INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113 | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 -
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 200
"Declarație specială privind
veniturile realizate", cod 14.13.01.13

1. Declarația se completează și se depune de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din:

1.1. Activități independente:

- activități comerciale - fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente;

- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;

- drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice și persoane juridice.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.

Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație pentru fiecare sursă.

În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă:

- venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiași localități se află mai multe terenuri, se va depune o singură declarație.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

1.4. Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:

Declarația se depune de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care există obligația stabilirii câștigului net/pierderii, conform legii.

Declarația se depune pentru întregul portofoliu de titluri tranzacționate de contribuabili în anul fiscal de raportare, pentru care există obligația stabilirii câștigului net/pierderii, conform legii, în funcție de perioada deținerii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, câștigul net/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

Declarația nu se completează pentru veniturile din tranzacționarea titlurilor dobândite gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, pentru care impunerea este finală.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația specială privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderență, cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României printr-un sediu permanent;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Modalități de restituire a diferențelor de impozit pe venit - se bifează căsuța corespunzătoare modalității prin care contribuabilul solicită restituirea eventualelor diferențe de impozit pe venit rezultate din regularizarea impozitului anual (în numerar, prin unitatea de trezorerie, prin mandat poștal sau virament bancar, după caz).

În cazul în care contribuabilul optează pentru virament bancar, va completa denumirea băncii și contul bancar (IBAN) în care solicită restituirea diferențelor de impozit. Se va anexa la declarație, în copie, un extras de cont sau un alt document din care să reiasă în clar denumirea băncii și contul bancar (IBAN).

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT

A. Date privind activitatea desfășurată

rd.1. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole sau câștiguri din transferul titlurilor de valoare (în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare, deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv).

rd.2. Determinarea venitului net - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

rd.3. Forma de organizare - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.

rd.4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

rd.5. Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

rd.6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

rd.7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum și denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfășoară activități în baza unui contract de agent, se înscriu numărul și data contractului.

Contribuabilii care desfășoară activități agricole în cadrul unei asociații fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcție de natura contractului încheiat între părți;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți, precum și data înregistrării acestuia.

rd. 8, 9. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Rubricile de la rd. 8 și 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

B. Venit net/câștig net

1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere și drepturi de proprietate intelectuală.

a) Activitate desfășurată în mod individual

a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă - se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă, inclusiv veniturile obținute dintr-o asociere cu o persoană juridică.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit și contribuțiile obligatorii, reținute de plătitorii de venit.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 și rd. 2.4, după caz.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de autor aferente operelor de artă monumentală sau cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de autor altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.

rd.2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează în cazul:

- veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

- veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

- veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare și de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd.2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite - se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează numai rd. 3 și rd. 5 de la cap. II lit. B din declarație, după cum urmează:

rd.3. Venit net - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului.

b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 și rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naștere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.4.

rd.2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite - se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite de asociații persoane fizice.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă - se preia suma de la rd. 3.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, sau pe baza datelor din evidența contabilă, de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma calculată prin majorarea chiriei/arendei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ și eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma de la rd. 2.2, după caz.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfășurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfășoară activități agricole în mod individual.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1 Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se vor completa numai rd. 3 și rd. 5 de la cap. II lit. B din declarație, după cum urmează:

rd.3. Venit net - în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asociații fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asociații fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului.

4. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

Se completează de contribuabilii care au realizat câștiguri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare și au obligația stabilirii câștigului net/pierderii, potrivit legii. Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 4 Câștig net - se înscrie câștigul net stabilit asupra întregului portofoliu, ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu excepția celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, separat, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare (deținute mai mult de 365 de zile sau mai puțin de 365 de zile inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, câștigul net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie pierderea stabilită asupra întregului portofoliu, ca diferență negativă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu excepția celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă. Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv.

Pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declarație se anexează documente justificative eliberate de intermediari, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câștigul/pierderea declarată, precum și documente din care să rezulte impozitul virat pentru anul fiscal respectiv de intermediar sau de contribuabil, după caz.

C. Venit scutit la plata impozitului pe venit

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activități independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislației specifice.

rd.1. Venit net/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizată din activități independente desfășurate în perioada de scutire.

III. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pe fiecare sursă și categorie de venit, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

NOTĂ: Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente, impuși pe bază de normă de venit, care nu au obligația depunerii declarației și au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit completează formularul conform instrucțiunilor.

1. Bursa privată conform Legii nr. 376/2004 - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului cu burse private, în condițiile Legii nr. 376/2004.

Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata acesteia se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea unei entități nonprofit, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului cu bursa privată.

IV. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...