Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1181/2007 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 4 alin (2) pct. 2 și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 109 și ale art. 228 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 106.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Instrucțiunile privind întocmirea și obiectivele minimale ale Raportului de inspecție fiscală sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 551/2004.

Art. 5. -

Direcția generală de coordonare a inspecției fiscale, Direcția antifraudă fiscală, direcțiile generale ale finanțelor publice judetene și a municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 23 august 2007.

Nr. 1.181.

ANEXA Nr. 1

APROBAT
Conducătorul activității
de inspecție fiscală,
Funcția,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAPORT DE INSPECȚIE FISCALĂ
încheiat la data de .............

CAPITOLUL I Date despre inspecția fiscală

CAPITOLUL II Date despre contribuabil

CAPITOLUL III Constatări fiscale

(se completează pentru fiecare obligație fiscală verificată)

1. Informații despre obligația fiscală

2. Obiective minimale avute în vedere

3. Baza de impunere Jurisprudență (1)

4. Soluționarea decontului de taxă pe valoarea adaugată cu sume negative cu opțiune de rambursare

CAPITOLUL IV Alte constatări

1. Organizarea și conducerea evidenței contabile

2. Utilizarea și ținerea registrelor

CAPITOLUL V Discuția finală cu contribuabilul

1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL VI Sinteza constatărilor inspecției fiscale

CAPITOLUL VII Anexe Jurisprudență (1)

Avizat
Șef serviciu/birou, Întocmit
Numele și prenumele, Numele și prenumele,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura Funcția și semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind întocmirea și obiectivele minimale ale
Raportului de inspecție fiscală

Raportul de inspecție fiscală se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea constatărilor inspecției fiscale, indiferent dacă se stabilesc sau nu diferențe de obligații fiscale suplimentare în cadrul unei inspecții fiscale generale ori parțiale.

CAPITOLUL I Date despre inspecția fiscală

Prezentarea organelor de inspecție fiscală care efectuează verificarea și care întocmesc raportul de inspecție fiscală, precizându-se, pentru fiecare, numele și prenumele, funcția, numărul legitimației de inspecție fiscală, unitatea fiscală din care face parte și numărul și data ordinului de serviciu.

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul juridic al inspecției fiscale;

- numărul și data transmiterii avizului de inspecție fiscală. În cazul în care data începerii inspecției fiscale a fost amânată, se vor specifica numărul și data acordului, precum și noul termen aprobat;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecție fiscală, se va înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecției fiscale;

- numărul de înregistrare și data începerii inspecției fiscale înscrise în Registrul unic de control;

- perioada în care s-a desfășurat inspecția fiscală, precum și locul de desfășurare. În cazul în care inspecția fiscală a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecția fiscală;

- obligațiile fiscale și perioadele care fac obiectul inspecției fiscale;

- modul de îndeplinire a dispozițiilor stabilite prin ultimul act de control.

CAPITOLUL II Date despre contribuabil

1. Datele de identificare ale contribuabilului: denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, codul CAEN al activității principale desfășurate, capitalul social subscris și vărsat, comentarii privind majorarea/diminuarea capitalului social.

2. Forma de proprietate, forma juridică, precum și principalii acționari/asociați și evoluția capitalului social. Jurisprudență (1)

3. Informații referitoare la acționari/asociați, în situația în care sunt constatate relații de participare la alt contribuabil cu care are relații de afaceri.

4. Verificarea corectitudinii listei conturilor bancare cu cele comunicate de unitățile bancare organelor fiscale competente;

5. Evoluția cifrei de afaceri și a rezultatului exercițiului financiar, conform ultimelor 3 bilanțuri anuale, indiferent de perioada verificată.

6. Verificarea evidenței documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor cu care au fost achiziționate: plaja de numere pentru facturile achiziționate, facturile utilizate, alte documente cu regim special, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase (pentru perioada de până la 31 decembrie 2006). Începând cu 1 ianuarie 2007 se vor verifica existența seriei și plajei de numere aprobate de conducerea societății și data începerii utilizării acestora.

7. Prezentarea subunităților contribuabilului cu precizări specifice, dacă este cazul, pentru cele care prezintă un interes fiscal deosebit: declararea punctelor de lucru, respectarea regimului autorizărilor, antrepozit fiscal, utilizator final, jocuri de noroc - licențe etc.

8. Persoana care asigură administrarea activității contribuabilului verificat.

9. Persoana care răspunde de conducerea contabilității.

10. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul pe durata inspecției fiscale.

11. Prezentarea relațiilor de afiliere dintre contribuabilul verificat și alți contribuabili care au calitatea de clienți sau furnizori.

CAPITOLUL III Constatări fiscale Jurisprudență (1)

Pentru fiecare obligație fiscală care a făcut obiectul inspecției fiscale se vor avea în vedere și se vor cuprinde în constatări următoarele:

1. Informații despre obligația fiscală:

- denumirea obligației fiscale;

- perioada supusă inspecției fiscale;

- prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul controlului prin sondaj, selectarea documentelor și a operațiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecție fiscală in funcție de natura activității contribuabilului;

- facilitățile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenții) de care a beneficiat contribuabilul în perioada supusă inspecției fiscale și modul de respectare a acestora.

2. Obiective minimale avute în vedere

În acțiunea de inspecție fiscală se vor avea în vedere următoarele obiective minimale:

- verificarea realității declarațiilor fiscale și informative în corelație cu datele din evidența contabilă, registrele societății sau orice alte documente justificative existente în societate ori obținute prin controale încrucișate, precum și cu alte declarații depuse în conformitate cu legile speciale;

- verificarea existenței contractelor și modul lor de derulare, în vederea determinării tuturor operațiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv identificarea faptică a surselor generatoare de venit;

- verificarea înregistrării tuturor veniturilor aferente activității desfășurate;

- verificarea utilizării documentelor cu regim special, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2007. După această dată se va verifica modul de alocare și gestionare a documentelor fiscale conform prevederilor legale;

- verificarea modului de înregistrare a cheltuielilor aferente obținerii veniturilor, precum și a tratamentului fiscal al acestora;

- verificarea corectitudinii sumelor utilizate cu drept de deducere din impozitele, taxele sau contribuțiile datorate.

3. Baza de impunere

A. În cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impunere, se vor menționa:

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care au influențat baza de impunere;

- punctul de vedere al inspecției fiscale față de interpretarea contribuabilului;

- consecințele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept și temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere;

- modul de calcul al bazei impozabile și stabilirea eventualelor diferențe, precum și calculul impozitului, taxei sau al contribuției stabilite suplimentar. Pentru obligațiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept și corectitudinea calculului sumei deduse;

- calculul obligațiilor fiscale accesorii la diferențele de impozite, taxe sau contribuții stabilite de inspecția fiscală;

- stabilirea responsabilităților pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei impozabile și efectuarea de propuneri pentru sancționare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.

B. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, se va menționa acest lucru. În această situație se vor prezenta următoarele:

- perioadele efectiv verificate;

- documentele care au stat la baza concluziei că obligația fiscală este corect determinată.

4. Soluționarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opțiune de rambursare Jurisprudență (1)

Pentru soluționarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opțiune de rambursare se va efectua inspecție fiscală parțială, care va avea ca obiect doar verificarea TVA-ului.

Dacă se soluționează mai multe deconturi, fiecare dintre ele va fi verificat separat, cu înscrierea distinctă a constatărilor aferente fiecăruia dintre acestea, astfel:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiția încadrării în termenul legal de prescripție) până la data de sfârșit a perioadei aferente decontului de TVA cu sume negative în care s-a bifat opțiunea de rambursare;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data ultimului decont verificat până la sfârșitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica.

În același mod se va continua până la soluționarea tuturor deconturilor de TVA cu sume negative cu opțiune de rambursare, depuse și neverificate.

Soluționarea fiecărui decont de TVA cu sume negative cu opțiunea de rambursare se va finaliza astfel:

- în cazul în care nu se constată sume suplimentare în baza raportului de inspecție fiscală, se va emite decizia de nemodificare a bazei de impunere, care, împreună cu un exemplar al raportului de inspecție fiscală, se va transmite după avizare și aprobare compartimentului de specialitate pentru emiterea deciziei de rambursare;

- în cazul în care se constată sume suplimentare în baza raportului de inspecție fiscală, se va emite decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, care în acest caz are și rol de decizie de rambursare.

CAPITOLUL IV Alte constatări


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...