Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Certificat de atestare a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al pct. 49 alin. (14) și al pct. 50 alin. (17) din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Certificat de atestare a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează conform Instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 20 februarie 2007.

Nr. 273.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția generală a finanțelor publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrația finanțelor publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERTIFICAT DE ATESTARE
a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Prin prezentul act certificăm că solicitantul:
DATE DE IDENTIFICARE
DENUMIRE/NUME, PRENUME
Domiciliul fiscal
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
Sediul social/Sediul sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
Obiect de activitate
are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA având:
Codul de identificare fiscală: valabil de la data:
Prezentul certificat a fost eliberat, la cererea solicitantului în scopul rambursării de TVA de către autoritatea competentă a statului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și este valabil 1 an de la eliberarea sa.
Data Semnătura și ștampila
organului competent
Cod MFP: 14.13.21.02

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului "Certificat de atestare a calității
de persoană înregistrată în scopuri de TVA"

Certificatul de atestare a calității de persoană înregistrată în scopuri de TVA, denumit în continuare certificat, se eliberează, la cerere, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul se utilizează pentru solicitarea rambursării taxei facturate de alte persoane impozabile și achitate de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în alt stat, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în acel stat, în condițiile prevăzute de Directiva a 8-a (79/1072/CEE) și Directiva a 13-a (86/560/CEE).

Certificatul se eliberează de organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat solicitantul, câte un certificat pentru fiecare stat în care solicitantul dorește să depună cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

Certificatul se editează în două exemplare:

- un exemplar se păstrează la unitatea fiscală, la dosarul fiscal al solicitantului;

- un exemplar se transmite solicitantului.

Modul de completare a formularului "Certificat de atestare a calității de persoană înregistrată în scopuri de TVA"

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.

2. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

3. Sediul social/Sediul sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală - se completează cu datele privind adresa sediului social al persoanei juridice ori cu sediul sau locul efectiv de desfășurare a activității principale, în cazul persoanelor fizice sau al asocierilor ori al altor entități fără personalitate juridică.

3. Obiect de activitate - se va înscrie activitatea principală desfășurată de persoana impozabilă (de exemplu: transport, construcții-montaj).

4. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA.

5. Valabil de la data - se înscrie data de la care a devenit valabilă înregistrarea în scopuri de TVA.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a
formularului "Certificat de atestare a calității de
persoană înregistrată în scopuri de TVA"

Denumirea formularului: Certificat de atestare a calității de persoană înregistrată în scopuri de TVA

Cod MF: 14.13.21.02

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: atestarea calității de persoană înregistrată în scopuri de TVA, în scopul rambursării taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile și importurile efectuate de solicitant în afara țării, de către autoritatea competentă a statului în care au fost efectuate acestea, în condițiile Directivei a 8-a (79/1072/CEE) și ale Directivei a 13-a (86/560/CEE).

Se întocmește de: organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat solicitantul.

Circulă: în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la solicitant;

- un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează: la dosarul fiscal al solicitantului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...