Guvernul României

Ordonanța nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (4), Reviste (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.3 și 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și modul de acordare a creșterilor salariale ale funcționarilor publici în anul 2007. Jurisprudență

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Prezenta ordonanță se aplică funcționarilor publici numiți în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Gestiunea sistemului de salarizare a funcționarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare și în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare a funcționarilor publici

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Salariul de bază se stabilește în funcție de categorie, de clasă, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcției publice, și, după caz, de gradul profesional al funcției publice, precum și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. 1-6.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și pentru funcția publică de conducere de secretar al unității administrativteritoriale, salariile de bază sunt stabilite în anexele la prezenta ordonanță.

(2) Pentru fiecare grad profesional al funcției publice de execuție se stabilesc 3 trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanță.

(3) Funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanță.

(4) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici, funcționarii publici de conducere își păstrează nivelul salariilor de bază ale funcțiilor publice de execuție corespunzătoare, la care se adaugă indemnizația de conducere, cu excepțiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Salariile de bază ale funcționarilor publici aflați în corpul de rezervă și care sunt redistribuiți într-o funcție publică, în condițiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional și treptei de salarizare avute la data intrării în corpul de rezervă.

(2) Salariile de bază ale persoanelor care ocupă o funcție publică de execuție, în condițiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei și gradului profesional în care acestea sunt numite. Jurisprudență

(3) Funcționarii publici promovați pe o funcție publică de execuție de un grad profesional superior celui deținut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanță, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcționarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabilește potrivit treptei de salarizare imediat superioară care asigură o creștere salarială. Jurisprudență

(4) Funcționarii publici care ocupă, în condițiile legii, o funcție publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică de execuție deținută anterior, la care se adaugă indemnizația de conducere. În situația în care salariul de bază prevăzut pentru funcția publică de execuție deținută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcției publice de execuție aferente funcției publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcții, funcționarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază și funcționarii publici numiți în funcții publice de conducere anterior anului 2007, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Pentru candidații declarați admiși la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de funcționar public, salariul de bază se stabilește prin actul administrativ al ordonatorului de credite, la nivelul de finanțare prevăzut în statul de funcții.

(6) Funcționarii publici care se transferă beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deținute, potrivit autorității sau instituției publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanță, cu excepția cazului în care funcționarul public se transferă la cerere într-o funcție publică de nivel inferior, situație în care salariul de bază și treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcția publică vacantă respectivă. Jurisprudență

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite prin asimilare cu salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice generale, în raport cu categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcției publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) În situația în care funcțiile publice specifice au fost avizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin echivalare cu funcții publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcțiilor publice, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de funcții publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile publice de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. Jurisprudență

(2) Salariile de merit se acordă funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total al funcțiilor publice stabilit în condițiile alin. (1). Jurisprudență

(3) Funcționarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul anterior, în luna ianuarie. Jurisprudență

(4) Pot beneficia de salariu de merit funcționarii publici care nu au fost sancționați și cei a căror sancțiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(5) În cazul în care intervin modificări ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile funcționarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcționarului public în cauză, salariul de merit acordat se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(6) În cazul în care raporturile de serviciu ale funcționarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru acordare.

(7) Pentru funcționarii publici salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(8) Funcționarii publici debutanți nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor încadrate în funcția de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autoritățile și instituțiile publice vor comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările respective. Jurisprudență

(2) Promovarea, în condițiile legii, a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care aceștia sunt încadrați, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Jurisprudență

(3) Funcționarii publici care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcție publică de execuție, un grad profesional și o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creștere de până la 20% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau de instituția publică în care își desfășoară activitatea funcționarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel. Jurisprudență

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Funcționarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile legii, o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau categoriei funcționarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcții. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Funcționarii publici salarizați potrivit prezentei ordonanțe beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel: Jurisprudență

Tranșele de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranșa respectivă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituția publică va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Funcționarii publici care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici numiți în funcții publice de execuție, de conducere sau din categoria înalților funcționari publici au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de bază, după cum urmează: Jurisprudență

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. Jurisprudență

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Funcționarii publici care posedă titlul științific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv, care se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Sporul de confidențialitate se acordă funcționarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum și funcționarilor publici din cadrul Administrației Prezidențiale, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene, direcțiilor subordonate ministrului delegat pentru comerț din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Consiliului Legislativ. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. Jurisprudență

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Sporul pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență sau stații de bruiaj. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. Jurisprudență

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de către autoritățile abilitate în acest sens. Jurisprudență

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Funcționarii publici din cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, care participă la selecția și recrutarea forței de muncă pentru lucrul în străinătate, pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază. Jurisprudență

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

SECȚIUNEA a 3-a Premii

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. Jurisprudență

(2) Premiul anual se plătește în anul următor celui pentru care se face premierea.

(3) Pentru funcționarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporțional cu perioada lucrată și se stabilește luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportat la 12 luni.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau pot anula premiul anual în cazul funcționarilor publici care în cursul anului pentru care se acordă premiul au fost sancționați disciplinar.

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii în limită de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăși valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Autoritățile și instituțiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente funcționarilor publici, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea și condițiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv.

SECȚIUNEA a 4-a Alte drepturi

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Funcționarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (2)

Vechimea în muncă Durata concediului de odihnă
până la 10 ani 21 de zile lucrătoare
peste 10 ani 25 de zile lucrătoare

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracționat. În cazul în care programarea concediului se face fracționat, conducătorul autorității sau instituției publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracțiuni să fie de cel puțin 15 zile lucrătoare, neîntreruptă. La solicitarea motivată a funcționarului public, se pot acorda fracțiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare. Reviste (2)

(3) În cazul în care funcționarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituția publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârșitul anului următor. Reviste (1)

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Funcționarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptățiți conform legii, de o indemnizație pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii. Reviste (2)

(6) La cererea funcționarului public, indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către autoritatea sau instituția publică cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Jurisprudență

(7) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. Jurisprudență

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) La plecarea în concediul de odihnă funcționarii publici au dreptul, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu. Jurisprudență

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizația de concediu cuvenită pentru fracțiunea cea mai mare.

(3) Funcționarii publici care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie.

(4) Pentru funcționarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităților sau instituțiilor publice prima de concediu se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu.

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În afara concediului de odihnă, funcționarii publici mai au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria funcționarului public - 5 zile lucrătoare;

b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soției/soțului funcționarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcționarului public ori a soțului/soției acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;

d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pe perioada în care funcționarii publici sunt trimiși în delegație în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea, autoritățile sau instituțiile publice le acordă indemnizații de delegare și le decontează cheltuielile de transport și de cazare, în condițiile stabilite pentru personalul din instituțiile publice.

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Când detașarea sau mutarea temporară în cadrul altui compartiment se face pe o funcție publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcționarii publici detașați sau trecuți temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(2) Pe perioada detașării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment funcționarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), și celelalte drepturi ce se acordă personalului din cadrul autorității sau instituției publice respective. Jurisprudență

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment se suportă de autoritatea sau instituția publică în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Funcționarul public mutat, în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuințe de serviciu, în condițiile legii.

Art. 28. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) De drepturile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) beneficiază și funcționarii publici care solicită să fie transferați la altă autoritate sau instituție publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mențiune.

(2) Plata drepturilor respective se suportă de autoritatea sau instituția publică la care se face transferul.

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) La încadrarea într-o autoritate sau instituție publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcționarii publici beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcției publice de debutant în care urmează să fie încadrați.

(2) Indemnizația de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, după consultarea organizațiilor sindicale din administrația publică. Modificări (1)

(3) Funcționarii publici care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Funcționarii publici care își continuă studiile în vederea promovării în clasă beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorității sau instituției publice apreciază că studiile sunt utile autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcționarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcției publice deținute și, după caz, sporul de vechime.

(2) Funcționarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecționare beneficiază de drepturile și au obligațiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

CAPITOLUL III Litigii

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi, care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, este de competența ordonatorilor de credite. Jurisprudență

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarului public. Jurisprudență

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituție publică sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și personalului vamal care are calitatea de funcționar public.

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condițiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează funcționarul public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice.

(2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ține seama de performanțele profesionale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cel puțin cu calificativul "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la un an de către conducătorul autorității sau instituției publice.

(4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul și vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare, și de Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006. Modificări (1)

(5) Funcționarii publici care ocupă funcția publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioară celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispozițiilor alin. (1)-(4).

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Salariul de bază al înalților funcționari publici și al funcționarilor publici de conducere eliberați din funcție, din motive neimputabile, numiți în condițiile legii într-o funcție publică de execuție vacantă, pentru care îndeplinesc condițiile prevăzute în fișa postului, se stabilește la nivelul aferent postului vacant prevăzut în anexa corespunzătoare autorității sau instituției publice unde au fost numiți.

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă asistență de specialitate, coordonează metodologic și controlează modul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcționarilor publici se realizează și de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții publice. Modificări (1)

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Salariile funcționarilor publici sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Data plății salariului se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 37. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Salariile funcționarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligații de plată ale autorității sau instituției publice.

(2) Salariile funcționarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative ori judiciare decât în condițiile legii.

(3) Salariile funcționarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunțări, cu excepția reținerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunțare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență

Art. 38. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care își reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2007 vor beneficia de salariile de bază prevăzute de prezenta ordonanță, după parcurgerea procedurii de reîncadrare aplicate funcționarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 39. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pentru funcționarii publici și posturile corespunzătoare funcțiilor publice specifice, preluate de Ministerul Finanțelor Publice de la Ministerul Integrării Europene în condițiile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, se păstrează salariile de bază și celelalte drepturi salariale acordate până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Funcționarii publici care la data de 31 decembrie 2006 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonanțe își păstrează salariul de bază avut.

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Funcționarii publici beneficiază și de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislația specifică autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

Art. 42. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizație de ședință al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și nu poate depăși 5% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protecția copilului beneficiază de o indemnizație al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al acestei comisii.

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, vacante sau temporar vacante, pot fi ocupate în condițiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Persoanele care au ocupat funcția publică de prefect sau de subprefect în temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006, pot fi menținute în aceste funcții până la ocuparea acestora, în cursul anului 2007, prin concurs. În acest caz se va iniția cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) În mod excepțional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici nu se înscriu candidați care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc această condiție. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), persoana declarată admisă își poate păstra calitatea de înalt funcționar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcție în urma concursului, absolvă programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, organizate în condițiile legii, sub sancțiunea eliberării din funcție în cazul neîndeplinirii acestei condiții în termenul prevăzut.

Art. 45. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În anul 2007, promovarea funcționarilor publici în grad profesional se face, în condițiile legii, în perioada iulie 2007-septembrie 2007, în limita funcțiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcțiilor publice, pe baza normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 46. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la data de 1 septembrie 2007, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. Modificări (1)

(2) Transformarea posturilor în condițiile alin. (1), precum și a posturilor vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală se face în condițiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(3) Transformarea prin modificarea în ceea ce privește calitatea posturilor se face cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile legii. Fac excepție de la obținerea avizului Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituțională, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Concurenței.

(4) Ordonatorii principali de credite vor comunica trimestrial Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Ministerului Finanțelor Publice situația centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 47. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Autoritățile și instituțiile publice care nu au obținut avizele de reîncadrare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici documentația necesară avizării.

Art. 48. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea și alte drepturi pentru personalul bugetar.

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Prezenta ordonanță se aplică începând cu luna ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Jozsef Birtalan
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 24 ianuarie 2007.

Nr. 6.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Aparatul Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Guvernului,
Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității și Consiliului Național al Audiovizualului

A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) 01.01.2007 - lei - Salariul de bază*) 01.04.2007 - lei - Salariul de bază*) 01.10.2007 - lei -
1. Șef departament 3.758 3833 4255
2. Secretar general 3.542 3612 4010
3. Secretar general adjunct 3.119 3181 3531

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază 01.10.2007
- lei -
1. Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 2.217 2261 2510
I Superior 2 2.018 2058 2285
I Superior 3 1.994 2034 2258
I Principal 1 1.979 2019 2241
I Principal 2 1.658 1691 1877
I Principal 3 1.526 1556 1727
I Asistent 1 1.297 1323 1468
I Asistent 2 1.031 1052 1167
I Asistent 3 922 940 1044
I Debutant - 560 571 634
2. Auditor I Superior 1 2.217 2261 2510
I Superior 2 2.018 2058 2285
I Superior 3 1.994 2034 2258
I Principal 1 1.979 2019 2241
I Principal 2 1.658 1691 1877
I Principal 3 1.526 1556 1727
I Asistent 1 1.297 1323 1468
I Asistent 2 1.031 1052 1167
I Asistent 3 922 940 1044
3. Referent de specialitate II Superior 1 1.331 1358 1507
II Superior 2 1.083 1104 1226
II Superior 3 972 992 1101
II Principal 1 900 918 1019
II Principal 2 879 896 995
II Principal 3 668 681 756
II Asistent 1 559 570 632
II Asistent 2 533 544 604
II Asistent 3 505 515 572
II Debutant - 487 497 552
4. Referent III Superior 1 893 910 1010
III Superior 2 759 774 860
III Superior 3 672 685 761
III Principal 1 599 610 678
III Principal 2 578 589 654
III Principal 3 549 560 622
III Asistent 1 531 542 602
III Asistent 2 512 523 580
III Asistent 3 496 506 561
III Debutant - 477 486 540

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1. Director general 55%
2. Director*) 50%
3. Director adjunct 40%
4. Contabil-șef 40%
5. Șef sector 40%
6. Șef serviciu 30%
7. Șef birou 25%

*) Indemnizația de conducere pentru funcția de director se aplică și șefului de sector de la Consiliul Legislativ.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate
ale administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate și al Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă

A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.10.2007
- lei -
1. Secretar general 3.542 3.612 4010
2. Secretar general adjunct 3.119 3.181 3531
3. Comisar general 2.785 2.840 3153

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază 01.10.2007
- lei -
1. Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.643 1676 1860
I Superior 2 1.437 1466 1627
I Superior 3 1.302 1328 1474
I Principal 1 1.167 1190 1321
I Principal 2 1.049 1070 1188
I Principal 3 971 991 1100
I Asistent 1 875 892 990
I Asistent 2 815 831 923
I Asistent 3 757 772 857
I Debutant - 560 571 634
2. Auditor I*) Superior 1 2.297 2343 2601
I*) Superior 2 1.820 1856 2060
I*) Superior 3 1.488 1518 1685
I Principal 1 1.322 1348 1497
I Principal 2 1.050 1071 1189
I Principal 3 963 982 1090
I Asistent 1 875 892 990
I Asistent 2 803 819 909
I Asistent 3 757 772 857
3. Referent de specialitate II Superior 1 1.331 1358 1507
II Superior 2 1.083 1104 1226
II Superior 3 972 992 1101
II Principal 1 900 918 1019
II Principal 2 879 896 995
II Principal 3 668 681 756
II Asistent 1 559 570 632
II Asistent 2 533 544 604
II Asistent 3 505 515 572
II Debutant - 487 497 552
4. Referent III Superior 1 870 888 986
III Superior 2 753 768 852
III Superior 3 672 685 761
III Principal 1 599 610 678
III Principal 2 564 575 638
III Principal 3 545 556 617
III Asistent 1 526 537 596
III Asistent 2 512 523 580
III Asistent 3 496 506 561
III Debutant - 477 486 540
5. Comisar I Superior 1 1.643 1676 1860
I Superior 2 1.437 1466 1627
I Superior 3 1.302 1328 1474
I Principal 1 1.167 1190 1321
I Debutant - 560 571 634
II Superior 1 1.208 1232 1367
II Superior 2 1.083 1104 1226
II Superior 3 972 992 1101
II Principal 1 900 918 1019
II Debutant - 487 497 552
III Superior 1 849 866 962
III Superior 2 753 768 852
III Superior 3 639 652 724
III Principal 1 599 610 678
III Debutant - 477 486 540

*) Se utilizează și pentru salarizarea controlorilor delegați ai Ministerului Finanțelor Publice la care salariile de bază sunt mai mari cu 20%.

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1. Director general 55%
2. Inspector de stat șef 55%
3. Inspector general de stat 55%
4. Director general adjunct 50%
5. Inspector de stat șef adjunct 50%
6. Inspector general de stat adjunct 50%
7. Comisar general adjunct 50%
8. Director 50%
9. Inspector-șef 50%
10. Director adjunct 40%
11. Inspector-șef adjunct 40%
12. Contabil șef 40%
13. Șef sector 40%
14. Comisar șef divizie 50%
15. Șef serviciu 30%
16. Șef birou 25%

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% față de salariile prevăzute la punctele 1, 3 și 4 ale lit. B din prezenta anexă.

2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază și de sporurile și alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal și alte dispoziții legale în vigoare.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Aparatul propriu al prefecturilor, al instituțiilor subordonate
autorităților sau instituțiilor publice centrale, ale serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe ale
administrației publice centrale de specialitate din unitățile
administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al
caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București,
al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, al Casei de Asigurări
de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și
Turismului, al caselor județene de pensii și a municipiului București,
al agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului
București, precum și din aparatul propriu al consiliilor județene

A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici și unele funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.10.2007
- lei -
1. Prefect al municipiului București 3.962 4041 4485
2. Prefect al județului:
- categoria I 3.716 3790 4207
- categoria II 3.491 3561 3953
3. Subprefect al municipiului București 3.491 3561 3953
4. Subprefect al județului:
- categoria I 3.339 3406 3780
- categoria II 3.114 3177 3526
5. Secretar al județului:
- categoria I 3.264 3330 3696
- categoria II 3.226 3290 3652
Referințe (1)

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază 01.10.2007
- lei -
1. Consilier, expert, inspector, consilier juridic: I Superior 1 1.538 1569 1742
I Superior 2 1.379 1406 1561
I Superior 3 1.250 1274 1415
I Principal 1 1.119 1142 1267
I Principal 2 1.006 1026 1139
I Principal 3 931 950 1054
I Asistent 1 839 856 950
I Asistent 2 783 799 887
I Asistent 3 728 742 824
I Debutant - 560 571 634
2. Auditor I Superior 1 1.538 1569 1742
I Superior 2 1.379 1406 1561
I Superior 3 1.250 1274 1415
I Principal 1 1.119 1142 1267
I Principal 2 1.006 1026 1139
I Principal 3 931 950 1054
I Asistent 1 839 856 950
I Asistent 2 783 799 887
I Asistent 3 728 742 824
3. Referent de specialitate II Superior 1 1.321 1347 1496
II Superior 2 1.072 1093 1214
II Superior 3 964 983 1091
II Principal 1 894 911 1012
II Principal 2 870 888 986
II Principal 3 663 676 750
II Asistent 1 553 564 627
II Asistent 2 529 540 599
II Asistent 3 500 510 566
II Debutant - 487 497 552
4. Referent III Superior 1 844 861 956
III Superior 2 730 744 826
III Superior 3 639 652 724
III Principal 1 599 610 678
III Principal 2 559 570 632
III Principal 3 541 552 612
III Asistent 1 522 532 591
III Asistent 2 511 522 579
III Asistent 3 495 504 560
III Debutant - 477 486 540
5. Comisar I Superior 1 1.538 1569 1742
I Superior 2 1.379 1406 1561
I Superior 3 1.250 1274 1415
I Principal 1 1.119 1142 1267
I Debutant - 560 571 634
II Superior 1 1.208 1232 1367
II Superior 2 1.072 1093 1214
II Superior 3 964 983 1091
II Principal 1 894 911 1012
II Debutant - 487 497 552
III Superior 1 844 861 956
III Superior 2 747 761 845
III Superior 3 639 652 724
III Principal 1 599 610 678
III Debutant - 477 486 540

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1. Arhitect șef*) 55%
2. Inspector-șef 55%
3. Director general**) 55%
4. Inspector-șef adjunct 50%
5. Director executiv 50%
6. Director executiv adjunct 40%
7. Contabil șef 40%
8. Comisar șef secție 50%
9. Comisar șef adjunct 40%
10. Comisar șef secție divizie 30%
11. Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș***) 30%
12. Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 25%
Modificări (1)

*) Se utilizează la nivel de județ.

**) Se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.

***) Pentru funcția de șef administrație financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului București, indemnizația de conducere este de 50%.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% față de salariile prevăzute la punctele 1, 3 și 4 ale lit. B din prezenta anexă.

2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază și de sporurile și alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal și alte dispoziții legale în vigoare (personalul vamal care desfășoară activități de control în cala de mărfuri a navelor și aeronavelor, compartimentele de mărfuri și bagaje ale mijloacelor de transport auto și de cale ferată, precum și în mesagerii la coletele poștale și la bagajele introduse sau scoase din țară, beneficiază de sporul pentru condiții deosebite).

3. Personalul de execuție din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiții deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Aparatul propriu al consiliilor locale și al instituțiilor din
subordinea consiliilor județene sau consiliilor locale

A. Salarii de bază pentru funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.10.2007
- lei -
1. Secretar al unităților administrativ teritoriale:
- municipii:
cu peste 320.000 locuitori**) 3.004 3064 3401
categoria I 2.714 2769 3073
categoria II 2.464 2514 2790
categoria III 2.232 2277 2527
- orașe:
categoria I 1.997 2037 2261
categoria II 1.910 1948 2162
categoria III 1.866 1903 2113
- comune:
cu peste 15.000 locuitori 1.461 1490 1654
categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 1.342 1369 1519
categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 1.301 1327 1473
categoria III (până la 3.000 locuitori) 1.266 1292 1434

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

**) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor, se face prin hotărârea Guvernului.

2. În cazul secretarului unității administrativ-teritoriale, care în mod excepțional, potrivit legii, are studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță se diminuează cu 10%.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază 01.10.2007
- lei -
1. Consilier, expert, inspector, consilier juridic*) I Superior 1 1.301 1327 1473
I Superior 2 1.150 1173 1302
I Superior 3 999 1019 1131
I Principal 1 890 908 1008
I Principal 2 790 805 894
I Principal 3 733 748 830
I Asistent 1 694 708 786
I Asistent 2 655 668 742
I Asistent 3 599 610 678
I Debutant - 560 571 634
*) Nu se aplică la comunele de categoria III
2. Auditor I Superior 1 1.301 1327 1473
I Superior 2 1.150 1173 1302
I Superior 3 999 1019 1131
I Principal 1 890 908 1008
I Principal 2 790 805 894
I Principal 3 733 748 830
I Asistent 1 694 708 786
I Asistent 2 655 668 742
I Asistent 3 599 610 678
3. Referent de specialitate II Superior 1 830 846 939
II Superior 2 716 730 811
II Superior 3 646 659 731
II Principal 1 618 631 700
II Principal 2 590 602 668
II Principal 3 572 584 648
II Asistent 1 546 557 618
II Asistent 2 527 538 597
II Asistent 3 509 519 577
II Debutant - 487 497 552
4. Referent III Superior 1 768 783 869
III Superior 2 712 726 806
III Superior 3 644 657 729
III Principal 1 593 605 672
III Principal 2 572 584 648
III Principal 3 546 557 618
III Asistent 1 527 538 597
III Asistent 2 509 519 577
III Asistent 3 490 500 555
III Debutant - 477 486 540

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază (limita maximă)
1. Arhitect șef*) 55%
2. Director general**) 55%
3. Director executiv 50%
4. Director executiv adjunct 40%
5. Contabil-șef 40%
6. Șef serviciu, arhitect șef***) 30%
7. Șef birou 25%
8. Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții****) 15%
Modificări (1)

*) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului București, al județelor și al municipiilor.

**) Se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.

***) Se utilizează la orașe.

****) Se utilizează la comune.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului București

A. Salarii de bază pentru unele funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază*) 01.10.2007
- lei -
1. Secretar al municipiului București 3.542 3612 4010
2. Șef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București 1.783 1819 2019

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
Salariul de bază 01.04.2007
- lei -
Salariul de bază 01.10.2007
- lei -
1. Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.643 1676 1860
I Superior 2 1.437 1466 1627
I Superior 3 1.302 1328 1474
I Principal 1 1.167 1190 1321
I Principal 2 1.049 1070 1188
I Principal 3 971 991 1100
I Asistent 1 875 892 990
I Asistent 2 815 831 923
I Asistent 3 757 772 857
I Debutant - 560 571 634
2. Auditor I Superior 1 1.643 1676 1860
I Superior 2 1.437 1466 1627
I Superior 3 1.302 1328 1474
I Principal 1 1.167 1190 1321
I Principal 2 1.049 1070 1188
I Principal 3 971 991 1100
I Asistent 1 875 892 990
I Asistent 2 815 831 923
I Asistent 3 757 772 857
3. Referent de specialitate II Superior 1 1.331 1358 1507
II Superior 2 1.083 1104 1226
II Superior 3 972 992 1101
II Principal 1 900 918 1019
II Principal 2 879 896 995
II Principal 3 668 681 756
II Asistent 1 559 570 632
II Asistent 2 533 544 604
II Asistent 3 505 515 572
II Debutant - 487 497 552
4. Referent III Superior 1 870 888 986
III Superior 2 753 768 852
III Superior 3 672 685 761
III Principal 1 599 610 678
III Principal 2 564 575 638
III Principal 3 545 556 617
III Asistent 1 526 537 596
III Asistent 2 512 523 580
III Asistent 3 496 506 561
III Debutant - 477 486 540

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul tic bază
1. Arhitect șef 55%
2. Inspector-șef 55%
3. Director general*) 55%
4. Arhitect șef adjunct 50%
5. Inspector-șef adjunct 50%
6. Director executiv 50%
7. Director executiv adjunct 40%
8. Contabil șef 40%
9. Șef serviciu 30%
10. Șef birou 25%
Modificări (1)

Notă

*) Se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 6 (la 01.01.2007) Modificări (1)

I. Aparatul propriu al Autorității Naționale Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor

A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*)
- lei -
1. Secretar general 4.216
2. Secretar general adjunct 3.713

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
1. Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.956
I Superior 2 1.711
I Superior 3 1.550
I Principal 1 1.389
I Principal 2 1.249
I Principal 3 1.156
I Asistent 1 1.041
I Asistent 2 970
I Asistent 3 901
I Debutant - 666
2. Auditor I Superior 1 2.735
I Superior 2 2.166
I Superior 3 1.771
I Principal 1 1.574
I Principal 2 1.250
I Principal 3 1.146
I Asistent 1 1.041
I Asistent 2 956
I Asistent 3 901
3. Referent de specialitate II Superior 1 1.585
II Superior 2 1.289
II Superior 3 1.158
II Principal 1 1.071
II Principal 2 1.046
II Principal 3 795
II Asistent 1 665
II Asistent 2 635
II Asistent 3 601
II Debutant - 580
4. Referent III Superior 1 1.036
III Superior 2 896
III Superior 3 800
III Principal 1 713
III Principal 2 671
III Principal 3 649
III Asistent 1 626
III Asistent 2 610
III Asistent 3 590
III Debutant - 568

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1. Director general 55%
2. Director general adjunct 50%
3. Director 50%
4. Director adjunct 40%
5. Șef serviciu 30%
6. Șef birou 25%

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

II. Aparatul propriu al unităților
care funcționează în subordinea Autorității Naționale Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007
- lei -
1. Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.831
I Superior 2 1.641
I Superior 3 1.488
I Principal 1 1.333
I Principal 2 1.198
I Principal 3 1.109
I Asistent 1 999
I Asistent 2 933
I Asistent 3 866
I Debutant - 666
2. Auditor I Superior 1 1.831
I Superior 2 1.641
I Superior 3 1.488
I Principal 1 1.333
I Principal 2 1.198
I Principal 3 1.109
I Asistent 1 999
I Asistent 2 933
I Asistent 3 866
3. Referent de specialitate II Superior 1 1.573
II Superior 2 1.276
II Superior 3 1.148
II Principal 1 1.064
II Principal 2 1.036
II Principal 3 789
II Asistent 1 659
II Asistent 2 630
II Asistent 3 595
II Debutant - 580
4. Referent III Superior 1 1.005
III Superior 2 869
III Superior 3 761
III Principal 1 713
III Principal 2 665
III Principal 3 644
III Asistent 1 621
III Asistent 2 609
III Asistent 3 589
III Debutant - 568

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1. Director executiv 50%
2. Director executiv adjunct 40%
3. Șef serviciu 30%
4. Șef birou 25%

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Concediu de odihnă. Funcționar public
Litigiu privind funcționarii publici. Contracte de muncă
Funcționar public. Spor pentru condiții vătămătoare de muncă. Cuantum. Act administrativ emis de autoritatea publică cu depășirea limitelor legale de apreciere oferite de legiuitor. Nelegalitate
STUDIU DE CAZ: Trebuie acordat sporul de salariu aferent titlului științific de doctor?
Funcționar public. Spor pentru condiții vătămătoare. Inexistența unui drept vătămat
MEMENTO: Cele mai importante modificări pe Codul Muncii, aplicabile din 25 ianuarie
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 23/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 40 și 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006, și ale art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici
;
se încarcă...