Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

Modificări (2), Referințe (2), Doctrine (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 13 noiembrie 2007.

În vigoare de la 13 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să permită asocierea autorităților administrației publice centrale, a unităților administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum și a asociațiilor constituite de acestea, din România, cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea constituirii unor entități cu personalitate juridică, pentru realizarea și gestionarea unor acțiuni de cooperare teritorială, pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, în temeiul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.082/2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT),

ținând seama de necesitatea adoptării de măsuri imediate, în vederea asigurării cadrului legal național care să permită aplicarea directă a acestui act comunitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și având în vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.082/2006,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență creează cadrul legal național care asigură aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.082 din 5 iulie 2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca unic obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale. Modificări (1)

(2) Gruparea europeană de cooperare teritorială, denumită în continuare GECT, acționează pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorială cofinanțate de Uniunea Europeană, în primul rând din instrumente structurale, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum și pentru a realiza alte acțiuni specifice de cooperare teritorială cu sau fără contribuția financiară a Uniunii Europene.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfășoară activități de interes public prin care este promovată cooperarea teritorială, cu scopul consolidării coeziunii economice și sociale.

(2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a autorităților publice centrale, a unităților administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum și a asociațiilor constituite de acestea în România cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea și promovarea cooperării teritoriale, în limitele competențelor de care dispun, potrivit legislației naționale.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare, să coopereze și să se asocieze cu unități administrativ-teritoriale din alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile legii.

(4) În conformitate cu prevederile Regulamentului pot fi membre ale unei GECT și structuri aparținând unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, numai dacă legislația națională a acestora prevede dreptul lor de a participa la acest tip de asocieri.

CAPITOLUL II Autorități competente

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Atribuțiile autorității de notificare sunt:

a) să primească și să analizeze proiectele de convenție și statut ale GECT, întocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive;

b) să emită autorizația de funcționare sau, după caz, decizia de respingere a GECT ce urmează a avea sediul și a se înregistra în România;

c) să emită avizul prin care este exprimat acordul sau, după caz, refuzul cu privire la asocierea unui solicitant din România la o GECT care are sediul și este înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene;

d) să păstreze, la sediul său, evidența GECT prevăzută la lit. b), precum și a participărilor prevăzute la lit. c) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT;

e) să informeze Comitetul regiunilor cu privire la înregistrarea GECT și la orice modificare ulterioară a convenției și statutului în temeiul cărora aceasta funcționează;

f) să emită decizie de interzicere a funcționării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securității, sănătății sau moralității publice ori este contrară interesului public;

g) să ceară instanței judecătorești dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament;

h) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităților GECT desfășurate pe teritoriul României;

i) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România, precum și cu privire la modificările ulterioare, directe sau indirecte, ale convenției și statutului, precum și la dizolvarea unei GECT cu sediul în România;

j) să informeze autoritățile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăți constatate în timpul controlului și auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament și art. 5 din prezenta ordonanță de urgență;

k) să solicite și să primească de la membrii GECT și de la instituțiile implicate în funcționarea GECT orice date, informații sau documente în legătură cu activitatea GECT;

l) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării;

m) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) GECT se înregistrează în Registrul GECT.

(2) Registrul GECT este public și este ținut de autoritatea de notificare.

(3) Autoritatea de notificare este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii ale înregistrărilor efectuate în Registrul GECT și ale documentelor prezentate pentru constituire, precum și alte informații care decurg din înregistrările în Registrul GECT.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi cerute și eliberate prin corespondență sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.

(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

(6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor. Modificări (1)

(7) Sumele provenite din încasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.

Art. 5. -

Controlul și auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT constituită în România se realizează de către instituțiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III Constituirea și înscrierea Grupării europene
de cooperare teritorială

Art. 6. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, care cuprind toate elementele prevăzute de art. 8 și 9 din Regulament;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale;

c) avizele de participare la GECT emise pentru toți membrii, în condițiile legii și ale Regulamentului;

d) avizul conform al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Competențele pe care organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenții.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Pentru participarea la o GECT, membrii români, respectiv străini, așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (2) și (4), au obligația de a obține avizul de participare emis de autoritatea de notificare, respectiv de autoritățile similare din alte state implicate în constituirea GECT.

(2) După aprobarea în unanimitate de către membri a proiectelor de convenție și de statut, reprezentanții membrilor români ai GECT înaintează autorității de notificare o cerere, însoțită de următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, în traducere autorizată în limba română;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de autorizare a participării, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 din Regulament și decide, după caz, asupra acordării sau nu a avizului de participare la GECT.

(4) În scopul emiterii avizului de participare, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităților administrației publice centrale în funcție de competențele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorității de notificare.

(5) Decizia autorității de notificare privind avizul de participare la GECT poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Membrii GECT aprobă, cu unanimitate de voturi, convenția și statutul, modificate potrivit observațiilor formulate în avizele de participare emise de autoritatea de notificare din România și, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul țării noastre, de autoritățile similare din acele state membre sau terțe, după caz.

(2) După aprobarea actelor prevăzute la alin. (1), membrii GECT transmit autorității de notificare o cerere, precum și documentele menționate la art. 6, în vederea emiterii autorizației de funcționare.

Art. 9. -

(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), pe baza avizelor de participare emise conform art. 7 pentru membrii români și a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 din Regulament și decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcționării GECT. Modificări (1)

(2) În cazul în care autoritatea de notificare constată că sunt întrunite condițiile prevăzute în Regulament, eliberează autorizația de funcționare a GECT, necesară îndeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfășoară în fața instanței judecătorești.

(3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcționarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor necesare luării deciziei. Modificări (1)

(4) Decizia de respingere a funcționării GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării autorizației de funcționare, reprezentanții GECT înaintează judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul o cerere de constituire a GECT, însoțită de autorizația de funcționare eliberată de autoritatea de notificare și de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de constituire și a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), instanța verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii.

(3) Încheierile de admitere a cererii de constituire se comunică GECT, la sediul menționat în cererea de constituire, și se transmit de către reprezentanții acesteia autorității de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(4) Încheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, în conformitate cu prevederile legii. Hotărârea definitivă a instanței de recurs, prin care cererea de constituire este admisă, se comunică GECT, la sediul menționat în cererea de constituire, care o transmite autorității de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(5) Înscrierea în Registrul GECT se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către autoritatea de notificare a încheierii de admitere sau, după caz, a hotărârii irevocabile a instanței de recurs.

(6) GECT dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunț de constituire Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din România și Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, spre publicare, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament. Modificări (1)

(7) GECT are obligația să transmită autorității de notificare dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute de alin. (6).

Art. 11. - Modificări (1)

Unei GECT înregistrată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pe teritoriul României îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale statutului și convenției aferente, precum și ale legii române, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulament.

Art. 12. -

Documentele ce emană de la o GECT trebuie să cuprindă în mod expres denumirea acesteia, însoțită de mențiunea "grupare europeană de cooperare teritorială" sau de inițialele "G.E.C.T."

Art. 13. - Modificări (1)

În situația în care o entitate română dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (2) dorește participarea la o GECT constituită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, procedura de emitere a avizului de participare este cea prevăzută la art. 7.

CAPITOLUL IV Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială

Art. 14. -

(1) Modul de organizare și funcționare a GECT se stabilește prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor art. 3 și art. 8-10 din Regulament. Modificări (1)

(2) GECT răspunde cu patrimoniul propriu pentru obligațiile asumate după constituirea sa.

(3) Răspunderea membrilor pentru obligațiile GECT este subsidiară și solidară, însă proporțională cu aportul fiecăruia la constituirea patrimoniului GECT.

Art. 15. -

Autoritatea de notificare poate solicita în orice moment atât GECT, cât și instituțiilor implicate în funcționarea sa, orice date, informații sau documente privind activitatea desfășurată de GECT, inclusiv în scopul verificării întrunirii cerințelor prevăzute de art. 1 alin. (2) din Regulament.

CAPITOLUL V Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare
teritorială

Art. 16. -

(1) Orice modificare a documentelor constitutive ale GECT trebuie să aibă la bază acordul tuturor membrilor GECT.

(2) Modificările documentelor constitutive se transmit autorității de notificare, în vederea autorizării, potrivit art. 7 și 8 din prezenta ordonanță de urgență și conform art. 4 alin. (6) din Regulament, însoțite de documentele constitutive consolidate și de acordul membrilor GECT. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială

Art. 17. - Doctrină (1)

GECT se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin hotărârea membrilor săi.

Art. 18. -

GECT se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

c) retragerea membrilor români din cadrul GECT constituită pe teritoriul României;

d) reducerea numărului de membri, astfel încât condiția prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulament nu mai este îndeplinită.

Art. 19. -

(1) GECT se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, în cazul declarării insolvenței GECT sau la cererea oricărei persoane interesate ori a autorității de notificare, când activitatea desfășurată de o GECT nu mai corespunde scopului pentru care a fost constituită și/sau când aduce atingere ordinii publice, securității publice, sănătății publice, moralei și interesului public.

(2) În cazul în care se constată că activitatea desfășurată de o GECT nu corespunde scopului pentru care a fost constituită și/sau aduce atingere ordinii publice, securității publice, sănătății publice, moralei și interesului public, organismul cu competențe în domeniu sesizează autoritatea de notificare imediat ce a luat cunoștință de aceasta.

(3) Autoritatea de notificare, pe baza sesizărilor organismelor competente și a avizelor consultative ale autorităților administrației publice centrale, poate restrânge sau interzice activitatea unei GECT pe teritoriul României sau poate solicita membrilor români dintr-o GECT constituită pe teritoriul unui alt stat membru să se retragă din aceasta, în cazul în care activitatea respectivă nu încetează.

(4) Dizolvarea este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află sediul GECT.

Art. 20. -

GECT se poate dizolva și prin hotărâre a membrilor săi. În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării dizolvării, hotărârea este comunicată autorității de notificare, pentru efectuarea unei mențiuni în acest sens în Registrul GECT.

Art. 21. -

(1) Dizolvarea GECT are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 18, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească. Modificări (1)

(3) În cazul dizolvării prevăzute de art. 19, lichidatorii vor fi numiți de către membrii GECT, prin hotărârea de dizolvare. Modificări (1)

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art. 22. -

Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului GECT. Ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

Art. 23. -

(1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 24. -

(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul său.

(2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 25. -

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 26. -

Atât față de GECT, cât și față de membrii acesteia lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 27. -

După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul și registrul în care sunt înscrise operațiunile de lichidare la autoritatea de notificare și să publice într-un ziar de circulație națională un anunț cu privire la depunerea acestor documente.

Art. 28. -

Dacă în termen de 30 de zile libere de la efectuarea formalităților de publicitate nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite membrilor GECT sumele rămase din lichidare, împreună cu toate registrele și actele GECT. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 29. -

(1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul GECT lichidate.

(2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai recursului.

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea GECT din Registrul GECT.

Art. 30. -

În termen de 15 zile lucrătoare de la data dizolvării, hotărârea de dizolvare-lichidare se comunică autorității de notificare, în vederea efectuării radierii din Registrul GECT și eliberării certificatului de radiere.

Art. 31. -

(1) Gruparea încetează la data radierii din Registrul GECT.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 29, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 32. -

GECT transmite, pe cheltuiala sa, actul prin care s-a constatat dizolvarea și un certificat eliberat de autoritatea de notificare privitor la efectuarea radierii GECT Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și un comunicat în acest sens Oficiului Publicațiilor Oficiale ale Comunităților Europene, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Secretarul de stat al Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 12 noiembrie 2007.

Nr. 127.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...