Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 08 octombrie 2007.

În vigoare de la 08 octombrie 2007 până la 20 august 2012, fiind abrogat prin Ordin 1107/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență

Următoarele acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, în procesul de colectare a creanțelor fiscale, sunt valabile fără semnătura și ștampila organului emitent, îndeplinind cerințele legale aplicabile actelor administrative:

1. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; Jurisprudență

2. Titlul executoriu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2; Jurisprudență

3. Somație, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3; Jurisprudență

4. Adresă de înființare a popririi, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4; Jurisprudență

5. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5;

6. Înștiințare poprire, al cărei model este prezentat în anexa nr. 6.

7. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale, al cărei model este prezentat în anexa nr. 7;

8. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale în urma distribuirii sumelor plătite în contul unic, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București și direcțiile generale ale finanțelor publice județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 25 septembrie 2007.

Nr. 1.364.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

DECIZIE Nr. .............
referitoare la obligațiile de plată accesorii- Model -

Numele și prenumele/denumirea debitorului ...................................

Domiciliul/sediul în localitatea ............................................ str. ....................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ........, ap. ......., sectorul/județul ..................................................

Alte date de identificare a debitorului1) ...................................

În temeiul art. 88 lit. c) și art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii:

Tip impozit2) ...............................................................

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată3) ..................

Suma - lei - MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE4)
Perioada Nr. de zile Cota5) Suma
TOTAL:

În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate în prezenta decizie, care constituie și înștiințare de plată.

Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 205 și 207 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul organului fiscal emitent.

Conducătorul unității fiscale,
..................................

1) Se va completa: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).

2) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contribuției sau a altui venit al bugetului general consolidat.

3) Se vor menționa: denumirea documentului prin care s-a individualizat creanța principală, numărul și data.

4) Majorările de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5) Nivelul majorării se stabilește conform art. 120 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cod MFP - ANAF: 14.13.45.99/a

Denumire: Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii

1. Cod: 14.13.45.99/a

2. Format: A4/t1

3. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se utilizează: în baza art. 88 lit. c) și art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se editează: în două exemplare, de către organul care administrează evidența analitică pe plătitori.

6. Circulă: 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Dosar de executare nr. ................/..........

Nr. .................... din .....................

TITLUL EXECUTORIU Nr. ...........................

Numele și prenumele/denumirea debitorului ...................................

Cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ..................... nr. ........, bl. ........., sc. ......, ap. ......., sectorul/județul ................... .

Alte date de identificare a debitorului1) ...................................

.............................................................................

Natura obligației fiscale2) Documentul prin care s-a evidențiat suma de plată3) Termenul legal de plată sau perioada pentru care a fost calculată majorarea de întârziere/dobânda/ penalitatea Cuantumul sumei datorate
- lei -

Întrucât a expirat scadența/termenul de plată a/al obligațiilor fiscale înscrise în documentul, respectiv ...3), prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Data emiterii: .............................

Conducătorul organului de executare,
..........................................................

1) Se vor completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); actul de identitate: seria și numărul; numărul de înregistrare la instanța judecătorească etc.;

2) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție, amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale;

3) Se vor menționa: denumirea documentului, numărul, data și emitentul.

MEF-ANAF cod 14.13.30.99

1. Denumire: Titlul executoriu

2. Cod: 14.13.30.99

3. Format: A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) si (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 141 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul de executare.

7. Circulă: un exemplar la debitor.

8. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Dosar de executare nr. ................/..........

Nr. .................... din .....................

SOMAȚIE
Nr. ....../..................

- Model -

Către .......................................................................

Cod de identificare fiscală1) ...............................................

Str. .............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ..., sectorul ......., localitatea ........................................, județul ............................ .

În baza art. 145 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ............................................ anexat/anexate.

Natura obligației fiscale 2) Titlul executoriu nr./data 3) Cuantumul sumei datorate - lei -

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului de executare,
...........................................................

1) Se vor menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție, amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale.

3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

MEF-ANAF cod 14.13.28.99

1. Denumire: Somație

2. Cod: 14.13.28.99

3. Format: A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 145 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul de executare.

7. Circulă: un exemplar la debitor.

8. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.

ANEXA Nr. 4

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Dosar de executare nr. ................/..........

Nr. .................... din .....................

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII
Nr. ....../..................- Model -

Către .....................................................................1)

În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înființează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu debitorului urmărit2) .............................................. conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..............., anexat/anexate în copie certificată.

Sumele vor fi reținute și virate în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului .......................................... după cum urmează:

Natura obligației fiscale3) Titlul executoriu nr./data4) Cuantumul sumei datorate
- lei -
Nr. contului în care urmează a se vira suma reținută
- lei -
TOTAL:

Poprirea se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de înființare a popririi.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului de executare,
.......................................................

1) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terțului poprit.

2) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție, amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

MEF-ANAF cod 14.13.12.99

1. Denumire: Adresă de înființare a popririi

2. Cod: 14.13.12.99

3. Format: A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul de executare.

7. Circulă: un exemplar la terțul poprit.

8. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.

ANEXA Nr. 5

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Dosar de executare nr. ................/..........

Nr. .................... din .....................

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI- Model -

Către .....................................................................1)

În temeiul art. 149 alin. (11) și (12) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligațiilor fiscale, sumele existente, precum și cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul2) .................................... conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ................ anexat/anexate în copie certificată.

Sumele vor fi reținute și virate în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului .................................................. după cum urmează:

Natura obligației fiscale3) Titlul executoriu nr./data4) Cuantumul sumei datorate
- lei -
Nr. contului în care urmează a se vira suma reținută
TOTAL:

Poprirea se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de înființare a popririi.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii prezentei, nu veți proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, și nu veți accepta alte plăți din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Vă mulțumim pentru cooperare.

Conducătorul organului de executare,
..........................................................

1) Denumirea și domiciliul fiscal al băncii.

2) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție, amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

MEF-ANAF cod 14.13.12.99

1. Denumire: Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești

2. Cod: 14.13.12.99/a

3. Format: A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul de executare.

7. Circulă: un exemplar la bancă.

8. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.

ANEXA Nr. 6

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Dosar de executare nr. ................/..........

Nr. .................... din .....................

ÎNȘTIINȚARE POPRIRE- Model -

Către .....................................................................1)

În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente și a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și/sau valută deschise la2) .................................................................. ............................................................................, precum și a oricăror sume reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: .......................

Sumele vor fi reținute și vărsate în conturile deschise la .................. .........................................................., după cum urmează:

Natura obligației fiscale3) Titlul executoriu nr./data4) Cuantumul sumei datorate
- lei -
Nr. contului în care urmează a se vira suma reținută
TOTAL:

Conducătorul organului de executare,
..........................................................

1) Numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

2) Denumirea și domiciliul fiscal al băncilor.

3) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale:impozit, taxă, contribuție, amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate și administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

1. Denumire: înștiințare poprire

2. Cod:

3. Format: A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul de executare.

7. Circulă: un exemplar la debitor.

8. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.

ANEXA Nr. 7

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Nr. .................... din .....................

ÎNȘTIINȚARE
privind stingerea creanțelor fiscale*)- Model -

Către ...........................................................

CUI .............................................................

Domiciliul fiscal ...............................................

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că plățile efectuate de dumneavoastră au stins creanțe fiscale, după cum urmează:

Informații referitoare la documentele de plată Informații referitoare la stingerea sumelor
Document plată nr./Data dată plății Sumă achitată Suma neutilizată în stingere până la data prezentei Denumire obligații bugetare1) Titlul de creanță2) Obligație fiscală principală/ Accesorii3) Termen de plată Suma stinsă
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL: TOTAL:

În conformitate cu art. 206 și 207 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestație, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

În vederea corelării evidenței fiscale cu evidența contabilă, vă rugăm să efectuați corecțiile necesare. În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

Conducătorul unității fiscale,
............................................

*) Se va emite pentru plățile efectuate de contribuabili, altele decât cele care se achită de aceștia în contul unic.

1) Denumirea scurtă a impozitului.

2) DEC.IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contravenție, DEC.ACC. - decizie de calcul accesorii.

3) D - obligație fiscală principală, M - majorare de întârziere, MS - dobânda, PI - penalitate de întârziere, P - penalitate simplă, A - amendă.

M.E.F. -

A.N.A.F. cod 14.13.09.99/ n.s.

1. Denumire: Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale

2. Cod: 14.13.09.99/n.s.

3. Format A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul fiscal.

7. Circulă: un exemplar la contribuabil (originalul).

Un exemplar rămâne la emitent.

8. Se arhivează: la unitatea fiscală.

ANEXA Nr. 8

                     MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                   DGFP/AFP .................../
                     Str. ................... nr. ........
                     Localitatea .........................

Nr. .................... din .....................

ÎNȘTIINȚARE
privind stingerea creanțelor fiscale în urma distribuirii
sumelor plătite în contul unic- Model -

Către ................................................................

CUI ..................................................................

Domiciliul fiscal ....................................................

În conformitate cu prevederile art. III alin. (1) din secțiunea 1 Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din Ordonanța Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, vă înștiințăm că plățile efectuate de dumneavoastră în contul unic au stins creanțe fiscale, după cum urmează:

Informații referitoare la documentele de plată Informații referitoare la stingerea sumelor
Document plată nr./Data dată plății Sumă achitată Suma neutilizată în stingere până la data prezentei Denumire obligații bugetare1) Titlul de creanță2) Obligație fiscală principală/ Accesorii3) Termen de plată Suma stinsă
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL: TOTAL:

În conformitate cu art. 206 și 207 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestație, care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare la organul fiscal emitent.

În vederea corelării evidenței fiscale cu evidența contabilă, vă rugăm să efectuați corecțiile necesare. În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

Conducătorul unității fiscale,
........................................................

1) Denumirea scurtă a impozitului.

2) DEC.IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contravenție, DEC.ACC. - decizie de calcul accesorii.

3) D - obligație fiscală principală, M - majorare de întârziere, MS - dobânda, PI - penalitate de întârziere, P - penalitate simplă, A - amendă.

1. Denumire: Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale în urma distribuirii sumelor plătite în contul unic

2. Cod:

3. Format A4/t1

4. Se editează din sistemul informatic, fiind valabilă fără semnătura și ștampila organului fiscal emitent, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se editează: în două exemplare, de organul fiscal.

7. Circulă: un exemplar la contribuabil (originalul).

8. Un exemplar rămâne la emitent.

9. Se arhivează: la unitatea fiscală.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...