Guvernul României

Hotărârea nr. 58/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 1997 până la 30 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998 și înlocuit de Hotărâre 972/1998;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Ministerul Turismului este organul administrației publice centrale de specialitate care aplică politica Guvernului în domeniul turismului.

Art. 2. -

În realizarea obiectului său de activitate, Ministerul Turismului are următoarele atribuții:

1. elaborează, promovează și aplică politicile de dezvoltare și strategia Guvernului în domeniul turismului;

2. inițiază și promovează acte normative, norme și reglementări vizând activitatea de turism și protecția turiștilor și avizează reglementările altor ministere care influențează această activitate;

3. inițiază armonizarea reglementărilor în domeniul turismului cu cele existente în Uniunea Europeană;

4. organizează aplicarea legilor și hotărârilor Guvernului în domeniul turismului;

5. colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu asociații, fundații și alte organizații neguvernamentale;

6. asigură monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;

7. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;

8. coordonează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convențiilor și acordurilor internaționale, în funcție de specificul activității, și întreprinde măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricărei încălcări a acestora;

9. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale interesate de activitatea de turism;

10. organizează congrese, colocvii, simpozioane și alte acțiuni similare în țară și în străinătate;

11. coordonează programele de asistență tehnică acordate de Uniunea Europeană, Organizația Mondială a Turismului, alte organisme internaționale, precum și programul de integrare europeană în domeniul turismului;

12. stabilește orientarea programelor de cercetare în turism;

13. coordonează, împreună cu Ministerul Învățământului, procesul de instruire din propriile instituții de învățământ;

14. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional în domeniul turismului, participând la sistemul informațional național și internațional;

15. coordonează activitatea Oficiului de Autorizare și Control în Turism și a Oficiului de Promovare a Turismului; Modificări (1)

16. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Turismului pot funcționa direcții generale, direcții, servicii și birouri.

(2) Structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 1.

În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza servicii sau birouri, precum și colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(3) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu este de 52, exclusiv demnitarii. Modificări (2)

(4) Ministrul turismului conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

Pe lângă ministru funcționează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului turismului.

(5) Atribuțiile și sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.

(6) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului turismului.

Art. 4. -

(1) Se înființează Oficiul de Autorizare și Control în Turism, denumit în continuare O.A.C.T., ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Turismului, având sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5.

(2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:

- licențierea agențiilor de turism;

- brevetarea personalului de specialitate;

- clasificarea structurilor de primire turistice;

- avizarea documentațiilor de urbanism privind zonele și stațiunile turistice și a documentațiilor tehnice privind construcțiile din domeniul turismului; Modificări (2)

- controlul calității serviciilor din turism; Modificări (1)

- alte activități de autorizare, clasificare, avizare și control.

(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din venituri extrabugetare și alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului. Modificări (2)

Veniturile extrabugetare provin din prestări de servicii privind obiectul de activitate al O.A.C.T. pentru agenții economici din turism. Modificări (1)

Nivelul tarifelor prestărilor de servicii va fi aprobat prin ordin al ministrului turismului pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.

Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, în condițiile legii, și mijloace materiale și bănești de la parteneri interni și externi, sub formă de donații și alte forme de sprijin. Modificări (1)

(4) O.A.C.T. va fi dotat, la înființare, cu mijloace fixe și obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului.

(5) Activitatea O.A.C.T se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului turismului.

(6) Conducerea O.A.C.T. va fi asigurată de un consiliu de administrație și un director. Modificări (1)

Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai Ministerului Turismului, ai asociațiilor profesionale, ai consiliilor județene și ai consiliilor locale.

Numirea directorului și a membrilor consiliului de administrație se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecărei instituții.

(7) O.A.C.T. va avea reprezentanți zonali, care își vor desfășura activitatea împreună cu specialiști desemnați de consiliile județene și de consiliile locale, asociațiile profesionale și organizațiile neguvernamentale din turism.

Prin reprezentanții zonali, consiliile județene și consiliile locale vor beneficia de informații privind activitatea de turism la nivel național și internațional.

Prefecturile, cu sprijinul consiliilor județene și al consiliilor locale, vor asigura spațiul și condițiile corespunzătoare de desfășurare a activității reprezentanților zonali.

Art. 5. -

(1) Se înființează Oficiul de Promovare a Turismului, denumit în continuare O.P.T., ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Turismului, având sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.

(2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turismului prin acțiuni specifice și prin birourile de promovare și informare turistică din străinătate. Modificări (1)

(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului. Modificări (2)

Veniturile extrabugetare provin din chirii, publicații și prestări de servicii de promovare turistică.

Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, în condițiile legii, și mijloace materiale și bănești de la parteneri interni și externi, sub formă de donații și alte forme de sprijin.

(4) O.P.T. va fi dotat, la înființare, cu mijloace fixe și obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. Activul și pasivul aferente birourilor de promovare și informare turistică din străinătate vor fi preluate de O.P.T. pe bază de protocol de predare-primire, potrivit datelor cuprinse în evidența contabilă.

(5) Activitatea O.P.T. se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului turismului.

(6) Conducerea O.P.T. va fi asigurată de un consiliu de administrație și un director. Modificări (1)

Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai Ministerului Turismului, ai asociațiilor profesionale, ai consiliilor județene și ai consiliilor locale, ai camerelor de comerț și industrie.

Numirea directorului și a membrilor consiliului de administrație se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecărei instituții.

(7) O.P.T. va avea reprezentanți zonali, care își vor desfășura activitatea împreună cu specialiștii desemnați de consiliile județene, consiliile locale, asociațiile profesionale și organizațiile neguvernamentale din turism. Modificări (1)

Prin reprezentanții zonali, consiliile județene și consiliile locale vor beneficia de informații privind activitatea de turism la nivel național și internațional.

Prefecturile, cu sprijinul consiliilor județene și al consiliilor locale, vor asigura spațiul și condițiile corespunzătoare de desfășurare a activității reprezentanților zonali.

Art. 6. -

(1) Instituțiile publice din subordinea Ministerului Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a instituțiilor publice din subordinea Ministerului Turismului se aprobă prin ordin al ministrului turismului.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul turismului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 8. -

Pentru realizarea unei politici naționale în domeniul turismului și pentru coordonarea programelor, acțiunilor și activităților care contribuie la dezvoltarea turismului sau care o influențează, pe lângă ministrul turismului funcționează Consiliul Consultativ al Turismului.

Componența, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu, aprobat prin ordin al ministrului turismului.

Art. 9. -

Ministerul Turismului are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 10. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului.

(2) Prevederile art. 4 alin. (3) și ale art. 5 alin. (3) privind finanțarea celor două oficii se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997. Până la această dată, oficiile se finanțează integral din bugetul Ministerului Turismului.

(3) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Akos Birtalan
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 10 martie 1997.

Nr. 58.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi: 52
(exclusiv demnitarii)
Modificări (2)

MINISTERUL TURISMULUI

              +-----------------------+
              ¦    MINISTRU    ¦
              +-----------------------+
+----------------------+        ¦      +-------------------------+
¦   Consilieri   ¦<---------------+----------->¦    Contencios    ¦
+----------------------+        ¦      +-------------------------+
                    ¦      +-------------------------+
                    +----------->¦Control financiar propriu¦
                    ¦      +-------------------------+
                    v
               +--------------------+
               ¦ SECRETAR DE STAT ¦
               +--------------------+
       +--------------------------+-------------------------+
       v             v             v
+-------------------------++-------------------------++------------------------+
¦  Direcția generală  ¦¦  Direcția generală  ¦¦    Direcția    ¦
¦strategie și reglementare¦¦     relații     ¦¦    economică    ¦
+-------------------------++-------------------------++------------------------+

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

INSTITUȚIILE PUBLICE
care funcționează în subordinea Ministerului Turismului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Oficiul de Autorizare și Control în Turism*) Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
2. Oficiul de Promovare a Turismului**) Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
3. Institutul Național de Formare și Management pentru Turism (cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în regim de autofinanțare prin baza de aplicație) Venituri extrabugetare
4. Institutul de Cercetare pentru Turism (cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în regim de autonomie economică) Venituri extrabugetare

*) Numărul maxim de posturi este 21, din care: 12 posturi de reprezentanți zonali.

**) Numărul maxim de posturi este 34, din care: 12 posturi de reprezentanți zonali și 16 posturi la birouri de informare și promovare turistică din străinătate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...