Autorități competente | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Autorități competente

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Atribuțiile autorității de notificare sunt:

a) să primească și să analizeze proiectele de convenție și statut ale GECT, întocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive;

b) să emită autorizația de funcționare sau, după caz, decizia de respingere a GECT ce urmează a avea sediul și a se înregistra în România;

c) să emită avizul prin care este exprimat acordul sau, după caz, refuzul cu privire la asocierea unui solicitant din România la o GECT care are sediul și este înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene;

d) să păstreze, la sediul său, evidența GECT prevăzută la lit. b), precum și a participărilor prevăzute la lit. c) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT;

e) să informeze Comitetul regiunilor cu privire la înregistrarea GECT și la orice modificare ulterioară a convenției și statutului în temeiul cărora aceasta funcționează;

f) să emită decizie de interzicere a funcționării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securității, sănătății sau moralității publice ori este contrară interesului public;

g) să ceară instanței judecătorești dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament;

h) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităților GECT desfășurate pe teritoriul României;

i) să informeze autoritățile competente din statele membre în conformitate cu legislația cărora au fost constituiți membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România, precum și cu privire la modificările ulterioare, directe sau indirecte, ale convenției și statutului, precum și la dizolvarea unei GECT cu sediul în România;

j) să informeze autoritățile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăți constatate în timpul controlului și auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament și art. 5 din prezenta ordonanță de urgență;

k) să solicite și să primească de la membrii GECT și de la instituțiile implicate în funcționarea GECT orice date, informații sau documente în legătură cu activitatea GECT;

l) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării;

m) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) GECT se înregistrează în Registrul GECT.

(2) Registrul GECT este public și este ținut de autoritatea de notificare.

(3) Autoritatea de notificare este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii ale înregistrărilor efectuate în Registrul GECT și ale documentelor prezentate pentru constituire, precum și alte informații care decurg din înregistrările în Registrul GECT.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi cerute și eliberate prin corespondență sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.

(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

(6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor. Modificări (1)

(7) Sumele provenite din încasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.

Art. 5. -

Controlul și auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT constituită în România se realizează de către instituțiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Dispoziții generale
Autorități competente
Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
se încarcă...