INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7 | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 -
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 201
"Declarație privind veniturile
din străinătate", cod 14.13.01.13/7

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate: activități comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii, salarii plătite de un angajator sau în numele unui angajator rezident în România și alte venituri aflate în străinătate. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Pentru veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România, declarația se depune numai de contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea acordării de către organul fiscal a creditului fiscal extern.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare declară distinct câștigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv.

Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

B. Date privind activitatea desfășurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează cu denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

3, 4. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

C. Venit realizat din străinătate

1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

D. Impozit plătit în străinătate

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Tabel : se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate pentru venitul realizat în străinătate.

Col. 1 Tip activitate - se înscrie denumirea corespunzătoare a activității generatoare de venit, desfășurată în străinătate.

Col. 2 Document: tip, serie, nr. - se înscriu denumirea documentului care atestă plata impozitului în străinătate, precum și seria și numărul acestuia. Documentul se va anexa la declarație.

Col. 5 Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate.

Col. 6 Impozit - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

NOTĂ: Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

E. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...