Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 49 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 83 alin. (2) și art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 308 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene", cod MFP 14.13.03.02/8, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Instrucțiunile de completare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire ale formularului prevăzut la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene", cod MFP 14.13.02.02/08, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția de metodologie și proceduri pentru inspecția fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 3 aprilie 2007.

Nr. 523.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să
se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite
în alt stat membru al Uniunii Europene

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 308
ANUL: PERIOADA: -
DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
ȚARA DE REZIDENȚĂ
ADRESA COMPLETĂ ÎN ȚARA DE REZIDENȚĂ
COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT
NR. ACT ÎMPUTERNICIRE DATA
DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎMPUTERNICITULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
INFORMAȚII FINANCIARE
SUMA SOLICITATĂ LA RAMBURSARE
IBAN
TITULARUL CONTULUI
CONT NUMĂRUL CODUL BĂNCII
NUMELE BĂNCII
ADRESA BĂNCII
ORAȘUL ȚARA COD
NR. ANEXE NR. FACTURI NR. DOCUMENTE DE IMPORT
Ați mai avut cereri de rambursare anterioareș Da Nr. de referință al cererii anterioare
Nu
Mă angajez să returnez orice sumă mi-ar putea fi rambursată din greșeală.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar următoarele: - în perioada la care se referă actuala cerere de rambursare, nu am efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca având loc în România, cu excepția, după caz a serviciilor prevăzute la pct. 49 alin. (3) lit a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal,
- bunurile și serviciile pentru care solicit rambursarea taxei aferente au fost utilizate în vederea desfășurării activității mele în calitate de persoană impozabilă,
- faptul că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Cod MFP: 14.13.03.02/8

LISTA OPERAȚIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RAMBURSAREA
Nr. crt. Tipul*) Natura bunurilor sau a serviciilor Denumirea partenerului Codul de identificare fiscală al partenerului Data facturii Numărul facturii Suma de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare
TOTAL:

*) A - achiziție, I - import, S - prestări de servicii.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt
stat membru al Uniunii Europene

1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile și achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în România, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum 3 luni sau maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic.

Cererea se depune în termen de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

2.1. Cererea se depune în format electronic:

- la registratura Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București,

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat, conform legii.

Formatul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către solicitant.

Formatul electronic al cererii se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscală sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

MODUL DE COMPLETARE
a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate
în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat
membru al Uniunii Europene

Secțiunea 1

- anul la care se referă declarația; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2007)

- perioada aferentă operațiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie-iunie se va înscrie 02-06)

Cartușul Date de identificare a solicitantului conține:

1. Denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.

2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare fiscală în țara de origine a solicitantului.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentare prin împuternicit - în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit, se bifează căsuța corespunzătoare și se completează datele referitoare la numărul și data actului de împuternicire.

Cartușul Date de identificare ale împuternicitului se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit și conține:

1. Denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

2. Codul de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Cartușul Informații financiare conține:

1. Suma solicitată la rambursare - se înscrie suma solicitată. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta.

2. IBAN - se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se dorește a fi transferată suma solicitată.

3. Titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar.

4. Cont numărul - se înscrie numărul contului bancar în care se dorește a fi transferată suma solicitată.

5. Codul băncii - se înscrie codul băncii la care se află contul nominalizat mai sus.

6. Numele băncii - se înscrie numele băncii.

7. Adresa, orașul, țara și codul poștal al băncii - se înscrie adresa exactă a băncii nominalizate pentru realizarea transferului sumei solicitate.

Contul trebuie deschis la o instituție de credit participantă la sistemul electronic de plăți din România sau la o instituție de credit din străinătate. În această situație, instituția de credit unde se află deschis contul în care urmează a se efectua plata trebuie să aibă un corespondent în România.

Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor ce însoțesc cererea.

Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import - se înscrie numărul documentelor de import ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

În cazul în care solicitantul a mai avut și alte cereri de rambursare anterioare, acest lucru se specifică prin bifarea căsuței corespunzătoare, precum și prin specificarea numărului de referință repartizat acelei cereri. În cazul în care nu a mai avut alte cereri de rambursare anterioare, se bifează căsuța "Nu".

Secțiunea 2

Cuprinde operațiunile ce stau la baza sumei solicitate și vor fi introduse nominal toate achizițiile și importurile de bunuri, precum și prestările de servicii ce i-au fost efectuate.

Tipul - se înscrie tipul operațiunii. Se înscrie: A - pentru achiziții, I - pentru import, S - pentru prestări de servicii.

Natura bunurilor sau a serviciilor - se înscrie natura bunurilor achiziționate sau importate ori natura serviciilor care i-au fost prestate.

Denumirea partenerului - se înscriu numele și prenumele sau denumirea furnizorului ori a prestatorului de servicii.

Codul de identificare fiscală al partenerului - se înscrie codul de identificare fiscală comunicat de către furnizor sau prestatorul de servicii.

Data facturii și numărul facturii - se înscriu data, respectiv numărul facturii din care reiese suma solicitată spre rambursare.

Suma de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare - se înscrie suma de taxă pe valoarea adăugată ce reiese din factura respectivă.

Toate sumele se înscriu în lei.

ANEXA Nr. 4

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,
modul de difuzare, utilizare și păstrare a Cererii de rambursare pentru
persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România,
stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Denumirea formularului: Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Cod MF: 14.13.03.02/8

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit.

Se difuzează: gratuit

Se utilizează la: rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Se întocmește de: persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate, potrivit legii, din care:

un exemplar la solicitant;
un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA Nr. 5 Referințe în jurisprudență (2)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București

Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

Nr. înregistrare ............... data ...............

DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate
să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în
alt stat membru al Uniunii Europene

Către: Denumire/Nume, prenume ...............................................

Cod de identificare fiscală .................................................

Adresa: Localitatea ........................................................, str. ........................................... nr. ...., bl. ....., ap. ....., etaj ......., județul/sectorul ............................................... .

În baza art. 1472 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 83 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru perioada .........................................................., înregistrată cu nr. ............................. din ..................................... cu numărul de referință ................................. și a analizei/cercetării la fața locului efectuate în perioada ......................................., se stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

TVA solicitată la rambursare .......................... lei

TVA aprobată la rambursare .......................... lei

TVA respinsă la rambursare .......................... lei

Motivul de fapt

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Temeiul de drept

Act normativ: ..................................................., art. ..... paragraful .............. pct. ...... lit. ..... alin. ..........

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 111, 112 sau 113, după caz, din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la organul fiscal competent, potrivit art. 179 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aprobat Verificat Întocmit
Funcția Funcția Funcția
................. .................... ........................
(Nume, prenume) (Nume, prenume) (Nume, prenume)
................. .................... ........................
(Data) (Data) (Data)
................. .................... ........................
(Semnătura) (Semnătura) (Semnătura)

Cod MFP: 14.13.02.02/08

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...