Guvernul României

Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează cadrul juridic al înființării, organizării și funcționării instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, al desfășurării activității acestora, precum și a activității de impresariat artistic. Jurisprudență (1)

Art. 2. -

Reglementările prezentei ordonanțe au ca scop principal realizarea următoarelor obiective:

a) susținerea inițiativei publice și încurajarea celei private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului;

b) afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale prin artele spectacolului;

c) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;

d) creșterea accesului publicului la spectacole și concerte.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe:

a) producțiile artistice sunt spectacole și/sau concerte înfățișate direct publicului de către artiști interpreți și/sau executanți și pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, electronică; Modificări (1)

b) instituțiile de spectacole sau concerte sunt instituții publice cu personalitate juridică care realizează și prezintă producții artistice; Modificări (1)

c) companiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire și organizare, care realizează și prezintă producții artistice;

d) proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

e) programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;

f) programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole sau concerte, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și în condițiile stabilite în contractul de management;

g) stagiunea este perioada de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole și/sau concerte realizează și prezintă producții artistice;

h) vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole și/sau concerte acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;

i) colectivul artistic este ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții artistice;

j) producătorul de spectacole și/sau concerte este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat ori de drept public care își asumă responsabilitatea realizării de producții artistice și care, în această calitate, asigură, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale și/sau financiare necesare;

k) impresariatul artistic este activitatea prin care o persoană fizică sau juridică de drept public ori de drept privat, denumită impresar, acționează în numele și pe seama unei instituții sau companii de spectacole și/sau concerte ori, după caz, a unui artist interpret sau executant, în vederea identificării și materializării posibilităților de exploatare a unei producții sau prestații artistice.

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte

Art. 4. -

(1) Instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează și funcționează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale.

(2) Instituțiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă, potrivit legii, de autoritățile în subordinea cărora se află.

(3) Instituțiile de spectacole sau concerte au deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

Art. 5. -

(1) Instituțiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte.

(2) Instituțiile de repertoriu sunt cele care:

a) dispun de cel puțin un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice;

b) au un portofoliu de minimum trei producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent;

c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

(3) Instituțiile de proiecte sunt cele care:

a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ și tehnic minim necesar funcționării instituției și pot reuni colective artistice doar pe durata unui proiect;

b) realizează producții sau coproducții artistice prezentate în serii determinate;

c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului administrativ și tehnic prevăzut la lit. a), precum și pentru plata colectivelor care realizează și prezintă producțiile artistice din cadrul programului minimal.

Art. 6. -

Instituțiile de concerte sunt cele care:

a) dispun de cel puțin un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice;

b) în fiecare stagiune prezintă un repertoriu format din producții artistice diferite și realizează producții noi;

c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

Art. 7. -

Prin excepție de la prevederile art. 5 și 6 se pot înființa și pot funcționa și alte tipuri de instituții de spectacole sau concerte ale căror specific și reguli de organizare sunt aprobate de autoritățile administrației publice care le-au înființat sau în subordinea cărora funcționează, în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 8. -

(1) Instituțiile existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, precum și cele nou-înființate vor fi înscrise în Registrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, la solicitarea autorităților administrației publice centrale și locale în subordinea cărora funcționează. Modificări (1)

(2) Încadrarea instituțiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează.

(3) Înființarea de noi instituții de spectacole sau concerte și încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorității administrației publice locale care le înființează, după caz.

(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituției sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează.

(5) Hotărârile consiliilor locale sau județene prevăzute la alin. (2)-(4) se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de consilieri. Modificări (1), Derogări (1)

(6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Companiile de spectacole sau concerte sunt înființate de persoane fizice ori de persoane juridice de drept privat, potrivit legii.

(2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, precum și cele nou-înființate vor fi înscrise în Registrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Activitatea instituțiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionată, pe o perioadă de maximum 10 ani, în baza prevederilor legale în vigoare.

(2) Caietul de sarcini al concesiunii, în completarea cerințelor prevăzute de lege, va cuprinde cel puțin următoarele:

a) condițiile de experiență a concesionarilor, dobândită pe parcursul activității în domeniul artelor spectacolului;

b) obligația de a păstra obiectul specific de activitate al instituției, clauze privind angajații, precum și condițiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte.

Art. 11. -

Instituțiile de spectacole sau concerte pot recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative și de producție.

CAPITOLUL III Personalul instituțiilor de spectacole sau concerte

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Funcționarea instituțiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic și de către personalul administrativ care, de regulă, își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă. Modificări (1)

(2) Pentru realizarea producțiilor artistice, instituțiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

(3) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituții de spectacole sau concerte cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată poate cumula mai multe funcții sau, după caz, poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe cu alte instituții sau companii. Reviste (1)

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Pentru personalul instituțiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de muncă se pot încheia, potrivit legii, astfel: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) pe durată nedeterminată, de regulă;

b) pe durată determinată, inclusiv pe stagiune sau producție artistică.

(2) Încadrarea personalului din instituțiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condițiile legii.

(3) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților.

(4) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe pot fi modificate, prin acordul părților, în contracte pe durată determinată. Modificări (1)

Art. 14. -

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare, condiționarea ocupării unei funcții de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calități fizice în instituțiile de spectacole sau concerte se face conform specificului și intereselor instituției și nu constituie contravenție.

Art. 15. -

(1) Activitatea personalului artistic și tehnic din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte se normează potrivit fișei postului.

(2) Programul de lucru al personalului artistic și tehnic din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de muncă.

(3) Pentru personalul artistic și tehnic din instituțiile de spectacole sau concerte, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul săptămânal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii. Modificări (1)

(4) Zilele de repaus și zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau adăugate zilelor de concediu.

(5) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituțiile de spectacole sau concerte se acordă, de regulă, în vacanța dintre stagiuni.

(6) În vederea asigurării continuității actului artistic pe durata stagiunii, părțile pot prevedea, în contractele individuale de muncă încheiate în conformitate cu art. 13 alin. (1), clauze speciale privind condițiile de încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - Modificări (1)

Personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituția își desfășoară activitatea și nu beneficiază de locuință de serviciu, poate primi din bugetul instituției o indemnizație lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea. Modificări (1)

Art. 17. -

Prevederile art. 13-16 pot fi aplicate, după caz, și de către companiile de spectacole sau concerte.

CAPITOLUL IV Conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte este asigurată de directorul general sau, după caz, de director. Jurisprudență (2)

(2) Ocuparea postului de director general sau, după caz, de director în cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte se face pe baza unui concurs de proiecte de management.

(3) Angajarea directorului general sau, după caz, a directorului se face prin contract de management încheiat între ordonatorul principal de credite al autorității publice în subordinea căreia funcționează instituția respectivă și câștigătorul concursului. Jurisprudență (2)

Art. 19. -

(1) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înființează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:

a) președinte - directorul general sau, după caz, directorul;

b) membri:

- directorii, directorii adjuncți sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;

- consilierul juridic;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...