Guvernul României

Hotărârea nr. 129/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 1997 până la 29 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Ministerul Comunicațiilor este organul de specialitate al administrației publice centrale, care, în aplicarea strategiei de dezvoltare și a politicii Guvernului în domeniul comunicațiilor, îndeplinește și rolul de autoritate de reglementare.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Ministerul Comunicațiilor îndeplinește următoarele atribuții generale:

1. organizează și asigură aplicarea legilor și a hotărârilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei agenților economici, instituțiilor și autorităților administrației publice locale;

2. fundamentează și asigură aplicarea politicii Guvernului;

3. analizează evoluția fenomenelor specifice activității sale, în corelare și cu tendințele pe plan mondial, în scopul armonizării factorilor dezvoltării în condițiile statului de drept și ale economiei de piață, studierii și pregătirii lucrărilor de legiferare;

4. în exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor colaborează cu celelalte ministere și organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme interesate;

5. inițiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi și hotărâri ale Guvernului -, asigurând fundamentarea acestora;

6. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;

7. conlucrează cu organizațiile și instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

8. orientează activitatea de cooperare internațională și sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale și neguvernamentale;

9. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale sub a cărui autoritate funcționează regiile autonome din domeniul său de activitate;

10. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. -

Ministerul Comunicațiilor îndeplinește următoarele atribuții specifice:

1. elaborează, propune măsuri și acționează pentru aplicarea strategiilor Guvernului, de reforme economico-sociale și de creștere economică, de restructurare și dezvoltare a sectorului de comunicații, în concordanță cu cerințele economiei de piață, inițiază și coordonează procesul de privatizare a unităților subordonate;

2. urmărește și controlează aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, inclusiv a convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul poștelor și telecomunicațiilor, și ia măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;

3. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale din domeniul poștei și telecomunicațiilor;

4. concepe măsurile normative necesare asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor;

5. acordă licențe și autorizații operatorilor și furnizorilor de servicii din domeniul poștelor și telecomunicațiilor;

6. asigură ca serviciile și prestațiile pentru care sunt acordate drepturi speciale rezervate să se dezvolte și să se modernizeze pe întreg teritoriul țării prin regiile autonome de comunicații pe care le coordonează, prevăzute în anexa nr. 2;

7. coordonează activitatea Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, care funcționează după modelul regiilor autonome;

8. inițiază și aprobă norme și reglementări vizând domeniul poștelor și telecomunicațiilor;

9. gestionează spectrul de frecvențe radioelectrice pe teritoriul României.

Art. 4. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor pot funcționa direcții generale, direcții, servicii și birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor se pot organiza servicii, birouri și colective temporare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(3) Numărul maxim de posturi este 78, exclusiv demnitarii.

(4) Conducerea Ministerului Comunicațiilor este asigurată de către ministrul comunicațiilor. Pe lângă ministru funcționează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor.

(5) Ministrul comunicațiilor conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate.

(6) Atribuțiile și competențele secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor.

(7) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor.

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul comunicațiilor emite ordine și instrucțiuni.

Art. 6. -

Ministerul Comunicațiilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 453 din 29 iulie 1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul comunicațiilor,
Dan Chirondojan,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

București, 15 aprilie 1997.

Nr. 129.

ANEXA Nr. 1

                               Numărul maxim de posturi: 78
                                (exclusiv demnitarii)

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR
                  +--------+
                  ¦MINISTRU¦
                  +--------+
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦           +-----------------------------------+        ¦
¦       +----------------+         +----------------+   ¦
¦       ¦SECRETAR DE STAT¦         ¦SECRETAR DE STAT¦   ¦
¦       +----------------+         +----------------+   ¦
¦           ¦                  ¦     +----------+
¦        +-----------------+            ¦     ¦CONSILIERI¦
¦      +-----------------+ ¦            ¦     +----------+
¦      ¦DIRECȚIA GENERALæ ¦            ¦
¦      ¦ REGLEMENTĂRI  ¦ ¦            +---------------------+
¦      +-----------------+ ¦      +------------------------+    ¦
¦                 ¦ +------------------+  +------------------+¦
¦                 ¦ ¦DIRECȚIA STRATEGIA¦  ¦   DIRECȚIA   ¦¦
¦                 ¦ ¦  DEZVOLTĂRII  ¦  ¦  ECONOMICĂ   ¦¦
¦                 ¦ +------------------+  +------------------+¦
¦            +-----------------+               +-------------+
¦            ¦Probleme speciale¦               ¦Administrativ¦
¦  +-----------------+ +-----------------¦               +-------------+
¦ +-¦ Relații interne ¦ +-----------------+
¦ ¦ ¦și internaționale¦
¦ ¦ +-----------------+
¦ ¦ +-----------------+
+->+-¦  Legislație  ¦
  ¦ ¦ și contencios ¦
  ¦ +-----------------+
  ¦ +-----------------+
  ¦ ¦Control financiar¦
  +-¦   propriu   ¦
   +-----------------+

ANEXA Nr. 2

REGIILE AUTONOME ȘI ALTE UNITĂȚI
din coordonarea Ministerului Comunicațiilor

1. Regia Autonomă "Rom-Telecom"

2. Regia Autonomă "Poșta Română"

3. Regia Autonomă "Radiocomunicații"

4. Regia Autonomă "Inspectoratul General al Radiocomunicațiilor"

5. Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...