INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 -
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 205
"Declarație informativă privind
impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă,
pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, cu excepția veniturilor de natură salarială și asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul asociațiilor între persoane fizice și persoane juridice române, declarația se completează și se depune de către persoana juridică română stabilită prin contractul de asociere, care are obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 5, listat pe hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, cu formatul electronic al declarației;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit împreună cu formatul electronic al declarației depuse la organul fiscal.

A. Natura veniturilor

Se bifează căsuța corespunzătoare naturii venitului plătit:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

c) venituri obținute în baza unui contract de agent;

d) venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activitățile de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

f) venituri din activități independente desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

h) câștiguri din transferul titlurilor de valoare;

i) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

j) câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

k) venituri din dividende;

l) venituri din dobânzi;

m) venituri din premii și din jocuri de noroc;

n) venituri din pensii;

o) venituri din lichidare/dizolvare;

p) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declarație informativă.

Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare" [lit. h)] se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câștigului net/pierderii și pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii și virării impozitului, în cursul anului, potrivit legii.

Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală" [lit. j)] se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul reținut este final, potrivit legii.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

B. Date de identificare ale plătitorului de venit

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

C. Date informative privind impozitul reținut la sursă pe beneficiari de venit

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăți în cursul anului fiscal.

Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câștigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul asociațiilor între persoane fizice și persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabilește potrivit legislației privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câștig, calculat și reținut cu ocazia plăților efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit, calculat și reținut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...