Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

Modificări (13), Referințe (2), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2007 până la 04 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 531/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale art. 114 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Modificări (1)

Obligațiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Art. 4. -

Obligațiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 din prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București și direcțiile generale ale finanțelor publice județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 10 septembrie 2007.

Nr. 1.294.

ANEXA Nr. 1 Modificări (3), Referințe (1)

NOMENCLATORUL
obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în
contul unic 20.47.01.01
"Venituri ale bugetului de stat - sume încasate
pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire"

Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
1. Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2. Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
3. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
4. Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
5. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
6. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
7. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
8. Impozit la țițeiul din producția internă Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
9. Impozit pe veniturile din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
10. Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
11. Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
12. Impozit pe veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
13. Impozit pe veniturile obținute din vânzarea bunurilor în regim de consignație și din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
14. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
15. Impozit pe veniturile din dobânzi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
16. Impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
17. Impozit pe câștigul din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
18. Impozit pe veniturile din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
19. Impozit pe veniturile din pensii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
20. Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
21. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
22. Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
23. Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți - persoanele fizice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24. Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți - persoanele juridice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25. Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare
26. Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2000 cm3 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare
27. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare
28. Redevențe miniere Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
29. Redevențe petroliere Legea petrolului nr. 238/2004
30. Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
31. Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Modificări (7)

ANEXA Nr. 2 Modificări (4), Referințe (1)

NOMENCLATORUL
obligațiilor fiscale datorate bugetelor asgurărilor sociale și
fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02
"Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și
fondurilor speciale, în curs de distribuire"

Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
1. Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
2. Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
4. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
6. Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
7. Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
8. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
9. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
10. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
11. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 1.2.), Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
12. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
13. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
14. Contribuția individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
15. Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
16. Contribuția pentru concedii și indemnizații datorate de persoanele aflate în șomaj Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
17. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depășesc limita supusă impozitului pe venit Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
18. Contribuția angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare
19. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
20. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
21. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
22. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
23. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
24. Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...