Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate prevăzută în anexa nr. I, precum și modelul de autorizație prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 748/460/2002 pentru aprobarea Criteriilor de încadrare și a modului de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

București, 23 aprilie 2007.

Nr. 60.

ANEXA Nr. I

PROCEDURA
de autorizare a unităților protejate

ANEXA Nr. II

AUTORIZAȚIE
de funcționare ca unitate protejată
nr. ................./..................
(model)

Societatea Comercială/Secția/Atelierul/Asociația/Fundația/Asociația familială/Persoana fizică*) ......................................, cu sediul/domiciliul în ......................................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., ap. ..., județul/sectorul ....................., având numărul de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor sau fundațiilor/B.I. sau C.I. ..., codul unic de înregistrare ................................, C.N.P. ............................., este autorizată/autorizat ca unitate protejată și beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație are valabilitate permanentă, dar poate fi suspendată sau retrasă în condițiile prevăzute de lege.

Președinte,
.....................................
Vizat pentru legalitate
Serviciul juridic, contencios și resurse umane
Șef serviciu,
..........................................

*) Se anulează ce nu corespunde, iar autorizația se va completa cu litere de tipar.

;
se încarcă...