Guvernul României

Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 02 februarie 2007.

În vigoare de la 03 mai 2007
Publicare aplicabilă de la 03 mai 2007 până la 26 martie 2009, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 27 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 502/2006 de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe de către Ministerul Finanțelor Publice prin organele de valorificare abilitate.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deținătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din reprezentanți ai deținătorului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Administrației și Internelor și ai Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor. Referințe (1)

(4) Distrugerea drogurilor și a precursorilor confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale ce reglementează regimul acestor substanțe.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organe de valorificare - direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și alte structuri ale Ministerului Finanțelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;

b) deținător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deține cu sau fără titlu bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

(1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei ordonanțe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătorești definitive/irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora.

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării și sancționării contravențiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuși procesul-verbal de contravenție, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat și contestația a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Jurisprudență

CAPITOLUL II Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea
privată a statului

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face la organele de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. Jurisprudență

(2) Bunurile devenite proprietate privată a statului se declară și se predau organelor de valorificare, după ce actul de preluare în proprietatea privată a statului, prevăzut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.

Art. 5. -

(1) Deținătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de securitate, de păstrare și de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanțele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veșmintele și cărțile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competența de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Națională a României în condițiile legii;

c) armele de foc, munițiile, materiile explozive și bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliției Române, Ministerului Apărării ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuțiilor legale ce le revin.

(4) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidența legislației în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziția cultelor religioase.

(6) Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanțe clasificate, potrivit legislației privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

(7) O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenției Naționale Antidrog.

CAPITOLUL III Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate
în proprietatea privată a statului

Art. 6. -

(1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deținători la organele de valorificare. Jurisprudență

(2) Bunurile vor fi predate de către deținători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

(3) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare. Referințe (1)

(4) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant al deținătorului bunurilor respective.

(5) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituția care i-a desemnat.

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii și plantele, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populație. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare.

(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deținătorului, același termen și aceeași procedură de valorificare prevăzute la alin. (5) se aplică și bunurilor al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.

(8) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (5) și (6), sumele obținute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, ori la nivelul actualizat al prețurilor în situația în care în hotărâre nu se prevede suma. Modificări (1)

(9) Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepția bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată.

(10) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.

Art. 7. -

(1) Bunurile supuse valorificării care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului județean de poliție, un reprezentant al oficiului județean pentru protecția consumatorilor sau al Oficiului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București și un reprezentant al agenției județene de protecție a mediului. Referințe (1)

(3) Membrii comisiei de evaluare, precum și membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 7 alin. (2) primesc o indemnizație fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se indexează anual cu indicele de inflație, cu condiția întrunirii comisiilor cel puțin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(4) Membrii comisiei de distrugere constituite de către titularul de drept pentru distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală primesc o indemnizație fixă lunară care nu poate fi mai mică decât cea stabilită prin ordinul ministrului finanțelor publice.

(5) Indemnizația se asigură de către titularul dreptului.

(6) Componența comisiei pentru distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se va stabili prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(7) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 7 alin. (2) și (4) de către instituția care i-a desemnat. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitație publică, în regim de consignație sau direct de la locul unde acestea se află.

(2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se află în străinătate, se face prin licitație publică sau alte proceduri legale, potrivit legislației aplicabile din statul pe teritoriul căruia se află.

CAPITOLUL IV Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri
intrate în proprietatea privată a statului

Art. 9. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, precum și instituțiilor de cult și Societății Naționale de Cruce Roșie din România; Referințe (2)

b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informațional, educativ, științific și altele asemenea, la solicitarea acestora, prin ordin al ministrului finanțelor publice;

d) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, prin ordin al ministrului finanțelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;

e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiția de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar inițial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care au parcurs toate etapele de valorificare și nu au fost valorificate, prin hotărâre a Guvernului;

f) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

g) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;

h) persoanelor fizice și juridice care au calitatea de destinatar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice - bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condițiile prezentei ordonanțe;

i) persoanelor juridice - bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziționate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului;

j) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepția celor deținute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu destinația de locuințe de serviciu;

k) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Cancelariei Primului-Ministru.

CAPITOLUL V Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor
intrate în proprietatea privată a statului

Art. 10. -

(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. Jurisprudență

(2) Bunurile confiscate de organele autorității administrației publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislației în vigoare și a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea.

(3) Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(4) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(5) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condițiile prezentei ordonanțe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora și până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum și cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare.

Art. 11. -

(1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

(2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanțe.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile atribuite cu titlu gratuit și cele distruse. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. -

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii.

Art. 13. -

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;

b) Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 15. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Adrian Cosmin Vierița,
secretar de stat

București, 31 ianuarie 2007.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...