Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar pentru profesori documentariști

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor art. 5, 7, art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar pentru profesori documentariști.

Art. 2. -

Programa este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Direcția generală managementul resurselor umane, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și unitățile de învățământ în care funcționează centre de documentare și informare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

București, 13 noiembrie 2007.

Nr. 2.599.

ANEXĂ

PROGRAMA
pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante
în învățământul preuniversitar pentru profesori documentariști

Notă de prezentare

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul de ocupare a posturilor vacante de profesor documentarist din învățământul preuniversitar, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Examenul este centrat pe evaluarea cunoștințelor generale în domeniul științelor informării și documentării, metodelor de căutare și exploatare a informației, precum și a concepției didactice și a modalităților concrete prin care profesorul documentarist pune elevii în situații de învățare eficiente, apte de a conduce la formarea capacităților și competențelor în domeniul infodocumentar. Această orientare este cu atât mai necesară cu cât se solicită din partea profesorului documetarist efortul de a concepe demersuri și parcursuri didactice flexibile, adaptate nivelului de vârstă și pregătire al elevilor.

Conținuturile și structura programei sunt organizate în așa fel încât să răspundă cerințelor europene legate de integrarea științelor informării în procesul cunoașterii și educației. De asemenea, se au în vedere valorizarea schimbărilor aduse de modernizarea structurilor infodocumentare din sistemul de învățământ preuniversitar, de apariția unei noi funcții didactice, cea de profesor documentarist, precum și favorizarea accesului întregii comunități educative la informație și documentare prin intermediul centrelor de documentare și informare (CDI). În acest sens se are în vedere apropierea domeniilor informaționale de programele didactice din școli, prin facilitarea accesului la resursele internet și la alte forme de integrare a noilor tehnologii informaționale, cu scopul de a contribui la formarea elevilor conform standardelor europene.

Apariția noii profesii de profesor documentarist are în vedere integrarea activității elevilor în structura infodocumentară și familiarizarea lor cu tehnicile de cercetare documentară. Aceasta va determina modificarea conceptului de bibliotecă școlară spre cel de structură infodocumentară prin prelucrarea și valorificarea superioară a conținutului publicațiilor, biblioteca devenind astfel din auxiliar al învățământului parte integrantă a acestuia, cu consecințe pozitive în întregul proces de formare a elevilor.

Astfel, plecând de la o concepție care operaționalizează definirea și evaluarea competențelor specifice cadrului didactic, programa vizează:

- cunoașterea de către profesorul documentarist a principalelor tendințe în evoluția științelor documentării și informării;

- cunoașterea funcțiilor și misiunilor profesorului documentarist;

- cunoașterea particularităților de organizare fizică și intelectuală a unei structuri infodocumentare de tip CDI;

- cunoașterea diferitelor suporturi informaționale și a instrumentelor de acces la informație;

- demonstrarea capacității de a gestiona, organiza și de a pune la dispoziția utilizatorilor resursele documentare ale CDI;

- dovedirea capacităților necesare pentru proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea activităților din CDI;

- demonstrarea abilităților de comunicare, empatie și cooperare necesare realizării actului educațional.

În consecință, pe lângă conținuturile științifice și cele de didactică generală, programa definește un număr de competențe specifice profesorului documentarist, competențe pe care acesta trebuie să și le dezvolte și să le dovedească pe parcursul desfășurării activității în cadrul CDI.

Într-o formulă sintetică aceste competențe sunt în următoarele domenii:

- amenajarea, organizarea și gestionarea unui CDI în vederea punerii informației și resurselor documentare la dispoziția utilizatorilor;

- proiectarea și organizarea în CDI de activități pedagogice disciplinare și inter-/trans-/pluridisciplinare;

- construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conținuturi;

- adecvarea demersurilor didactice la particularitățile de vârstă ale elevilor;

- evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite de elevi în domeniul infodocumentar;

- organizarea în CDI de activități de formare și dezvoltare a gustului pentru lectură, precum și animații culturale;

- gestionarea CDI în vederea punerii informației la dispoziția utilizatorilor;

- construirea unui climat educativ stimulativ și eficient.

Date fiind particularitățile domeniilor de competență ale profesorului documentarist și influența sa în definirea unei politici documentare la nivel local, în organizarea resurselor documentare și materiale în cadrul CDI, dar și influența pe care o exercită atât asupra formării elevilor, precum și asupra întregului climat educațional al școlii, profesorul documentarist trebuie să demonstreze că are capacitatea de:

- a amenaja, organiza și gestiona CDI, în vederea asigurării exploatării și valorificării cât mai eficiente a informațiilor și documentelor pluridisciplinare multimedia și multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării șanselor elevilor din medii culturale și sociale diferite;

- a favoriza accesul la informație și la integrarea "pedagogiei reușitei școlare" în vederea formării autonomiei elevilor în instruire prin asigurarea funcționării CDI;

- a planifica activitatea CDI pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor și obiectivelor formulate în documentele de proiectare managerială ale unității de învățământ;

- a înțelege necesitatea de a sprijini elevii în activitatea de documentare și informare și de a favoriza integrarea ei în activitatea didactică curentă;

- a favoriza integrarea noilor tehnologii în practicile pedagogice curente;

- a dezvolta activități didactice în cadrul curriculumului la decizia școlii (CDS), activități curriculare și extracurriculare inter-, pluri- și transdisciplinare;

- a asigura accesul la informație și a crea experiențe de învățare în domeniul infodocumentar prin organizarea de diferite tipuri de activități (pedagogice, culturale, de informare și comunicare) având drept finalitate atât egalizarea șanselor elevilor din medii culturale și sociale diferite, cât și dobândirea de către elev a autonomiei în instruire;

- a oferi oportunități de învățare, adaptate diferențelor individuale de învățare, care să sprijine dezvoltarea intelectuală și socială a elevilor;

- a stimula prin strategii didactice inovatoare și punerea în valoare a potențialului de socializare al CDI, dezvoltarea spiritului critic al elevilor, motivarea și angajarea lor în propria formare, dezvoltarea simțului civic și integrarea elevilor în societate;

- a favoriza și stimula munca în echipă în cadrul activităților organizate în CDI;

- a cunoaște și a utiliza variate tipuri și strategii de comunicare pentru a sprijini colaborarea și interacțiunea elevilor în activitățile de învățare și colaborarea între cadrele didactice în cadrul proiectelor inter-/trans-/pluridisciplinare;

- a căuta oportunități pentru propria perfecționare profesională continuă.

Domenii de competență

Partea I - Teme de didactică generală și metodică

a) Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice:

1. componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale școlare, auxiliare curriculare;

2. proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia școlii, de tipul: aprofundare/extindere/opțional ca disciplină nouă;

2.1. repere/condiționări în elaborarea CDS (resurse umane, materiale, context local, interesele elevilor);

2.2. modalități de adecvare a unui CDS la grupuri-țintă diferite;

2.3. obiectivele predării-învățării-evaluării la disciplinele CDS din domeniul științei informării. Obiective-cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, unități de competență și competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale;

3. proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecții), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, pluri- și transdisciplinare.

b) Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare în lecție a activităților cu caracter practic-aplicativ:

1. metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. utilizarea metodelor centrate pe elev, a tehnicilor de învățare prin cooperare și a tehnicilor de cercetare documentară;

3. forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare;

4. mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare;

4.1. funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ;

4.2. tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor;

5. selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice și deprinderilor practice, formării gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic;

6. mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea tehnologiei informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și rezultatelor școlare. Valorizarea muncii elevului;

9. adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor și a auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

c) Managementul clasei:

1. rolurile profesorului în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană-resursă, facilitator, intermediar, evaluator etc.);

2. organizarea activităților în CDI: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate din CDI, folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunoștințe, experiențe individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea persoanelor-resursă din interiorul și din afara unității de învățământ în activitățile din CDI; gestionarea situațiilor conflictuale.

d) Evaluarea rezultatelor școlare:

1. evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare);

3. calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate;

4. tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalități de corectare și notare.

Partea a II-a - Teme de specialitate

a) Amenajarea, dotarea și gestionarea unui CDI în funcție de rolul său pedagogic și cultural:

1. centrul de documentare și informare: organizare, structură, funcții;

2. gestionarea spațiului, materialelor și echipamentelor specifice unui CDI: spații specifice, suprafețe recomandate, dotare cu materiale și echipamente informatice și audiovizuale; proiectul de amenajare/reamenajare a unui CDI;

3. gestionarea fondului documentar: dezvoltarea, evidența, prelucrarea, organizarea, automatizarea și comunicarea fondului documentar (documente clasice: cărți, reviste și documente moderne: CD, CD-ROM, DVD, baze de date, documente electronice etc.);

4. planificarea și evaluarea activității CDI: utilizarea programată și neprogramată a CDI; proiectul pedagogic și cultural al CDI;

5. managementul în structuri infodocumentare;

6. proprietatea intelectuală și dreptul de autor.

b) Activități specifice unui CDI:

1. activități de inițiere și formare a utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentară;

2. activități de formare și dezvoltare a gustului pentru lectură;

3. activități de formare și dezvoltare a capacității de receptare a informației culturale;

4. integrarea noilor tehnologii ale informării și comunicării în activitatea de informare și documentare; asigurarea accesului la resursele internet;

5. proiecte inter-/transdisciplinare;

6. implicarea profesorului documentarist în activități de orientare școlară și profesională;

7. proiectarea și organizarea activităților instructiv-educative în colaborare cu comunitatea;

8. modalități de implicare a CDI și a profesorului documentarist în prevenirea și recuperarea elevilor în situație de eșec școlar.

c) Legislația românească de bibliotecă și CDI


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...