganizarea, organizarea și funcționarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau în coordonare vor prelua și atribuțiile specifice ministerelor și autorităților administrației publice în subordinea ori în coordonarea cărora s-au aflat entitățile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Unitățile care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor reorganizate, comasate ori ale căror structuri sau activități au fost preluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor nou-înființate.

(4) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte instituții publice ori structuri vor prelua toate drepturile și obligațiile instituției reorganizate sau, după caz, comasate, ale structurii ori activității din domeniile preluate, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii și conținutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului.

Art. 13. -

(1) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile și pentru activități finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2007, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 12.

(3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii și componenței Guvernului și, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 19/2007 și, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma reorganizării, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 14. -

Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului finanțate prin bugetul altor instituții sau autorități publice din subordinea Guvernului le revin toate obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 15. - Jurisprudență

În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

a) " Ministerul Finanțelor Publice" cu "Ministerul Economiei și Finanțelor";

b) " Ministerul Economiei și Comerțului" cu:

- " Ministerul Economiei și Finanțelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;

- " Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerțului;

c) " Ministerul Administrației și Internelor" cu "Ministerul Internelor și Reformei Administrative";

d) " Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" cu:

- " Ministerul Transporturilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul transporturilor;

- " Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;

- " Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcțiilor și în domeniul locuințelor;

e) " Ministerul Educației și Cercetării" cu "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului";

f) " Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" cu "Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse";

g) " Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale";

h) " Ministerul Integrării Europene" cu "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor";

i) " Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor" cu "Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile";

j) " Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație" și "Autoritatea Națională pentru Turism" cu "Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale";

k) " ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" cu "secretar general al Guvernului".

Art. 16. -

Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice, care se desființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător.

Art. 17. -

Prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Secretariatul General al Guvernului funcționează în subordinea primului-ministru și este condus de un secretar general, înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru. Modificări (1)

(3) În cadrul Secretariatului General al Guvernului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat.

Art. 19. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 aprilie 2007.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...