Guvernul României

Ordonanța nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2007 până la 16 iunie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 64/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumentele structurale.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) instrumente structurale - asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune;

b) program operațional - documentul de programare elaborat de România și adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorități coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergență, la Fondul de coeziune și la Fondul european de dezvoltare regională;

c) Autoritate de certificare și plată - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană și pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum și a sumelor de prefinanțare și cofinanțare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat; Modificări (1)

d) Autoritate de management - structura din cadrul unei autorități publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operațional;

e) Organism intermediar - structura din sectorul public sau privat care îndeplinește atribuții delegate de către Autoritatea de management vizavi de relația cu beneficiarii;

f) Unitate de plată - structura din cadrul unei autorități publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operațional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanțare, cofinanțare alocate de la bugetul de stat, precum și a sumelor din asistența financiară nerambursabilă către beneficiari; Modificări (1)

g) beneficiar - organismul, autoritatea, instituția sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, responsabile pentru inițierea ori inițierea și implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul unui program operațional;

h) obiectivul convergență - obiectivul finanțat din instrumentele structurale, cu scopul creșterii convergenței statelor membre ale Uniunii Europene și a regiunilor mai puțin dezvoltate;

i) prefinanțare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepția celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidența prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizații neguvernamentale prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată față de un contractor, în stadiul inițial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanțare încheiat între beneficiar și Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/ responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor; Modificări (2)

j) avans - sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanțat din instrumente structurale;

k) cofinanțare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, după caz, pentru finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale; Modificări (1)

l) cofinanțare privată - orice contribuție la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. k), aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale;

m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului; Modificări (1)

n) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale, care nu pot fi finanțate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare și naționale;

o) cheltuieli conexe proiectului - cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanțate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorități, instituții sau societăți comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritorială, organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale;

p) contribuția națională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaționale, fiind formată din cofinanțarea publică, cheltuielile conexe și cheltuielile neeligibile; Modificări (1)

q) plată directă - transferul sumelor reprezentând prefinanțare sau al sumelor din instrumente structurale și al cofinanțării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare și plată la beneficiar;

r) plată indirectă - transferul sumelor reprezentând prefinanțare sau al sumelor din instrumente structurale și al cofinanțării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare și plată la beneficiar, prin intermediul Unității de plată;

s) debite față de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană și Guvernul României.

Art. 2. - Modificări (1)

Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistența financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, și a fondurilor publice reprezentând prefinanțarea și cofinanțarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat.

CAPITOLUL II Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeană,
aferente instrumentelor structurale

Art. 3. -

(1) Fondurile externe nerambursabile, aferente instrumentelor structurale, se alocă și se derulează în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum și a prevederilor Cadrului strategic național de referință și programelor operaționale, aprobate de Comisia Europeană.

(2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic național de referință și a programelor operaționale aprobate de Guvern, au caracter previzional și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în anexa la bugetul unității administrativ-teritoriale, organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în situația în care acestea au calitatea de beneficiar. Modificări (1)

Art. 4. -

Sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) se transferă de către Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice prin plată directă către beneficiari pentru Programul operațional sectorial transport și Programul operațional sectorial mediu și plată indirectă prin intermediul unităților de plată de pe lângă autoritățile de management, pentru restul programelor operaționale, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare și Trezoreria Statului. Modificări (1)

CAPITOLUL III Contribuția națională Modificări (1)

Art. 5. -

Sumele aferente contribuției naționale pentru fiecare program operațional se cuprind astfel: Modificări (1)

1. În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, în poziția globală distinctă denumită "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" pentru: Modificări (1)

a) sumele reprezentând cofinanțare publică din fonduri de la bugetul de stat;

b) sumele necesare asigurării prefinanțării;

c) sumele necesare continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor comunitare;

d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile beneficiarilor sau unităților de plată. Modificări (1)

2. În bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanțării locale, finanțării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii. Modificări (2)

3. În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, pentru: Modificări (1)

a) sumele necesare prefinanțării/cofinanțării axelor prioritare de asistență tehnică din cadrul programelor operaționale;

b) sumele necesare finanțării cheltuielilor neeligibile atât în cazul în care aceștia au calitatea de beneficiar, cât și în cazul în care au beneficiari din sectorul public cărora li se alocă finanțări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condițiile legii;

c) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.

Art. 6. -

Cheltuielile conexe proiectelor implementate de un beneficiar, cu excepția celor din sectorul privat, se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, în condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Modificări (1)

Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate și/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba, conform tabelelor financiare cuprinse în programele operaționale aprobate.

Art. 8. - Modificări (1)

Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) pentru plata debitelor față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații.

Art. 9. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să repartizeze și să introducă în volumul și în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, la propunerea acestora, modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 și să efectueze, după caz, plăți din această poziție de cheltuieli. Modificări (1)

(2) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă. Aceste sume se regularizează din fondurile comunitare sau, dacă este cazul, cu sumele recuperate de la beneficiari în cazul plăților directe ori de la autoritățile de management în cazul plăților indirecte.

Art. 10. -

(1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 și neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea primarilor și conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, după caz, formulate în condițiile legii, pe bază de justificări temeinic fundamentate. Modificări (1)

(2) Disponibilitățile din fondurile aferente instrumentelor structurale și din fondurile publice destinate cofinanțării/prefinanțării rămase în conturile Autorității de certificare și plată, unităților de plată și/sau ale unităților administrativ-teritoriale și ale organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local ori județean, la sfârșitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Modificări (1)

(3) Disponibilitățile din fondurile publice aflate în conturile Autorității de certificare și plată destinate finanțării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităților temporare, vor fi realocate cofinanțării/prefinanțării instrumentelor structurale, după încheierea programelor de preaderare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 11. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să repartizeze și să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează fonduri comunitare modificările determinate de realocările între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare. Modificări (1)

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidențiază în bugetele ordonatorilor principali de credite în primul trimestru, în vederea utilizării acestora pentru implementarea și derularea corespunzătoare a programelor și proiectelor aprobate.

Art. 12. - Modificări (1)

Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiași an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plățile de casă și creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.

Art. 13. -

(1) Sumele reprezentând prefinanțare din instrumentele structurale și/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui beneficiar, se recuperează până la finalizarea proiectului.

(2) Scopul acordării prefinanțării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor; din aceste sume se pot plăti facturile de avans, conform prevederilor legale. Modificări (1)

(3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din sume de la bugetul de stat în același an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeași destinație. Dacă recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venituri la bugetele de la care s-au efectuat plățile.

(4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din instrumente structurale, se utilizează cu aceeași destinație.

(5) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b) se pot asigura și din Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat.

Art. 14. -

Prefinanțarea acordată din instrumente structurale și/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanțare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achiziționarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări nu a fost furnizată de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.

Art. 15. -

Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor aferente asistenței financiare și al celor aferente cofinanțării/prefinanțării se exercită la nivelul Autorității de management/Organismului intermediar și Autorității de certificare și plată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 16. -

(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din instrumente structurale are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999.

(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul autorităților naționale cu atribuții de control și audit, precum și al serviciilor Comisiei Europene și al Curții Europene de Conturi, în limitele competențelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanțat.

(3) În exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și reprezentanții Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF procedează la efectuarea de controale la fața locului, la luarea de declarații, solicită toate documentele și informațiile necesare, beneficiarul având obligația de a permite accesul necondiționat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din instrumente structurale și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

(5) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizării conform destinației stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale.

Art. 17. - Modificări (1)

Sumele necesare finanțării cheltuielilor neeligibile sunt asigurate de către beneficiari sau de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului de credite, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 18. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă normele metodologice de aplicare. Modificări (1)

Art. 19. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul economiei și comerțului,
Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat cu controlul implementării programelor cu
finanțare internațională și urmărirea acquis-ului comunitar,
Cristian David

București, 31 ianuarie 2007.

Nr. 29.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...