Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă a funcționat inițial ca unitate sanitară cu caracter ambulatoriu pe lângă Spitalul "Elias", instituție ce se află în prezent în subordinea Academiei Române.

Aceasta solicită crearea la nivelul Academiei Române a unui complex unitar de sănătate care să includă Spitalul "Elias" și Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, realizându-se astfel posibilitatea acordării de asistență medicală integrată pentru pacienți.

În prezent Centrul asigură servicii medicale pentru un număr redus de personal care provine din Ministerul Apărării, cadre militare în activitate sau în rezervă ori în retragere și membrii de familie ai acestora, aflat pe listele de capitație, ceilalți pacienți făcând parte din alte categorii sociale.

Având în vedere necesitatea înființării unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital și ambulator, se impune crearea într-un termen cât mai scurt a cadrului legal care să permită funcționarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă la un nivel corespunzător și să asigure asistența medicală și protecția sanitară pentru demnitarii români și străini.

Neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecințe negative în ceea ce privește posibilitatea asigurării asistenței medicale și a protecției sanitare pentru demnitarii români și străini, activități de importanță deosebită pentru România în relațiile cu statele ale căror demnitari solicită astfel de servicii pe teritoriul statului român.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul central în municipiul București, str. Washington nr. 8-10, sectorul 1, trece din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române.

Art. 2. -

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă își schimbă denumirea în Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă - București.

Art. 3. -

(1) Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă - București, denumit în continuare Centrul, este instituție publică în domeniul sanitar, cu personalitate juridică.

(2) Centrul asigură asistență medicală primară, de specialitate, de urgență pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și asistență medicală și protecție sanitară pentru demnitarii români și străini, desfășurând și activități de inspecție sanitară și sanitar-veterinară de stat, în colaborare cu Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, având în vedere protocolul de colaborare interinstituțională în vigoare. Modificări (2)

(3) Activitățile de inspecție sanitară și de inspecție sanitar-veterinară de stat prestate de personalul acreditat de Ministerul Sănătății Publice, respectiv Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, se efectuează în teritoriul operativ impus de situația asigurării protecției sanitare a demnitarilor protejați.

(4) Centrul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Imobilele în care își desfășoară activitatea Centrul, aflate în domeniul public al statului, cu excepția celor în care desfășoară activități de medicină preventivă, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române, cu menținerea destinației de spații pentru activități medicale. Modificări (1)

(2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar și materialele aflate în dotarea Centrului, aparatura și tehnica medicală aflate în folosința Centrului, precum și alte bunuri patrimoniale trec din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române prin protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare a patrimoniului se încheie între Ministerul Apărării și Academia Română, pe baza situației financiare încheiate la data de 31 decembrie 2006, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. -

(1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apărării pe anul 2007, alocate Centrului, se transferă cu aceeași destinație în bugetul Academiei Române.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Ministerului Apărării și Academiei Române pe anul 2007.

Art. 6. -

(1) Finanțarea Centrului se asigură din venituri proprii. Modificări (1)

(2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din:

a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate și furnizate;

b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice și juridice;

c) donații, sponsorizări și ale surse atrase, în condițiile legii.

(3) Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, următoarele:

a) asistență medicală de urgență la domiciliu;

b) asistență medicală primară;

c) asistență medicală ambulatorie de specialitate;

d) centru de dializă cronică;

e) investigații paraclinice și de laborator;

f) servicii de farmacie;

g) activități de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedică, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastică și reparatorie și flebologie;

h) activități de medicina muncii.

(4) Centrul poate primi de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române, fonduri pentru:

a) activități de medicină preventivă;

b) activități de inspecție sanitară și sanitar-veterinară de stat;

c) asigurarea asistenței medicale de urgență pentru demnitarii români și membrii delegațiilor din care aceștia fac parte, în țară și în străinătate;

d) asigurarea asistenței medicale pentru demnitarii străini și membrii delegațiilor din care aceștia fac parte, aflați în vizită oficială pe teritoriul României;

e) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanță;

f) investiții pentru construirea de noi clădiri, consolidarea construcțiilor grav afectate de seisme și de cazuri de forță majoră, precum și transformarea, modernizarea și extinderea construcțiilor existente.

Art. 7. -

Personalul civil angajat al Centrului își păstrează această calitate și drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Academiei Române. Modificări (2)

Art. 8. -

Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării, detașate pentru a executa misiuni în cadrul Centrului, beneficiază de drepturile bănești prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 9. -

Cadrele militare în activitate care își desfășoară activitatea în Centru se încadrează pe statele anexă M ale Ministerului Apărării, aprobate în acest scop prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, și sunt detașate pentru a executa misiuni în afara acestui minister, în vederea exercitării atribuțiilor funcțiilor civile din cadrul Centrului.

Art. 10. -

Contractele de furnizare de servicii medicale pe anul 2007, încheiate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești cu Centrul, rămân în vigoare. Centrul face parte în continuare din furnizorii de servicii medicale pentru această casă.

Art. 11. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Apărării și Centrul încheie un protocol prin care beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, aflați pe listele de capitație ale medicilor de familie ai Centrului, li se vor acorda în continuare asistență medicală și medicamente, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Decretul nr. 16/1990 al Consiliului Frontului Salvării Naționale privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naționale a Spitalului "Elias" și a Oficiului Farmaceutic nr. 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare, precum și orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu
secretar de stat
Președintele Academiei Române,
Ionel Haiduc
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 martie 2007.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...