Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Constituirea și înscrierea Grupării europene
de cooperare teritorială

Art. 6. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, care cuprind toate elementele prevăzute de art. 8 și 9 din Regulament;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale;

c) avizele de participare la GECT emise pentru toți membrii, în condițiile legii și ale Regulamentului;

d) avizul conform al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Competențele pe care organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenții.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Pentru participarea la o GECT, membrii români, respectiv străini, așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (2) și (4), au obligația de a obține avizul de participare emis de autoritatea de notificare, respectiv de autoritățile similare din alte state implicate în constituirea GECT.

(2) După aprobarea în unanimitate de către membri a proiectelor de convenție și de statut, reprezentanții membrilor români ai GECT înaintează autorității de notificare o cerere, însoțită de următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, în traducere autorizată în limba română;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de autorizare a participării, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 din Regulament și decide, după caz, asupra acordării sau nu a avizului de participare la GECT.

(4) În scopul emiterii avizului de participare, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităților administrației publice centrale în funcție de competențele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorității de notificare.

(5) Decizia autorității de notificare privind avizul de participare la GECT poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Membrii GECT aprobă, cu unanimitate de voturi, convenția și statutul, modificate potrivit observațiilor formulate în avizele de participare emise de autoritatea de notificare din România și, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul țării noastre, de autoritățile similare din acele state membre sau terțe, după caz.

(2) După aprobarea actelor prevăzute la alin. (1), membrii GECT transmit autorității de notificare o cerere, precum și documentele menționate la art. 6, în vederea emiterii autorizației de funcționare.

Art. 9. -

(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), pe baza avizelor de participare emise conform art. 7 pentru membrii români și a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 din Regulament și decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcționării GECT. Modificări (1)

(2) În cazul în care autoritatea de notificare constată că sunt întrunite condițiile prevăzute în Regulament, eliberează autorizația de funcționare a GECT, necesară îndeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfășoară în fața instanței judecătorești.

(3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcționarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor necesare luării deciziei. Modificări (1)

(4) Decizia de respingere a funcționării GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării autorizației de funcționare, reprezentanții GECT înaintează judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul o cerere de constituire a GECT, însoțită de autorizația de funcționare eliberată de autoritatea de notificare și de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de constituire și a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), instanța verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii.

(3) Încheierile de admitere a cererii de constituire se comunică GECT, la sediul menționat în cererea de constituire, și se transmit de către reprezentanții acesteia autorității de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(4) Încheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, în conformitate cu prevederile legii. Hotărârea definitivă a instanței de recurs, prin care cererea de constituire este admisă, se comunică GECT, la sediul menționat în cererea de constituire, care o transmite autorității de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(5) Înscrierea în Registrul GECT se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către autoritatea de notificare a încheierii de admitere sau, după caz, a hotărârii irevocabile a instanței de recurs.

(6) GECT dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunț de constituire Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din România și Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, spre publicare, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament. Modificări (1)

(7) GECT are obligația să transmită autorității de notificare dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute de alin. (6).

Art. 11. - Modificări (1)

Unei GECT înregistrată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pe teritoriul României îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale statutului și convenției aferente, precum și ale legii române, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulament.

Art. 12. -

Documentele ce emană de la o GECT trebuie să cuprindă în mod expres denumirea acesteia, însoțită de mențiunea "grupare europeană de cooperare teritorială" sau de inițialele "G.E.C.T."

Art. 13. - Modificări (1)

În situația în care o entitate română dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (2) dorește participarea la o GECT constituită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, procedura de emitere a avizului de participare este cea prevăzută la art. 7.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Conform art. 6 din O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Dispoziții generale
Autorități competente
Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...