Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Modificări (7), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2007 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Ordin 904/2016 și înlocuit de Ordin 3698/2015; Anexă 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;

c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;

d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4;

e) Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16;

f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c;

g) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5;

h) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod M.F.P. 14.13.20.99/1;

i) Certificat de înregistrare fiscală, cod M.F.P. 14.13.20.99/2, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instrucțiunile de completare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, Direcția economică și administrativă, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declarațiilor de înregistrare a contribuabililor și a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 19 februarie 2007.

Nr. 262.

ANEXA Nr. 1*) Practică judiciară (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE 010
SIGLĂ MENȚIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ȘI ALTE Nr. de operator de
ENTITĂȚI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ date cu caracter
personal - 1067
A. FELUL DECLARAȚIEI
1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
2. DENUMIRE
3. DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Țara
Telefon Fax E-mail
4. FORMA DE ORGANIZARE
Persoană juridică Asociație familială Asociație Asociație de proprietari
Fundație Federație Sindicat, federație sindicală, confederație
Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare
2. Cod al obiectului principal de activitate
3. Felul sediului
3.1. Plătitor cu sediul central în România
Sediul central Sucursală
Codul de identificare fiscală a unității înființătoare
3.2. Plătitor cu sediul central în străinătate
Țara Sediu permanent Filială Sucursală
Reprezentanță Alte subunități Sediu fix
4. Cod de identificare fiscală a unității divizate
5. Forma juridică
6. Forma de proprietate
D. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit Reprezentant legal Reprezentant fiscal
Nr. act Data
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adăugată
La înființare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal
lei
1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA
1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
Ulterior înregistrării fiscale
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere lei
1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară 1.11.3. Semestrială Nr. aprobare organ fiscal competent
1.11.2. Trimestrială 1.11.4. Anuală Nr. aprobare organ fiscal competent
Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activității
1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA
1.14. Începând cu data de / /
2. Impozit pe profit
2.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
2.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
2.3. Perioada fiscală
2.3.1. Trimestrială 2.3.2. Anuală
3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
3.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
3.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
4. Accize
4.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
4.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
5. Impozit la țițeiul din producția internă
5.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
5.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
6. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
6.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
6.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
6.3. Perioada fiscală
6.3.1. Lunară 6.3.2. Trimestrială 6.3.3. Anuală
7. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
7.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
7.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
7.3. Perioada fiscală
7.3.1. Lunară 7.3.2. Trimestrială 7.3.3. Anuală
8. Contribuția de asigurări pentru șomaj
8.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
8.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
8.3. Perioada fiscală
8.3.1. Lunară 8.3.2. Trimestrială 8.3.3. Anuală
9. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
9.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
9.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
9.3. Perioada fiscală
9.3.1. Lunară 9.3.2. Trimestrială 9.3.3. Anuală
10. Contribuția de asigurări sociale
10.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
10.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
10.3. Perioada fiscală
10.3.1. Lunară 10.3.2. Trimestrială 10.3.3. Anuală
11. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate
11.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
11.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
11.3. Perioada fiscală
11.3.1. Lunară 11.3.2. Trimestrială 11.3.3. Anuală
12. Contribuția pentru concedii și indemnizații
12.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
12.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
12.3. Perioada fiscală
12.3.1. Lunară 12.3.2. Trimestrială 12.3.3. Anuală
13. Taxa pe jocuri de noroc
13.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
13.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
14. Redevențe miniere
14.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
14.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
15. Redevențe petroliere
15.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
15.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
1. Dizolvare cu lichidare
Începerea procedurii de lichidare De la data / /
Radiere De la data / /
2. Dizolvare fără lichidare
Divizare De la data / /
Fuziune De la data / /
Alte cazuri prevăzute de lege De la data / /
Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii
3. Radiere De la data / /
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1 A3/t2
DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE 020
SIGLĂ Nr. de operator de date cu
caracter personal - 1067
A. FELUL DECLARAȚIEI
1. DECLARATE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
1.1. Cod numeric personal
1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
2. Nume Inițiala tatălui Prenume
3. DOMICILIUL FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal
Telefon Fax E-mail
4. Act de identitate Seria Număr
Emis de: Data emiterii / /
5. Persoană fizică română cu domiciliul în România
Persoană fizică română fără domiciliu în România
C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Drepturi de proprietate intelectuală
2. Angajator 3. Altele
4. Data obținerii primului venit / /
5. Data începerii activității / /
6. Data dobândirii calității de angajator / /
D. REPREZENTARE PRIN
Împuternicit Reprezentant fiscal
Nr. act Data / /
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adăugată
La înființare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din fiscal lei
1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
Ulterior înregistrării fiscale
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere lei
1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară 1.11.3. Semestrială Nr. aprobare organ fiscal competent
1.11.2. Trimestrială 1.11.4. Anuală Nr. aprobare organ fiscal competent
Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activității
1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.14. Începând cu data de / /
2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
2.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
2.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
3.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
3.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
4. Contribuția de asigurări pentru șomaj
4.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
4.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
5.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
5.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
6. Contribuția de asigurări sociale
6.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
6.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
7.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
7.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
8. Contribuția pentru concedii și indemnizații
8.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
8.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Semnătura Ștampila
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2 A3/t2
DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINE 030
Nr. de operator de date cu
caracter personal - 1067
A. FELUL DECLARAȚIEI
1. DECLARATE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
2. Nume
3. Prenume
4. Prenume mamă
5. Prenume tată
6. Data nașterii: Ziua: Luna Anul
7. Domiciliul actual
Județ Localitate
Unitate administrativ-teritorială Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Țara
Telefon Fax E-mail
8. Actul de identitate Seria Număr
Emis de: Data emiterii / /
9. Persoană fizică străină cu domiciliul în România
Persoană fizică străină fără domiciliul în România
Persoană fără cetățenie română aflată în întreținere
C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Drepturi de proprietate intelectuală
2. Angajator 3. Altele
4. Data obținerii primului venit / /
5. Data începerii activității / /
6. Data dobândirii calității de angajator / /
D. REPREZENTARE PRIN
Împuternicit Reprezentant fiscal
Nr. act Data / /
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adăugată
La înființare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din fiscal lei
1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
Ulterior înregistrării fiscale
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere lei
1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară 1.11.3. Semestrială Nr. aprobare organ fiscal competent
1.11.2. Trimestrială 1.11.4. Anuală Nr. aprobare organ fiscal competent
Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activității
1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.14. Începând cu data de / /
2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
2.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
2.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
3.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
3.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
4. Contribuția de asigurări pentru șomaj
4.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
4.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
5.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
5.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
6. Contribuția de asigurări sociale
6.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
6.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
7.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
7.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
8. Contribuția pentru concedii și indemnizații
8.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
8.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Semnătura Ștampila
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3 A3/t2
DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI PENTRU INSTITUȚII PUBLICE 040
Nr. de operator de
date cu caracter
personal - 1067
A. FELUL DECLARAȚIEI
1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
2. DENUMIRE
3. DOMICILIUL FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
4. Act normativ de înființare
5. Felul sediului: Sediu principal: Alte subunități:
Codul de identificare al unității înființătoare
6. Felul ordonatorului de credite principal secundar terțiar
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Sectorul de activitate
1.1. Învățământ 1.8. Autorități publice
1.2. Sănătate 1.9. Transporturi și comunicații
1.3. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă 1.10. Mediu și ape
1.4. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 1.11. Industrie
1.5. Servicii, dezvoltare publică și locuințe 1.12. Agricultură
1.6. Apărare națională 1.13. Cercetare științifică
1.7. Ordine publică, siguranță națională 1.14. Alte activități
2. Sistemul de finanțare
2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în funcție de subordonarea acestora
2.2. Din venituri extrabugetare și alocații acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, în funcție de subordonare
2.3. Integral din venituri extrabugetare
2.4. Din fonduri cu destinație specială stabilite prin lege a se finanța din aceste fonduri
3. Organ tutelar
3.1. MINISTERUL SAU INSTITUȚIA CENTRALĂ (din clasificația bugetară)
Denumire Cod
3.2. CONSULUL JUDEȚEAN (din clasificația bugetară)
Denumire Cod
3.3. CONSILIUL LOCAL
Denumire Cod
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adăugată
La înființare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal
lei
1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
Ulterior înregistrării fiscale
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere
lei
1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară 1.11.3. Semestrială Nr. aprobare organ fiscal competent
1.11.2. Trimestrială 1.11.4. Anuală Nr. aprobare organ fiscal competent
Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activității
1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.14. Începând cu data de / /
2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
2.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
2.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
3.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
3.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
4. Contribuția de asigurări pentru șomaj
4.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
4.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
5.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
5.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
6. Contribuția de asigurări sociale
6.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
6.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
7.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
7.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
8. Contribuția pentru concedii și indemnizații
8.1. Luare în evidență Începând cu data de / /
8.2. Scoatere din evidență Începând cu data de / /
E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUȚIEI
1. Data încetării activității / /
1.1. Act normativ
2. Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4 A3/t2
CERERE DE ÎNREGISTRARE A DOMICILIULUI FISCAL AL CONTRIBUABILULUI 050
Nr. de operator de
date cu caracter
personal - 1067
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Nume, prenume/Denumire
2. Cod de identificare fiscală
3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfășurare efectivă a activității principale
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Țara
Telefon Fax E-mail
4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI1
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
D. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit Reprezentant fiscal
Nr. act Data
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
1 Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul/sediul social.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.04.16 A4/12
DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE*) 060
Nr. de operator de
date cu caracter
personal - 1067
A. FELUL DECLARAȚIEI
1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de identificare fiscală
2. Denumire/Nume, prenume
3. Domiciliul fiscal
Județ Sector Localitate
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Țara
Telefon Fax E-mail
C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
1. Cod de identificare fiscală
2. Denumire
Județ Sector Localitate
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Țara
Telefon Fax E-mail
3. Codul al obiectului principal de activitate
4. Modul de dobândire al spațiului, numărul și data documentului
D. Scoatere din evidență ca plătitor De la data: / /
E. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit Reprezentant fiscal Reprezentant fiscal
Nr. act Data
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
*) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligații de plată.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.01.99/c A4/t2
DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice
în mod independent sau exercită profesii libere
070
Nr. de operator de
date cu caracter
personal - 1067
A. FELUL DECLARAȚIEI
1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod numeric personal
2. Număr de identificare fiscală
3. Cod unic de înregistrare
4. Cod de înregistrare fiscală
5. Nume Inițiala tatălui Prenume
6. Denumire
7. Date privind domiciliul persoanei fizice
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Țara
Telefon Fax E-mail
Actul de identitate Seria Număr
Emis de La data / /
8. Date privind sediul activității sau locul de desfășurare efectivă a activității principale
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
9. Persoană fizică română cu domiciliul în România
Persoană fizică română fără domiciliul în România
Persoană fizică străină cu domiciliul în România
Persoană fizică străină fără domiciliul în România
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
2. Felul activității
2.1. Activități economice desfășurate în mod independent
Autorizație nr. data / /
Organ emitent
2.2. Profesii libere
Avocat Notar Medic Contabil Altele
Document de autorizare nr. data / /
Organ emitent
D. Reprezentare prin
Împuternicit Reprezentant fiscal
Nr. act Data
Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMICILIU FISCAL
Județ Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod poștal Telefon
Fax E-mail
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
1. Taxa pe valoarea adăugată
La înființare
1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal
lei
1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
Ulterior înregistrării fiscale
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal
1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal
1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere
lei
1.11. Perioada fiscală
1.11.1. Lunară 1.11.3. Semestrială Nr. aprobare organ fiscal competent
1.11.2. Trimestrială 1.11.4. Anuală Nr. aprobare organ fiscal competent
Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
1.12. Ca urmare a încetării activității
1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.14. Începând cu data de / /
2. Accize
2.1. Luare în evidență începând cu data de / /
2.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
3. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
3.1. Luare în evidență începând cu data de / /
3.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate
4.1. Luare în evidență începând cu data de / /
4.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
5. Contribuția de asigurări pentru șomaj
5.1. Luare în evidență începând cu data de / /
5.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
6.1. Luare în evidență începând cu data de / /
6.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
7. Contribuția de asigurări sociale
7.1. Luare în evidență începând cu data de / /
7.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
8.1. Luare în evidență începând cu data de / /
8.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
9. Contribuția pentru concedii și indemnizații
9.1. Luare în evidență începând cu data de / /
9.2. Scoatere din evidență începând cu data de / /
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
1. Inactivitate temporară
Luare în evidență începând cu data de / /
Scoatere din evidență începând cu data de / /
2. Încetarea activității începând cu data de / /
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Semnătura Ștampila
Data / /
Se completează de personalul organului fiscal
Denumire organ fiscal
Număr înregistrare Dată înregistrare / /
Numele și prenumele persoanei care a verificat
Număr legitimație
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 A3/t2
ROMÂNIA
SIGLĂ Ministerul Finanțelor Publice
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
Seria . . . . . Nr. . . . . . . .
Denumire/Nume și prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentat fiscal prin: Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Înregistrat în scopuri de TVA din data:
Data eliberării:
Cod M.F.P. 14.13.20.99/1 Se utilizează începând cu 01.01.2007
ROMÂNIA
SIGLĂ Ministerul Finanțelor Publice
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
Seria . . . . . Nr. . . . . . . .
Denumire/Nume și prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentat fiscal prin: Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Înregistrat în scopuri de TVA din data:
Data eliberării:
Cod M.F.P. 14.13.20.99/1 Se utilizează începând cu 01.01.2007
ROMÂNIA
SIGLĂ Ministerul Finanțelor Publice
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Seria . . . . . Nr. . . . . . . .
Denumire/Nume și prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentat fiscal prin: Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Data eliberării:
Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007
ROMÂNIA
SIGLĂ Ministerul Finanțelor Publice
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Seria . . . . . Nr. . . . . . . .
Denumire/Nume și prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentat fiscal prin: Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal pentru
activitatea proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
Data atribuirii (C.I.F.):
Data eliberării:
Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007

Modificări (7)

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri
și alte entități fără personalitate juridică"
Modificări (5)

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Rândul 4. Forma de organizare

Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare

Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

Rândul 3. Felul sediului

Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

Codul de identificare fiscală a unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse de sucursale.

Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate

Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare.

Rândul 5. Forma juridică

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanțelor Publice, existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

Rândul 6. Forma de proprietate

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanțelor Publice, existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe profit se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândurile 2.3.1 și 2.3.2. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului IV "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Codul fiscal.

Rândul 4. Accize

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit la țițeiul din producția internă se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 6. Impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândurile 6.3.1-6.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 7. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 7.3.1-7.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 8. Contribuția de asigurări pentru șomaj

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 8.3.1-8.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 9. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 9.3.1-9.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 10. Contribuția de asigurări sociale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 10.3.1-10.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 11. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 11.3.1-11.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 12. Contribuția pentru concedii și indemnizații

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândurile 12.3.1-12.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 13. Taxa pe jocuri de noroc

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 14. Redevențe miniere

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 14.1 și 14.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 15. Redevențe petroliere

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 15.1 și 15.2. Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia și radierea societății din registrul comerțului.

Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului.

Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.

Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale.

În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa și codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii.

Rândul 3. Radiere

Se marchează cu "X" și se înscrie data cu care s-a efectuat radierea.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (020) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române"

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

Rândul 1.1. Cod numeric personal

Se completează de toate persoanele fizice care au obligația depunerii acestei declarații.

Rândul 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

Se completează numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 2. Nume, inițiala tatălui și prenume

Se completează cu numele, inițiala tatălui și prenumele contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 4. Act de identitate

Se completează tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum și seria, numărul, emitentul și data la care a fost emis actul de identitate.

Rândul 5 se marchează cu "X" în funcție de situația persoanei fizice române care se înregistrează.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea).

Rândul 2. Angajator

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

Rândul 3. Altele

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități decât cele enunțate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare. Se completază cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioadei fiscale.

Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (030) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine"
Modificări (1)

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice străine, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice străine, altele decât persoanele fizice străine care desfășoară în mod independent activități economice autorizate sau care exercită profesii libere.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Se completează la înregistrarea inițială numai de către persoanele fizice străine care dețin cod numeric personal atribuit de autoritățile române.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândurile 2-7 se completează cu denumirea și adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se înregistrează.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 8. Se completează tipul actului de identitate (pașaport etc.), precum și seria, numărul, emitentul și data la care a fost emis actul de identitate.

Rândul 9 se marchează cu "X" în funcție de situația persoanei fizice străine care se înregistrează.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea).

Rândul 2. Angajator

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

Rândul 3. Altele

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități decât cele enunțate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (040) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice"

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru instituții publice, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către instituțiile publice.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de înregistrare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

Rândurile 2 și 3 se completează cu denumirea și adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Rândul 4. Act normativ de înființare

Se înscriu numărul, data și tipul actului normativ prin care s-a înființat instituția publică.

Rândul 5. Felul sediului

Se marchează cu "X" în funcție de felul sediului.

Rândul 6. Felul ordonatorului de credite

Se marchează cu "X" în funcție de tipul de ordonator de credite.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Sectorul de activitate

Se marchează cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.

Rândul 2. Sistemul de finanțare

Se marchează cu "X" unul dintre tipurile de sisteme de finanțare.

Rândul 3. Organ tutelar

Rândul 3.1. Ministerul sau instituția centrală (din clasificația bugetară)

Se completează denumirea și codul instituției.

Rândul 3.2. Consiliul județean (din clasificația bugetară)

Se completează denumirea și codul județului.

Rândul 3.3. Consiliul local

Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Instituțiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUfiIEI

Rândul 1. Se înscrie data când contribuabilul își încetează activitatea.

Rândul 1.1. Se înscriu tipul, numărul și data actului normativ prin care s-a decis încetarea activității contribuabilului.

Rândul 2. Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii

Se completează numai în cazul declarației de fuziune prin contopire.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (050) "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului"

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează și se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori în cazul în care contribuabilul își schimbă domiciliul fiscal declarat anterior.

Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare, și va fi însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Nume, prenume/Denumire

Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.

Rândul 2. Cod de identificare fiscală

Se completează cu:

- codul unic de înregistrare, pentru comercianți, inclusiv pentru sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, potrivit art. 69 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- codul de înregistrare fiscală, pentru:

persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
persoanele juridice, cu excepția comercianților, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, potrivit art. 69 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- numărul de identificare fiscală, pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfășurare efectivă a activității principale

Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfășurare efectivă a activității principale, după caz.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI

Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul, de sediul social sau de locul de desfășurare efectivă a activității principale, după caz.

C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI

Se completează adresa unde contribuabilul dorește să-și stabilească noul domiciliu fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit sau reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (060) "Declarație de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare"
Modificări (1)

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru sediile secundare, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajați pentru respectivul punct de lucru și au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înființează punctele de lucru.

În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 2. Denumire/Nume, prenume

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliul fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea punctului de lucru.

Rândul 3. Codul CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de punctul de lucru.

D. SCOATERE DIN EVIDENfiĂ CA PLĂTITOR

Se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență a punctului de lucru, ca urmare a încetării condițiilor care au generat înregistrarea fiscală.

E. REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (070) "Declarație de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară
activități economice în mod independent sau exercită profesii libere"
Modificări (2)

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod numeric personal

Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Număr de identificare fiscală

Se completează ce către contribuabilii care dețin număr de identificare fiscală. În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 3. Cod unic de înregistrare

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități economice în mod independent și se înregistrează la oficiul registrului comerțului.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 5. Nume, inițiala tatălui, prenume

Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.

Rândul 6. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice

Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.

Rândul 8. Date privind sediul activității sau locul de desfășurare efectivă a activității principale

Se completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfășurare efectivă a activității principale.

Rândul 9 se marchează cu "X", în funcție de situația contribuabilului care se înregistrează.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau a autorizării.

Rândul 2. Felul activității

Rândul 2.1. Activități economice desfășurate în mod independent

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și se înscriu numărul, data și organul emitent al autorizației de funcționare.

Rândul 2.2. Profesii libere

Se marchează cu "X", în funcție de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfășoară și se înscriu numărul, data și organul emitent al documentului de autorizare.

D. REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu "X" în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X", în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioadă fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X", în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Accize

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, la înregistrarea inițială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuția de asigurări pentru șomaj

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuția de asigurări sociale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 9. Contribuția pentru concedii și indemnizații

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Inactivitate temporară

Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activității autorizate și se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz.

Rândul 2. Încetarea activității

Se înscrie data la care contribuabilul își încetează activitatea.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ȘI DE ARHIVARE A FORMULARELOR

1. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)

2. Cod: 14.13.01.10.11/1

3. Format: A3/t2

4. Se tipărește: - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor despre persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

8. Se întocmește în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (020)

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (020)

2. Cod: 14.13.01.10.11/2

3. Format: A3/t2

4. Se tipărește: - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice române înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

8. Se întocmește în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane fizice române sau de către împuternicit/reprezentantul fiscal.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030)

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030)

2. Cod: 14.13.01.10.11/3

3. Format: A3/t2

4. Se tipărește - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la înregistrarea persoanelor fizice străine, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice străine care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

8. Se întocmește în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane fizice sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040)

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040)

2. Cod: 14.13.01.10.11/4

3. Format: A3/t2

4. Se tipărește: - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituțiilor publice, precum și la actualizarea informațiilor despre insituțiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

8. Se întocmește în: 2 exemplare; de: instituțiile publice.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)

1. Denumire: Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)

2. Cod: 14.13.04.16

3. Format: A4/t2

4. Se tipărește: - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la înregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului.

8. Se întocmește în: 1 exemplar; de: contribuabili sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.

9. Circulă: la organul fiscal.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060)

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060)

2. Cod: 14.13.01.99/c

3. Format: A4/t2

4. Se tipărește: - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: 1 filă

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la înregistrarea sediilor secundare care, potrivit legii, au obligații de plată.

8. Se întocmește în: 2 exemplare; de: contribuabil sau de către împuternicit/reprezentantul fiscal.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)

2. Cod: 14.13.01.10.11/5

3. Format: A3/t2

4. Se tipărește: - în 4 culori;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

8. Se întocmește în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane fizice sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

8. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

2. Cod: 14.13.20.99/1

3. Format: A5

4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.

Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:

- hârtie cu filigran pe toată suprafața;

- cerneală de securitate cu luminiscența UV (ultraviolet).

5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA.

8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie; de: organul fiscal.

9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Certificat de înregistrare fiscală

1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală

2. Cod: 14.13.20.99/2

3. Format: A5

4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.

Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:

- hârtie cu filigran pe toată suprafața;

- cerneală de securitate cu luminiscență UV (ultraviolet).

5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul).

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie; de: organul fiscal.

9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...