INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 -
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 204
"Declarație anuală de venit pentru
asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane
fizice", cod 14.13.01.13/2i

Declarația se completează și se depune în cazul asociațiilor fără personalitate juridică, constituite potrivit legii între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - comerciale și profesii libere, inclusiv din activități adiacente sau din activități agricole.

Asociațiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declarație pentru fiecare categorie de venit.

Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice:

- anual, până la data de 15 martie a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori se constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie un "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asociației, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

O copie a declarației se va transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziție asociației.

A. Date de identificare ale asociației fără personalitate juridică

Se completează denumirea și adresa domiciliului fiscal ale asociației.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asociației fără personalitate juridică. În cazul în care asociația fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

B. Date privind activitatea desfășurată

1. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venituri care s-a realizat în anul fiscal de raportare.

2. Sediul - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului ori locului principal de desfășurare a activității, după caz.

3. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

4. Autorizația/Documentul de autorizare - se înscriu numărul și data eliberării autorizației de funcționare care atestă dreptul asociației de a desfășura activități economice pe teritoriul României, precum și organul emitent.

5. Contractul de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

6. Tipul asociației fără personalitate juridică - se bifează căsuța corespunzătoare tipului asociației.

7. Numele și prenumele responsabilului asociației desemnat prin contract - se înscriu numele și prenumele responsabilului desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației, precum și numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.

8. Perioada de funcționare - se înscriu data începerii și data încetării activității, conform contractului.

9. Număr asociați - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociație.

C. Venit net

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă a asociației fără personalitate juridică. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se înscrie suma reprezentând totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitățile desfășurate pe fiecare punct de lucru.

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitățile desfășurate de asociație atât din activitatea de bază, cât și din cele adiacente acesteia.

2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

3. Venit net - se înscrie diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

4. Pierdere fiscală - se înscrie diferența dintre cheltuielile aferente deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 2 și suma înscrisă la rd. 1.

D. Venit scutit la plata impozitului pe venit

Se completează în cazul asociațiilor care desfășoară în anul de raportare activități scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislației specifice.

1. Venit net - se înscrie suma reprezentând venitul net realizat de asociație din activitățile scutite la plata impozitului pe venit.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de asociație din activitățile scutite la plata impozitului pe venit.

E. Distribuția venitului net/pierderii realizat(e) pe asociați - Tabel

Col. 1 Nume și prenume asociat - se completează cu numele și prenumele fiecărui asociat.

Col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecărui asociat, sau numărul de identificare fiscală, atribuit de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociației - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asociației, conform contractului de asociere.

Col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 3 "Venit net", cap. C).

Col. 6 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se înscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 1 "Venit net", cap. D).

Col. 7 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei impozabile - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscală realizată de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 4 "Pierdere fiscală", cap. C).

Col. 8 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei de scutire - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, aferentă perioadei de scutire prevăzută de lege, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevăzută în contract, la pierderea fiscală aferentă perioadei de scutire realizată de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 2 "Pierdere fiscală", cap. D).

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...