Parlamentul României

Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Modificări (5), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.

(2) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin: Modificări (3)

a) instituții publice aflate în subordine cu rol de administrare a ariilor naturale protejate; Modificări (2)

b) structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției;

c) custodii aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției.

(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) lit. a) cu rol de administrare a ariilor naturale protejate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.

(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele privitoare la administrarea ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.

(5) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite la data intrării în vigoare a prezentei legi, până la constituirea instituțiilor publice din subordine, ori atribuirea acestora prin contracte de administrare sau custodie. Modificări (1)

Art. 2. -

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuții principale:

a) propune spre elaborare strategii și programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră și faună protejate;

b) verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării;

c) coordonează și verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management și activităților aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare și actualizare a bazei de date electronice;

d) stabilește și pune în practică criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate; Modificări (3)

e) asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte.

Art. 3. -

(1) Conducerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, și doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin ordin al prim-ministrului.

(2) Structura organizatorică, atribuțiile și competențele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - Modificări (2)

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structurile teritoriale aflate în subordinea sa.

Art. 5. -

În cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate se înființează și funcționează Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate științifică.

Art. 6. - Modificări (1)

Numărul de posturi alocate Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este de minimum 90 pentru structura centrală și de minimum 400, dar nu mai mult de 30 de posturi pentru fiecare instituție publică aflată în subordine, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate.

Art. 7. -

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor va asigura integrarea strategiei de administrare a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" cu politicile Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

Art. 8. - Modificări (3)

Calitatea de administrator sau custode poate fi dobândită doar de persoane juridice.

Art. 9. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;".

2. La articolul 18 alineatul (1), literele a) -c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;

b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee, organizații neguvernamentale, constituite potrivit legii, și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;

b1) structuri de administrare special constituite în cadrul instituțiilor de învățământ superior, al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, al stațiunilor didactice experimentale, precum și al altor structuri de cercetare științifică din sectorul public și privat și al muzeelor, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entitățile menționate anterior, și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;

c) structuri de administrare constituite în baza unor parteneriate publice sau public-private, în care Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este partener prin instituții publice aflate în subordine; structurile de administrare se află în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;".

3. La articolul 18 alineatul (1), literele d) și e) se abrogă.

4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Custozii sunt persoane juridice care au calificarea, instruirea și mijloacele necesare pentru a stabili și aplica măsurile de protecție și conservare a bunurilor încredințate, conform contractului de custodie."

5. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se abrogă.

6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) De la data înființării Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului apelor și pădurilor, atribuțiile legate de administrare vor fi preluate de către aceasta."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 11 mai 2016.

Nr. 95.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...