Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială

Art. 17. - Doctrină (1)

GECT se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin hotărârea membrilor săi.

Art. 18. -

GECT se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

c) retragerea membrilor români din cadrul GECT constituită pe teritoriul României;

d) reducerea numărului de membri, astfel încât condiția prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulament nu mai este îndeplinită.

Art. 19. -

(1) GECT se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, în cazul declarării insolvenței GECT sau la cererea oricărei persoane interesate ori a autorității de notificare, când activitatea desfășurată de o GECT nu mai corespunde scopului pentru care a fost constituită și/sau când aduce atingere ordinii publice, securității publice, sănătății publice, moralei și interesului public.

(2) În cazul în care se constată că activitatea desfășurată de o GECT nu corespunde scopului pentru care a fost constituită și/sau aduce atingere ordinii publice, securității publice, sănătății publice, moralei și interesului public, organismul cu competențe în domeniu sesizează autoritatea de notificare imediat ce a luat cunoștință de aceasta.

(3) Autoritatea de notificare, pe baza sesizărilor organismelor competente și a avizelor consultative ale autorităților administrației publice centrale, poate restrânge sau interzice activitatea unei GECT pe teritoriul României sau poate solicita membrilor români dintr-o GECT constituită pe teritoriul unui alt stat membru să se retragă din aceasta, în cazul în care activitatea respectivă nu încetează.

(4) Dizolvarea este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află sediul GECT.

Art. 20. -

GECT se poate dizolva și prin hotărâre a membrilor săi. În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării dizolvării, hotărârea este comunicată autorității de notificare, pentru efectuarea unei mențiuni în acest sens în Registrul GECT.

Art. 21. -

(1) Dizolvarea GECT are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 18, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească. Modificări (1)

(3) În cazul dizolvării prevăzute de art. 19, lichidatorii vor fi numiți de către membrii GECT, prin hotărârea de dizolvare. Modificări (1)

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art. 22. -

Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului GECT. Ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

Art. 23. -

(1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 24. -

(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul său.

(2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 25. -

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 26. -

Atât față de GECT, cât și față de membrii acesteia lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 27. -

După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul și registrul în care sunt înscrise operațiunile de lichidare la autoritatea de notificare și să publice într-un ziar de circulație națională un anunț cu privire la depunerea acestor documente.

Art. 28. -

Dacă în termen de 30 de zile libere de la efectuarea formalităților de publicitate nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite membrilor GECT sumele rămase din lichidare, împreună cu toate registrele și actele GECT. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 29. -

(1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul GECT lichidate.

(2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai recursului.

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea GECT din Registrul GECT.

Art. 30. -

În termen de 15 zile lucrătoare de la data dizolvării, hotărârea de dizolvare-lichidare se comunică autorității de notificare, în vederea efectuării radierii din Registrul GECT și eliberării certificatului de radiere.

Art. 31. -

(1) Gruparea încetează la data radierii din Registrul GECT.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 29, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 32. -

GECT transmite, pe cheltuiala sa, actul prin care s-a constatat dizolvarea și un certificat eliberat de autoritatea de notificare privitor la efectuarea radierii GECT Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și un comunicat în acest sens Oficiului Publicațiilor Oficiale ale Comunităților Europene, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    GECT cu sediul în România se dizolvă, potrivit art. 17 din O.U.G. nr. 127/2007: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Dispoziții generale
Autorități competente
Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...