INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413 | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 -
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230
"Cerere privind destinația sumei
reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14.13.04.13

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2006, venituri de salarii și asimilate salariilor și care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Codul numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

B. Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entități nonprofit, potrivit dispozițiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...