Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 256/2007 privind organizarea și funcționarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 august 2007 până la 07 decembrie 2010, fiind abrogat prin Ordin 1645/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 90 și ale art. 91 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modul de organizare și funcționare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

București, 3 august 2007.

Nr. 256.

ANEXĂ

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Art. 1. -

Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliu, este un organism fără personalitate juridică ce funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 2. -

(1) Principalele atribuții ale Consiliului sunt următoarele:

a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecția persoanelor cu handicap, inițiate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autorități competente;

b) analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora;

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(2) Consiliul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei și egalității de șanse.

Art. 3. -

În realizarea atribuțiilor sale, Consiliul colaborează cu ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale, organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, cu instituțiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu și cu alți parteneri sociali.

Art. 4. -

(1) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare trimestriale la convocarea președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap sau în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Consiliul poate funcționa în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor și poate lua hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

Art. 5. -

(1) Agenda de lucru este stabilită de către președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap împreună cu secretariatul Consiliului, la propunerea membrilor, cu cel puțin 14 zile înainte de reuniune.

(2) Secretariatul transmite spre informare tuturor membrilor agenda de lucru, precum și procesele-verbale ale reuniunii precedente, cu cel puțin 7 zile înainte de reuniune.

Art. 6. -

(1) Ședințele se desfășoară la sediul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.

(2) Fiecare participant își suportă cheltuielile de deplasare în vederea participării la ședințele Consiliului.

Art. 7. -

(1) Consiliul are ca membri permanenți câte un reprezentant desemnat de conducerea următoarelor organisme guvernamentale și neguvernamentale:

a) Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;

b) Ministerul Sănătății Publice;

c) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;

d) Consiliul Național al Dizabilității din România;

e) o organizație neguvernamentală pentru protecția drepturilor omului.

(2) Pot avea statut de membri nepermanenți reprezentanții organismelor administrației publice centrale și/sau locale, precum și ai organismelor de drept public sau privat în domeniu.

(3) La ședințele Consiliului pot participa în calitate de invitați și reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, altele decât cele nominalizate la alin. (1) și (2).

(4) Membrii Consiliului nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 8. -

Secretariatul Consiliului se asigură de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, care se va îngriji de buna organizare și desfășurare a activităților acestuia prin:

a) pregătirea documentelor;

b) redactarea punctelor de vedere asupra documentelor supuse discuției;

c) elaborarea rapoartelor necesare și colectarea de date și informații cu privire la monitorizarea progreselor realizate în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

d) realizarea de propuneri cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor cu handicap;

e) asigurarea de informări permanente ale membrilor Consiliului în legătură cu problematica persoanelor cu handicap pe plan european și internațional.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...